Ponuky vydané - záložka Obmedzenie

Obsahuje zoznam prvkov, podľa ktorých je možné vykonávať obmedzenie záznamov tejto agendy následne zobrazených v záložke Zoznam. Všeobecne platné pravidlá pre záložky Obmedzenie boli uvedené skôr (tzn. účel záložky, spôsob nastavenia obmedzenia, používanie definícií obmedzení, ovládanie zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzení, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) v obmedzení podľa znakových údajov atď.).

Všeobecne platí, že čím viac zoznam dokladov obmedzíme, tým rýchlejšie sa dopyt vykoná.

Ďalej obsahuje možnosť nastavenia triedenia pre záložku Zoznam. Opäť tu platia všeobecne platné pravidlá pre použitie a ovládanie prvku pre nastavenie Triedenia.

Okrem obmedzenia nastaveného v tejto záložke, sa zoberú do úvahy aj prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva.

Význam jednotlivých prvkov záložky Obmedzenie v tejto agende je zrejmý z ich názvu či popisu v záložke Detail tejto agendy, bližšie objasníme len nasledujúce položky:

Názov Popis
Podľa prihlásenej osoby

Ako bolo objasnené v kap. Roly verzus Užívatelia, je možné v niektorých miestach programu zadávať buď konkrétnych užívateľov alebo roly, a to podľa aktuálneho nastavenia parametrov systému. Preto je tu k dispozícii tento obmedzujúci prvok, ktorý zohľadňuje oboje.

Umožní rýchlo obmedziť záznamy podľa toho, komu je ich riešenie určené. Tzn. podľa toho, v akom sú stave a ďalej podľa toho, na akú zodpovednú osobu (rolu alebo užívateľa) sú záznamy vystavené, aké roly má prihlásený užívateľ aktuálne priradené (viď roly aktuálne uvedené v záložke Roly daného užívateľa) a aká je ich vzájomná podriadenosť (viď položka Nadriadená rola v údajoch rolí). K dispozícii je prvok typu skrytý zoznam, kde môžete vybrať jednu z ďalej uvedených hodnôt, pomocou ktorých sa vyberajú záznamy podľa hodnôt položiek Riešiteľ resp. Rola riešiteľa nasledovne:

  • Všetky moje záznamy - vyberie záznamy za všetky roly aktuálneho prihláseného užívateľa plus za aktuálneho užívateľa. Tzn. záznamy, ktoré majú v položke Rola riešiteľa zadanú niektorú z rolí, ktorú má aktuálny užívateľ pridelenú, plus záznamy, v ktorých je v položke Riešiteľ zadaný aktuálny užívateľ. Inými slovami - vyberie záznamy, ktoré majú byť riešené prihláseným užívateľom (či už z titulu užívateľa samotného alebo z titulu rolí, ktoré zastáva).
  • Všetky záznamy mojich podriadených - vyberie záznamy za všetky roly podriadené rolám aktuálneho prihláseného užívateľa plus za všetkých užívateľov, ktorí majú niektorú z týchto podriadených rolí tiež pridelenú.
  • Všetky záznamy moje a mojich podriadených - vyberie záznamy za všetky roly aktuálneho prihláseného užívateľa a súčasne všetky roly podriadené rolám aktuálneho prihláseného užívateľa plus za aktuálneho užívateľa a súčasně za všetkých užívateľov, ktorí majú niektorú z podriadených rolí pridelenú tiež.

Rolu "Obchodník" nech zastávajú užívateľky Kusá a Pinkavová. Nadriadenú rolu "Vedúci obchodu" zastáva Novák.
- Pokiaľ si Novák obmedzí za "Všetky moje záznamy", uvidí tie ponuky vydané, na ktorých bola ako Rola riešiteľa zadaná rola "Vedúci obchodu", a ďalej ponuky vydané, na ktorých bol ako Riešiteľ zadaný Novák.
- Pokiaľ si Novák obmedzí za "Všetky záznamy mojich podriadených", uvidí ponuky vydané, na ktorých bola ako Rola riešiteľa zadaná rola "Obchodník" (pretože je podriadená role užívateľa Nováka), a ďalej ponuky vydané, na ktorých bola ako Riešiteľ zadaná Kusá alebo Pinkavová (pretože obe zastávajú rolu "Obchodník", ktorá je podriadená role užívateľa Nováka).

Typ obchodu Umožní vám vybrať len doklady s určitým typom obchodu. Význam tu ponúkaných možností je podobný ako pri faktúrach vydaných, viď popis rovnomenných volieb pri obmedzení za Typ obchodu pri faktúrach vydaných.
Dôvod neúspechu Umožní omezit výběr o doklady s konkrétními důvody neúspěchu zadanými funkcí Neúspěch. Je k dispozici také volba Rozšířit o nevyplněné pro kontrolu záznamů, u kterých není důvod neúspěchu vyplněn.
Čerpateľný doklad

Položka umožňuje obmedziť len za doklady, ktoré je ešte možné čerpať do iných dokladov (teda nie sú doteraz úplne vyčerpané). POZOR! Čerpateľnosť dokladu sa TU posudzuje LEN pre riadky typu 3-skladový a typu 2-text s počtom a sumou. Tzn. doklad je uvedený v zozname čerpateľných, pokiaľ z neho je možné ešte niečo čerpať z riadkov typu 2 alebo 3. Riadky typu 1 a 0 sa v tomto obmedzení vôbec neposudzujú.

Dôvodom je to, aby doklad, na ktorom všetky riadky boli vyčerpané, nefiguroval neustále medzi dokladmi na čerpanie, keďže riadky typu 0 a 1 je možné čerpať opakovane. Viď vyhodnotenie importovateľných riadkov v rámci procesnej tvorby NV→OP.

Toto omezení se defaultně používá jako součást předvyplněných podmínek pro provedení dotazu v Průvodci výběrem dokladu, který se nabízí např. pro výběr těchto dokladů pro tvorbu dokladů následných. Viď napr. Výber zdrojových dokladov v rámci procesnej tvorby NV→OP.

Ale toto obmedzenie už nekorešponduje s "vyhodnotením vstupnej kontroly čerpateľnosti" vybraných dokladov (doklady môžu byť vybrané iným spôsobom ako pomocou vyššie spomenutej východiskovej definície). Viď napr. vstupná Kontrola čerpateľnosti vybraných dokladov v rámci procesnej tvorby NV→OP.

Čerpateľnosť dokladu podľa možnosti čerpania z riadkov sa vyhodnocuje vždy znovu po uložení dokladu resp. po čerpaní z neho a je vnútorne uložená v položke IsAvailableForDelivery. Toto obmedzenie je teda vyhodnotením položky IsAvailableForDelivery. Pokiaľ chcete mať prehľad, aké hodnoty tieto položky pri dokladoch nadobúdajú, môžete si ich zobrazovanie nadefinovať napr. pomocou užívateľsky definovateľných stĺpcov.

Riadky

Pre všetky obmedzenia podľa riadkových údajov v tejto agende platí nasledujúce: Vyberie také doklady, ktoré obsahujú aspoň jeden riadok, na ktorom sú splnené niektoré zo zadaných riadkových obmedzení.

Pri obmedzení na riadkový údaj Sklad existuje drobná odchýlka, kedy sa vypisujú aj doklady s neskladovými riadkami bez ohľadu na obmedzenie podľa skladov, viď popis Obmedzenie verzus Prístupové práva.

Taký doklad je vo výslednom reporte zahrnutý pochopiteľne celý, teda vrátane riadkov, na ktorých nie sú splnené zodpovedajúce riadkové obmedzenia!

Čo sa týka obstarávania tlačových výstupov nad takto vybranými dokladmi, upozorňujeme na otázku Obmedzenia verzus skreslenie vo výpisoch v kap. Často kladené otázky.

Aktuálny stav schvaľovania dokladu

K dispozícii len, ak máte zapnuté schvaľovanie dokladov. Potom umožňuje obmedziť podľa toho, v akom stave schválenia sa doklad nachádza (napr. len podľa schválených dokladov, vrátených na doplnenie a pod.).

Ide o obmedzenie podľa aktuálneho stavu schválenia celého dokladu, nie podľa jednotlivých čiastkových krokov schvaľovania (na rozdiel od obmedzenia podľa Stavu schválenia v nasledujúcej položke Schvaľovanie).

Schvaľovací scenár

Príznak, či existuje schvaľovací scenár pre daný typ dokladu, rad a rolu užívateľa, ktorý doklad vytvoril.

  • Existuje - schvaľovací scenár existuje
  • Neexistuje - schvaľovací scenár neexistuje
  • Nedefinované - záznamy obstarané v dobe, kedy bol parameter Používať schvaľovanie nastavený na "Nie", prípadne v staršej verzii 'ABRA Gen, ktorá súčasnú funkcionalitu nepodporovala a doposiaľ na ne nebola aplikovaná funkcia Prepočítať hlavičku

Pred aplikáciou tohto obmedzenia odporúčame vykonať synchronizáciu s aktuálnym stavom schvaľovacích scenárov. Podrobnejšie viď popis položky Existuje schvaľovací scenár na záložke Priebeh schvaľovania v agende Schvaľovanie dokladov.

Vyžaduje sa schválenie

Příznak, zda je dle schvalovacích scénářů vyžadováno schválení aktuálního dokladu.

  • Ano - schvalovací scénář existuje a současně je splněna "Podmínka pro požadavek na schválení" (případně je Podmínka pro požadavek na schválení ponechána nevyplněná)
  • Ne - schvalovací scénář neexistuje nebo není splněna "Podmínka pro požadavek na schválení"
  • Nedefinované - záznamy obstarané v dobe, kedy bol parameter Používať schvaľovanie nastavený na "Nie", prípadne v staršej verzii 'ABRA Gen, ktorá súčasnú funkcionalitu nepodporovala a doposiaľ na ne nebola aplikovaná funkcia Prepočítať hlavičku

Pred aplikáciou tohto obmedzenia odporúčame vykonať synchronizáciu s aktuálnym stavom schvaľovacích scenárov. Podrobnejšie viď popis položky Vyžaduje sa schválenie na záložke Priebeh schvaľovania v agende Schvaľovanie dokladov.

Schvaľovanie

K dispozícii len, ak máte zapnuté schvaľovanie dokladov. Potom umožňuje obmedzovať výber podľa riadkových údajov schvaľovania. Popis jednotlivých položiek nájdete v dokumentácii k záložke Priebeh schvaľovania v agende Schvaľovanie dokladov.

Vďaka tomuto obmedzeniu je možné priamo v jednotlivých agendách dohľadať doklady, ktoré má prihlásený užívateľ schvaľovať a tieto schváliť - nie je potrebné spúšťať agendu Schvaľovanie dokladov.