Potvrdenie colnice o vývoze - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu potvrdení colnice o vývoze zo záložky Zoznam. Položky zadávané k dokladom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Firma Obsah Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Doklad Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Celkom bez dane

Obsah rovnomenných položiek z Obsahu (riadkov) daného dokladu.

DPH

Obsah rovnomenných položiek z Obsahu (riadkov) daného dokladu.

Celkom

V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú čiastku dokladu. Táto suma je vypočítavaná po zmene či pridaní každého riadka a predstavuje celkový súčet za doklad.

Subzáložka Hlavička

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Rad
DocQueue_ID

Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Na už existujúcich záznamoch zadaný rad už nie je možné meniť.

Ak ste sa pri zadaní pomýlili, jedinou možnosťou opravy je doklad zmazať a vystaviť iný (najjednoduchšie skopírovaním pôvodného s úpravou potrebných údajov a následným vymazaním pôvodného - ak ho, samozrejme, ešte je možné zmazať).

Obdobie
Period_ID
Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov. Na už existujúcich záznamoch zadané obdobie už nie je možné meniť.
Dátum
DocDate$DATE
Dátum vystavenia dokladu. Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Firma
Firm_ID

Firma z Adresára firiem, na ktorú bude daný doklad vystavený. Povinná položka. Ak nechcete na niektorý doklad konkrétnu firmu z nejakého dôvodu uvádzať, je možné využiť nejakú fiktívnu pre tento účel nadefinovanú. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka firiem- Adresára. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Položka sa môže predvyplniť podľa toho, odkiaľ a ako je tvorba nového potvrdenia colnice o vývoze vyvolaná, ale je samozrejme možné zadať inú.

Možnosti:

  • V prípade dokladov vystavovaných samostatne sa predvypĺňa firmou nastavenou vo Firemných údajoch.
  • V prípade dokladov vystavovaných podľa faktúry vydanej sa môže preberať z neho.

Údaje o firme z Adresára firiem je možné prehliadať v subzáložke Firma, kde je ďalej možné vybrať jednu z prevádzkarní danej firmy alebo zadať odkaz na osobu.

Popis
Description

Stručný popis daného dokladu, zobrazuje sa ako doplňujúca špecifikácia daného dokladu napr. v záložke Zoznam.

Nepovinná položka.

Ostatné údaje
Externé číslo
ExternalNumber

Tu môžete zadať externé poradové číslo dokladu.

Je možné podľa neho neskôr doklady vyhľadávať či obmedzovať v záložke Obmedzenie. Nepovinná položka.

Údaje DPH
DPH
VATDocument

Položka predvolená systémom, nie je možné meniť. Agenda potvrdenia colnice o vývoze primárne slúži na evidenciu DPH, potvrdením colnice sa dokladá právo na oslobodenie vývozu do krajín mimo EÚ od DPH.

Dátum plnenia
VATAdmitDate$DATE

Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.

Zahraničie/cudzia mena
Krajina
Country_ID

Krajina, ktorá tovar vyváža a pre ktorú colnica potvrdenie vydala. Systém predvyplní lokálnu krajinu z firemných údajov, nie je možné meniť, keďže to v praxi nemá význam.

Mena
Currency_ID

Mena vrátane kurzu, v ktorej je daný doklad vystavovaný.

Systém neumožňuje vystaviť v inej mene ako lokálnej, keďže to v praxi nemá význam.

Kurz
(RefCurrency_ID.Code)
(LocalRefCurrency_ID)

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slúži na zobrazenie adresy sídla firmy zadanej do dokladu (pozri položka Firma v hlavičke dokladu), príp. aj ďalších údajov o danej firme, ako sú napr. nezaplatené doklady, z ktorých sa vyhodnocuje prečerpanie kreditu firmy. Ďalej na zadanie osoby, na ktorú sa má doklad odkazovať, a ďalej na výber jednej z prevádzkarní nadefinovaných k danej firme v Adresári v subzáložke Prevádzkarne. Prevádzkareň je na všetkých dokladoch, na ktorých sa zadáva firma, povinná, ale globálnym parametrom "Predvypĺňať firemné prevádzkarne" sa dá nastaviť jej automatické predvypĺňanie.

Podrobne o použití prevádzok viď kap. Vecný obsah - Prevádzky firiem.

Pravidlá použitia tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Záložka Firma - všeobecne.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slúži na zadanie riadkov dokladu. Obsahuje:

Zoznam riadkov

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doposiaľ zadaných riadkov (na začiatku prázdny). Pri výdajových dokladoch nie je možné všeobecne voliť z rôznych typov riadkov, ako tomu bolo pri dokladoch príjmových. Položky zadávané v riadkoch tohto dokladu:

Názov Popis
%DPH Sadzba DPH pre daný riadok dokladu, systém predvyplní 0, pretože vývoz tovaru do krajín mimo EÚ je oslobodený od DPH, nie je možné meniť.
DPH Index

Index DPH, ktorý určuje premietnutie riadka daného dokladu do príslušnej časti DPH priznania.

Len doklady so zadanými DPH indexmi sa môžu premietnuť do DPH priznania pre príslušnú krajinu priznania resp. odpočtu DPH, teda tu pre lokálnu krajinu. Akým spôsobom sa daný doklad premietne, závisí od zadaných DPH indexov a od definícií pre DPH priznanie.

DPH index zadáte buď priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z číselníka DPH Indexov, viď Ponúkanie a predvypĺňanie DPH sadzieb a indexov.

Príklad:

  • V prípade, že chceme, aby do DPH priznania vstupovala hodnota vývozu z potvrdenia colnice o vývoze, zadáme v potvrdení colnice o vývoze DPH index "Vývoz" a do faktúry vydanejDPH index "VývozMevd" (mimo evidenciu DPH, vývoz).
  • V prípade, že chceme, aby do DPH priznania vstupovala hodnota vývozu z faktúry vydanej, zadáme do potvrdenia colnice o vývoze DPH index "VývozMevd" (mimo evidenciu DPH, vývoz) a do faktúry vydanej DPH index "Vývoz".

Použitie DPH indexu "VývozMevd"namiesto štandardného DPH indexu "Mevd" (všetky menované DPH indexy určujú plnenie mimo evidenciu DPH) zabezpečí pri tlači dokladu tlač textu z položky Upozornenie "Vývoz tovaru - §66".

Celkom

Hodnota vývozu tovaru.

Môže sa premietať ako časť základu DPH do DPH priznania v závislosti na zadanom DPH indexe.

Stredisko

Stredisko pre daný riadok dokladu. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na iné stredisko.

Povinná položka. Stredisko sa pri novom riadku predvypĺňa zadaným strediskom z riadka predchádzajúceho.

Zákazka

Zákazka pre daný riadok dokladu. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na inú zákazku.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.

Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt To isté ako položka Zákazka, v tomto prípade ide o Projekt.
Text K dispozícii na zadanie ľubovoľného textu. Predvypĺňa sa údajom z položky Popis v hlavičke dokladu.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Obsah v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) dokladu, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu
  • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor)
  • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec
  • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený.

Panel definovateľných formulárov riadkov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii len vtedy, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov riadkov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadná oprava riadkov -

Slúži na hromadnú opravu užívateľských riadkových položiek vrát. možnosti vymazania hodnôt (viď mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv). Je k dispozícii iba v editačnom režime a len vtedy, ak sú nadefinované nejaké užívateľsky definovateľné položky k triede Business objektov riadkov tejto agendy. (Business objektov zodpovedajúcich riadkom tohto dokladu).

Vykoná hromadne opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených riadkoch. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, ktoré položky sa majú opraviť a na aké hodnoty.

Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).