Procesná tvorba dokladov - Výrobný list → Príjemka

Ide o jednu z možností tvorby príjemky (PR). Je k dispozícii len v prípade, že sa používa gastrovýroba, viď čo je potrebné na prevádzku gastrovýroby. Odkiaľ je možné tvorbu PR vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie novej PR, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy PR. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu. Tu uvedieme konkrétne údaje týkajúce sa procesnej tvorby dokladu Príjemka (PR) podľa dokladu Výrobný list (VLG):

Ďalej je tu uvedené:

Slúži na príjem surovín čerpaných do mínusu. Viac viď Kontrola čerpania do mínusu.

Odkiaľ napríklad je možné vyvolať tvorbu pre dvojicu VLG-PR?

 • z agendy VLG funkciou Vytvoriť zo záložky Zoznam

Výber zdrojových dokladov

Tu je možnosť všeobecne vybrať viac zdrojových dokladov. Čiže vystaviť následnú PR podľa niekoľkých VLG naraz. Tu sa procesná tvorba pre túto dvojicu dokladov vyvoláva iba v agende VLG, čiže výber zdrojových dokladov sa vykonáva označením priamo v záložke zoznam. Ďalej viď všeobecný popis fázy Výber zdrojových dokladov.

Vstupné kontroly vybraných dokladov

Žiadne zo vstupných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Vstupné kontroly vybraných dokladov tu neprebiehajú. Tu sa len kontroluje, či už neexistuje nejaká x-väzba medzi VLG a PR/INP, ktorá by znamenala, že podľa daného VLG už bol následný doklad na príjem surovín čerpaných do mínusu vytvorený. Riadky so surovinami čerpanými do mínusu je však možné z VLG do následného dokladu importovať aj opakovane. Program ďalej upozorní, ak je VLG ešte v stave Príprava (pretože vytváranie príjemky na suroviny čerpané do mínusu sa predpokladá pre VLG v stave Výdaj surovín alebo Dokončené).

Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu

Dopĺňajúce údaje k všeobecnému popisu fázy Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu.

Vyplnenie základných hodnôt

V prvom kroku zadáte základné hodnoty na predvyplnenie tvorenej príjemky:

Príklad dialógu pre predvyplnenie údajov tvorenej príjemky

K jednotlivým možnostiam:

Názov Popis
Rad dokladov Vyberiete rad dokladov. Zadanie radu je tu povinné.
Prevzatie hlavičkových údajov

Ide o možnosť prevziať dôležité hlavičkové údaje z jedného zo zdrojových dokladov. Takými údajmi je tu položka Popis. Vzťahuje sa aj na prevzatie hodnôt hlavičkových užívateľsky definovateľných položiek. Aby však mohli byť prevzaté, musia byť splnené podmienky pre ich prenos, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek.

Môžete začiarknuť, či chcete hlavičkové údaje prevziať a ak je zdrojových dokladov viac, tak i z ktorého dokladu:

 • Ak nie je začiarknuté, žiadne hlavičkové údaje sa zo zdrojových dokladov preberať nebudú a vo vytváranom doklade budú doplnené len tie, ktoré sa predvypĺňajú z iných dôvodov (viď napr. údaje pre predvypĺňanie vo Firemných nastaveniach).
 • Ak je začiarknuté a ak je súčasne vybraných viac zdrojových dokladov, tak je dostupné tlačidlo Doklad, po stlačení ktorého vyberiete jeden z nich, z ktorého sa potom do vytváraného dokladu vybrané hlavičkové údaje prevezmú. Tu sa otvorí agenda Výrobných listov s tzv. červeným obmedzením, tu konkrétne obmedzená podľa všetkých vybraných výrobných listov, podľa ktorých tvoríme príjemku. Ak je zdrojový doklad len jeden, tak tlačidlo Doklad dostupné nie je, a príslušný doklad je rovno vybraný.

Import riadkových užívateľsky definovateľných položiek viď ďalej Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky.

 

Zadané nastavenia je možné uložiť pre ďalšie použitie pomocou začiark. políčka v spodnej časti okna sprievodcu.

Dokončenie

Ďalší postup zadania nového dokladu je už štandardný. Žiadne ďalšie kontroly neprebiehajú.

Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť

Vybrané riadky príjemky sa predvypĺňajú podľa údajov z výrobných listov, príp. podľa údajov z predchádzajúcich krokov. Predvyplnené údaje tvoreného dokladu však môžete dodatočne zmeniť či doplniť. Ďalší postup je štandardný ako pri iných dokladoch, preto viď ďalej všeobecný popis fázy Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť.

Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky

 • Medzi VLG a PR vzniká voľná väzba. Viď záložka X-väzby VLG a X-väzby PR.
 • Doklady je možné importovať aj čiastočne:
  • jednak sa z riadkov VLG importujú iba suroviny, ktoré pri prevode VLG do stavu Výdaj surovín resp. Dokončené boli čerpané do mínusu dokladom VMV alebo PRV. Viď Kontrola čerpania do mínusu. Čo sa v danom VLG považuje za nevyrábanú surovinu, viď tiež popis v kap. Špecifické ovládacie prvky a vlastnosti Gastrovýroby.
  • jednak je možné naimportované riadky v predpripravenej PR ešte ľubovoľne upraviť.
  • riadky sa do PR naimportujú s množstvom, ktoré pri prevode VLG do stavu Výdaj surovín resp. Dokončené na sklade chýbalo.
 • Importovať tu je možné riadky ľubovoľne opakovane, čiže všetky riadky zdrojového dokladu sú v tomto prípade Importovateľné ľubovoľne veľakrát (bez ohľadu na to, či už boli použité pre import do iného dokladu). Na zdrojovom doklade sa nijako nepamätá, aké množstvo z neho bolo prípadne už skôr naimportované do iného dokladu. Program však na prípad opakovaného pokusu o vystavenie príjmového dokladu na riadky surovín z VLG čerpané do mínusu upozorní, viď vyššie Vstupné kontroly.

  Ceny sa z VLG do PR neimportujú. V importovaných riadkoch PR sa však predvyplnia nákupné ceny podľa pravidiel uvedených v popise položky jednotková cena na PR.

 • Do riadkov PR sa tiež prenáša stredisko (z hlavičky VLG) a ďalej zákazka/obchodný prípad/projekt (buď z riadkov výrobkov alebo z hlavičky VLG - viac viď v popise položky Zákazka v hlavičke VLG).
 • Hodnoty riadkových užívateľsky definovateľných položiek sa zo zdrojových dokladov do cieľového dokladu importujú automaticky, pokiaľ tieto položky spĺňajú podmienky pre vzájomný import, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek. Pokiaľ ich preberať nechcete, upravte definíciu daných položiek.