Inventura - záložka Sklady

Zoznam skladov nadefinovaných v systéme s informáciou, či na ňom bola zahájená nejaká inventúra alebo nie.

V zobrazenom zozname je možné zobraziť všetky záznamy alebo si obmedziť ich zobrazenie len podľa niektorých:

Obmedzenie podľa inventúry

Zobrazené sklady si je možné filtrovať podľa stavu inventúr. Ďalej viď Obmedzenie podľa inventúry v číselníku skladov. Na to slúži obmedzovací panel (lišta) v hornej časti záložky Zoznam:

Príklad filtrovania skladov len za sklady bez zahájenej inventúry

Naposledy použité nastavenie filtra sa nijako nepamätá (na rozdiel od niektorých iných číselníkov) a pri opätovnom otvorení agendy sa predvypĺňa tak, ako je dané v danom mieste programu (v niektorých miestach dokonca bez možnosti zmeny). Platí to ako pre číselník vyvolaný samostatne, tak i pre číselník vyvolaný ako výberový.

V zozname sú pre každý sklad uvedené položky:

Názov Popis
Kód Kód skladu. Needitovateľná položka, preberá sa z číselníkov skladov.
Názov Názov skladu. Needitovateľná položka, preberá sa z číselníkov skladov.
Je inventúra Táto položka sa nijako nezadáva. Zobrazuje informáciu o tom, či v danom sklade prebieha niektorá z inventúr blokujúcich celý sklad. Ďalej viď Obmedzenie podľa inventúry v číselníku skladov.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

  • podľa kódu skladu
  • podľa názvu skladu
  • podľa stavu inventúry
  • podľa evidencie pozícií - tzn. podľa toho, či je sklad polohovaný


Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných sú k dispozícii iba nasledujúce (ostatné pre túto agendu nemajú význam):

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis
Help F1
Občerstviť F11
Vytvoriť správu Ctrl +M -  

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Zahájiť F2

Funkcia zaháji inventúru na aktuálnom sklade. Zahájiť inventúru na danom sklade pochopiteľne nie je možné, ak na ňom inventúra už prebieha, tzn. už na ňom bola zahájená skôr. Viď položka Je inventúra. Ako bolo povedané v kap. Sklady, pokiaľ sa na zvolenom sklade zaháji niektorá z inventúr blokujúcich celý sklad, tento sklad sa zablokuje pre pohyby s kartami.

Ak má sklad zahájenú bežnú inventúru, sprístupní sa preň záložka Inventúra v tejto agende, ktorá je určená na zadanie inventárnych rozdielov. (Ak má zahájenú pozičnú inventúru, sprístupní sa preň záložka Inventúra v agende Pozičná inventúra). Inventúra zostáva zahájená i v prípade opustenia programu, a to až do jej ukončenia, príp. zrušenia. Podrobnejšie viď Zahájenie bežnej inventúry.

Zrušiť F8 Zruší zahájenú inventúru na aktuálnom sklade. Zrušiť je možné len tú inventúru, ktorá v danej agende bola zahájená. Tzn. je tu možné zrušiť bežnú inventúru. Zrušenie inventúry negeneruje žiadne záverečné doklady o uskutočňovanej inventúre, všetky doteraz zadané inventárne rozdiely sa zabudnú. Použijete napr. v prípade, že potrebujete odblokovať inventarizovaný sklad pre pohyby, s tým, že inventúru zahájite a vykonáte neskôr.
Ukončiť Shift +F2

Ukončí inventúru s generovaním príslušných dokladov inventárneho manka alebo inventárneho prebytku pre zadané inventárne rozdiely. Ukončiť je možné len tú inventúru, ktorá bola zahájená v tejto agende. Tzn. je tu možné ukončiť bežnú inventúru.

Program si vyžiada zadávanie informácií pre hlavičky inventárnych dokladov ako je dátum, firma, rad inventárneho dokladu atď.

Rady inventárnych mánk a prebytkov sa ponúkajú len tie, ktoré sú priradené k skladu, na ktorom prebiehala inventúra.

Popis jednotlivých tu zadávaných položiek viď záložka Detail inventárneho manka, resp. záložka Detail inventárneho prebytku. Pokiaľ neboli zistené žiadne rozdiely, inventárne doklady sa tvoriť nebudú.

Na záver sa zobrazí informačné hlásenie, či sa podarilo úspešne inventúru ukončiť a prípadne aj informácia o tom, aké inventárne doklady sa vygenerovali. Vygenerované doklady si môžete rovno vytlačiť, ale môžete ich tlačiť aj kedykoľvek neskôr z danej agendy. Príslušné doklady sú k dispozícii v agendách Inventárneho manka, resp. Inventárneho prebytku, kde je okrem ďalších štandardných funkcií s dokladmi možné:

  • doplňovat sériová čísla nebo šarže - jen u inventárních rozdílů karet se sériovými čísly nebo šaržemi.
  • dopĺňať ceny - len pri inventárnom prebytku. Ako bolo povedané v úvodnej kapitole, inventárne prebytky s nezadanou cenou sa nespracujú uzávierkou skladu a nebude možné ich zaúčtovať.

Zadať nový doklad inventárneho manka, alebo prebytku je tiež možné rovno v agendách inventárnych dokladov, ako akýkoľvek iný skladový pohyb s danými kartami bez toho, aby bolo nutné zahajovať inventúru.

Inventárne doklady vygenerované inventúrou je tiež možné ľubovoľne opraviť, tzn. pridať nové riadky inventárnych rozdielov, príp. niektoré vymazať apod. To môžete využiť napr. v prípade, že ste sa pri zadávaní inventárnych rozdielov napr. pomýlili v počte a potrebujete ho opraviť bez toho, aby ste znovu zahajovali celú inventúru.