Čiastkové inventárne protokoly - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu dokladu zo záložky Zoznam. Položky zadávané k dokladom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Rad

Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Pozor, rad dokladov tu o. i. určuje, ktoré sklady bude možné vo vytváranom doklade použiť. (Je možné použiť len taký sklad, ktorý má priradený zadaný rad dokladov). Pokiaľ sklad na nejakom riadku vytváraného dokladu nebude zodpovedať tu zadanému radu, systém vás pri uložení dokladu upozorní a budete ho ešte musieť zmeniť.

Na už existujúcich záznamoch zadaný rad už nie je možné meniť.

Ak ste sa pri zadaní pomýlili, jedinou možnosťou opravy je doklad zmazať a vystaviť iný (najjednoduchšie skopírovaním pôvodného s úpravou potrebných údajov a následným vymazaním pôvodného - ak ho, samozrejme, ešte je možné zmazať).

Obdobie Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov. Na už existujúcich záznamoch zadané obdobie už nie je možné meniť.
Dátum Dátum vystavenia dokladu. Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Popis Stručný popis daného dokladu, zobrazuje sa ako doplňujúca špecifikácia daného dokladu napr. v záložke Zoznam. Nepovinná položka.
Užívateľ Pracovník zodpovedný za daný DIP.
Čítačka

Identifikace čtečky čárových kódů používané při inventarizaci položek daného DIP.

Pridávať riadky

Ovplyvňuje, ktorý užívateľ bude môcť do DIPu pridávať riadky (inventarizovanej položky) resp. tieto mazať. Viac viď možnosti pridania inventarizovaných položiek.

Uživatel, který DIP vytvořil (viz položka Vytvořil v Seznamu DIPů), může řádky přidávat resp. odstraňovat vždy, bez ohledu na nastavení této volby.

Ostatní uživatelé mohou seznam řádků na DIP upravovat jen tehdy, je-li volba Přidávat řádky zatržena (a mají právo Opravovat řádky DIPu).

Predvypĺňať k skladovým kartám nenulové šarže/sér. čísla

Ovlivňuje, zda se k zadaným skladovým kartám automaticky předvyplňují také šarže/sér. čísla s nenulovým stavem.

Pokud je DIP součástí již zahájené inventury (HIPu), předvyplnění šarží/sér. čísel proběhne v okamžiku přidání skladové karty na DIP. V opačném případě se šarže/sér. čísla předvyplní v okamžiku zahájení HIPu.

Předvyplňované hodnoty odpovídají stavu k rozhodnému datu inventury.

Předvyplňují se pouze šarže/sér. čísla s nenulovým stavem, pokud má šarže/sér. číslo stav nulový, v případě fyzického nalezení položky během inventury je zapotřebí příslušnou šarži / sér. číslo doplnit ručně.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V některé části této záložky může být zobrazen Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách, tedy záznamy ze záložky Seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k záložke Detail v tejto agende:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).