Dílerské triedy - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnej dílerskej triede zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každej díl. triede sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Kód

Kód označujúci dílerskú triedu. Ide o číselnú položku dlhú 1-5 znakov. Používa sa v číselníkových položkách na zadanie dílerskej triedy v Adresári, v definícii tabuliek obratov dílerov a v definícii dílerských zliav v sklade. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť unikátny, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu.

Predvypĺňa sa automaticky podľa maximálneho už existujúceho kódu.

Využitie možnosti definície väčšieho počtu dílerských tried, viď Tip pre vás v kap. Zľavový systém - Dílerské zľavy.

Názov Názov dílerskej triedy. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkovej položky so zadanou triedou ako bližší, vysvetľujúci popis danej triedy. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Poznámka Ľubovoľná poznámka k nadefinovanej dílerskej triede.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.