Čiastkové inventárne protokoly - záložka Obmedzenie

Obsahuje zoznam prvkov, podľa ktorých je možné vykonávať obmedzenie záznamov tejto agendy následne zobrazených v záložke Zoznam. Všeobecne platné pravidlá pre záložky Obmedzenie boli uvedené skôr (tzn. účel záložky, spôsob nastavenia obmedzenia, používanie definícií obmedzení, ovládanie zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzení, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) v obmedzení podľa znakových údajov atď.).

Všeobecne platí, že čím viac zoznam dokladov obmedzíme, tým rýchlejšie sa dopyt vykoná.

Ďalej obsahuje možnosť nastavenia triedenia pre záložku Zoznam. Opäť tu platia všeobecne platné pravidlá pre použitie a ovládanie prvku pre nastavenie Triedenia.

Okrem obmedzenia nastaveného v tejto záložke, sa zoberú do úvahy aj prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva.

Význam jednotlivých prvkov záložky Obmedzenie v tejto agende je zrejmý z ich názvu či popisu v záložke Detail alebo Zoznam tejto agendy. Bližšie objasníme len nasledujúce položky:

Názov Popis
Sklad Obmedzenie podľa stavu položky Sklad na nadriadenom HIPe. Teda je možné vybrať len DIPy, ktoré inventarizujú nejaký sortiment z vybraných skladov.
Skladová karta Obmedzenie podľa skl. kariet v záložke Skladové karty tohto DIPu. Teda je možné vybrať len DIPy, ktoré inventarizujú vybrané skl. karty.
Hlavný inventárny protokol

Keďže ide o agendu dokladov, ktoré majú väzbu na nejaký doklad zdrojový, je možné si vypísať len také doklady, ktoré majú väzbu len na vybrané HIPy.

K vyhľadaniu a výberu daných zdrojových dokladov sa v rámci tohto obmedzovacieho prvku ponúkne Sprievodca výberom dokladu, pomocou ktorého si vyhľadáte požadované zdrojové doklady.