Procesná tvorba dokladov - Vyskladnenie z pozícií → Dodací list

Ide o jednu z možností tvorby dodacieho listu (DL). Odkiaľ je možné tvorbu DL vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie nového DL, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy DL. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu. Tu uvedieme konkrétne údaje týkajúce sa procesnej tvorby dokladu Dodací list (DL) podľa dokladu Vyskladnenie z pozícií (VPZ):

Ďalej je tu uvedené:

Odkiaľ je napríklad možné vyvolať tvorbu pre dvojicu DL-VPZ?

 • z agendy DL funkciou Import v rámci editácie DL

Dvojicu DL-VPZ je tiež možné vytvoriť opačne procesnou tvorbou DL → VPZ.

Výber zdrojových dokladov

Tu je možnosť všeobecne vybrať viac zdrojových dokladov. Čiže do DL naimportovať viac VPZ naraz. Na výber dokladov VPZ sa tu ponúkne Sprievodca výberom dokladu.

Vstupné kontroly vybraných dokladov

Zo vstupných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Vstupné kontroly vybraných dokladov tu prebieha:

Navyše tu ale prebiehajú nasledujúce kontroly:

 • Či vybrané zdrojové doklady už nemajú väzbu na nejaký iný skladový doklad.

Sprievodca tvorbou dokladu

Dopĺňajúce údaje k všeobecnému popisu fázy Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu.

Vyplnenie základných hodnôt

V prvom kroku zadáte základné hodnoty pre predvyplnenie tvoreného dokladu DL.

Príklad dialógu pre predvyplnenie údajov tvoreného dodacieho listu

K jednotlivým možnostiam:

Názov Popis
Rad dokladov

Nie je k dispozícii na editáciu, pokiaľ je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu, v ktorého hlavičke je už rad zadaný. Vyberiete rad dokladov. Zadanie radu je tu povinné. Pozor, rad dokladov tu o. i. určuje, ktoré sklady bude možné vo vytváranom doklade použiť. (Je možné použiť len taký sklad, ktorý má priradený zadaný rad dokladov). Pokiaľ sklad na nejakom riadku vytváraného dokladu nebude zodpovedať tu zadanému radu, systém vás pri uložení dokladu upozorní a budete ho ešte musieť zmeniť.

Pokiaľ sa po importe VPZ do DL pridávajú riadky (tzn. nepôjde len o prepojenie s existujúcimi, viď ďalej prepojiteľné riadky), tak sklad, na ktorý sa bude prijímať, sa preberá z riadkov zdrojových VPZ.

Importovať prílohy Začiarknite, pokiaľ chcete k cieľovému dokladu pripojiť rovnaké prílohy, ako má v svojej záložke Prílohy zdrojový doklad.
Prevzatie hlavičkových údajov

Ide o možnosť prevziať dôležité hlavičkové údaje zo zdrojového dokladu. Vzťahuje sa aj na prevzatie hodnôt hlavičkových užívateľsky definovateľných položiek. Aby však mohli byť prevzaté, musia byť splnené podmienky pre ich prenos, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek.

Možnosť prevzatia hlavičkových údajov sa vôbec neponúka, pokiaľ už v doklade nejaký riadok bol zadaný, keďže by mohlo dôjsť k nekompatibilite údajov prevzatých s údajmi pôvodnými, za ktorých bol(i) vytvorené už existujúce riadky.

To isté platí v prípade, že síce aktuálne žiadny riadok neexistuje, ale bol v rámci danej editácie zadaný a potom zmazaný. Ak aj napriek tomu chcete, aby sa ponúkla možnosť prevzatia rozdielnych hlavičkových údajov, tak editáciu ukončite a celú akciu zopakujte.

Pokiaľ sa možnosť prevzatia hlavičkových údajov ponúka, tak môžete začiarknuť, či chcete hlavičkové údaje prevziať a ak je zdrojových dokladov viac, tak aj z ktorého dokladu:

 • Ak nie je začiarknuté, žiadne hlavičkové údaje sa zo zdrojových dokladov preberať nebudú a vo vytváranom doklade budú doplnené len tie, ktoré sa predvypĺňajú z iných dôvodov (viď napr. údaje pre predvypĺňanie vo Firemných nastaveniach).
 • Ak je začiarknuté a ak je súčasne vybraných viac zdrojových dokladov, tak je dostupné tlačidlo Doklad, po stlačení ktorého vyberiete jeden z nich, z ktorého sa potom do vytváraného dokladu vybrané hlavičkové údaje prevezmú. Tu sa otvorí agenda Vyskladnenie z pozícií s tzv. červeným obmedzením, tu konkrétne obmedzená podľa všetkých vybraných VPZ, podľa ktorých tvoríme dodací list. Ak je zdrojový doklad len jeden, tak tlačidlo Doklad dostupné nie je, a príslušný doklad je rovno vybraný.

Ďalej sa zobrazia rozdielne hlavičkové údaje, ktoré sa budú preberať.

Import riadkových užívateľsky definovateľných položiek viď ďalej Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky.

Zadané nastavenia je možné uložiť pre ďalšie použitie pomocou začiark. políčka v spodnej časti okna sprievodcu.

Dokončenie

Zo záverečných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Dokončenie sprievodcu tvorbou dokladu tu žiadne nemajú význam.

Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť

Vybrané hlavičkové údaje a riadky dodacieho listu sú predvyplnené podľa údajov z VPZ, príp. podľa údajov z predchádzajúcich krokov (pri hlavičkových údajoch len vtedy, ak bolo ich prevzatie v predchádzajúcich krokoch zvolené). Pokiaľ ide o kartu triedy so šaržami/sér. číslami, tak sa šarže/sér. čísla predvyplnia z polohovacieho dokladu VPZ. Pokiaľ už v DL nejaké riadky boli a došlo len k ich prepojeniu s riadkami polohovacieho dokladu, tak sa v doklade DL vizuálne nič nezmení oproti stavu pred importom VPZ, riadky sú však prepojené, čo sa o. i. prejaví tým, že ich už nebude možné zmazať a opravy počtu budú obmedzené. Pokiaľ ide o kartu triedy so šaržami/sér. číslami, ale tieto ešte neboli v riadkoch DL zadané, tak sa k prepojeným riadkom doplnia šarže/sér. čísla z polohovacieho dokladu VPZ. Ďalší postup je štandardný ako pri iných dokladoch, preto viď ďalej všeobecný popis fázy Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť.

Pravidlá prepojenia riadkov polohovacieho a skladového dokladu - prepojiteľné (importovateľné) riadky

 • Medzi DL a VPZ vzniká pevná väzba. Viď záložka X-väzby DL a X-väzby VPZ.
 • Polohovacie doklady nie je možné importovať do skladového čiastočne. Tzn. pokiaľ nebude možné z nejakého dôvodu naimportovať všetky riadky a počty (tzn. prepojiť ich s aktuálnymi alebo ich pridať ako nové), tak sa daný polohovací doklad so skladovým neprepojí.

  Program sa riadok z VPZ pokúsi prednostne prepojiť s existujúcim riadkom DL. Tzn. pri importe polohovaného dokladu sa prednostne zistí, či v práve rozeditovanom doklade, kam sa importuje, nie sú nejaké rovnaké položky, ktoré ešte nemajú väzbu na žiadny polohovací doklad a pokiaľ sa také nájdu, tak sa prepoja s riadkami importovaného polohovacieho dokladu (namiesto toho, aby sa vždy pridali ako nové riadky). Pokiaľ riadok polohovacieho dokladu nie je prepojiteľný, pozri ďalej, tak sa pridá do DL ako nový.

  Táto funkčnosť zabezpečí korektné ošetrenie prípadu, keď je založený nový dodací list, do ktorého je naimportovaná objednávka a až následne sa importuje polohovací doklad vyskladnenia, ktorý (ideálne) obsahuje rovnaké riadky ako objednávka. Namiesto pridania nových riadkov sa teda existujúce riadky naimportované z objednávky len prepoja s riadkami polohovacieho dokladu.

  Ak v polohovacom doklade niektoré riadky nie sú (čiastočný polohovací doklad), zostanú tieto riadky v dodacom liste nepolohované. Pokiaľ naopak v polohovacom doklade sú riadky navyše, ktoré neboli v objednávke (a teda nie sú v rozeditovanom doklade), tak sa tieto riadky ako nové do editovaného dokladu vložia.

 • Prepojiteľné riadky: Riadok je vyhodnotený ako prepojiteľný s existujúcim riadkom skladovým, pokiaľ sú splnené nasledujúce podmienky:
  • zhodný sklad
  • zhodná sklad. karta
  • zhodná jednotka a vzťah k jednej
  • množstvo na riadku polohovacieho dokladu je menšie alebo sa rovná množstvu na riadku skladového dokladu
  • majú rovnaké šarže a sér. čísla (pokiaľ ide o kartu triedy so šaržami/sér. číslami) alebo tieto zatiaľ nie sú na doklade DL zadané (potom sa importom riadok prepojí a tieto sa z dokladu VPZ doplnia)

  Import teda prebieha tak, že sa zoskupia všetky riadky, ktoré majú rovnaký sklad, skladovú kartu a jednotku a jej vzťah (a k nim príp. šarže/sér. čísla). Pre túto skupinu sa vyhľadáva jeden riadok skladového dokladu.

  V prípade karty so šaržami/sér. číslami sú skladové riadky importované do skladového vtedy, pokiaľ tento obsahuje všetky ich šarže/sér. čísla rovnako (alebo pokiaľ neobsahuje žiadne, tak ich importom doplní, ako bolo spomenuté vyššie). Pokiaľ by jedna šarža/sér. číslo na skladovom riadku chýbala, založí sa nový riadok pre celú skupinu a do neho sa vložia všetky šarže/sér. čísla patriace skupine. Na šarži spadajúcej pod skladový riadok sa v rámci prebiehajúceho importu pamätá, aké množstvo z danej šarže už bolo importované. Výnimkou od tohto správania je prípad, kedy šarže/sér. čísla nie sú na skladovom riadku celkom zadané, ale všetky zadané zodpovedajú niektorým na polohovanom doklade. Potom sa prevezmú z polohovaného dokladu do skladového riadka tie zostávajúce (viď príklad, bod 4).

  - 1. Šarže si zodpovedajú
  Skladový riadok má šarže A, B, C
  Polohovací doklad má šarže A, B

  ⇒ Vykoná sa previazanie

  - 2. Šarže si čiastočne nezodpovedajú
  Skladový riadok má šarže A, C
  Polohovací doklad má šarže A, B

  ⇒ Založí sa nový riadok skladového dokladu a vyplnia sa mu šarže A, B

  - 3. Šarže chýbajú
  Skladový riadok nemá šarže zadané
  Polohovací doklad má šarže A, B

  ⇒ Vykoná sa previazanie a k skladovému riadku sa založia šarže A, B

  - 4. šarže nie sú zadané úplne
  Skladový riadok je na 3 ks, ale má zadané šarže len A, B
  Polohovací doklad má šarže A, B, C

  ⇒ Vykoná sa previazanie a k skladovému riadku sa založí šarža C

 • Importovaný doklad nie je možné v tomto prípade nijako odpájať (a zmazať tak všetky z neho novo importované riadky alebo prepojenie v prípade riadkov pôvodných). V prípade omylom naimportovaného dokladu preto editáciu zrušte a akciu vykonajte znovu).
 • Doklad alebo jeho časť v tomto prípade nie je možné do toho istého dokladu importovať opakovane.
 • Hodnoty riadkových užívateľsky definovateľných položiek sa zo zdrojových dokladov do cieľového dokladu importujú automaticky, pokiaľ tieto položky spĺňajú podmienky pre vzájomný import, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek. Pokiaľ ich preberať nechcete, upravte definíciu daných položiek.