Dodacie listy - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnom dodacom liste zo záložky Zoznam. Položky zadávané k dokladom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Firma Obsah Šarže/sér. čísla Ručné párovanie Importované doklady Čerpané do dokladov Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Doklad Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Celková hmotnosť Súčet hmotnosti za všetky skladové riadky na doklade, ktorých použitá jednotka má definovanú hmotnosť.
Celkový objem Súčet objemu za všetky skladové riadky na doklade, ktorých použitá jednotka má definovaný objem.
Vratky Zobrazuje informáciu o prípadných vratkách k dodaciemu listu. V prípade, že k dodaciemu listu existuje práve jedna vratka, tak zobrazuje jej číslo dokladu, v prípade, že je ich viac, tak zobrazuje informáciu o ich počte v tvare "Celkom X".

Subzáložka Hlavička

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Rad
DocQueue_ID

Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Pozor, rad dokladov tu o. i. určuje, ktoré sklady bude možné vo vytváranom doklade použiť. (Je možné použiť len taký sklad, ktorý má priradený zadaný rad dokladov). Pokiaľ sklad na nejakom riadku vytváraného dokladu nebude zodpovedať tu zadanému radu, systém vás pri uložení dokladu upozorní a budete ho ešte musieť zmeniť.

Na už existujúcich záznamoch zadaný rad už nie je možné meniť.

Ak ste sa pri zadaní pomýlili, jedinou možnosťou opravy je doklad zmazať a vystaviť iný (najjednoduchšie skopírovaním pôvodného s úpravou potrebných údajov a následným vymazaním pôvodného - ak ho, samozrejme, ešte je možné zmazať).

Obdobie
Period_ID
Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov. Na už existujúcich záznamoch zadané obdobie už nie je možné meniť.
Dátum
DocDate$DATE
Dátum vystavenia dokladu. Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Firma
Firm_ID

Firma z Adresára firiem, na ktorú bude daný doklad vystavený. Povinná položka. Ak nechcete na niektorý doklad konkrétnu firmu z nejakého dôvodu uvádzať, je možné využiť nejakú fiktívnu pre tento účel nadefinovanú. V prípade dokladov vystavovaných samostatne sa predvypĺňa firmou nastavenou vo Firemných údajoch (v prípade dokladov vystavovaných podľa iného záznamu sa môže preberať z neho), ale je samozrejme možné zadať tiež inú. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka firiem-Adresára. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Adresu vybranej firmy, príp. ďalšie údaje o nej si je možné prehliadať v subzáložke Firma, kde je ďalej možné vybrať jednu z prevádzkarní danej firmy alebo zadať odkaz na osobu.

Popis
Description

Stručný popis daného dokladu, zobrazuje sa ako dopĺňajúca špecifikácia daného dokladu napr. v záložke Zoznam, prostredníctvom predkontácií môže byť využitý neskôr tiež ako popis (či jeho časť) daného dokladu v účtovnom denníku a pod. Nepovinná položka.

Ak ide o doklad generovaný automaticky z pokladničného alebo reštauračného predaja (viď možnosti vystavenia nového DL), je tu uvedený popis adekvátny tomuto: Napr. "Účtenka UC-4/2011" - tzn. číslo účtenky, ku ktorej DL vznikol v prípade vytvorenia DL k UC ihneď po vystavení UC (tzn. ak išlo o okamžitý predaj zo skladu) alebo do ktorej bol DL importovaný v prípade predaja na pokladni podľa dodacieho listu, alebo napr. "13.4.2011 - predaj" v prípade, že DL k UC bol vytvorený až uzávierkou predaja, alebo "Straty výroby skladu výrobkov" v prípade vzniku DL pri uzávierke bonov na tovar vyrovnávajúci straty predaja alebo straty výroby (gastrovýroby) a pod.

Spôsob dopravy
TransportationType_ID

Zadáte kód alebo vyberiete z číselníkov nadefinovaných spôsobov dopravy. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Nepovinná položka.

Pri importe objednávky, ktorá má položku vyplnenú inak, ako je súčasná hodnota v hlavičke faktúry, sa ponúka k prevzatiu z hlavičky objednávky. Pri opakovanom importe objednávky (import ďalšej objednávky) platí to isté.

Vybavené
Finished

Príznak o tom, či bol daný dodací list vybavený. Nepovinná položka.

Príznak je možné začiarknuť:

Pokiaľ je tento príznak nastavený, tak:

 • Doklad sa neponúka na výber, ak si užívateľ obmedzuje dodacie listy podľa obmedzovacej podmienky Čerpateľný doklad.

  Ako bolo objasnené v popise obmedzenia podľa Čerpateľného dokladu, toto obmedzenie nekorešponduje s "vyhodnotením vstupnej kontroly čerpateľnosti" vybraných dokladov v rámci procesnej tvorby dokladov, ktorá prebieha podľa iných podmienok a tento príznak sa pri ňom neposudzuje. Viz např. vstupní Kontrola čerpatelnosti vybraných dokladů v rámci procesní tvorby DL→FV.

  Teda aj DL s príznakom Vybavené je možné naimportovať do tvoreného predajného dokladu (faktúra vydaná/pokladničná príjemka).

V tomto prípade slúži na ručné nastavenie, že daný doklad je už "vyfakturovaný" a nemá zmysel fakturovať resp. zahŕňať ho do pokladničného príjmu (čerpať), tzn. naďalej ho ponúkať na výber pri importe do následných predajných dokladov.

Typicky pri dodávateľoch stavebných firiem sa v praxi deje, že tovar expedujú na základe dodacích listov, ale fakturáciu vykonávajú iným spôsobom ako bežnou skladovou faktúrou. Aby sa im tieto na DL neustále neponúkali na fakturáciu, môžu si ich označiť ako vybavené.

Zrušenie začiarknutia príznaku sa nijako automaticky nenastavuje, je ho možné zrušiť len ručne.

POZOR na dôsledky takéhoto zrušenia, najmä, pokiaľ bol nastavený pokladničným predajom! Zvýšite si tak pravdepodobnosť, že takýto DL omylom vyfakturujete, keďže je potom vyhodnotený ako importovateľný do FV resp. PP, hoci peniaze za príslušný tovar už boli inkasované iným spôsobom v pokladničnom predaji. Viz též procesní tvorba DL→FV - Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky.

Zahraničie/cudzia mena
Tuzemsko/Vývoz

Položka typu prepínač, podľa ktorého nastavenia sa sprístupňuje alebo zneprístupňuje na editáciu druhá položka Krajiny, v ktorej sa potom zadáva kód konkrétnej krajiny.

Táto položka všeobecne určuje, či sa vystavovaný doklad bude správať ako doklad domáci či zahraničný. (Pri zahraničných dokladoch, ktoré sú s DPH, sa nezadávajú všeobecne sadzby DPH (je možné zadať len sadzbu 0%), naopak sa zadávajú indexy DPH, nie sú k dispozícii niektoré položky z hlavičky závislé na nastavení krajiny, nie sú k dispozícii celkové sumy ceny s DPH a DPH a pod.).

Pri samotných Dodacích listoch voľba Tuzemsko/Vývoz resp. zadaná krajina nemá význam, pretože nejde o daňový doklad. No dodacie listy je možné importovať do následných predajných dokladov (faktúr), na ktorých položka krajina význam má a do ktorých sa krajina môže z dodacieho listu prevziať.

Krajina
Country_ID

Či je položka editovateľná, závisí od nastavenia predchádzajúcej položky Tuzemsko/Vývoz:

 • Tuzemsko - v tomto prípade je položka na zadanie kódu krajiny predvyplnená kódom lokálnej krajiny nastavenej vo Firemných údajoch a nie je ju možné editovať (nemá to význam)
 • Vývoz - v tomto prípade sa položka na zadanie kódu krajiny sprístupní na editáciu a zadáte do nej kód ľubovoľnej krajiny z číselníka krajín (okrem krajiny lokálnej). (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)
Prepne na subzáložku Obsah.

Je-li aktivní procesní řízení skladových dokladů (tj. parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech je nastavený na hodnotu Ano), nachází se na záložce Hlavička pod hlavním variantním vstupním formulářem ještě jeden, který v továrním nastavení obsahuje následující položky:

Názov Popis
Stav
PMState_ID

Procesní stav dokladu. Hodnotu není možné editovat přímo, je zapotřebí použít funkci Změna stavu.

Zodp. role
ResponsibleRole_ID
Uživatelé obsazení to této role mohou provádět opravy dokladu.
Zodp. osoba
ResponsibleUser_ID

Uživatel, který může provádět opravy dokladu, i když není obsazen do zodpovědné role.

Podrobnější informace o významu a vzájemném vztahu zodpovědné role a zodpovědné osoby viz sekce Nastavení Zodpovědné role a Zodpovědné osoby v kapitole Procesní řízení - obecně.

Vytvořil
CreatedAt$DATE
CreatedBy_ID

Datum a čas založení dokladu a identifikace uživatele, který doklad založil.

Změnil
CorrectedAt$DATE
CorrectedBy_ID

Datum a čas založení poslední změny dokladu a identifikace uživatele, který změnu provedl.

Vyřídil
FinishedAt$DATE
FinishedBy_ID

Datum a čas posledního přepnutí dokladu do systémového procesního stavu Vyřízeno a identifikace uživatele, který změnu stavu provedl.

Pokud se doklad aktuálně nachází v jiném procesním stavu než Vyřízeno, jsou obě pole prázdná.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slúži na zobrazenie adresy sídla firmy zadanej do dokladu (pozri položka Firma v hlavičke dokladu), príp. aj ďalších údajov o danej firme, ako sú napr. nezaplatené doklady, z ktorých sa vyhodnocuje prečerpanie kreditu firmy. Ďalej na zadanie osoby, na ktorú sa má doklad odkazovať, a ďalej na výber jednej z prevádzkarní nadefinovaných k danej firme v Adresári v subzáložke Prevádzkarne. Prevádzkareň je na všetkých dokladoch, na ktorých sa zadáva firma, povinná, ale globálnym parametrom "Predvypĺňať firemné prevádzkarne" sa dá nastaviť jej automatické predvypĺňanie.

Podrobne o použití prevádzok viď kap. Vecný obsah - Prevádzky firiem.

Pravidlá použitia tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Záložka Firma - všeobecne.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slúži na zadanie riadkov dokladu. Obsahuje:

Zoznam riadkov

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doposiaľ zadaných riadkov (na začiatku prázdny). V zozname riadkov sú niektoré položky k dispozícii v závislosti na zvolenom type riadka. Ich podrobný popis nájdete pri popise daného typu riadka v spoločnej kapitole Typy riadkov na dokladoch, tu sa na tento popis budeme iba odvolávať. Zostávajúce položky popíšeme tu:

Názov Popis
Typ

Skrytý zoznam, z ktorého vyberiete, o aký typ riadka ide. Dodací list je skladový doklad, ktorý nenesie informáciu o predajnej cene (tá je až na predajnom doklade), takže pokiaľ sú na ňom riadky 1, 2 a 3, tak sú len s počtom (ale bez sumy).

Či na danom DL budú aj riadky typu 0, 1 a 2, závisí od toho, akým postupom DL vznikol. Pokiaľ bol zadaný ručne bez väzby na predchádzajúcu objednávku, bude mať také riadky, aké na neho boli ručne zadané (teda riadky 0, 1, 2 aj 3).
Pokiaľ vznikol podľa predchádzajúcej objednávky, bude mať také riadky, aké do neho boli z objednávky načerpané bez ohľadu na ich typ (teda riadky 0, 1, 2 aj 3).
Pokiaľ ale DL vznikol automaticky až spolu s vystavovanou faktúrou, tak sa do DL prevezmú už len riadky typu 3 (tzn. nebude sa vystavovať DL k novým riadkom FV typu 0, 1 alebo 2).

Text K dispozícii len pre typ riadka 0 a 2 na zadanie ľubovoľného textu.
Sklad

K dispozícii len pre typ riadka 3 na zadanie skladu, z ktorého sa bude expedovať.

Sklad už nie je možné opravovať, pokiaľ je riadok už aspoň čiastočne napolohovaný. Sklad taktiež nie je možné opravovať v prípade, keď je riadok už aspoň čiastočne vrátený alebo čerpaný (importovaný) do iných dokladov. Myslí sa tým prípad, kedy vzniká pevná väzba medzi čerpaným dokladom a následným dokladom. Naopak čerpanie so vznikom len voľnej väzby opravám nebráni. Ďalej viď záložka X-väzby tejto agendy.

Kód skl.karty a Názov skl.karty

K dispozícii len pre typ riadka 3 na zadanie skladovej karty, ktorá sa bude expedovať. Ktorý údaj o skladovej karte sa bude v tejto položke v danom doklade zadávať a následne zobrazovať, závisí od nastavenia položky Zadávať v lište navigátora v spodnej časti záložky. Podrobnejšie viď popis riadka 3 - položka Sklad.karta.

Pre opravy sklad. karty platí to isté, čo pre sklad, pozri vyššie.

Zadanie viacerých riadkov (skladových kariet) naraz:

Zadať môžete i viac skladových kariet naraz, makrokartu alebo kartu s obalmi, príp. môžete zadávať množstvo vybraných označených kariet priamo nad číselníkom skladových kariet v prípade Režimu zadania expedovaného množstva priamo nad zoznamom skladových kariet. Podrobnejšie viď popis riadka 3 a popis zadania viacerých riadkov do dokladu naraz.

Počet

K dispozícii len pre typ 2 a 3 na zadanie expedovaného množstva. Počet nie je možné opravovať ľubovoľne. Pri opravách sa berie ohľad na prípadné čerpania do následných predajných dokladov (FV, PP) a na prípadné vratky dodacích listov (VR). Pri opravách sa ďalej berie ohľad na prípadné väzby na polohovacie doklady (VPZ) a počet nie je možné zadať nižší ako počet, ktorý je už napolohovaný. Pokiaľ napriek tomu potrebujete zadať počet nižší, je potrebné najskôr opraviť alebo zrušiť príslušný polohovací doklad.

Pri riadku typu 2 je počet desatinných miest, na ktoré je túto položku možné zadať, stanovený na 6. Pri riadku typu 3 sa maximálny počet desatinných miest, na ktoré je túto položku možné zadať, riadi vybranou jednotkou a jej vzťahom k 1, resp. jednicovým množstvom.

Pokiaľ k danej skladovej položke existujú nejaké rezervácie platné k dátumu vyskladnenia, uplatnia sa podľa pravidiel pre uplatňovanie a čerpanie rezervácií.

Jedn.

K dispozícii len pre typ 2 a 3 na zadanie jednotiek.

Jednotku už nie je možné opravovať, pokiaľ je riadok už aspoň čiastočne napolohovaný.

Stredisko Stredisko pre daný riadok dokladu. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na iné stredisko. Zo stredísk zadaných na riadkoch dokladov je možné potom čerpať v účtovných predkontáciách a viesť tak automatizované strediskové účtovníctvo. Stredisko sa zadáva pri všetkých typoch riadkov (teda aj pri textových), na urýchlenie zadávania sa pri novom riadku stredisko predvypĺňa zadaným strediskom z predchádzajúceho riadka.
Zákazka

Zákazka pre daný riadok dokladu. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na inú zákazku. Zo zákaziek zadaných na riadkoch dokladov je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a vykonávať tak automatizované rozúčtovanie dokladov na zákazky. Zákazka sa zadáva pri všetkých typoch riadkov (teda aj pri textových), pre urýchlenie zadávania sa pri novom riadku zákazka predvypĺňa zadanou zákazkou z predchádzajúceho riadka.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.

Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.
Čerpané

Informácia o tom, či daný riadok a v akom počte už bol importovaný, tzn. čerpaný do následného dokladu, teda aký počet už bol faktúrovaný resp. na aký počet bola vystavená pokladničná príjemka. Vydodaný tovar je z dodacieho listu čerpaný vtedy, ak bol jeho riadok čerpaný do faktúr vydaných či pokladničných príjemiek. Tzn. faktúra vydaná resp. pokladničná príjemka bola vystavená podľa dodacieho listu  resp. dodací list bol do nich naimportovaný. Možností vystavenia novej FV či PP, ktoré čerpajú DL, je viac, viď možnosti vystavenia novej FV resp. možnosti vystavenia novej PP.

Zoznam všetkých dokladov, do ktorých bolo čerpané množstvo uvedené v tejto položke, je k dispozícii v subzáložke Čerpané do dokladov. Tu ho je možné detailne prehliadať, resp. vykonávať ďalšie akcie vo vyvolanej agende faktúr vydaných resp. pokladničných príjemiek. Zoznam daných dokladov ale aj iných súvisiacich je k dispozícii aj v záložke X-väzby daného dodacieho listu.

Pri riadkoch typu 0-Text a 1- text so sumou je uvedené, či bol čerpaný (hodnota A=Áno), alebo nie (hodnota N=Nie), pri ostatných typoch riadkov je uvedené množstvo, ktoré bolo zatiaľ do predajných dokladov z daného riadka čerpané.

Pri riadkoch typu 1 sa nesleduje, či bol importovaný "čiastočne" (tzn. či bola do následného dokladu použitá celá suma alebo nie).

Poznámka pre užívateľov predchádzajúceho systému ABRA Gold: V ABRA Gen je možné čerpať dodací list do predajného dokladu aj čiastočne. V ABRA Gold je možné dodací list importovať do predajného dokladu len celý naraz.

Importovaný doklad

Importovaný respektíve čerpaný doklad. Tzn. doklad, ktorý bol úplne alebo čiastočne naimportovaný do daného dodacieho listu a z ktorého bol daný riadok dodacieho listu čerpaný.

Zobrazujú sa tu len vybrané doklady a to tie, pri ktorých je v ich riadkoch evidované, koľko bolo čerpané do aktuálneho dokladu (typicky viď položka Čerpané v takýchto dokladoch). Zoznam všetkých takých dokladov naimportovaných do daného DL je k dispozícii v subzáložke Importované doklady, kde o. i. je možné celý taký doklad od daného dodacieho listu odpojiť. Zoznam daných dokladov ale aj iných súvisiacich je k dispozícii aj v záložke X-väzby daného dodacieho listu.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Obsah v tejto agende na riadku s kartou so sér. číslami

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu, zmene ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený. Pokiaľ vymažete riadok, ktorý vznikol importom z objednávky prijatej a žiadny iný riadok importovaný z rovnakej objednávky už v riadkoch dodacieho listu nie je, importovaná objednávka sa odpojí. Tzn. zaktualizuje sa zoznam importovaných objednávok v záložke Importované doklady. Nie je možné vymazať riadok, ktorý je už aspoň čiastočne napolohovaný. Další příčinou může být probíhající inventura, v závislosti na jejím typu.

  Ako bolo povedané pri funkcii Odpojiť v záložke Importované doklady: k fyzickému odpojeniu skôr naimportovaného dokladu dochádza až po uložení editovaného dokladu.

  Funkcie Vložiť, Pridať, Vymazať nie je možné použiť v oprave dokladu, ak nie sú také opravy povolené - napr. doklad vznikol z nadriadeného dokladu. Viď popis funkcie Opraviť.

 • Sér. čísla resp. Šarže - Funkcia na rýchle zadanie sér. čísel resp. šarží na výdajový doklad. Podľa typu karty zadanej na aktuálnom riadku ide buď o sér. čísla alebo o šarže (pokiaľ nejde o kartu so šaržami/sér. číslami, tak funkcia nie je dostupná). Ide o jednu z možností, ako zadať šarže/sér. čísla na doklady.
 • Zadávať - Pre nastavenie zadávaného údaja o sklad. karte, podrobnejšie bolo toto tlačidlo popísané pri výklade položky Skladová karta na skladovom riadku.
 • SCM - Viď podobná funkcia v objednávkach prijatých.

Panel definovateľných formulárov riadkov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii len vtedy, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov riadkov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Šarže/Sériové čísla

Subzáložka je k dispozici pouze, pokud si prohlížíme, resp. editujeme doklad a aktuální řádek (na němž stojí kurzor) v záložce Obsah je řádek skladový a obsahuje skladovou kartu třídy "se Šaržemi (resp. Sériovými čísly)" a na řádku je vyplněna položka Sklad (subzáložka se zobrazí teprve po vyplnění této položky).

Subzáložka slúži na prehliadanie resp. zadávanie šarží/s. čísel na doklad. Pravidlá použitia tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Zadávanie šarží a sériových čísiel na doklady.

Subzáložka Ručné párovanie

Subzáložka všeobecne umožňuje prehliadať si a prípadne aj ručne zadávať väzby na párovacie doklady (všeobecne záznamy), resp. na párovacie skupiny, pre uskutočnenie požadovaného spárovania do súvzťažných saldokontných skupín po zaúčtovaní do účtovného denníka.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a bola podrobne popísané v kap. Záložka Ručné párovanie - všeobecné pravidlá.

Subzáložka Importované doklady

Subzáložka zobrazuje zoznam vybraných dokladov doposiaľ naimportovaných do daného dodacieho listu. Nezobrazujú sa tu všetky doklady, ktoré mohli byť použité na naimportovanie riadkov do aktuálneho dokladu, ale len vybrané doklady a to typicky tie, pri ktorých je v ich riadkoch evidované, čo z nich už bolo čerpané do aktuálneho dokladu (viď položka Čerpané v riadkoch takých dokladov). Záložka teda nie je určená na prehliadanie väzieb na prípadné iné doklady. Jej význam je predovšetkým v tom, že je tu možné taký naimportovaný doklad celý odpojiť.

Na prehliadanie väzieb aj na iné doklady slúži záložka X-väzby tejto agendy.

V tejto agende záložka zobrazuje dve úrovne dokladov: V prvom stĺpci je zobrazený zoznam objednávok prijatých (OP), z ktorých je nejaký riadok čerpaný do daného dodacieho listu. K daným objednávkam prijatým sa v ďalších stĺpcoch zobrazujú čísla ponúk vydaných (NV), z ktorých boli nejaké riadky čerpané do objednávok prijatých z prvého stĺpca.

Zoznam objednávok prijatých resp. ponúk vydaných, ktorých riadky boli importované do daného dodacieho listu.

Ktoré riadky dodacieho listu konkrétne boli importované z daných objednávok, je uvedené v položke Importovaný doklad v záložke Obsah dodacieho listu.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Importované doklady

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po zozname importovaných dokladov a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Odpojiť - Na odpojenie vybraného dokladu. Voľbou funkcie odpojiť dôjde k odpojeniu celého importovaného dokladu, tzn. všetkých riadkov, ktoré z nej boli do daného dodacieho listu importované. Použijete vtedy, pokiaľ chcete napr. odpojiť doklad naimportovaný omylom a pod. Naopak, pokiaľ chcete len odpojiť niektorý riadok naimportovaný z daného dokladu (tzn. importovať len jeho časť), urobte tak pomocou tlačidla Vymazať v navigátori v záložke Obsah.

  K fyzickému odpojeniu importovaného dokladu dochádza až po uložení editovaného dokladu.

  Tu v prípade OP s NV odpájate vždy výhradne objednávku!

 • Otvoriť - Na zobrazenie aktuálneho importovaného dokladu. Tu záleží na tom, či na aktuálnom riadku importovaných dokladov bola importovaná objednávka prijatá, do ktorej boli importované ponuky vydané, alebo nie. Pokiaľ prichádza do úvahy viac možností, program ponúkne zoznam importovaných dokladov z daného riadka, z ktorého si vyberiete ten, ktorý si chcete prehliadnuť, resp. ktorého agendu si želáte otvoriť. Potom vyvolá buď agendu Objednávok prijatých alebo agendu Ponúk vydaných a otvorí ju "cez" agendu Dodacích listov. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Objednávok prijatých resp. Ponúk vydaných. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Objednávok prijatých resp. Ponúk vydaných sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za daný importovaný doklad. Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých objednávok a pod.). K dispozícii aj mimo editačný režim.

Subzáložka Čerpané do dokladov

Subzáložka zobrazuje zoznam vybraných dokladov, do ktorých bol aktuálny dodací list zatiaľ čerpaný Nezobrazujú sa tu všetky doklady, do ktorých mohli byť nejakým spôsobom naimportované riadky aktuálneho dokladu, ale len vybrané doklady. Záložka teda nie je určená na prehliadanie väzieb na prípadné iné doklady. Slúži predovšetkým ako dopĺňajúca informácia k položke Čerpané, tzn. zobrazuje do akých dokladov konkrétne bolo čerpané množstvo uvedené v položke Čerpané.

Na prehliadanie väzieb aj na iné doklady slúži záložka X-väzby tejto agendy.

V tejto agende ide o predajné doklady, do ktorých bol DL čerpaný. Záložka zobrazuje zoznam faktúr vydaných (FV) alebo pokladničných príjemiek (PP). Ktoré riadky dodacieho listu konkrétne boli čerpané (importované) do niektorého z týchto dokladov a v akom počte, je uvedené v položke Čerpané v záložke Obsah dodacieho listu.

V tejto subzáložke sa nezobrazuje prípadná účtenka pokladničného predaja, ak bol DL čerpaný do nej. Viď Predaj na pokladni podľa dodacieho listu. Taká účtenka je viditeľná len v záložke X-väzby tejto agendy.

Zoznam dokladov, do ktorých bolo čerpané množstvo uvedené v položke Čerpané v riadkoch aktuálneho dokladu

Import DL do FV resp. PP podrobněji viz Procesní tvorba dokladů - Dodací list → Faktura vydaná, resp. Dodací list → Pokladní příjem.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Čerpané do dokladov

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po zozname dokladov, do ktorých bol aktuálny doklad importovaný a hľadanie hodnoty v zozname
 • Otvoriť - Na zobrazenie aktuálneho dokladu, do ktorého bolo čerpané. Funkcia vyvolá agendu Faktúr vydaných resp. Pokladničných príjemiek a otvorí ju "cez" agendu Dodacích listov. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy Faktúr vydaných resp. Pokladničných príjemiek. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Faktúr vydaných resp. Pokladničných príjemiek sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za daný doklad, do ktorého bolo čerpané. Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie faktúr resp. Obmedzenie príjemiek štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia. K dispozícii aj mimo editačný režim.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k záložke Detail v tejto agende:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Import

Ctrl +F2

resp.

Ctrl +2, Ctrl +3, atď.

pre ďalšie možnosti

alebo

Shift +Ctrl +F2

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa iných so vznikom x-väzby. Je k dispozícii iba v editačnom režime. Do vystavovaného dokladu umožní prevziať údaje z vybraného dokladu. Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, po vyvolaní ktorého sa otvorí Sprievodca výberom dokladov, pomocou ktorého vyberiete požadované doklady na import. Tu je možné vybrať na import nasledujúce doklady (resp. ich časť (vybrané riadky)):

Pridať podľa EAN Ctrl +B

Funkcia umožňuje vyhľadať sklad. kartu podľa EAN ľubovoľnej jednotky danej skladovej karty a automaticky pridať nový skladový riadok s touto kartou. Je k dispozícii len v editačnom režime v subzáložke Obsah.

Ide o jednu z možností hľadania skladovej karty podľa EAN. Bližšie viď popis funkcie Pridať podľa EAN v možnostiach hľadania skladovej karty podľa EAN.

Pridať podľa dod. Ctrl +D

Funkcia umožňuje vyhľadať skladovú kartu podľa externého kódu alebo externého názvu dodávateľa definovaného k danej karte a automaticky pridať nový skladový riadok s touto kartou. Je k dispozícii len v editačnom režime v subzáložke Obsah.

Viď popis rovnakej funkcie Pridať podľa dodávateľa pri faktúrach vydaných.

Pridať podľa názvu Ctrl +B Funkcia je k dispozícii len v editačnom režime v subzáložke Šarže/Sériové čísla a umožňuje zadávanie šarže/s.čísla len pomocou názvu. Viac viď Rýchle zadanie cez záložku Šarže/sér. čísla pomocou funkcie Pridať podľa názvu.
Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).