Hodnotení dodávatelia - záložka Dodávané položky

Záložka slúži na zobrazenie zoznamu skladových kariet z agendy Skladových kariet, u ktorých je aktuálna firma zo záložky Zoznam uvedená v zozname dodávateľov. Zohľadňujú sa pritom prípadné zásadné opravy a zlučovanie firiem, či skrytie firiem. Pre vysvetlenie viď popis ponúkanie dodávateľov na výber.

V hornej časti záložky sú k dispozícii položky:

Názov Popis
K firme Zobrazuje identifikáciu firmy (kód a názov), ku ktorej sa vzťahuje zoznam dodávaných skl. kariet.

V zozname sú pri kartách uvedené rovnaké položky ako v záložke Zoznam, podrobné informácie o kartách potom získate priamo v agende Skladových kariet alebo použitím funkcie na zobrazenie danej karty, viď ďalej.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Klasický editačný režim s ukladaním vykonaných zmien, ako bol popísaný v kap. Editácia záznamov v číselníkoch v tejto záložke neprebieha, teda štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch sa tu neponúkajú. Pridávanie a mazanie dodávateľov viď popis subzáložky Dodávatelia.

Ďalšie funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis
Občerstviť F11 Umožňuje vykonať štandardné občerstvenie zoznamu dodávaných položiek aktuálneho dodávateľa.
Zobraziť -

Funkcia na zobrazenie detailu aktuálnej skladovej karty zo zoznamu dodávaných položiek daných dodávateľom. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • otvoriť tu - otvorí agendu skladových kariet "cez" agendu zdrojového dokladu
  • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu Skladovej karty a otvorí ju buď "cez" agendu hodnotených dodávateľov alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej agendy. Takto odtiaľ vyvolaná agenda sa otvorí zafiltrovaná, a to za aktuálnu skladovú kartu. Otvorí sa priamo na záložke Detail.

V takto otvorenom číselníku sa samozrejme požadované záznamy nezobrazia, ak boli medzitým v číselníku skryté alebo ak ide o číselník podporujúci prácu so skupinami záznamov a aktuálne používaná skupina požadované záznamy nezahŕňa, prípadne ak je v číselníku nastavený východiskový filter, ktorý požadované záznamy nezahŕňa.

Tu ide o vyvolanie číselníka so zviazaným záznamom nie dokladovej agendy a preto tu nie je možné realizovať otvorenie agendy s tzv. červeným obmedzením, ako je to v prípade vyvolania dokladovej agendy so zviazanými dokladmi k aktuálnemu záznamu.

Pozor, toto "zafiltrovanie číselníka", s ktorým sa odtiaľto vyvolaný číselník otvorí, nie je možné užívateľsky zrušiť. (Na rozdiel od červeného obmedzenia v dokladových agendách, ktoré je možné v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť).)