Ponuky vydané - záložka Zoznam

Seznam zadaných nabídek vydaných omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zozname sú pri každom doklade uvedené jeho základné údaje. Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu popíšeme iba nasledujúce:

Názov Popis
Číslo dokladu Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Nákl. ceny stanovené Informácia o stanovení nákl. cien na celom doklade. Má hodnotu Áno, pokiaľ všetky skladové riadky dokladu majú v položke Stanovená hodnotu Áno.
Nákl. cena celkom Celková nákladová cena v lokálnej mene vypočítaná z riadkov dokladov z položky Jednotková nákladová cena.
Dôvod neúspechu Informácia o dôvode prípadného neúspechu zadaná funkciou Neúspech.
Poznámka (k neúspechu) Doplňujúca informácia o dôvode prípadného neúspechu zadaná funkciou Neúspech.
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný doklad vytvoril.
Opravil Užívateľ, ktorý daný doklad naposledy opravil, pokiaľ bol doklad opravovaný.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa. Popis položiek základnej definície panela je uvedený v popise hornej časti záložky Detail, základné definície.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Možnosti vystavenia novej NV:

Nový doklad je možné všeobecne zadávať funkciou Nový z tejto agendy otvorenej samostatne alebo prípadne vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému.


Nové doklady tejto agendy je možné navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

 • Priamou tvorbou z inej agendy k aktuálnemu záznamu danej agendy s automatickým návratom späť (nejakou funkciou na rýchle vystavenie nového dokladu, s prípadným predvyplnením niektorých údajov podľa aktuálneho záznamu danej agendy). V tomto prípade napr.:
Detail / Zoznam F3
Opraviť

F4

alebo

Shift +F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Oprava niektorých položiek môže byť úplne znemožnená alebo čiastočne obmedzená, pokiaľ už so záznamom boli vykonané také akcie, ktoré opravu daných položiek vylučujú, resp. oprava takýchto položiek by bola nežiaduca.

Pre opravovaný počet ďalej platí: pri ponukách neprebiehajú žiadne kontroly opravovaného počtu vzhľadom na už vyčerpaný počet, keďže ponuky je povolené do následných dokladov prečerpať. V prehľade pohybov ponúk potom je objednané viac, ako bolo ponúknuté. Viď obdobnú problematiku pri prečerpaní objednávok, Často kladené otázky, otázka Prehľad objednaného tovaru vykazuje "Dodané" viac ako "Objednané".

Ak používate schvaľovanie dokladov, oprava nemusí byť povolená v závislosti od stavu schválenia dokladu a definícií v agende Povolenie opráv. Viď tiež Opravy a mazanie dokladov podliehajúcich schvaľovaniu.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav musí mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Medzi dodávanými reportmi je tu k dispozícii o. i. nasledujúci:

 • Porovnanie revízií - Má význam len pre tlač zo záložky Revízie, pokiaľ máte zapnuté vytváranie revízií a používate ho.
 • Schvaľovanie dokladov - Údaje o priebehoch schvaľovaní zo záložky Schvaľovanie. Má význam len vtedy, pokiaľ máte schvaľovanie dokladov zapnuté a používate ho.
 • Ponuky v termínovom sklze - tlačí ponuky podľa nasledujúcich podmienok na možný sklz:
  • Nejaký plánovaný termín bol prekročený (reálny dátum väčší ako plánovaný).
  • Posledný plánovaný termín bol prekročený (reálny dátum väčší ako plánovaný na poslednej zaznamenanej zmene stavu).
  • Existuje nejaký plánovaný termín zatiaľ neuskutočnený ktorý je naplánovaný na dobu pred dneškom.
  • Existuje plánovaný termín väčší ako Odoslať do.
  • Existuje skutočný termín väčší ako Odoslať do.

  Tlačia sa všetky termíny, tie ktoré spadajú do uvedených podmienok, sú graficky zvýraznené bodkou.

Vymazať F8

Nie je možné vymazať doklad, ktorý je už aspoň čiastočne čerpaný (importovaný) do iných dokladov. Myslí sa tým väčšina prípadov, kedy vzniká pevná väzba medzi čerpaným dokladom a následným dokladom. Naopak čerpanie so vznikom len voľnej väzby mazaniu nebráni. Ďalej viď záložka X-väzby tejto agendy.

Pokiaľ je ponuka vydaná (NV) naviazaná na Požiadavku na výrobu POZ, NV zmazať je možné, pričom naviazaná POZ sa osamostatní.

Ak používate schvaľovanie dokladov, mazanie nemusí byť povolené v závislosti od stavu schválenia dokladu a od definícií v agende Povolenie opráv. Viď tiež Opravy a mazanie dokladov podliehajúcich schvaľovaniu.

Pri pokuse o zmazanie dokladu s riadkami so zdrojom nákladovej ceny z požiadaviek na výrobu, ktoré sú zviazané s dokladom Požiadavka na výrobu z výroby, sa zobrazí príslušné upozornenie. Pokiaľ je doklad napriek tomu zmazaný, doklady z výroby sa osamostatnia.

Skopírovať F9

Jednotlivé možnosti sa líšia tým, či ide o vytvorenie jednej kópie alebo viacerých kópií aktuálneho záznamu.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vytvárania kópií dokladov dostupných v tejto agende:

Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 -
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
 • Otvoriť samostatne
 • Pripojiť k existujúcej aktivite
 • Založiť novú aktivitu a pripojiť

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Vytvoriť

Ctrl +F2

resp.

Ctrl +2, Ctrl +3, atď.

pre ďalšie možnosti

alebo

Shift +Ctrl +F2

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa vybraných záznamov priamo z tejto agendy s automatickým návratom späť a vznikom x-väzby.. V tomto prípade na rýchle vystavenie nasledujúcich dokladov podľa aktuálnej ponuky vydanej (NV) resp. podľa označených, ak sú v zozname nejaké doklady označené. Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového dokladu:

Nová revízia Ctrl
+F9
Funkcia je k dispozícii len pokiaľ máte zapnuté vytváranie revízií. Pracuje rovnako ako rovnomenná funkcia zo záložky Revízie.
Zmena stavu -

Ide o jednu z možností, ako zmeniť stav danej ponuky.

Využijete s výhodou vtedy, pokiaľ chcete ručne zmeniť stav na danej ponuke, ale už ju nie je možné opravovať. (Napr. kvôli tomu, že používate schvaľovanie, doklad je schválený a nie sú povolené opravy schválených dokladov, viď schvaľovanie dokladov).

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno Zmena stavu, kde zadáte budúci stav, príp. čas a riešiteľa. Podrobněji viz dialogové okno pro změnu stavu .

Neúspech -

Možnosť poznamenať si pri neúspešnej ponuke dôvody neúspechu pre prípadné neskoršie vyhodnocovanie. Zadanie dôvodu neúspechu je jednou z akcií, ktorá môže vyvolať automatickú zmenu stavu ponuky vydanej.

Nezadáva sa priamo v hlavičke ponuky vydanej, ale týmto spôsobom, preto, aby ho bolo možné zadať aj na ponuke, ktorú už nie je možné opravovať. (Napr. kvôli tomu, že používate schvaľovanie, doklad je schválený a nie sú povolené opravy schválených dokladov, viď schvaľovanie dokladov).

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno Neúspech, kde zadáte nasledujúce údaje:

Názov Popis
Stav

Ponúkajú sa všetky stavy, ktoré majú zadaný typ automatickej zmeny "10 = po zadaní dôvodu neúspechu" a ktoré môže daný typ ponuky vydanej nadobúdať, tzn. sú zadané v subzáložke Možné stavy v definícii daného typu ponuky.

Položka je k dispozícii len v prípade, že takých stavov je pre daný typ ponuky viac ako jeden. Pokiaľ je taký stav jediný, tak do neho funkcia ponuku vydanú automaticky rovno prepne.

Dôvod neúspechu Na ponukách je možné si v prípade zamietnutia poznamenať dôvod, prečo nebola daná ponuka realizovaná. Jednak formou textovej poznámky (viď ďalej) a jednak výberom z číselníka dôvodov neúspechu v tejto položke. Výber z číselníka dôvodov umožní neskoršie štatistické vyhodnocovania zamietnutých ponúk.
Poznámka k neúspechu Iná možnosť, ako si na ponukách zaznamenať dôvod neúspechu. Viď tiež predchádzajúcu položku.
SCM

Ctrl +Q

alebo

Shift +Ctrl +Q

Funkcia na rýchle vyvolanie agend SCM na získanie informácií o pokrytí sklad. položiek z dokladov tejto agendy. Je k dispozícii len v prípade, že sa používa SCM, viď čo je potrebné na prevádzku SCM.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou. Tu môžete zvoliť jednu z možností:

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadne označiť záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov. Podrobný popis označovania viď kapitola Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako je možné ju vyvolať, viď popis funkcie.

Do verze 18.03.02 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.