Ponuky vydané - záložka Termíny

Záložka zobrazí k aktuálnej ponuke zo záložky Zoznam informáciu o stavoch danej ponuky a termínoch plánovaných a reálnych. Slúži na dva účely – jednak eviduje plánované časy, kedy sa ponuka má dostať do určitého stavu, a jednak eviduje reálne termíny, kedy k zmene stavu skutočne došlo. To umožňuje spätné vyhľadanie histórie, kto kedy ponuku odovzdal do ďalšej fázy a do akej a tiež porovnanie reálnych termínov s plánovanými. Ďalej zobrazuje aktuálny stav a aktuálneho riešiteľa.

Do zoznamu sa plánované stavy a termíny vygenerujú automaticky po uložení ponuky podľa definície možných stavov pri danom type ponuky. Je ale tiež možné vkladať či upravovať záznamy s plánovanými a reálnymi termínmi ručne pomocou funkcií v tejto záložke. Dátumy reálnych termínov sa taktiež odvodzujú automaticky zo zmeny položky Stav v ponuke.

Zoznam obsahuje najskôr záznamy s vyplnenými reálnymi dátumami a za týmito záznamami potom všetky položky plánovaných termínov (s nevyplnenými reálnymi dátumami). Termíny sú graficky zvýraznené inou farbou, podľa toho, či sú ešte dosiahnuteľné alebo či sú už nesplniteľné vzhľadom na aktuálny čas. Už realizované termíny sú označené bielou farbou, plánované zatiaľ realizovateľné termíny majú odlišné podfarbenie. Termíny už neaktuálne (nerealizovateľné) vzhľadom na dátum odoslania zadaný v hlavičke ponuky sú zvýraznené červenou na zdôraznenie, že ide o kolíznu situáciu. Toto červené podfarbenie sa realizuje len pri stavoch, kde to je zmysluplné. Tzn. pri stavoch, ktoré logicky nasledujú až za stavom odoslané, teda stavoch Realizované a Nerealizované sa nekontroluje, že plánovaný dátum je až za dátumom odoslania ponuky, nakoľko to by malo byť z logiky veci vždy.

Príklad vygenerovaných termínov a ich podfarbenie

Generovanie termínov a postup práce s nimi je nasledujúci:

 • Po vytvorení novej ponuky sa podľa možných stavov nadefinovaných k danému typu ponuky vygeneruje zoznam stavov s predpokladanými termínmi ich dosiahnutia. Generujú sa len stavy, pri ktorých položka Generovať do plánu má hodnotu Áno. Plánovaný čas dosiahnutia nasledujúceho stavu sa odvodzuje z položky Max. doba dokončenia stavu, ktorý je v zozname možných stavov predchádzajúci v poradí.
 • Pri prvom stave, ktorý sa má generovať do plánu, sa odvodí jeho plánovaný dátum dokončenia - predvyplní sa menším z dátumov: dátumom dokladu alebo aktuálnym dátumom počítača (pokiaľ je doklad vystavovaný spätne, keďže plánovanie do minulosti nie je podporované).
 • Ďalej sa pri prvom stave, ktorý sa má generovať do plánu, z jeho dátumu plánovaného dosiahnutia jeho max. doby dokončenia vypočíta dátum zmeny nasledujúceho stavu, vyhľadá sa nasledujúci stav v poradí, ktorý sa má generovať do plánu, a vygeneruje sa záznam s plánovaným dátumom pre tento následný stav. Pritom sa berú do úvahy len pracovné dni (tzn. vynechávajú sa soboty, nedele a sviatky).

  Pokiaľ má stav Max. dobu dokončenia rovnú nule, znamená to, že následný stav v poradí podľa plánu nastane v ten istý deň (napr. odoslanie nastane v ten istý deň, kedy dôjde k schváleniu dokladu). Teda pri generovaní ponuky sa pri dobe trvania stavu 0 dní generovanie nepreruší, ale nasledujúce plánované termíny sa vygenerujú s rovnakým dátumom.

  Vygenerované plánované termíny sa triedia navyše aj podľa typu stavu, takže tieto sú zobrazené v správnom poradí.

 • Tak sa pokračuje ďalej až kým neexistuje žiadny následný stav, ktorý sa má generovať do plánu.
 • Pokiaľ predchádzajúcim procesom vznikol záznam, ktorý má plánovaný termín väčší, ako je zadaný Dátum odoslania v hlavičke ponuky, je o tom užívateľ informovaný a môže dátum odvodený z plánovaných termínov do ponuky prevziať.
 • Uživatel s příslušnými přístupovými právy Termíny - měnit vše resp. ostatními právy na změny termínů může naplánovat další termíny některých stavů (přidat další záznamy) a také editovat plánované termíny dosud nerealizovaných stavů. Napr. po uložení ponuky sa vygeneruje štandardný plán jednotlivých stavov podľa definície zvoleného typu ponuky, ale pretože ide o veľký objem práce, užívateľ vykoná ručne posun plánovaných termínov.
 • V okamihu, keď sa akýmkoľvek spôsobom zmení položka stav na ponuke, tak sa táto zmena premietne do zoznamu termínov – najskôr sa skúsi vyhľadať, či neexistuje pre tento nový stav už záznam s plánovaným termínom (s reálnym dátumom nevyplneným). Pokiaľ existuje, zapíše sa reálny dátum zmeny a aktuálny riešiteľ do neho. Pokiaľ neexistuje, založí sa nový záznam, ktorý bude mať plánovaný dátum nevyplnený a vyplnený reálny dátum a aktuálneho riešiteľa.
 • Posun v prípade skoršieho splnenia: Pokiaľ sa zrealizuje nejaký plánovaný termín a dátum realizácie je nižší ako plánovaný, posunú sa príslušne aj plánované termíny následných stavov, pokiaľ je posun nastavený v definícii daného typu ponuky. Tzn. zistí sa "úspora" v prac. dňoch oproti plánovanému termínu. Úspora je v celých dňoch medzi reálnym a plánovaným termínom.

  Úspora medzi 27.9.2006 15:41 a 3.10.2006 00:00 je 2 pracovné dni.

  Na všetky nasledujúce plánované dátumy sa uplatní táto úspora - čiže sú znížené o uvedený počet pracovných dní

V hornej časti záložky sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
K dokladu Číslo ponuky, ku ktorej sa vzťahujú tu zobrazené záznamy.

Plánované termíny sa triedia navyše aj podľa typu stavu, takže sú zobrazené v rovnakom poradí. Sú tu k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Názov Názov stavu.
Plánovaný čas Predpokladaný termín dosiahnutia daného stavu.
Reálny čas Termín, kedy k prepnutiu na tento stav došlo.
Zmenu stavu vykonal Užívateľ, ktorý prepnutie na tento stav vykonal.
Aktuálny stav Hviezdička označujúca stav, v ktorom sa ponuka práve nachádza.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam, teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Klasický editačný režim s ukladaním vykonaných zmien, ako bol popísaný v kap. editácia záznamov v knihách v tejto záložke neprebieha, teda štandardné funkcie pre režim editácie v knihách sa tu neponúkajú. Pridávanie a odoberanie záznamov prebieha spôsobom priamej editácie prostredníctvom funkcií uvedených ďalej.

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Nový F2 -

Umožní pridať ďalší záznam do histórie termínov. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno Termín, kde zadáte údaje o pridávanom zázname. Či bude funkcia k dispozícii a ktoré položky budete môcť zmeniť, závisí od toho, ako máte nastavené prístupové práva Termíny k manipuláciám s termínmi.

Názov Popis
Plánovaný termín Plánovaný dátum a čas dosiahnutia daného stavu.
Reálny termín Reálny dátum a čas dosiahnutia daného stavu.
Stav Kód stavu.
Opraviť F4 -

Umožní opraviť údaje o danom termíne. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno Termín, viď popis funkcie Pridať, kde môžete uskutočniť povolené opravy.

Či bude funkcia k dispozícii a ktoré položky budete môcť zmeniť, závisí od toho, ako máte nastavené prístupové práva Termíny k manipuláciám s termínmi.

Vymazať F8 - Umožní nenávratne termín zo zoznamu vymazať. Či je funkcia k dispozícii, závisí od toho, ako máte nastavené prístupové práva Termíny k manipuláciám s termínmi.