Hlavné inventárne protokoly - záložka Pozície

Zoznam inventarizovaných pozícií v rámci hlavného inventárneho protokolu zo záložky Zoznam. Záložka je k dispozícii len vtedy, ak inventarizovaný sklad je polohovaný.

V hornej časti záložky je k dispozícii nasledujúca položka:

Názov Popis
Hlavný inventárny protokol Číslo HIPu, ku ktorému patrí tento zoznam inventarizovaných pozícií.

Bezprostředně pod ní se nachází omezovací/filtrační lišta.

Omezovací lišta obsahuje jediný ovládací prvek:

Ďalej je záložka rozdelená na tri čiastkové zoznamy:

Príklad vzhľadu tejto záložky. 1 - Zoznam inventarizovaných pozícií, 2 - Obsah pozície, 3 - Šarže/sér. čísla

Zoznam inventarizovaných pozícií

V zozname sú pre každú položku uvedené základné údaje o nej:

Názov Popis
Kód skl. pozície Identifikácia sklad. pozície.
Uzavretá

Informace o tom, zda je inventura dané pozice již uzavřena funkcí Uzavřít všechny řádky resp. Uzavřít označené řádky.

K uzavretiu

Informácia o tom, či je daná pozícia pripravená na uzavretie. Položka má hodnotu Áno, ak sa pozícia:

  • vyskytuje aspoň na jednom podriadenom DIPe,
  • a súčasne sú všetky DIPy, na ktorých sa vyskytuje, uzavreté
  • a súčasne ak už riadok nebol uzavretý predtým
Datum vložení do inv.

Datum vložení skladové karty do inventury. Informatívna položka.

Pod zoznamom je k dispozícii lišta navigátora inventarizovaných pozícií:

Navigátor tu obsahuje tlačidlá:

Vymazať inventarizovanú položku nie je možné, ak už bol vytvorený DIP, do ktorého bola položka zaradená. Pridávať a mazať položky nie je možné, ak je HIP už ukončený.

Více informací viz možnosti přidávání inventarizovaných položek v kapitole Věcný obsah.

Obsah pozície

Obsahuje zoznam inventarizovaných položiek nájdených v pozícii, na ktorej stojí fókus v Zozname inventarizovaných pozícií.

V zozname sú pre každú položku uvedené základné údaje o nej:

Názov Popis
Kód Identifikace sklad. karty v inventarizované pozici.
Názov
Zadané Informace o tom, zda je daný řádek HIPu již zadán alespoň na jednom uzavřeném dílčím protokolu, tj. zda je alespoň na jednom uzavřeném DIP zadáno nalezené množství příslušné kombinace pozice a skladové karty.
Počet

Počet na inventarizované pozici ze seznamu, platný k rozhodnému datu (rozhodné datum závisí na typu inventury). Načítá se v okamžiku zahájení inventury, případně v okamžiku dodatečného vložení inventarizované položky do inventury (je-li povoleno).

Zistený počet Počet kumulovaný z podriadených DIPov. Z DIPu sa prenáša v okamihu uzavretia DIPu.
Jednotka

Hlavní skladová jednotka inventarizované skladové karty.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Šarže/sér. čísla

Je k dispozícii len vtedy, ak je inventarizovaná sklad. karta triedy so šaržami/sériovými číslami. Tj. obsahuje seznam inventarizovaných šarží/sér. čísel k aktivní položce v horním seznamu Obsah pozice.

Počáteční naplnění seznamu se provede v okamžiku zahájení inventury, hodnoty ve sloupci Zjištěný počet se následně aktualizují při uzavírání podřízených DIPů.

V zozname sú pre každú položku uvedené základné údaje o nej:

Názov Popis
Šarža/sér. číslo Identifikace inventarizované šarže/sér. čísla k aktivní skladové kartě z horního seznamu Obsah pozice.
Počet

Počet příslušné šarže/sér. čísla na aktuální pozici v seznamu inventarizovaných pozic, načítá se v okamžiku vložení šarže/sér. čísla do inventury. Stejně jako v případě celkového počtu skladové karty i počet šarže/sér. čísla odpovídá stavu k rozhodnému datu inventury.

Zistený počet Počet kumulovaný z podriadených DIPov. Z DIPu sa prenáša v okamihu uzavretia DIPu.
Jednotka

Hlavní skladová jednotka inventarizované skladové karty.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných sú k dispozícii iba nasledujúce (ostatné pre túto agendu nemajú význam):

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis
Help F1
Občerstviť F11
Vytvoriť správu Ctrl +M -  

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Uzavrieť všetky riadky -

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Uzavrieť všetky riadky

Umožní celý inventarizovaný sortiment naraz uzavrieť. Ide o jednu z možností uzavretia riadkov HIPu. Tj. provede uzavření všech řádků, které dosud uzavřeny nebyly, a vygeneruje k nim příp. polohovací doklady Naskladnění do pozic (NPZ) resp. Vyskladnění z pozic (VPZ). Ak je medzi riadkami nejaký, ktorý uzavrieť nie je možné (viď položka Na uzavretie), tak tieto riadky vypíše. Při inventarizaci polohovaných skladů se v této fázi nevytvářejí doklady INM/INP, tyto se vygenerují až při ukončení celého HIP. Viac viď Uzavretie riadkov HIPu.

Zrušiť uzavretie všetkých riadkov

Inverzná funkcia k predchádzajúcej teda zruší uzavretie na všetkých riadkoch. Pokud byly k daným řádkům při uzavírání vygenerovány polohovací doklady Naskladnění do pozic (NPZ) resp. Vyskladnění z pozic (VPZ), zrušením uzavření dojde k jejich smazání.

Uzavrieť označené riadky -

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Uzavrieť označené riadky

Podobne ako predchádzajúca funkcia, len sa vzťahuje len k vybraným označeným riadkom. Ide o jednu z možností uzavretia riadkov HIPu. Využijete v prípade, kedy je inventúra daných položiek hotová a chcete uvoľniť ich blokovanie, aj keď inventúra ostatného sortimentu ešte prebieha. Tj. provede uzavření označených řádků, které dosud uzavřeny nebyly, a vygeneruje k nim případné polohovací doklady Naskladnění do pozic (NPZ) resp. Vyskladnění z pozic (VPZ). Ak je medzi riadkami nejaký, ktorý uzavrieť nie je možné (viď položka Na uzavretie), tak tieto riadky vypíše.

Zrušiť uzavretie označených riadkov

Inverzná funkcia k predchádzajúcej teda zruší uzavretie na označených riadkoch. Pokud byly k daným řádkům při uzavírání vygenerovány polohovací doklady Naskladnění do pozic (NPZ) resp. Vyskladnění z pozic (VPZ), zrušením uzavření dojde k odstranění řádků v příslušných polohovacích dokladech. Pokud by se jednalo o zrušení posledního řádku v NPZ/VPZ, pak je smazán celý polohovací doklad.

Označit vše - skl. pozice -

Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Týká se seznamu skladových pozic.

Označiť všetko - šarže/sér.čísla -

Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Týká se seznamu šarží/sér. čísel.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.