Čiastkové inventárne protokoly - záložka Skladové karty

Zoznam inventarizovaných položiek v rámci čiastkového inventárneho protokolu zo záložky Zoznam. Záložka je k dispozícii len vtedy, ak inventarizovaný sklad nie je polohovaný.

V hornej časti záložky je k dispozícii nasledujúca položka:

Názov Popis
Čiastkový inventárny protokol Číslo DIPu, ku ktorému patrí tento zoznam inventarizovaných položiek.

Ďalej je záložka rozdelená na dva čiastkové zoznamy umiestnené horizontálne pod sebou:

Zoznam inventarizovaných skl. kariet

V zozname sú pre každú položku uvedené základné údaje o nej. Je možné zobrazit všechny záznamy nebo si omezit jejich zobrazení jen za některé. K tomu slouží omezovací lišta s možností vybrat určité omezení (s využitím skrytého seznamu Vybrané omezení):

 

Názov Popis
Kód skl. karty Identifikácia inventarizovanej sklad. karty.
Názov skl. karty
Počet

Počet na inventarizovaném skladě, platný k rozhodnému datu (rozhodné datum závisí na typu inventury). Načítá se v okamžiku zahájení inventury, případně v okamžiku dodatečného vložení skl. karty do inventury (je-li povoleno).

Zistený počet

Počet zistený v rámci daného DIPu. Tzn. napr, v danej časti skladu, ktorý je inventarizovaný týmto DIPom a pod. Možnosť zadávať zistený počet je k dispozícii len tým užívateľom, ktorí majú prístupové právo Opravovať riadky DIPu.

Pokud není DIP otevřen, je pole k dispozici pouze ke čtení.

Pokud je inventarizovaná sklad. karta třídy se šaržemi nebo se sériovými čísly, je pole Zjištěný počet v tomto seznamu k dispozici rovněž pouze pro čtení a kumulují se do něj zjištěné počty zadané v seznamu šarží/sériových čísel.

Jednotka Hlavní skladová jednotka inventarizované skladové karty.
Zadané

Informace o tom, zda již byl předmět řádku DIP zinventarizován (zda hodnota Zjištěný počet odpovídá skutečnosti). Při vyplnění nenulové hodnoty do sloupce Zjištěný počet se automaticky změní na Ano.

Položky, které mají v tomto sloupci uvedenou hodnotu Ne (tj. nejsou dosud zadané), si je možné zobrazit pomocí rozbalovacího seznamu v omezovací liště v horní části formuláře (přepnutím na hodnotu Nevyplněné).

Pokud osoba provádějící inventuru příslušnou položku nenalezne (Zjištěný počet = 0), je zapotřebí ve sloupci Zadáno ručně změnit hodnotu Ne na Ano (ve smyslu "položka již byla v rámci inventury zkontrolována, ale nebyla nalezena").

Dátum a čas pridania Datum a čas vložení skladové karty do DIP. Informatívna položka.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom je k dispozícii lišta navigátora inventarizovaných skl. kariet:

Navigátor tu obsahuje tlačidlá:

Pridávať a mazať položky nie je možné, ak je DIP už uzavretý.

Více informací viz možnosti přidávání inventarizovaných položek v kapitole Věcný obsah.

Vedle lišty navigátoru se nachází zatržítko Přidávat již zadané. Je-li zatrženo, číselník vyvolaný funkcí Přidat není programově omezen na dosud nezadané skladové karty a stejnou skladovou kartu je možné přidat do seznamu vícekrát, podobně jako při použití funkce Hledat. (Každé přidání skladové karty vytvoří nový řádek obsahu se zadaným nulovým množstvím.) Zatržítko je neaktivní, pokud je DIP již uzavřen.

Šarže/sér. čísla

Je k dispozícii len vtedy, ak je inventarizovaná sklad. karta triedy so šaržami/sériovými číslami. Tzn. obsahuje zoznam inventarizovaných šarží/sér.čísel k položke, na ktorej stojí fókus v hornom Zozname inventarizovaných položiek. V zozname sú pre každú položku uvedené základné údaje o nej:

Názov Popis
Šarža/sér. číslo Identifikácia inventarizovanej šarže/sér. čísla k aktuálnej skladovej karte z horného Zoznamu inventarizovaných skl. kariet.
Počet

Počet příslušné šarže/sér. čísla na inventarizovaném skladě, načítá se v okamžiku vložení šarže/sér. čísla do inventury. Stejně jako v případě celkového počtu skladové karty i počet šarže/sér. čísla odpovídá stavu k rozhodnému datu inventury.

Zistený počet

Počet príslušnej šarže/sér. čísla zistený v rámci daného DIPu. Tzn. napr. v danom regáli, ktorý je inventarizovaný týmto DIPom a pod. Možnosť zadávať zistený počet je k dispozícii len tým užívateľom, ktorí majú prístupové právo Opravovať riadky DIPu.

Zadané hodnoty se kumulují do stejnojmenného pole v seznamu inventarizovaných skladových karet (automaticky, okamžitě po zadání).

Pokud není DIP otevřen, je pole k dispozici pouze ke čtení.

Pokud je inventarizovaná skladová karta třídy Se sériovými čísly, je do pole možné zadat pouze hodnoty 0 nebo 1.

Jednotka

Hlavní skladová jednotka inventarizované skladové karty.

Pod zoznamom je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor tu obsahuje tlačidlá:

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) a ďalej hľadanie hodnoty v zozname.
  • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.

    Pridávať šarže/sér. čísla nie je možné, pokiaľ je DIP súčasťou nezahájeného HIPu. (Ich pridanie je vlastne už zadanie zisteného stavu - viď Zber dát.)

    Při vložení sériového čísla se do pole Zjištěný počet automaticky předvyplní hodnota 1 (při vložení šarže se předvyplní hodnota 0).

  • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený.

Pridávať a mazať šarže/sér. čísla nie je možné, ak je DIP už uzavretý.

Více informací viz možnosti přidávání inventarizovaných položek v kapitole Věcný obsah.

Pokud je na hlavičce DIPu zatržena volba Předvyplňovat ke skladovým kartám nenulové šarže/sér. čísla, předvyplní se seznam automaticky hodnotami odpovídajícími stavům k rozhodnému datu inventury.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných sú k dispozícii iba nasledujúce (ostatné pre túto agendu nemajú význam):

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis
Help F1
Občerstviť F11
Vytvoriť správu Ctrl +M -  

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať Ctrl+B

Funkce pro dohledání skladové karty podle EANu, kódu nebo názvu. Pokud je karta nalezena, je rovnou přidána do seznamu inventarizovaných karet.

Podobně jako funkce Přidat v liště navigátoru se zatrženou volbou Přidávat již zadané, ani při použití funkce Hledat se nekontroluje, zda je příslušná karta v daném DIPu již obsažena. Přes funkci Hledat je možné jednu skladovou kartu zadat do jednoho DIPu několikrát a ke každému řádku vyplnit nalezené množství. Při uzavírání řádků jsou pak všechna množství zadaná k určité kartě vysčítána do nadřízeného DIPu, jako kdyby byla karta obsažena v samostatných DIPech.

Pridať nenájdené - Pridá všetky sklad. karty s kladným stavom, ktoré zatiaľ nie sú súčasťou inventúry. Je k dispozícii len vtedy, ak je na hlavičke HIPu povolené Povoliť pridávanie nových inventarizovaných položiek na čiastkových inventárnych protokoloch. Před samotným vložením se ještě zobrazí kontrolní dotaz, který je zapotřebí odsouhlasit.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.