Cenníky - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie k aktuálnemu cenníku zo záložky Zoznam. Údaje zadávané ku každému cenníku sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Časové platnosti Zaokrúhľovanie Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavička

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Kód Kód označujúci daný cenník. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-20 znakov dlhý. Je to nepovinná položka, ale odporúčame ju určite využívať. Používa sa v číselníkových položkách na výber cenníka a na identifikáciu cenníka. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zoznamoch cenníkov.
Názov Názov cenníka. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadaným cenníkom ako bližší, vysvetľujúci popis zvoleného cenníka, preto by mal byť čo najvýstižnejší. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.) Je to nepovinná položka, ale odporúčame ju určite využívať.
Správca cenníka Užívateľ, ktorý má daný cenník a jeho úpravy na starosť. Len informatívna položka.
Dátum vytvorenia Len informatívna položka.
Cenník vylúčený z ďalších zliav

Možnosť nastaviť, z ktorých zliav majú byť položky tohto cenníka vylúčené: 

Ak je začiarknuté, tak sa príslušná zľava na položku (skladovú kartu) pochádzajúcu z tohto cenníka pri predaji aplikovať nebude (aj keď je na doklade nastavené, že sa daná zľava má použiť). Funkcionalita je podobná, ako keď je zo zliav vylúčená daná skladová karta, viď popis danej položky. Tu akurát s tým rozdielom, že vylúčenie nastavené na skladovej karte vylúči kartu zo všetkých zliav definitívne (bez ohľadu na to, z akého cenníka sa potom predáva), zatiaľ čo vylúčenie nastavené na cenníku sa uplatní len vtedy, ak sa daná skladová karta predáva práve z daného cenníka.

Ktorý cenník je pri predaji použitý, závisí na mnohých ďalších skutočnostiach (na nastavení parametrov systému, na tom, akej firme sa predáva, z akého skladu atď.). Je to ten, z ktorého sa do dokladu čerpá tzv. Východisková predajná cena.

Ďalej viď Zľavový systém - Vylúčenie zo zliav a Aktualizácia a zmrazenie zliav na dokladoch.

Tu zadané vylúčenie zo zliav platí aj pre doklady pokladničného predaja a reštauračného predaja, avšak len pre zľavy dílerské a kusové, keďže pokladničný a reštauračný predaj iné zľavy zo štandardného zľavového systému ABRA Gen nepodporuje. Viď tiež Zľavy v pokladničnom maloobchodnom a reštauračnom predaji. Tzn., že ak je cenník vylúčený zo zliav, tak je položka z neho (skladová karta) pri predaji na pokladni pokladničného resp. reštauračného predaja automaticky vyradená:

 • z dílerských zliav resp. kusových zliav zo štandardného zľavového systému ABRA Gen (viď vyššie), ak sa tieto zľavy v pokladničnom a reštauračnom predaji používajú, tzn. ich použitie pre pokladničný resp. reštauračný predaj je nastavené v nastavení Použitie zliav v agende Prevádzky.

  Vylúčenie zo zliav, ktoré má ale platiť len pre pokladničný resp. reštauračný predaj (a nie pre celý systém), je možné zabezpečiť zadaním karty na zoznam tovaru vylúčeného zo zliav pokladničného predaja v agende Prevádzky pokladničného resp. reštauračného predaja.

Poznámka Ľubovoľná poznámka k cenníku.

Opravy:

Opravovať možno bez obmedzenia všetky položky.

Subzáložka Časové platnosti

Subzáložka umožňuje zadávať si ku každému cenníku nové obdobia platnosti, čo umožňuje mať potom v jednom cenníku rôzne ceny pre rôzne obdobia platnosti a vyberať z neho cenu, ktorá zodpovedá príslušnej platnosti. Obdobie platnosti sa nezadáva rozsahom dátumov od-do, ale pre každú platnosť je stanovený začiatok platnosti. Daná platnosť trvá do tej doby (je zhora neobmedzená), kým nie je definovaná následná s neskorším začiatkom platnosti.

Ako bolo povedané v úvodnej kap., časové platnosti cenníka však používať a tým pádom ani zadávať nemusíte. V tom prípade tu nebude žiadny záznam, všetky ceny položiek uvedené v cenníku budú platiť bez ohľadu na dátum.

Príklad zadaných platností k cenníku

Ide o prvok editovateľný zoznam radený podľa začiatočného dátumu zadaných platností. Obsahuje:

Názov Popis
Platnosť od dátumu Dátum, od kedy začína nová platnosť cenníka.
Poznámka Dopĺňajúca poznámka k danej platnosti. Ako bolo objasnené v kap. Vecný obsah - cenníky, nová platnosť neznamená nutnosť zadávať iné ceny k všetkým položkám, naopak, precenený môže byť len vybraný sortiment, čo si kvôli orientácii môžete vyjadriť vhodnou poznámkou, ako ukazuje obrázok vyššie.

Pod editovateľným zoznamom v dolnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v záložke Detail agendy mien v subzáložke História

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) editovateľného zoznamu a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec pre zadanie ďalšej platnosti. Po zadaní začiatočného dátumu platnosti sa platnosti zoradia chronologicky podľa začiatočného dátumu. Samotné pridanie novej časovej platnosti neznamená nejakú automatickú zmenu cien, znamená len, že budete môcť k položkám cenníka, ku ktorým to budete potrebovať, zadať ceny, ktoré majú platiť od tejto novej platnosti.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený. Pokiaľ nejaké položky cenníka majú k tejto časovej platnosti zadané nejaké ceny, budú tieto ceny taktiež zmazané.

Subzáložka Zaokrúhľovanie

Subzáložka umožňuje nadefinovať spôsob zaokrúhľovania predajných cien v aktuálnom cenníku. Je možné nastaviť rôzne spôsoby zaokrúhľovania pre rôzne meny a pre rôzne veľkosti súm.

Tu nadefinovaný spôsob zaokrúhľovania sa používa:

Subzáložka obsahuje:

Lišta na zadanie meny

V hornej časti záložky je k dispozícii položka na voľbu meny, pre ktorú je definované zaokrúhlenie:

Názov Popis
Mena Kód meny zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka Meny. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Položka sa predvypĺňa lokálnou menou. Položka je prístupná v editačnom režime i režime prehliadania.

Zoznam riadkov zaokrúhlenia

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doposiaľ zadaných riadkov (na začiatku prázdny). Každý riadok obsahuje definíciu spôsobu zaokrúhlenia a prípadné úpravy výslednej ceny pre jeden interval cien, pričom jednotlivé riadky na seba nadväzujú, tzn. suma zadaná v položke Suma do predchádzajúceho riadka tvorí spodnú hranicu intervalu (zdola otvoreného) cien v aktuálnom riadku. Po uložení nového riadka sa zoznam automaticky zoradí tak, aby riadok s najnižšou hodnotou v položke Suma do ležal na prvom mieste v zozname riadkov a všetky riadky boli zoradené vzostupne.

Názov Popis
Suma do

Horná hranica intervalu cien aktuálneho riadka. Súčasne tento údaj tvorí spodnú hranicu intervalu cien pre nasledujúci riadok.

Na koľko desatinných miest je možné zadať Sumu do, určuje parameter Počet desatinných miest na zadanie sumy na riadkoch dokladov.

Zaokrúhliť Spôsob zaokrúhlenia zvolíte zo skrytého zoznamu. Vyberáte zo zaokrúhľovania aritmetického, smerom hore, smerom dole alebo žiadneho.
Na Údaj udávajúci s akou presnosťou sa má zaokrúhľovať. Položka nie je editovateľná, ak je v predchádzajúcej položke zvolený spôsob zaokrúhľovania Žiadne.
Pričítať konštantu

Konštanta (kladné alebo záporné číslo alebo nula), ktorá sa pripočíta k sume zaokrúhlenej podľa údajov zadaných v predchádzajúcich položkách.

Na koľko desatinných miest je možné zadať hodnotu konštanty, určuje parameter Počet desatinných miest na zadanie sumy na riadkoch dokladov.

Ukážka

Názorná ukážka výslednej ceny po zaokrúhlení a pričítaní konštanty. Hodnota zadaná v položke Suma do sa príslušne zaokrúhli a upraví a výsledok sa zobrazí v tejto položke.

Počet desatinných miest zobrazenej ukážky, určuje parameter Počet desatinných miest na zadanie sumy na riadkoch dokladov.

Definície spôsobu zaokrúhľovania predajných cien v štyroch intervaloch:

Suma doZaokrúhliťNaPričítať konštantuUkážkaPoznámka
100,00Aritmeticky1,000100,00Všetky ceny z intervalu 0,00 - 100,00 sa aritmeticky zaokrúhlia na celé číslo. Napr. suma 65,56 sa zaokrúhli na 66,00, suma 38,29 sa zaokrúhli na 38,00 a pod.
1000,00Aritmeticky10,00-1999,00Všetky ceny z intervalu 100,01 - 1000,00 sa aritmeticky zaokrúhlia na desiatky a potom sa od zaokrúhlenej sumy odčíta 1. Napr. suma 165,56 sa upraví na 169,00 (170,00 - 1), suma 138,29 sa upraví na 139,00 (140,00 - 1) a pod.
10000,00Aritmeticky100,00-109990,00Všetky ceny z intervalu 1000,01 - 10000,00 sa aritmeticky zaokrúhlia na stovky a potom sa od zaokrúhlenej sumy odčíta 10. Napr. suma 1655,64 sa upraví na 1690,00 (1700,00 - 10), suma 1328,29 sa upraví na 1290,00 (1300,00 - 10) a pod.
9999999,00Aritmeticky1000,00-1009999900,00Všetky ceny z intervalu 10000,01 - 9999999,00 sa aritmeticky zaokrúhlia na tisíce a potom sa od zaokrúhlenej sumy odčíta 100. Napr. suma 16551,64 sa upraví na 16900,00 (17000,00 - 100), suma 132858,29 sa upraví na 132900,00 (133000,00 - 100) a pod.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Zaokrúhľovanie

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) editovateľného zoznamu.
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.

  Nový riadok sa po svojom uložení automaticky zoradí tak, aby riadok s najnižšou hodnotou v položke Suma do ležal na prvom mieste v zozname riadkov a všetky riadky boli zoradené vzostupne.

 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených riadkov, pokiaľ je nejaký riadok označený.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k záložke Detail v tejto agende:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V editačnom režime sú navyše k dispozícii štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch. Všeobecné zásady pre editáciu v číselníkoch viď kap. Editácia záznamov v číselníkoch.