Inventura - záložka Inventura

Záložka je k dispozícii len, pokiaľ na danom sklade bola zahájená bežná inventúra. Viď Zahájenie bežnej inventúry. Umožňuje tlačiť podklady pre inventúru a zadávať zistené inventárne rozdiely podľa stavu fyzickej inventúry daného skladu.

Záložka obsahuje zoznam skladových kariet (hlavných). V zobrazenom zozname je možné zobraziť všetky záznamy alebo si obmedziť ich zobrazenie len podľa niektorých:

Obmedzenie podľa použitia

 • Zobraziť všetky karty
 • Zobraziť len používané karty - zobrazí len tie karty, ktoré majú na aktuálnom sklade zo záložky Sklady založenú čiastkovú kartu
 • Zobraziť len karty s kladným stavom - zobrazí len tie karty, ktoré majú na aktuálnom sklade zo záložky Sklady nenulový stav (tzn. skryje tie, ktoré na danom sklade majú nulový alebo záporný stav)

Na to slúži obmedzovací panel (lišta) v hornej časti záložky Inventúra:

Príklad filtrovania len podľa kariet so založenou čiastkovou kartou

Naposledy použité nastavenie filtra sa nijako nepamätá (na rozdiel od niektorých iných číselníkov) a pri opätovnom otvorení agendy sa predvypĺňa tak, ako je dané v danom mieste programu (v niektorých miestach dokonca bez možnosti zmeny).

Pri inventúre skladu sa vynechávajú makrokarty.

Záložka ďalej obsahuje zoznam inventarizovaných sklad. kariet. Ide o prvok editovateľný zoznam. Editovateľné sú tu položky Skutočný počet  a Jednotka. Ide o jednu z možností zadávania výsledkov inventúry. Význam jednotlivých položiek zobrazených v záložke Inventúra:

Názov Popis
Identifikácia sklad. karty Identifikácia skladovej karty. Tu needitovateľná položka, preberá sa automaticky z agendy skladových kariet. Ktorý údaj o skladovej karte sa bude v tejto položke zobrazovať, závisí od nastaveného Triedenia v spodnej časti záložky.
Názov sklad. karty Názov vybranej skladovej karty. Needitovateľná položka, preberá sa automaticky z agendy skladových kariet.
Skladové miesto (kód)

Needitovateľná položka. Zobrazuje informáciu o tom, v akom skladovom mieste je daná skladová karta na danom sklade. Ide o obsah položky Miesto z čiastkovej skladovej karty (z príslušného skladu).

Počet Needitovateľná položka. Zobrazuje informáciu o tom, v akom množstve je daná skladová karta na danom sklade. Počet je uvedený v jednotkách zadaných v položke Jednotka, viď ďalej.
Skutočný počet

Skutočný počet na sklade zistený pri inventúre. Editovateľná položka. Položka sa po zahájení inventúry predvyplní počtom, ktorý je evidovaný v systéme, tzn. podľa údajov v predchádzajúcej položke Počet. Predvyplnené stavy v položke Skutočný počet je však možné hromadne vynulovať funkciou Vynulovať.

Editácia položky Skutočný počet je jednou z možností zadávania výsledkov inventúry. Potom do položky zadáte skutočný fyzický počet na sklade.

Podľa stavu položky Vyskladnenie do mínusu daného skladu resp. danej skladovej karty, prebieha pri zadávaní skutočného počtu kontrola zadaného počtu vzhľadom na stav danej karty na zvolenom sklade. Ak zadávate skutočný počet tak, že by po ukončení inventúry bol na karte záporný stav a ak nie je na danom sklade povolené vyskladňovanie do mínusu, program takýto počet nepovolí uložiť.

Ako bolo povedané v popise zadávania výsledkov inventúry, inventárny rozdiel je možné zadať k hlavnej karte bez ohľadu na to, či pre zvolený sklad už má založenú čiastkovú kartu alebo nie. Pokiaľ vybraná hlavná karta pre daný sklad zatiaľ čiastkovú kartu založenú nemá, táto sa v agende Čiastkové karty automaticky založí (za predpokladu nepovinného Zadávania miesta na čiastkových kartách), čo je možné využiť tiež na založenie väčšieho množstva kariet, pokiaľ so systémom začínate. Viď tiež Tipy pre vás v kap. Vecný obsah - Inventúra a ďalej Ako začať používať modul Sklad.

Maximálny počet desatinných miest, na ktoré je túto položku možné zadať, sa riadi vybranou jednotkou a jej vzťahom k 1, resp. jednicovým množstvom.

Jednotka Jedna z jednotiek zadaných pre danú kartu. Predvypĺňa sa hlavná jednotka. Je ale samozrejme možné vybrať i inú.
+/- Informácia o tom, či ide o prebytok (+) alebo manko (-). Needitovateľná položka, aktualizuje sa automaticky podľa zadaného skutočného počtu.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

 • podľa kódu karty
 • podľa čísla colného sadzobníka
 • podľa názvu karty a skráteného názvu
 • podľa špecifikácie
 • podľa EAN (len hlavný EAN)
 • podľa PLU (len pre hlavnú jednotku, viď popis položky PLU v hlavičke karty)
 • podľa cudzieho názvu
 • podľa špecifikácie 2

Tu nie je k dispozícii možnosť triedenia pomocou kliknutia na hlavičku stĺpca alebo nastavením voľbou v lokálnom menu nad hlavičkou stĺpcov, keďže prvok editovateľný zoznam, ktorý je tu použitý,  to nepodporuje. Z rovnakých dôvodov tu nie je k dispozícii možnosť voľby triedenia použitím klávesovej skratky a možnosť užívateľsky definovaných stĺpcov.

Okrem vyššie uvedeného triedenia je možné mať zapnuté stromové zobrazenie , prípadne stromové zobrazenie vrátane podriadených vetiev , ktoré je možné nastaviť len vtedy, ak je zapnuté stromové zobrazenie. Obe stromové zobrazenia je možné zapnúť aj z menu Nastavenia. Karty sú potom zoradené podľa menu. Zaradenie karty do menu je možné nastaviť v hlavičke danej karty alebo v záložke Skladové menu. Takže v prípade zapnutia stromového zobrazenia sa v ľavej časti zobrazí vami nadefinované skladové menu. V pravej časti obrazovky sa zobrazujú karty zaradené pod aktuálnu položku menu (prípadne tiež pod podriadené položky menu), na ktorej sa nachádza kurzor. V rámci jednej vetvy menu je triedenie kariet opäť voliteľné (podľa položiek uvedených vyššie). Spôsob pohybovania sa po menu a skladových kartách viď popis prvku ovládanie stromového zobrazenia.

Funkcie k tejto záložke:

Zo základných sú k dispozícii iba nasledujúce (ostatné pre túto agendu nemajú význam):

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis
Help F1
Tlač, export F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Občerstviť F11

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis
Vynulovať Ctrl +Enter

Položka Skutočný počet sa po zahájení inventúry predvypĺňa počtom evidovaným, pozri vyššie. To môže byť v niektorých prípadoch nevýhodné, preto táto funkcia umožňuje si stavy v položke Skutočný počet vynulovať.

Využijete napr. vtedy, keď máte tovar na viacerých miestach a zadávate inventúru postupne a pri predvyplnených stavoch by nebolo zrejmé, či sú predvyplnené programom, alebo či ide o stav zistený na inom mieste a zadaný napr. niekým iným.

Naopak v prípade, že skutočné fyzické počty prevažne zodpovedajú evidovanému stavu, je výhodné si skutočný stav nenulovať. Potom v prípade, že fyzicky zistený skutočný stav pre danú skladovú položku je rovnaký ako je evidovaný stav, nie je nutné žiadnu zmenu zadávať (neexistuje žiadny inventárny rozdiel).

Opraviť F4

Ide o jednu z možností zadávania výsledkov inventúry. Funkcia vyvolá dialógové okno na zadanie stavu pre aktuálnu skladovú položku, pre ktorú bola funkcia vyvolaná:

Príklad dialógového okna na zadanie skutočného zisteného stavu

Skutočný stav môžete zadať dvojakým spôsobom:

 • Zadaním prírastku (alebo úbytku) oproti pôvodnému množstvu do položky Zmena množstva. Tlačidlo +/- mení znamienko zadaného rozdielu.
 • Zadaním absolútneho čísla, tzn. celkového skutočného počtu bez ohľadu na počet pôvodný do položky Nové množstvo.

Kvôli urýchleniu zadania výsledkov inventúry sa naposledy použitý spôsob pamätá a pri nasledujúcom zadaní pre ďalšiu skladovú položku sa kurzor nastaví rovno do príslušnej položky.

Hľadať podľa EAN

Ctrl +B

alebo

Shift +Ctrl +B

Funkcia umožňuje dohľadať sklad. kartu podľa EAN ľubovoľnej jednotky danej skladovej karty alebo aj zadávanie skutočného počtu ku karte dohľadanej podľa EAN.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

Hľadať podľa EAN

Ide o funkciu, ktorá v závislosti od nastavenia prepínača v hornej časti záložky Inventúra buď len dohľadá skladovú kartu podľa EAN ľubovoľnej jednotky alebo ju dohľadá a rovno k nej do skutočného počtu pridá jednu jednotku, ktorá patrí k zadanému EAN.

 • Prepínač Pripočítať množstvo podľa EAN nie je začiarknutý

  Ide o jednu z možností hľadania skladovej karty podľa EAN. Funkcia pracuje podobne ako funkcia Hľadať podľa EAN v záložke Zoznam agendy Skladové karty.

  Tu sa v zozname nájdených kariet zobrazujú i jednotky, a tým pádom, pokiaľ je hľadaný EAN pri viacerých jednotkách, je daná karta v zozname viackrát.

  Na hľadanie sklad. kariet podľa EAN platného pre hlavnú jednotku (hlavný EAN) je výhodnejšie nastaviť si triedenie zoznamu sklad. kariet podľa EAN a následne zadávať hľadaný EAN v paneli na vyhľadávanie a triedenie, ktorý je umiestnený pod zoznamom sklad. kariet.

 • Prepínač Pripočítať množstvo podľa EAN je začiarknutý

  Ide o jednu z možností zadávania výsledkov inventúry. Túto využijete najmä vtedy, keď pracujete s čítačkami čiarových kódov a inventárne prebytky chcete pridávať po jednotkách.

  Po vyvolaní funkcie sa zadá a dohľadá EAN rovnako ako v predchádzajúcom prípade. K dohľadanej karte sa v položke Skutočný počet zvýši množstvo v jednotkách zvolených v inventárnom zozname tak, aby to zodpovedalo jednej jednotke, ku ktorej patrí zadaný EAN. Objasníme na príklade:

  Majme kartu s jednotkou ks (hlavnú, vzťah=1, EAN=11111) a jednotkou bal (vzťah=3, EAN=22222). Zahájime inventúru. Na řádku s touto kartou je předvyplněno Počet=30 ks, Skutečný počet 30 ks.

  • Pokud čtečkou sejmeme kód 11111, pak se přidá 1 ks, tj. obdržíme Skutečný počet 31 ks.
  • Pokud čtečkou sejmeme kód 22222, pak se přidá 1 bal, tj. 3 ks, tj. obdržíme Skutečný počet 33ks.

   Pokud ale v řádku inventury přepneme jednotku na bal, budeme mít Počet 10 bal a Skutečný počet 10 bal.

  • Pokud pak čtečkou sejmeme kód 11111, pak se přidá 1ks, tj. 1/3 bal, tj. obdržíme Skutečný počet 30,33 bal.
  • Pokud čtečkou sejmeme kód 22222, pak se přidá 1bal, tj. obdržíme Skutečný počet 31 bal.

Pripočítať podľa EAN

Ide o jednu z možností zadávania výsledkov inventúry.

Po vyvolaní funkcie sa zadá a dohľadá EAN rovnako ako v predchádzajúcom prípade pri voľbe Hľadať podľa EAN. Pokiaľ sa nájde a vyberie karta spĺňajúca zadaný reťazec, zobrazí sa dialógové okno na zadanie stavu pre zodpovedajúcu vybranú skladovú položku a jednotku podobne ako priamo vo funkcii Opraviť, viď vyššie:

Príklad dialógového okna na zadanie skutočného zisteného stavu

Skutočný stav môžete zadať dvojakým spôsobom:

 • Zadaním prírastku (alebo úbytku) oproti pôvodnému množstvu do položky Zmena množstva. Tlačidlo +/- mení znamienko zadaného rozdielu.
 • Zadaním absolútneho čísla, tzn. celkového skutočného počtu bez ohľadu na počet pôvodný do položky Nové množstvo.

Ak jednotka, ku ktorej patrí zadaný EAN, nezodpovedá jednotke aktuálne použitej v inventárnom zozname, zobrazuje sa pre informáciu červenou. Skutočný počet sa pridá v jednotkách použitých v inventárnom zozname.

Kvôli urýchleniu zadania výsledkov inventúry sa naposledy použitý spôsob pamätá a pri nasledujúcom zadaní pre ďalšiu skladovú položku sa kurzor nastaví rovno do príslušnej položky.