Hlavné inventárne protokoly - záložka Zoznam

Seznam zadaných dokladů hlavních inventárních protokolů, omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení a třídění v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zozname sú ku každému záznamu uvedené jeho základné údaje. Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu popíšeme iba nasledujúce:

Názov Popis
Číslo dokladu Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Dátum dokladu: Obsah položky Dátum z hlavičky dokladu.
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný doklad vytvoril.
Opravil Užívateľ, ktorý daný doklad naposledy opravil, pokiaľ bol doklad opravovaný.
Zahájený

Informácia o tom, či bol daný protokol resp. inventúra už zahájená. Více informací viz Zahájení inventury.

Ukončený Informácia o tom, či bol daný protokol už ukončený funkciou Ukončiť. Viď tiež Ukončenie inventúry.
Zahájenie polohovania

Položka je připravena pro budoucí použití. Bude indikovat speciální variantu inventury, kdy se inventurou na skladě zahajuje polohování.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa. Popis položiek základnej definície panela je uvedený v popise hornej časti záložky Detail, základné definície.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Možnosti vystavenia nového HIP:

Nový doklad je možné zadávať funkciou Nový štandardne z tejto agendy otvorenej samostatne alebo vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému. Funkcia vyvolá Sprievodcu vytvorením hlavného inventárneho protokolu.

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Nelze opravovat HIP, který již byl ukončen.

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Funce způsobí vymazání HIPu, použití funkce je limitováno určitými omezeními:

  • Nelze vymazat HIP, který již byl Ukončen. Před případným vymazáním dokladu je nejprve zapotřebí ukončení zrušit.
  • Rovněž nelze vymazat HIP obsahující uzavřené řádky. Je zapotřebí přejít na příslušnou obsahovou záložku (Skladové karty nebo Pozice) a uzavření řádků zrušit.
  • Dále nelze vymazat HIP, ke kterému již byl vytvořen alespoň jeden DIP.

Podrobnější informace viz sekce Opravy po ukončení inventury v kapitole Věcný obsah. Případné již vygenerované inventární doklady (INM/INP) i doklady polohovací (VPZ/NPZ) jsou v rámci mazání inventárních protokolů odstraněny automaticky.

Skopírovať F9 V tejto agende nie je k dispozícii.
Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 - V tejto agende nie je k dispozícii.
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

- V tejto agende nie je k dispozícii.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Čiastkové inventárne protokoly -

Zobrazí čiastkové inventárne protokoly (DIPy) k aktuálnemu hlavnému inventárnemu protokolu.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • otvoriť tu - otvorí agendu čiastkových inventárnych protokolov "cez" agendu zdrojového dokladu
  • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu Čiastkové inventárne protokoly a otvorí ju "cez" agendu zdrojového dokladu alebo samostatne. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy DIP. Takto odtiaľ vyvolaná agenda DIPov sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to len za DIPy patriace k aktuálnemu HIPu. Toto červené obmedzenie si môžete štandardne zrušiť (vyčistiť) v záložke Obmedzenie a zadať potom požiadavku podľa ľubovoľného iného obmedzenia, alebo celkom bez obmedzenia a mať potom k dispozícii zoznam všetkých existujúcich DIPov.

Zahájiť -

Umožňuje zahájiť inventúru, príp. inventúru zrušiť (stornovať).

Ak niektorá z podvolieb nemá pre daný HIP význam s ohľadom na jeho stav Zahájený resp. Ukončený, tak to systém po vyvolaní danej funkcie oznámi príp. nie je multifunkcia Zahájiť vôbec k dispozícii.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

Ukončiť -

Umožňuje ukončiť inventúru pre skladový sortiment podľa daného HIPu, príp. toto ukončenie zrušiť (stornovať).

Ak niektorá z podvolieb nemá pre daný HIP význam s ohľadom na jeho stav Zahájený resp. Ukončený, tak to systém po vyvolaní danej funkcie oznámi príp. nie je multifunkcia Ukončiť vôbec k dispozícii.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadne označiť záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov. Podrobný popis označovania viď kapitola Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako je možné ju vyvolať, viď popis funkcie.

Do verze 18.03.02 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.