Objednávky prijaté - záložka Pripravovanie

Záložka umožňuje k aktuálnej objednávke prijatej zo záložky Zoznam vykonávať pripravenie objednaného tovaru a zobrazovať si jeho stav. Význam záložky podrobnejšie, viď Vecný obsah - Pripravovanie.

Je k dispozícii len v prípade, že sa používa polohovanie, viď čo je potrebné na prevádzku polohovania.

Údaje zobrazované k pripravovaniu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Pozícia Položky Pripravovacie doklady

V hornej časti záložky je k dispozícii nasledujúca položka:

Názov Popis
K dokladu Číslo dokladu, ku ktorému patria dané údaje o pripravovaní.

Subzáložka Pozície

Subzáložka obsahuje prvok needitovateľný zoznam so zoznamom pozícií, ktoré sú aktuálne pripojené k danej objednávke ako jej pripravovacie. Pozíciu je možné pripojiť a odpojiť pomocou rovnomenných funkcií Pripojiť pozíciu, Odpojiť pozíciu. Za akých podmienok, viď popis daných funkcií.

Význam položiek zobrazených v tejto záložke je popísaný priamo v popise záložky Zoznam agendy Skladové pozície. Táto záložka slúži len na zobrazenie vybraných pozícií a len základných údajov o nich. Pokiaľ si k nim potrebujete zobraziť ďalšie údaje alebo potrebujete vykonať opravu údajov a pod., musíte si otvoriť priamo agendu Skladových pozícií (čo môžete urobiť priamo odtiaľto funkciou Pozícia).

Pod zoznamom pozícií sú uvedené sumárne položky informujúce o hmotnosti a objeme. Uvedené sumárne položky:

Názov Popis
Položky

Tzn. objem a hmotnosť za všetky položky, ktoré sa z daného dokladu pripravujú, tzn. položky zo subzáložky Položky.

Jednotky, v ktorých sa tu sumárne údaje zobrazujú, sa preberajú z jednotky, v ktorej je evidovaný celkový objem a hmotnosť na pripravovanej objednávke.

Pripravovacie pozície Objem a hmotnosť, ktoré sú k dispozícii na pripravenie danej OP za všetky aktuálne pripojené pozície.
Zostáva Informácia o objeme a hmotnosti, ktoré je z danej OP ešte potrebné pripraviť.

Subzáložka Položky

Subzáložka obsahuje prvok needitovateľný zoznam so zoznamom objednaných skladových položiek z polohovaných skladov z riadkov danej objednávky (skladové položky zo skladov, ktoré sa nepolohujú, sa tu nezobrazujú). Riadky z OP s rovnakou skladovou kartou z rovnakého skladu sa zlúčia. Subzáložka slúži na zobrazenie informácií o priebehu pripravovania. Jednotlivým položkám tu je možné zadávať prednostné naskladnenie pomocou rovnomenných funkcií Prednostné naskladnenie. Za akých podmienok, viď popis daných funkcií.

Položky, ktoré majú položku Zostáva pripraviť nenulovú, tzn. že objednaný tovar ešte nie je úplne pripravený, sú kvôli lepšej orientácii graficky zvýraznené inou farbou (podfarbením).

V hornej časti subzáložky je k dispozícii nasledujúca položka:

Názov Popis
Stav pripravenia Súhrnná informácia, v akom stave je príprava danej OP. Informuje, či už vôbec bolo pripravovanie začaté, či je pripravené čiastočne príp. či je pripravené úplne. Stav pripravovania sa posudzuje podľa položiek hodnôt položky Zostáva pripraviť pre všetky pripravované položky. Pokiaľ sa niečo presúva do pripravovacej pozície, považuje sa to za ešte nepripravené. Pripravovanie však už začalo.

Ďalej obsahuje položky:

Názov Popis
Kód a Názov skl.karty Identifikácia sklad. karty z riadkov objednávky, pre ktorú sa bude sledovať prípadne realizovať pripravenie. Sledovanie polohovania má samozrejme význam len pre skladové riadky zo skladov, ktoré sú polohované. Ako bolo povedané vyššie, riadky z OP s rovnakou skladovou kartou sa zlúčia do jedného záznamu.
Jedn.

Jednotka, v ktorej bolo objednané. Ako bolo povedané vyššie, riadky z OP s rovnakou skladovou kartou sa zlúčia do jedného záznamu v tejto subzáložke. V prípade, že riadky v OP na rovnakú kartu majú iné jednotky, je tu uvedená jednotka s najmenším vzťahom k jednej.

Majme kartu K s jednotkami ks so vzťahom 1 a bal so vzťahom 10. V riadkoch OP je objednaná karta K v počte 2 bal a ďalej karta K v počte 1 ks. Jednotka v tejto subzáložke bude ks a všetky počty uvedené v tejto subzáložke sa do nej budú prepočítavať.

Prevodový vzťah k jedn. Vzťah jednotky z predchádzajúcej položky k jednej. Informačná položka.
Celkovo treba

Koľko je ešte potrebné pripraviť. Ide o množstvo, ktoré je aktuálne objednané/požadované a zatiaľ nebolo dodané. Tzn. objednané mínus dodané, teda rozdiel položiek Počet z riadka objednávky mínus počet čerpaný do dodacích listov. Znižuje sa v okamihu dodania (tzn. uloženia DL, do ktorého je daná OP čerpaná).

Pripravené

Množstvo, ktoré je už v pozíciách pripojených k danej OP pre danú objednávku k dispozícii. Zistí sa z obsahu pripojených pozícií z položky Počet v jedn. so vzťahom 1 (Quantity) za všetky dané pozície v zozname. Množstvo tu uvedené sa prepočíta do jednotky, uvedenej v položke Jedn. v tejto subzáložke.

Presúva sa Koľko sa do danej pozície presúva. Ide o množstvo na dokladoch Presun medzi pozíciami vystavených k tejto objednávke (tzn. vystavených funkciou Pripravenie) alebo dokladoch Naskladnenie do pozícií, ktoré naskladňujú do pozícií pripojených k danej OP, ktoré ale ešte neboli vykonané. Zistí sa z položky Očakávaný počet z obsahu všetkých pozícií pripojených k danej OP. Množstvo tu uvedené sa prepočíta do jednotky, uvedenej v položke Jedn. v tejto subzáložke.
Zostáva pripraviť

Koľko je ešte potrebné pripraviť, tzn. počet, na ktorý bude pravdepodobne ešte potrebné vystaviť nový doklad Presun medzi pozíciami do pripravovacej pozície funkciou Pripravenie.

Tzn. rozdiel položiek Celkovo treba mínus Pripravené mínus Presúva sa.

Voľné na sklade

Ďalšie množstvo na tomto sklade, ktoré je voľné a mohlo by byť použité na pripravenie. Zistí sa ako rozdiel z položiek Počet v uloženej jednotke(UnitQuantity) mínus Rezervovaný počet z obsahu všetkých pozícií daného skladu, v ktorých sa daný tovar nachádza, okrem pozícií už pripojených k danej OP ako jej pripravovacie a ďalej okrem pozícií pripojených k nejakým iným OP ako ich pripravovacie. Množstvo tu uvedené sa prepočíta do jednotky, uvedenej v položke Jedn. v tejto subzáložke.

Pozor, môže sa stať, že v položke Voľné skladom sa zobrazuje nejaký nenulový počet, ale pritom pri vystavení PPZ dokladu sa žiadne riadky nepredvyplnia. Ďalej viď výklad v kap. procesná tvorba dokladov - OP → PPZ - Pravidlá pre čerpanie - pripraviteľné riadky.

Objednané

U dodávateľa objednané, ale zatiaľ nedodané množstvo. Údaj v tejto položke sa zistí z riadkov objednávok vydaných, ktoré sú na tento tovar už vystavené, pričom tovar zatiaľ nebol dodaný a ktoré nemajú začiarknutý príznak Vybavené (tzn. ešte sa predpokladá, že nejaký tovar príde). Tento údaj poskytuje informáciu o tom, či v najbližšej dobe na sklad príde tovar od nejakého dodávateľa. Množstvo tu uvedené sa prepočíta do jednotky, uvedenej v položke Jedn. v tejto subzáložke.

Táto položka je však čisto orientačná, pretože je potrebné zobrať do úvahy, že požadovaný tovar môže na sklad resp. do daných pozícií pribudnúť i iným spôsobom ako polohovaním Príjemky (PR) na tovar dodaný na základe objednávky vydanej. A to polohovaním Vratky dodacieho listu (VR), Prevodky príjem (PRP), Príjmu hotového výrobku (PHV), Vrátenia materiálu z výroby (VRM), Inventárneho prebytku (INP).

Uprednostnené

Množstvo, na ktoré je v niektorej pozícii zadaná požiadavka na prednostné naskladnenie daného tovaru do niektorej z pripojených pozícií pomocou rovnomenných funkcií Prednostné naskladnenie. Význam a podrobnejší popis viď prednostné naskladňovanie.

Údaj v tejto položke sa zistí spočítaním položiek Prednostné naskladnenie zo záložiek Obsah všetkých skladových pozícií aktuálne pripojených k danej OP ako jej pripravovacie, tzn. pozícií zo záložky Pozície danej OP. Množstvo tu uvedené sa prepočíta do jednotky, uvedenej v položke Jedn. v tejto subzáložke. Kedy sa aktualizuje, viď prednostné naskladňovanie.

Subzáložka Pripravovacie doklady

Subzáložka obsahuje needitovateľný zoznam zobrazujúci všetky už existujúce pripravovacie doklady k danej OP, tzn. doklady PPZ vystavené ako pripravovacie k danej objednávke. Zoznam je len informačný. Detail dokladov si je možné prehliadať v agende Presun medzi pozíciami, ktorú je možné vyvolať priamo odtiaľto pomocou funkcie Doklad.

Zobrazenie zoznamu v tejto subzáložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Občerstviť F11 Ide o klasické občerstvenie, ale záznamov v tejto subzáložke.
Pripravenie Ctrl +I

Funkcia na rýchle vystavenie nového polohovacieho dokladu podľa vybraného dokladu priamo z tejto agendy s automatickým návratom späť. V tomto prípade na rýchle vystavenie presunu medzi pozíciami (PPZ) podľa aktuálnej objednávky prijatej (OP). Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov.

Ide o jednu z možností vystavenia nového PPZ. PPZ nie je možné vystaviť, pokiaľ už nie je čo pripravovať. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - OP → PPZ.

Pripojiť pozíciu Shift +F2 Funkcia je k dispozícii len, keď je fókus na subzáložke Pozície. Umožní pripojiť k aktuálnemu dokladu zo záložky Zoznam pozíciu, ktorá bude použitá na pripravenie daného dokladu. Pozíciu je možné pripojiť len k dokladu, ktorý obsahuje aspoň jeden polohovateľný riadok. Na pripojenie sa ponúkajú len skladové pozície v tých polohovaných skladoch, ktoré sú obsiahnuté na riadkoch dokladu. Ďalej viď stanovenie pripravovacích pozícií pre objednávku.
Odpojiť pozíciu Shift +F8

Funkcia je k dispozícii len, keď je fókus na subzáložke Pozície. Umožní odpojiť pozíciu resp. označené pozície od aktuálneho dokladu. Daná pozícia sa samozrejme nijako nemaže, len sa zruší väzba medzi daným dokladom a touto pozíciou.

Pozícia môže byť odpojená i iným spôsobom:

  • Keď je proces pripravovania objednávky ukončený, tzn. objednávka bola expedovaná a príslušný expedičný doklad bol napolohovaný,  pozícia sa od OP automaticky odpojí, aby bola k dispozícii pre ďalšie pripravenie. Za akých podmienok konkrétne k tomuto automatickému odpojeniu dôjde, viď Expedícia pripravovanej objednávky.

Pri odpojení pozície od OP sa aktualizuje prípadná požiadavka na prednostné naskladnenie. Viď prednostné naskladňovanie.

Pozícia

F6

alebo

Shift +F6

Funkcia je k dispozícii len, keď je fókus na subzáložke Pozície. Funkcia na zobrazenie detailu aktuálnej skladovej pozície zo zoznamu pozícií pripojených k danej objednávke. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • otvoriť tu - otvorí agendu skladových pozícií "cez" agendu zdrojového dokladu
  • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu Skladové pozície a otvorí ju buď "cez" agendu Objednávok prijatých alebo samostatne. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy Skladové pozície. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Skladové pozície sa otvorí zafiltrovaná a to za aktuálnu pozíciu.

V takto otvorenom číselníku sa samozrejme požadované záznamy nezobrazia, ak boli medzitým v číselníku skryté alebo ak ide o číselník podporujúci prácu so skupinami záznamov a aktuálne používaná skupina požadované záznamy nezahŕňa, prípadne ak je v číselníku nastavený východiskový filter, ktorý požadované záznamy nezahŕňa.

Tu ide o vyvolanie číselníka so zviazaným záznamom nie dokladovej agendy a preto tu nie je možné realizovať otvorenie agendy s tzv. červeným obmedzením, ako je to v prípade vyvolania dokladovej agendy so zviazanými dokladmi k aktuálnemu záznamu.

Pozor, toto "zafiltrovanie číselníka", s ktorým sa odtiaľto vyvolaný číselník otvorí, nie je možné užívateľsky zrušiť. (Na rozdiel od červeného obmedzenia v dokladových agendách, ktoré je možné v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť).)

Prednostné naskl. Ctrl +N

Funkcia je k dispozícii len, keď je fókus na subzáložke Položky. Umožňuje pre aktuálnu položku zo subzáložky Položky nastaviť prednostné naskladnenie. Význam a podrobnejší popis viď prednostné naskladňovanie.

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové modálne oknoVo Windows sa takto nazýva okno, ktoré keď je vyvolané, na obrazovke "zatieni" všetky ostatné okná a nie je možné ho odsunúť do pozadia bez toho, aby sa s ním užívateľ priamo "vysporiadal" (tzn. stlačil OK, zrušiť, atď.). Typicky sa vyskytuje v prípadoch hlásení o chybách systému, interaktívnych dialógoch a pod. Opakom je nemodálne okno. so zoznamom pozícií, ktoré sú k danej OP aktuálne pripojené ako jej pripravovacie. (Pokiaľ žiadne také nie sú, tzn. subzáložka Pozície je prázdna, bude i zoznam prázdny.)

Príklad okna na zadanie požiadavky na prednostné naskladnenie tovaru do pozícií pripojených k OP

K dispozícii sú tu položky:

Skladová pozícia Sklad. pozícia, do ktorej sa má požadovaná položka prednostne naskladniť. Needitovateľná položka. Ako bolo spomenuté vyššie, ponúkajú sa tu pozície, ktoré sú k danej OP aktuálne pripojené ako jej pripravovacie.
Jednotka Jednotka Needitovateľná položka. Ide o jednotku, v ktorej sa objednávalo. Pokiaľ bola rovnaká sklad. karta z rovnakého skladu v objednávke viackrát pre rôzne jednotky, je tu zodpovedajúci počet riadkov, pre každú takúto jednotku zvlášť.
Možné maximum

Maximálny počet, ktorý je v danej jednotke do danej pozície možné naskladniť.

Pri výpočte možného maxima sa berie do úvahy hmotnosť a objem už založených prednostných naskladnení.

Pokiaľ na skladovej karte nie je zadaná informácia o objeme ani hmotnosti, v položke Možné maximum sa zobrazuje * (hviezdička).

Pred.naskladnenie Zadaný počet, ktorý sa má prednostne do tejto pozície naskladniť, pokiaľ sa bude naskladňovať do daného skladu daný tovar v tu uvedenej jednotke.

Prehľad o zadanom prednostnom naskladnení za všetky sklad. karty môžete získať napr. pomocou inverznej tlač. zostavy Prednostné naskladnenie, ktorá je k dispozícii vo funkcii Tlač v agende Skladových pozícií.

Hr. pred. naskl. Ctrl +H

Funkcia je k dispozícii len, keď je fókus na subzáložke Položky.

Funkcia prejde postupne všetky položky na subzáložke Položky a pokúsi sa pre ne automaticky nastaviť maximálne prednostné naskladnenie. Funkciu je možné vyvolať i opakovane a zvyšovať či znižovať tak množstvo podľa aktuálneho stavu. Postupuje sa nasledovne:

Celkové množstvo, na ktoré je potrebné vystaviť prednostné naskladnenie, sa zoberie z položky Zostáva pripraviť. Toto množstvo sa postupne rozpúšťa do pozícií, ktoré sú k dispozícii, pričom sa vždy overuje, koľko maximálne sa do pozície dá umiestniť (ako v predchádzajúcej funkcii do stĺpca možné maximum) a maximálne toľko sa pre pozíciu zadá.

Doklad

F6

alebo

Shift +F6

Otvorí agendu súvisiaceho dokladu resp. dokladov s daným dokladom resp. dokladmi.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • otvoriť tu - otvorí agendu príslušných záznamov (dokladov) "cez" agendu dokladu, ktorého záložku X-väzby si prehliadame
  • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu Presun medzi pozíciami a otvorí ju buď "cez" agendu zdrojového dokladu alebo samostatne. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy Presun medzi pozíciami. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Presun medzi pozíciami sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to obmedzená podľa všetkých označených dokladov, pokiaľ sú v zozname nejaké doklady označené, alebo podľa aktuálneho dokladu v opačnom prípade.

Toto červené obmedzenie si môžete štandardne zrušiť (vyčistiť) v záložke Obmedzenie a následne obmedziť podľa ľubovoľného iného obmedzenia, alebo vykonať dopyt úplne bez obmedzenia.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadne označiť záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov. Týka sa zoznamu v tejto subzáložke. Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li fokus na subzáložce Pozice nebo subzáložce Vychystávací doklady. Podrobný popis označovania viď kapitola Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako je možné ju vyvolať, viď popis funkcie.

Do verze 18.03.02 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Týka sa zoznamu v tejto subzáložke. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.