Inventárne prebytky - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu dokladu zo záložky Zoznam. Položky zadávané k dokladom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Firma Obsah Šarže/sér. čísla Ručné párovanie Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Doklad Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Celková hmotnosť Súčet hmotnosti za všetky riadky na doklade, ktorých použitá jednotka má definovanú hmotnosť.
Celkový objem Súčet objemu za všetky riadky na doklade, ktorých použitá jednotka má definovaný objem.
Celkom V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú čiastku dokladu. Táto suma je vypočítavaná po zmene či pridaní každého riadka ako celkový súčet.
Celkom lok. Suma celkom prepočítaná v lokálnej mene.

Subzáložka Hlavička

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Rad
DocQueue_ID

Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Pozor, rad dokladov tu o. i. určuje, ktoré sklady bude možné vo vytváranom doklade použiť. (Je možné použiť len taký sklad, ktorý má priradený zadaný rad dokladov). Pokiaľ sklad na nejakom riadku vytváraného dokladu nebude zodpovedať tu zadanému radu, systém vás pri uložení dokladu upozorní a budete ho ešte musieť zmeniť.

Na už existujúcich záznamoch zadaný rad už nie je možné meniť.

Ak ste sa pri zadaní pomýlili, jedinou možnosťou opravy je doklad zmazať a vystaviť iný (najjednoduchšie skopírovaním pôvodného s úpravou potrebných údajov a následným vymazaním pôvodného - ak ho, samozrejme, ešte je možné zmazať).

Obdobie
Period_ID
Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov. Na už existujúcich záznamoch zadané obdobie už nie je možné meniť.
Dátum
DocDate$DATE
Dátum vystavenia dokladu. Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Firma
Firm_ID

Firma z Adresára firiem, na ktorú bude daný doklad vystavený. Povinná položka. Ak nechcete na niektorý doklad konkrétnu firmu z nejakého dôvodu uvádzať, je možné využiť nejakú fiktívnu pre tento účel nadefinovanú. V prípade dokladov vystavovaných samostatne sa predvypĺňa firmou nastavenou vo Firemných údajoch (v prípade dokladov vystavovaných podľa iného záznamu sa môže preberať z neho), ale je samozrejme možné zadať tiež inú. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka firiem-Adresára. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Adresu vybranej firmy, príp. ďalšie údaje o nej si je možné prehliadať v subzáložke Firma, kde je ďalej možné vybrať jednu z prevádzkarní danej firmy alebo zadať odkaz na osobu.

Popis
Description

Stručný popis daného dokladu, zobrazuje sa ako dopĺňajúca špecifikácia daného dokladu napr. v záložke Zoznam, prostredníctvom predkontácií môže byť využitý neskôr tiež ako popis (či jeho časť) daného dokladu v účtovnom denníku a pod.. Nepovinná položka.

Ak ide o doklad generovaný automaticky v rámci Vyrovnania zrkadla (viď možnosti vystavenia nového INP), je tu uvedený popis adekvátny tomuto: Napr. "Zrkadlo Z-1/2011 - prebytok" - tzn. číslo dokladu zrkadla, ku ktorému INP vznikol.

Zp.dopravy
TransportationType_ID
Zadáte kód alebo vyberiete z číselníkov nadefinovaných spôsobov dopravy. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Nepovinná položka.
Zahraničie/cudzia mena
Mena
Currency_ID

Mena, v ktorej je daný doklad vystavovaný. Predvypĺňa sa menou nastavenou pre firmu zadanou v hlavičke dokladu alebo menou lokálnou, ale môžete zadať ľubovoľnú inú. Kód meny zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka Meny. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Ak je zadaná mena iná ako lokálna, sprístupní sa položka a funkčné tlačidlo na zadanie kurzu. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • Načítaj - načíta kurz z kurzového lístka platný pre dátum dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu).
 • Ulož kurz - uloží kurz do kurzového lístka s dátumom dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu). Použijete vtedy, pokiaľ nemáte v kurz. lístku zadaný aktuálny kurz, kurz doplníte na doklad ručne a chcete, aby sa súčasne uložil aj do kurzového lístka.
 • Kurzový lístok- vyvolá agendu Kurzový lístok

Po zadaní cudzej meny sa kurz predvyplní. V tomto prípade predvypĺňaný kurz závisí od stavu firemného parametra Na dokladoch v cudzej mene predvypĺňať kurz a Pri predvypĺňaní kurzu použiť kurz. Predvyplnený kurz je možné zmeniť. Po zmene dátumov v hlavičke dokladu sa opäť automaticky zaktualizuje k príslušnému dátumu s ohľadom na nastavenie spomenutých parametrov. Je-li parametr Při kopii dokladu přebírat datum a období nastaven na Ano a jedná-li se o kopii dokladu podle jiného dokladu, kurz se, stejně jako datumy, přebere z kopírovaného dokladu.

Kurz
(RefCurrency_ID.Code)
(LocalRefCurrency_ID)
Prepne na subzáložku Obsah.

Je-li aktivní procesní řízení skladových dokladů (tj. parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech je nastavený na hodnotu Ano), nachází se na záložce Hlavička pod hlavním variantním vstupním formulářem ještě jeden, který v továrním nastavení obsahuje následující položky:

Názov Popis
Stav
PMState_ID

Procesní stav dokladu. Hodnotu není možné editovat přímo, je zapotřebí použít funkci Změna stavu.

Zodp. role
ResponsibleRole_ID
Uživatelé obsazení to této role mohou provádět opravy dokladu.
Zodp. osoba
ResponsibleUser_ID

Uživatel, který může provádět opravy dokladu, i když není obsazen do zodpovědné role.

Podrobnější informace o významu a vzájemném vztahu zodpovědné role a zodpovědné osoby viz sekce Nastavení Zodpovědné role a Zodpovědné osoby v kapitole Procesní řízení - obecně.

Vytvořil
CreatedAt$DATE
CreatedBy_ID

Datum a čas založení dokladu a identifikace uživatele, který doklad založil.

Změnil
CorrectedAt$DATE
CorrectedBy_ID

Datum a čas založení poslední změny dokladu a identifikace uživatele, který změnu provedl.

Vyřídil
FinishedAt$DATE
FinishedBy_ID

Datum a čas posledního přepnutí dokladu do systémového procesního stavu Vyřízeno a identifikace uživatele, který změnu stavu provedl.

Pokud se doklad aktuálně nachází v jiném procesním stavu než Vyřízeno, jsou obě pole prázdná.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slúži na zobrazenie adresy sídla firmy zadanej do dokladu (pozri položka Firma v hlavičke dokladu), príp. aj ďalších údajov o danej firme, ako sú napr. nezaplatené doklady, z ktorých sa vyhodnocuje prečerpanie kreditu firmy. Ďalej na zadanie osoby, na ktorú sa má doklad odkazovať, a ďalej na výber jednej z prevádzkarní nadefinovaných k danej firme v Adresári v subzáložke Prevádzkarne. Prevádzkareň je na všetkých dokladoch, na ktorých sa zadáva firma, povinná, ale globálnym parametrom "Predvypĺňať firemné prevádzkarne" sa dá nastaviť jej automatické predvypĺňanie.

Podrobne o použití prevádzok viď kap. Vecný obsah - Prevádzky firiem.

Pravidlá použitia tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Záložka Firma - všeobecne.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slúži na zadanie riadkov dokladu. Obsahuje:

Zoznam riadkov

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doposiaľ zadaných riadkov (na začiatku prázdny).

V dokladoch Inventárneho prebytku nie je k dispozícii možnosť voliť typ riadkov, pretože na týchto dokladoch má zmysel zadávať len skladové položky, teda len riadky typu 3 - skladové. Podrobný popis všetkých položiek, ktoré sa vzťahujú k skladovým riadkom, nájdete v spoločnej kapitole Typy riadkov na dokladoch, tu sa na tento ich popis budeme len odvolávať. Zostávajúce položky popíšeme tu. Položky zadávané na riadku v tomto doklade:

Názov Popis
Sklad

Na zadanie skladu, v ktorom vznikol daný inventárny rozdiel.

Sklad už nie je možné opravovať, pokiaľ je riadok už aspoň čiastočne napolohovaný.

Kód skl.karty a Názov skl.karty

Na zadanie skladovej karty, v ktorej vznikol daný inventárny rozdiel. Ktorý údaj o skladovej karte sa bude v tejto položke v danom doklade zadávať a následne zobrazovať, závisí od nastavenia položky Zadávať v lište navigátora v spodnej časti záložky. Podrobnejšie viď popis riadka 3 - položka Sklad.karta.

Ako bolo povedané v úvodnej kapitole, inventárne manko je možné zadať k hlavnej karte bez ohľadu na to, či má pre zvolený sklad už založenú čiastkovú kartu alebo nie. Pokiaľ vybraná hlavná karta pre daný sklad zatiaľ čiastkovú kartu založenú nemá, tak sa táto v agende Čiastkové karty automaticky založí (za predpokladu nepovinného Zadávania miesta na čiastkových kartách). S touto čiastkovou kartou sa po uložení dokladu uskutoční zodpovedajúci pohyb. (Uskutečněné pohyby je možno souhrnně zobrazovat např. v agendě Skladové pohyby.)

Jak bylo rovněž řečeno v úvodní kapitole, výše uvedené skutečnosti lze s výhodou využít, pokud začínáte se systémem pracovat a potřebujete založit větší počet dílčích skladových karet a zadat k nim jejich stávající stav na skladě. Ďalej viď Ako začať používať modul Sklad a tipy pre vás v kap. Vecný obsah - Inventúra.

Sklad. kartu už nie je možné opravovať, pokiaľ je riadok už aspoň čiastočne napolohovaný.

Zadanie viacerých riadkov (skladových kariet) naraz:

Zadať môžete i viac skladových kariet naraz, makrokartu alebo kartu s obalmi, príp. môžete zadávať množstvo vybraných označených kariet priamo nad číselníkom skladových kariet v prípade Režimu zadania expedovaného množstva priamo nad zoznamom skladových kariet. Podrobnejšie viď popis riadka 3 a popis zadania viacerých riadkov do dokladu naraz.

Počet

Počet jednotiek, teda daný inventárny rozdiel.

Či je možné uložiť i počet iný ako nedeliteľné množstvo, závisí od hodnoty parametra Kontrolovať nedeliteľné množstvo.

Počet nie je možné opravovať ľubovoľne. Při opravách se bere ohled na případné vazby:

 • na polohovací doklady (NPZ) a nelze zadat nižší počet než ten, který je již napolohován; pokud přesto potřebujete zadat počet nižší, je třeba nejdříve opravit nebo zrušit příslušný polohovací doklad. Viz též popis u funkce Opravit.
 • na doklady typu Zrcadlo (Z) - počet není možné opravit, v případě potřeby lze řešit opravným zrcadlem

Maximálny počet desatinných miest, na ktoré je túto položku možné zadať, sa riadi vybranou jednotkou a jej vzťahom k 1, resp. jednicovým množstvom.

Do pole není možné zadat zápornou hodnotu.

Jedn.

Jednotka, v ktorej je zadaný inventárny rozdiel.

Jednotku už nie je možné opravovať, pokiaľ je riadok už aspoň čiastočne napolohovaný.

J. cena

Co pro jednotkovou cenu na dokladech platí obecně, viz:Jednotková pořizovací (nákupní) cena. Inventárny prebytok je v podstate príjem do skladu a preto je potrebné zadať aj príjmovú cenu. Pokiaľ nie je cena pre príjem zatiaľ známa, je možné doplniť ju kedykoľvek neskôr. Teda inventárny prebytok je zadaný len kusovo a prebehne len kusový príjem do skladu a ceny zadáte neskôr. (Pritom prijaté položky budete smieť vyskladňovať, skladové ceny sa napočítajú neskôr uzávierkou skladu, viď kap. Výpočet skladových cien).

Jedn. pořizovací (nákupní) cena se u těchto dokladů předvyplňuje s ohledem na nastavení parametru Předvyplňovat skladovou cenu na inventárním přebytku:

 • Má-li hodnotu Nepředvyplňovat - pak se nepředvyplňuje nijak, její zadání je čistě věcí uživatele.
 • Má-li hodnotu Poslední pořizovací cenou z dílčí karty - pak se předvyplňuje následovně:
  • Predvyplní sa cena podľa súčtu položiek posledná obstarávacia cena a Dopl. cena na danej čiastkovej karte. (Samozrejme opäť príslušne prepočítaná podľa vzťahu jednotiek a podľa kurzov uvedených v údajoch danej čiastkovej karty a na hlavičke dokladu, ak je nájdená obstarávacia cena na predvyplnenie v inej mene, ako je mena vystavovaného dokladu).
  • V prípade, že posledná nákupná cena resp. doplnková nákupná cena na čiastkovej karte nie je uvedená (tzn. obe sú nulové), nepredvyplní sa nič, tzn. položka zostane nulová.
 • Má-li hodnotu Průměrnou skladovou cenou z dílčí karty - pak se předvyplňuje následovně:
  • Předvyplní se cena z položky průměrná skladová cena na dané dílčí kartě. (Skl.cena je pouze v lokální měně, inventární přebytky též, tudíž zde k žádnému přepočtu měn nedochází.)
  • Není-li průměrná skladová cena na dílčí kartě uvedena (tj. je nulová), nepředvyplní se nic, tj. položka zůstane nulová.
 • Má-li hodnotu Skladovou cenou z posledního skl. pohybu - pak se předvyplňuje následovně:
  • Predvyplní sa posledná vypočítaná skladová cena, teda skladová cena zistená z posledného oceneného výdajového pohybu na danom sklade, ktorý zo skladu čerpá a je ocenený. Poradie sa tu posudzuje podľa spracovania skladovou uzávierkou, teda použije posledný výdajový pohyb ocenený poslednou uzávierkou za daný sklad. Výdajový pohyb môže byť uskutočnený všetkými typmi výdajových dokladov zo skladu (tj. DL, PRV, INM, VPR,VMV).

   Pohyby zoradené v poradí tak, ako boli spracované uzávierkou (uzávierkami), môžete vidieť napr. v agende Skladové pohyby s nastaveným Triedením podľa uzávierky.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak za posledným spracovaným výdajovým pohybom nenasleduje žiadny ocenený príjmový pohyb, použije sa posledná aktuálna vypočítaná skladová cena. AK nasledujú už ocenené príjmové pohyby, tak použitá cena z posledného oceneného výdajového pohybu nemusí byť najaktuálnejšia skladová cena (nie sú započítané následné ocenené príjmy).

(Spôsoby prepočtu z jednej meny na druhú a použitý kurzový lístok vzhľadom k vzťažnej mene závisia od nastavenia denominácií pre jednotlivé meny v kurzovom lístku atď. viď kap. Vecný obsah-Cudzie meny - denominácie, EUR.)

Uvedená pravidla pro předvyplňování jednotkové ceny se samozřejmě uplatní i v případě, že je doklad inventárního přebytku tvořen automaticky při ukončení inventury. Pokud poslední nákupní cena neodpovídá ceně, kterou je třeba použít pro ocenění daného přebytku, nezapomeňte vyvolat agendu inventárních přebytků a ceny na takovém dokladu neprodleně příslušně opravit!!! Pozor, pokiaľ je posledná nákupná resp. skladová cena nenulová a parameter Automaticky nastavovať príznak Kompletné ceny na príjmových dokladoch je nastavený na Áno, má takýto doklad i príznak kompletnosti nastavený na Áno, tým pádom bude zahrnutý do najbližšej uzávierky daného skladu k danému dátumu.

C. cena Celková nákupná cena.
Stredisko Stredisko pre daný riadok dokladu. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na iné stredisko. Zo stredísk zadaných na riadkoch dokladov je možné potom čerpať v účtovných predkontáciách a viesť tak automatizované strediskové účtovníctvo. Kvôli urýchleniu zadávania sa v novom riadku stredisko predvypĺňa zadaným strediskom z riadka predchádzajúceho.
Zákazka

Zákazka pre daný riadok dokladu. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na inú zákazku.

Zo zákaziek zadaných na riadkoch dokladov je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a vykonávať tak automatizované rozúčtovanie dokladov na zákazky. Kvôli urýchleniu zadávania sa v novom riadku zákazka predvypĺňa zadanou zákazkou z riadka predchádzajúceho.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.

Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.
Kompl.ceny

Príznak, či zadané nákupné ceny sú kompletné alebo nie. Prepínač má význam v rámci spracovania inventárneho prebytku uzávierkou skladu. Uzávierka spracováva len riadky inventárnych prebytkov, ktoré majú nastavené, že ceny sú kompletné. Tak môžete dosiahnuť stav, keď je spracovaný doklad inventárneho prebytku s nulovými cenami alebo naopak nespracovaný iný doklad inventárneho prebytku, aj keď sú na ňom už ceny zadané.

Príznak kompletnosti cien sa predvypĺňa na hodnotu Áno automaticky v prípade, že je na riadku zadaná nenulová cena a že toto automatické predvypĺňanie je nastavené v parametri Automaticky nastavovať príznak Kompletné ceny na príjmových dokladoch.

Výše uvedené platí i pro INP vzniklé v rámci vypořádání Zrcadla. Viď možnosti vystavenia nového INP.

Použitie je podobné ako pri príjemkách, pozri príklady v popise položky Kompl. ceny v záložke Detail v agende Príjemky.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Obsah v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu, zmene ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený. Pokiaľ vymažete riadok, ktorý vznikol importom z objednávky prijatej a žiadny iný riadok importovaný z rovnakej objednávky už v riadkoch dodacieho listu nie je, zaktualizuje sa zoznam importovaných objednávok v záložke Importované doklady. Nie je možné vymazať riadok, ktorý je už aspoň čiastočne napolohovaný.
 • Sér. čísla resp. Šarže - Funkcia na rýchle zadanie sér. čísel resp. šarží na výdajový doklad. Tu ide o príjmový doklad, takže nie je dostupná.
 • Zadávať - Pre nastavenie zadávaného údaja o sklad. karte, podrobnejšie bolo toto tlačidlo popísané pri výklade položky Skladová karta na skladovom riadku.
 • SCM - Viď podobná funkcia v objednávkach prijatých.

Panel definovateľných formulárov riadkov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii len vtedy, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov riadkov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Šarže/Sériové čísla

Subzáložka je k dispozícii len, keď si prehliadame, resp. editujeme doklad a aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor) v záložke Obsah obsahuje skladovú kartu triedy "so Šaržami (resp. Sériovými číslami)". Subzáložka slúži na prehliadanie resp. zadávanie šarží/s. čísel na doklad.

Pravidlá použitia tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Zadávanie šarží a sériových čísiel na doklady.

Subzáložka Ručné párovanie

Subzáložka všeobecne umožňuje prehliadať si a prípadne aj ručne zadávať väzby na párovacie doklady (všeobecne záznamy), resp. na párovacie skupiny, pre uskutočnenie požadovaného spárovania do súvzťažných saldokontných skupín po zaúčtovaní do účtovného denníka.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a bola podrobne popísané v kap. Záložka Ručné párovanie - všeobecné pravidlá.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k záložke Detail v tejto agende:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Import Ctrl +F2

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa iných so vznikom x-väzby. Je k dispozícii len v prípade, že sa používa polohovanie, viď čo je potrebné na prevádzku polohovania. Je k dispozícii iba v editačnom režime. Do vystavovaného dokladu umožní prevziať údaje z vybraného dokladu. Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov.

Ide o funkčné tlačidlo, po vyvolaní ktorého sa otvorí Sprievodca výberom dokladov, pomocou ktorého vyberiete požadované doklady na import. Tu je možné vybrať na import nasledujúce doklady (resp. ich časť (vybrané riadky)):

Naskladnenie do pozícií

Možnosť importovať vybrané naskladnenia do pozícií do editovaného INP. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby inventárneho prebytku. Dále viz Procesní tvorba dokladů - NPZ → INP. Funkcia je k dispozícii len vtedy, ak sa používa polohovanie, viď čo je potrebné na prevádzku polohovania. Poskytuje možnosť dodatočne pripojiť existujúci polohovací doklad k dokladu skladovému s tým, že sklad. doklad buď už existuje (bol vystavený samostatne) a pôjde len o ich prepojenie, alebo s tým, že sklad. doklad ešte len vznikne. Tu ide len o možnosť prepojenia.

Pridať podľa EAN Ctrl +B

Funkcia umožňuje vyhľadať sklad. kartu podľa EAN ľubovoľnej jednotky danej skladovej karty a automaticky pridať nový skladový riadok s touto kartou. Je k dispozícii len v editačnom režime v subzáložke Obsah.

Ide o jednu z možností hľadania skladovej karty podľa EAN. Bližšie viď popis funkcie Pridať podľa EAN v možnostiach hľadania skladovej karty podľa EAN.

Pridať podľa dod. Ctrl +D

Funkcia umožňuje vyhľadať skladovú kartu podľa externého kódu alebo externého názvu dodávateľa definovaného k danej karte a automaticky pridať nový skladový riadok s touto kartou. Je k dispozícii len v editačnom režime v subzáložke Obsah.

Viď popis rovnakej funkcie Pridať podľa dodávateľa pri faktúrach vydaných.

Pridať podľa názvu Ctrl +B Funkcia je k dispozícii len v editačnom režime v subzáložke Šarže/Sériové čísla a umožňuje zadávanie šarže/s.čísla len pomocou názvu. Viac viď Rýchle zadanie cez záložku Šarže/sér. čísla pomocou funkcie Pridať podľa názvu.
Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).