Definícia zrkadiel - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnej Definícii zrkadiel zo záložky Zoznam.

Obsiahnuté subzáložky: Nastavenie Obsah Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

V hornej časti záložky Detail je ďalej ku každej definícii zrkadla možné zadávať nasledujúce položky:

Názov Popis
Kód Kód označujúci danú definíciu zrkadla. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-10 znakov dlhý. Povinná položka. Používa sa v číselníkových položkách na výber definície zrkadla. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.)
Názov Názov definície zrkadla. Zobrazuje sa ako bližší, vysvetľujúci popis. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)

Subzáložka Nastavenie

V tejto subzáložke sú nastavenia, ktoré sú všeobecné a vzťahujú sa ako k pokladničnému predaju, tak k reštauračnému predaju. Kvôli prehľadnosti sú ďalej usporiadané do subzáložiek. Obsahuje:

V tejto subzáložke sa nastavujú vlastnosti a správanie agend Reštauračného predaja, predovšetkým v súvislosti s objednávkovými bonmi.

Názov Popis
Základné predvoľby Rad dokladov

Skratka označujúca rad dokladov, a to typu zrkadla. Vyplnenie tejto položky je povinné. Bez jej vyplnenia by zrkadlo nebolo možné definovať.

Zadáte skratku radu alebo vyberiete z číselníka radov dokladov. Ponúkajú sa len rady dokladov zodpovedajúceho typu. Jeden rad dokladov je možné použiť len pre jednu definíciu zrkadla. Pre ďalšie definície musíte založiť vždy nový rad.

Sklad

Sklad, v ktorom sa pomocou zrkadla kontrolujú zásoby. Upozorňujeme na ďalšie nastavenia, ktoré určujú z ktorého skladu sa predáva a z ktorého skladu čerpá suroviny gastrovýroba. Podrobnejší popis je tu.

Ako bolo objasnené v kap. Zrkadlá - všeobecne, môže existovať niekoľko zrkadiel aj pre jeden sklad. Není podporováno použití polohovaných skladů.

Stredisko Stredisko - vyberá sa z číselníka stredísk. Povinná položka.
Zákazka Zákazka - vyberá sa z číselníka zákaziek a zadáva sa len, keď sa majú doklady zrkadla viazať k vybranej zákazke. Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.
Obchodný prípad Obchodný prípad - vyberá sa z číselníka obchodných prípadov a zadáva sa len, keď sa majú doklady daného zrkadla viazať k vybranému obchodnému prípadu. Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie obchodných prípadov vo Firemných údajoch.
Projekt Projekt - vyberá sa z číselníka projektov a zadáva sa len, keď sa majú doklady daného zrkadla viazať k vybranému projektu. Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie projektov vo Firemných údajoch.
Firma pre inventúrne rozdiely Firma - vyberá sa z číselníka firiem a zadáva sa firma, ku ktorej sa majú inventúrne doklady generované zrkadlom viazať. Povinná položka.
Predvoľby pre manko Rad dokladov pre vyskladnenie manka

Skratka označujúca rad dokladov a to typu Inventárne manko. Použije sa pre doklad vyskladnenia tovaru, ktorý nie je pri spracovaní zrkadla nájdený - chýba. Povinná položka.

Zadáte skratku radu alebo vyberiete z číselníka radov dokladov. Ponúkajú sa len rady dokladov zodpovedajúceho typu.

Cenník pre ocenenie manka

Cenník, ktorý sa použije na ocenenie chýbajúceho tovaru. Musia v ňom byť ocenené všetky suroviny a všetky druhy tovaru, ktoré sú zrkadlom kontrolované. Povinná položka.

Položky uvedené v cenníku patria vždy len k jednému druhu tovaru. V cenníku nie je väzba medzi litrovou fľašou napr. Becherovky a poldecákom, ktorý čašník z tejto fľaše odleje. Tu je potrebné oceniť surovinu, tzn. litrovú fľašu a to najlepšie takou cenou, akú čašník získa, pokiaľ celú fľašu postupne predá. Zaradenie výrobkov do tohto cenníka nemá význam, pretože naliaty "poldecák" sa po zatváracej dobe na bare nevyskytuje.

Odporúčame založiť si na ocenenie manka samostatný cenník. Bežne sa totiž predáva poldecák nápoja, nie celá fľaša. Ak by tu bol nastavený hlavný predajný cenník, čašníkom by sa na pokladni zobrazovala ocenená skladová karta poldecáka i cena celej fľaše, ktorú bežne nepredáva. To by mohlo viesť zbytočne k chybám pri predaji. Tovar, ktorý sa predáva bez zmeny (napríklad pivo v plechu, sušienky, a pod.), je potrebné oceniť v hlavnom cenníku i v cenníku pre zrkadlo.

Definícia ceny pre ocenenie manka Definícia ceny, ktorá sa použije na ocenenie chýbajúceho tovaru. Vyberá sa z číselníka definícií cien. Povinná položka.
Spôsoby úhrady manka

Kód spôsobu úhrady, ktorý sa použije na uhradenie chýbajúceho tovaru. Vyberá sa z číselníka spôsobov úhrad. Povinná položka.

Odporúčame nastaviť úhradu v hotovosti.

Spôsob vyrovnania manka z opravného zrkadla

Podľa tohto nastavenia sa buď vyvolá dialóg s voľbou spôsobu vyrovnania manka ešte pred spustením vyrovnania (po vyvolaní funkcie Vyrovnať), alebo sa opravný list vyrovná bez spýtania a podľa nastavenia sa rozdiely z uzavretej tržby ďalej neprevádzajú alebo sa prevedú do firemnej pokladne alebo sa prevedú do aktuálnej tržby.

  • Nabízet všechny způsoby vypořádání - obsluhující vybírá z následujících tří možností
  • Výdaj/príjem hotovosti do pokladničného miesta neprevádzať do firemnej pokladne
  • Výdaj/príjem hotovosti do pokladničného miesta previesť do firemnej pokladne
  • Rozdiel previesť do aktuálnej otvorenej tržby
Predvoľba pre prebytky Rad dokladov pre naskladnenie prebytkov

Skratka označujúca rad dokladov a to typu Inventárny prebytok. Použije sa pre doklad naskladnenia tovaru, ktorý je pri spracovaní zrkadla navyše. Povinná položka.

Zadáte skratku radu alebo vyberiete z číselníka radov dokladov. Ponúkajú sa len rady dokladov zodpovedajúceho typu.

Subzáložka Obsah

V tejto subzáložke sa zadá zoznam skladových kariet, ktoré majú byť zrkadlom skontrolované. Ide o podmnožinu skladových kariet, ktoré sú v danom sklade evidované - nie všetky druhy tovaru skladu musia byť kontrolované jedným zrkadlom. Kontrola určitého skladu môže byť rozdelená medzi niekoľko zrkadiel a každú časť je tak možné kontrolovať samostatne. Je nutné dodržať jedinú podmienku a to, že jeden druh tovaru môže byť zaradený maximálne do jedného zrkadla.

Názov Popis
Kód skl. karty Kód skladovej karty zaradenej do tohto zoznamu - vyberá sa z číselníka skladových kariet.
Názov skl. karty Názov vybranej skladovej karty.
Jednotka Jednotka vybranej skladovej karty. Vyberte jednotku, ktorá má byť zrkadlom kontrolovaná.
Cena

Predajná cena podľa definície ceny a cenníka zadaného v subzáložke Nastavenie. Položka tu nie je editovateľná, len sa prenáša z nastaveného cenníka (a to automaticky, zmena ceny v cenníku sa sem automaticky ihneď premietne). Cena je tu uvedená kvôli zjednodušeniu kontroly nastavenia zrkadla. V týchto cenách bude ocenené manko.

Ak tovar v danom cenníku nie je ocenený (tzn. príslušná definícia ceny zadaná v subzáložke Nastavenie nie je v danom cenníku zadaná alebo sklad. karta vôbec nie je v danom cenníku zaradená), nevytvorí sa doklad vyčíslujúci manko a nepridá sa tým pádom ani nič do tržieb. Skontrolujte preto, či všetky druhy tovaru majú predajnú cenu zadanú.

Pre správny výpočet manka je nutné, aby všetky zrkadlom kontrolované skladové karty boli v danom cenníku ocenené. Ak nie sú, tak vyrovnanie zrkadla prebehne, ale prípadné manko danej skladovej karty sa nevyčísli!!! Program preto na takýto stav pri ukladaní definície zrkadla s položkou s nulovou predajnou cenou upozorní.

Pre zoznam definícií zrkadiel je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke

Navigátor obsahuje nasledujúce tlačidlá:

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu, zmene ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname. Poradie tu akurát určuje, v akom poradí sa zobrazia v zrkadle pri jeho spracovávaní. Položky si teda môžete usporiadať tak, aby sa vám potom dobre zadávali (napr. podľa toho, ako ich máte v danej prevádzke uložené) a nemuseli ste množstvo zadávať pri inventúre "na preskáčku".
  • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
  • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec doteraz zadaných riadkov.
  • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka.

Panel definovateľných formulárov riadkov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii len vtedy, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov riadkov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

V spodnej časti záložky Detail môže byť zobrazený Zoznam, čiže záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k záložke Detail v tejto agende:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V editačnom režime sú navyše k dispozícii štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch. Všeobecné zásady pre editáciu v číselníkoch viď kap. Editácia záznamov v číselníkoch.