Hlavné inventárne protokoly - záložka Skladové karty

Zoznam inventarizovaných položiek v rámci hlavného inventárneho protokolu zo záložky Zoznam. Záložka je k dispozícii len vtedy, ak inventarizovaný sklad nie je polohovaný.

V hornej časti záložky je k dispozícii nasledujúca položka:

Názov Popis
Hlavný inventárny protokol Číslo HIPu, ku ktorému patrí tento zoznam inventarizovaných položiek.

V hornej časti záložky môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov skladových kariet pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Skladové karty, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov skladových kariet:

Názov Popis
Špecifikácia Viď popis položiek Špecifikácia, hlavné EAN a PLU inventarizovanej sklad. karty.
EAN
PLU

Ďalej je záložka rozdelená na dva čiastkové zoznamy umiestnené horizontálne pod sebou:

Pod seznamy je umístěna lišta navigátoru skladových karet.

Zoznam inventarizovaných skl. kariet

V zozname sú pre každú položku uvedené základné údaje o nej. Je možné zobrazit všechny záznamy nebo si omezit jejich zobrazení jen za některé. K tomu slouží omezovací lišta s možností vybrat určité omezení (s využitím skrytého seznamu Vybrané omezení):

Význam jednotlivých tu zobrazených položiek je zrejmý z názvu. Bližšie tu objasníme nasledujúce:

Názov Popis
Kód Identifikace inventarizované skladové karty.
Názov
Zadané Informace o tom, zda je daný řádek HIPu již zadán alespoň na jednom uzavřeném dílčím protokolu, tj. zda je alespoň na jednom uzavřeném DIP zadáno nalezené množství příslušné skladové karty.
Počet

Počet na skladě (zadaném v hlavičce HIPu), na němž se provádí inventura, platný k rozhodnému datu inventury. Načítá se v okamžiku zahájení inventury.

V případě provádění neblokační průběžné inventury je rozhodné datum shodné s datem vložení skladové karty do HIP.

Zistený počet Počet kumulovaný z podriadených DIPov. Z DIPu sa prenáša v okamihu uzavretia DIPu.
Jednotka Hlavní skladová jednotka inventarizované skladové karty.
Uzavretý

Informace o tom, zda byl daný řádek (tj. inventura dané skladové karty) již uzavřen funkcí Uzavřít všechny řádky resp. Uzavřít označené řádky.

K uzavretiu

Informácia o tom, či je daná položka pripravená na uzavretie. Položka K uzavření má hodnotu Ano, pokud:

  • sa vyskytuje aspoň na jednom DIPe,
  • a súčasne sú všetky DIPy, na ktorých sa vyskytuje, uzavreté
  • a současně už řádek nebyl uzavřen dříve (tj. položka Uzavřen má hodnotu Ne)

Pokud jsou všechny položky v daném HIPu uzavřeny, připraveny k uzavření nebo se nevyskytují na žádném DIPu, je možné inventuru ukončit funkcí Ukončení inventury na záložce Seznam.

Datum vložení do inv.

Datum vložení skladové karty do inventury.

V případě provádění neblokační průběžné inventury (podrobněji viz typy inventury) je toto datum rozhodným datem inventury. Od okamžiku vložení karty do neblokační průběžné inventury s ní není možné provádět pohyby s datem nižším než je datum vložení.

Při opakovaném zahájení inventury (po předchozím zrušení zahájení) jsou datumy vložení skladových karet přepsány aktuálním datem.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom je k dispozícii lišta navigátora inventarizovaných skl. kariet:

Navigátor tu obsahuje tlačidlá:

Vymazať inventarizovanú položku nie je možné, ak už bol vytvorený DIP, do ktorého bola položka zaradená. Přidávat a mazat položky nelze také v případě, pokud je HIP již ukončen.

Více informací viz možnosti přidávání inventarizovaných položek v kapitole Věcný obsah.

Šarže/sér. čísla

Je k dispozícii len vtedy, ak je inventarizovaná sklad. karta triedy so šaržami/sériovými číslami. Zobrazuje se mezi seznamem inventarizovaných karet a lištou navigátoru.

Počáteční naplnění seznamu se provede v okamžiku zahájení inventury, hodnoty ve sloupci Zjištěný počet se následně aktualizují při uzavírání podřízených DIPů.

Pokud je do zahájeného HIP dodatečně doplněna další skladová karta, automaticky se k ní doplní i všechny dostupné šarže/sériová čísla.

Názov Popis
Šarža/sér. číslo Identifikácia inventarizovanej šarže/sér. čísla k aktuálnej skladovej karte z horného Zoznamu inventarizovaných skl. kariet.
Počet

Počet příslušné šarže/sér. čísla na inventarizovaném skladě, načítá se v okamžiku vložení šarže/sér. čísla do inventury. Stejně jako v případě celkového počtu skladové karty i počet šarže/sér. čísla odpovídá stavu k rozhodnému datu inventury.

Zistený počet

Počet příslušné šarže/sér. čísla kumulovaný z podřízených DIPů. Zde pouze pro čtení, aktualizuje se při uzavírání DIPů. Podrobněji viz popis stejnojmenné položky v kapitole o DIP.

Jednotka

Hlavní skladová jednotka inventarizované skladové karty.

K seznamu šarží/sériových čísel není k dispozici lišta navigátoru. Ruční editace seznamu šarží/sériových čísel se na úrovni HIP neprovádí, seznam je udržován automaticky. Lišta navigátoru zobrazená pod seznamem šarží/sériových čísel slouží k úpravám seznamu zařazených skladových karet. Ke každé skladové kartě se do inventury vždy zařadí všechny dostupné šarže/sériová čísla.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných sú k dispozícii iba nasledujúce (ostatné pre túto agendu nemajú význam):

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis
Help F1
Občerstviť F11
Vytvoriť správu Ctrl +M -  

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Uzavrieť všetky riadky -

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Uzavrieť všetky riadky

Umožní celý inventarizovaný sortiment naraz uzavrieť. Ide o jednu z možností uzavretia riadkov HIPu. Tzn. uzavrie všetky riadky, ktoré doposiaľ uzavreté neboli a vygeneruje k nim na inventárne rozdiely doklady inventárneho manka (INM) či prebytku (INP). Ak je medzi riadkami nejaký, ktorý uzavrieť nie je možné (viď položka Na uzavretie), tak tieto riadky vypíše. Pokud je mezi řádky nějaký, který ještě nebyl zařazen do žádného DIPu, pak bude systém stav takových karet považovat za nulový (předpokládá se, že pokud zatím nebyla v žádném DIPu a uzavírá se, pak zřejmě tato karta nebyla při inventuře nalezena, tj. nulový stav). Viac viď Uzavretie riadkov HIPu.

Zrušiť uzavretie všetkých riadkov

Inverzná funkcia k predchádzajúcej teda zruší uzavretie na všetkých riadkoch. Ak boli k daným riadkom vygenerované doklady inventárneho manka (INM) či prebytku (INP), tak sa zrušením uzavretia zrušia aj tieto doklady. Ak by išlo o zrušenie posledného existujúceho riadka v INM/INP, tak je zmazaný celý doklad.

Uzavrieť označené riadky -

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Uzavrieť označené riadky

Podobne ako predchádzajúca funkcia, len sa vzťahuje len k vybraným označeným riadkom. Ide o jednu z možností uzavretia riadkov HIPu. Využijete v prípade, kedy je inventúra daných položiek hotová a chcete uvoľniť ich blokovanie, aj keď inventúra ostatného sortimentu ešte prebieha. Tzn. uzavrie označené riadky, ktoré doposiaľ uzavreté neboli a vygeneruje k nim na inventárne rozdiely doklady inventárneho manka (INM) či prebytku (INP). Ak je medzi riadkami nejaký, ktorý uzavrieť nie je možné (viď položka Na uzavretie), tak tieto riadky vypíše. Ak je medzi riadkami nejaký, ktorý ešte nebol zaradený do žiadneho DIPu, tak to systém oznámi a aktuálny stav takých kariet bude považovať za nulový (predpokladá sa, že ak zatiaľ nebola v žiadnom DIPe a uzatvára sa, tak zrejme táto karta nebola pri inventúre nájdená, tzn. nulový stav). Viac viď Uzavretie riadkov HIPu.

Zrušiť uzavretie označených riadkov

Inverzná funkcia k predchádzajúcej teda zruší uzavretie na označených riadkoch. Ak boli k daným riadkom vygenerované doklady inventárneho manka (INM) či prebytku (INP), tak sa zrušením uzavretia zrušia aj tieto doklady. Ak by išlo o zrušenie posledného existujúceho riadka v INM/INP, tak je zmazaný celý doklad.

DIP obsahujúci skl.kartu -

Funkce zobrazí všechny DIP k příslušnému HIP, které obsahují označenou skladovou kartu nebo kartu na pozici kurzoru. Pokud je některá karta označena a kurzor se nachází na jiné skladové kartě, zobrazí se DIP pro označenou skladovou kartu.

Funkci je možné použít pouze při výběru právě jedné skladové karty.

Označiť všetko - skl. karty -

Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Týká se seznamu skladových karet.

Označiť všetko - šarže/sér.čísla -

Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Týká se seznamu šarží/sér. čísel.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.