Hodnotení dodávatelia - záložka Obmedzenie

Obsahuje zoznam prvkov, podľa ktorých je možné vykonávať obmedzenie záznamov tejto agendy následne zobrazených v záložke Zoznam. Všeobecne platné pravidlá pre záložky Obmedzenie boli uvedené skôr (tzn. účel záložky, spôsob nastavenia obmedzenia, používanie definícií obmedzení, ovládanie zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzení, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) v obmedzení podľa znakových údajov atď.).

Všeobecne platí, že čím viac zoznam dokladov obmedzíme, tým rýchlejšie sa dopyt vykoná.

Ďalej obsahuje možnosť nastavenia triedenia pre záložku Zoznam. Opäť tu platia všeobecne platné pravidlá pre použitie a ovládanie prvku pre nastavenie Triedenia.

Význam jednotlivých prvkov záložky Obmedzenie v tejto agende je zrejmý z ich názvu alebo popisu v záložke Detail tejto agendy. Bližšie objasníme len nasledujúce položky:

Názov Popis
Firma je predchodca

Umožní vybrať firmy - hodnotených dodávateľov, ktorí sú predchodcami firiem. Tzn. daná firma bola po zaradení medzi hodnotených dodávateľov zásadne opravená či zlúčená, má svojho nasledovníka a s daným dodávateľom sa pracuje s využitím daného nasledovníka.

Ak v zozname existujú takí hodnotení dodávatelia s odkazom na predchodcu firiem, mali by ste vykonať Aktualizáciu.