Hlavné inventárne protokoly - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu dokladu zo záložky Zoznam. Položky zadávané k dokladom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Typ inventúry Informácia o type inventúry.
Sklad Inventarizovaný sklad. Tj. sklad, z něhož pochází inventarizované skladové karty uvedené na záložce Skladové karty tohoto protokolu (u nepolohovaných skladů), případně do kterého patří inventarizované pozice uvedené na záložce Pozice (u polohovaných skladů).

Subzáložka Hlavné údaje

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Rad Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka.
Obdobie Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Dátum Dátum vystavenia dokladu. Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Popis

Stručný popis daného dokladu, zobrazuje sa ako doplňujúca špecifikácia daného dokladu napr. v záložke Zoznam. Nepovinná položka.

Povoliť pridávanie nových skladových kariet na čiastkovom inventárnom protokole Ak je začiarknuté, bude možné do následných DIPov pridávať i inventarizované položky, ktoré zatiaľ nie sú v HIPe. Viac viď možnosti pridania inventarizovaných položiek.
Sklad

Inventarizovaný sklad. Tzn. sklad, z ktorého pochádzajú inventarizované skl. položky uvedené na záložke Skladové karty resp. Pozície tohto HIPu. Položka pouze pro čtení.

Dátum zahájenia inventúry Dátum, kedy bola inventúra zahájená. Viac viď možnosti zahájenia inventúry. Položka pouze pro čtení.
Rozhodný dátum inventúry

Dátum, kedy bola inventúra podľa daného HIPu celá ukončená, tzn. dátum, kedy bol ukončený HIP. Viac viď ukončenie inventúry. Je možné nastavit při vytváření inventury v rámci průvodce případně opravovat, dokud není inventura zahájena. Po zahájení inventury již pouze pro čtení.

Pokud je inventura typu Neblokační průběžná, položka Rozhodné datum inventury se na tomto místě nezobrazuje (rozhodné datumy v tomto případě odpovídají datům vkládání jednotlivých inventarizovaných skladových položek do inventury). Více viz Typy inventury.

Typ inventúry Viď Typy inventúry. Položka pouze pro čtení.
Kontrolovať rozdiely počtov na čiastkových skladových kartách voči pozíciám

Položka má význam pouze pro inventury polohovaných skladů. Je-li zatrženo, musí na všech inventarizovaných pozicích odpovídat jejich obsah stavu na dílčích skladových kartách. V opačném případě není možné inventuru zahájit, případně není možné do inventury později doplnit pozici, která tuto podmínku nesplňuje.

Pokud je v rámci Průvodce vytvořením HIP kontrola zatržena a podmínka je v danou chvíli splněna (skladové a polohovací doklady jsou v souladu), HIP se podaří vytvořit. Pokud nicméně nebyla inventura zahájena automaticky a mezi vytvořením HIP a zahájením inventury vzniknou skladové doklady bez polohování, inventuru nebude možné zahájit.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V některé části této záložky může být zobrazen Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách, tedy záznamy ze záložky Seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k záložke Detail v tejto agende:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).