Čiastkové skl. karty - záložka Zoznam

Seznam dílčích karet dosud založených k hlavním kartám omezený dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zozname sú uvedené základné údaje o zobrazených čiastkových kartách. Význam jednotlivých položiek zobrazených v záložke Zoznam vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail.

Zobrazenie kariet podľa blokovania inventúrou

V zozname skladových kariet môžu byť niektoré záznamy graficky zvýraznené s ohľadom na stav inventúry aktuálne vykonávanej nejakým Hlavným inventárnym protokolom (HIP):

  • normálnym písmom - karty, ktoré aktuálne nie sú inventúrou blokované a je možné ich použiť
  • preškrtnutím - karty, ktoré sú na danom sklade aktuálne blokované inventúrou typu "blokačná" a nebude možné ich do dokladu použiť
  • kurzívou - karty, které jsou na daném skladu aktuálně blokované inventurou typu "neblokační k datu" nebo "neblokační průběžná", a podle data vystavovaného dokladu je buď nebude možné do dokladu použít nebo bude potřeba při jejich použití vytisknout zástupný inventární lístek

Příklad číselníku dílčích skladových karet, kdy na skladě "04 - Sklad kuchyně", kdy jsou některé karty aktuálně inventarizovány pomocí HIP. Karty "Pepř mletý", "Vejce" a "Mléko"jsou aktuálně obsaženy v nějakém zahájeném HIPu s typem inventury "blokační" (přeškrtnuté). Karty "Cibule" a "Strouhanka" jsou aktuálně obsaženy HIPu s typem inventury "neblokační k datu" nebo "neblokační průběžná" (kurzívou).

Zvýraznění je aplikováno pouze v agendách, kde má věcný smysl (doklady z příslušné agendy mají vliv na stav skladu).

Podobné zobrazenie je k dispozícii, ak je číselník skladových kariet vyvolaný ako výberový.

Význam jednotlivých položiek zobrazených v záložke Zoznam vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Zde popíšeme pouze následující položky, které se na záložce Detail nevyskytují.

Názov Popis
Množstvo v príjme

Zobrazuje informaci o tom, v jakém množství je daná skladová karta na daném skladě obsažena na příjmových dokladech (Příjemka, Vratka (dodacího listu), Převodka příjem, Záměna příjem, Přeměna příjem, Inventární přebytek, Vrácení materiálu z výroby nebo Příjem hotových výrobků), které se nacházejí ve stavu V přípravě.

Počet je uveden v hlavní jednotce a není editovatelný (aktualizuje se automaticky při změnách skladových dokladů, včetně změn jejich procesních stavů).

Pokud je aktivní procesní řízení (parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech je nastaven na hodnotu Ano), je sloupec v systémové definici skrytý.

Pokud se procesní řízení skladových dokladů nepoužívá, je hodnota vždy 0.

Množstvo vo výdaji

Zobrazuje informaci o tom, v jakém množství je daná skladová karta na daném skladě obsažena na výdejových dokladech (Vratka příjemky, Dodací list, Převodka výdej, Záměna výdej, Přeměna výdej, Inventární manko nebo Výdej materiálu do výroby), které se nacházejí ve stavu V přípravě.

Počet je uveden v hlavní jednotce a není editovatelný (aktualizuje se automaticky při změnách skladových dokladů, včetně změn jejich procesních stavů).

Pokud není aktivní procesní řízení (parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech je nastaven na hodnotu Ne), je sloupec v systémové definici skrytý.

Pokud se procesní řízení skladových dokladů nepoužívá, je hodnota vždy 0.

Dostupné množstvo

Množství (počet) snížené o množství ve výdeji.

Pokud se procesní řízení skladových dokladů nepoužívá, je hodnota vždy shodná s hodnotou ve sloupci Počet.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Šírka stĺpca pre zobrazenie skratky jednotky v zložených stĺpcoch zoznamu (tzn. tých stĺpcoch, ktoré obsahujú počet a jednotku, cenu a jednotku a pod.), závisí od nastavenia Počtu znakov zo skratky jednotky zobrazovaných v stĺpcoch s jednotkou v menu Nastavenie.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail. Ku každému skladu môže pre danú hlavnú kartu existovať len jedna karta čiastková.
 


Nové záznamy tejto agendy je možné naviac generovať ešte ďalším spôsobom:

  • Nová čiastková karta môže byť tiež založená automaticky programom po uložení nejakého skladového alebo objednávkového dokladu s (hlavnou) skladovou kartou, ktorá pre použitý sklad zatiaľ založenú čiastkovú kartu nemá, alebo po zadaní inventárneho rozdielu pre tento sklad a kartu. (Pozor! Automatické založenie prostredníctvom dokladu je možné len za predpokladu nepovinného Zadávania miesta na čiastkových kartách a pri výdajových dokladoch s ohľadom na možnosť čerpania do mínusu. Viď tiež popis položky Skladová karta v riadku typu 3.)

Obmedzenie použitia funkcie Nový:

Pretože čiastkové karty sa striktne viažu k nejakej hlavnej, platí, že novú čiastkovú kartu je možné funkciou F2 zadať len vtedy, keď je známa väzba na nejakú hlavnú. Táto väzba je známa len vtedy, keď je agenda čiastkových kariet vyvolaná z agendy hlavných kariet z jej záložky Čiastkové karty. Pozor, informácia o väzbe na hlavnú kartu sa stratí, ak sa v takto vyvolanej agende vykoná nový dopyt funkciou Získať záznamy v záložke Obmedzenie (a to i v prípade, že dopyt prebehol podľa toho istého obmedzenia). Keď je agenda čiastkových kariet otvorená samostatne, väzba na hlavnú kartu tiež nie je k dispozícii a funkciu F2 nie je možné použiť.

Ďalší výklad viď Červené obmedzenie a občerstvenie, resp. nové dopyty do databázy.

Detail / Zoznam F3
Opraviť

F4

alebo

Shift +F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail. Keď potrebujete opraviť počet na niektorej čiastkovej karte, musíte to uskutočniť opravou daného dokladu, na ktorom ste danú kartu v danom sklade použili.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Čiastkové karty je možné mazať jedine vtedy, keď je na nich nulový počet (skladové doklady si pamätajú odkazy na hlavné karty, nie priamo na karty čiastkové, na čiastkových kartách sa evidujú hlavne počty na danom sklade, takže je povolené zmazať aj čiastkové karty, s ktorými sa uskutočnili pohyby. Pokiaľ by ste potom uskutočnili spätne opravu počtu na niektorom takomto skladovom doklade tak, že výsledný skladový počet by bol nenulový, opäť by sa automaticky vytvorila nová čiastková karta pre daný sklad).

Keď čiastkovú kartu vymažete, všetky na nej pamätané údaje (limity, posledná nákupná cena apod.) sa nenávratne stratia! (Tu nejde o režim skrývania s možnosťou obnovy)!

Keď vymažete čiastkovú kartu na sklade, v ktorom prebehli skladové pohyby, tak pochopiteľne nebude možné vyvolať funkciu Pohyby k tejto čiastkovej karte (čiže zobraziť si pohyby vykonané s touto kartou priamo z agendy skladových kariet (budú však naďalej k dispozícii priamo v agende Skladové pohyby.)

Skopírovať F9 Pretože ku každému skladu môže pre danú hlavnú kartu existovať len jedna čiastková karta, nemá táto funkcia pre danú agendu v podstate zmysel.
Občerstviť F11
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis
Pohyby

F6

Shift +F6

-

Zobrazí pohyby s aktuálnou čiastkovou skladovou kartou, teda pohyby so skladovou kartou na danom sklade, pre ktorý je čiastková karta k danej (hlavnej) skladovej karte založená.

Rovnaká funkcia je k dispozícii priamo zo záložky Čiastkové karty v agende Skladové karty a tu bola aj popísaná.

Rezervácie Ctrl +F6 -

Zobrazí prehľad rezervácií na aktuálnu čiastkovú skladovú kartu, teda rezervácie na skladovú kartu na danom sklade, pre ktorý je čiastková skladová karta založená.

Rovnaká funkcia je k dispozícii priamo zo záložky Čiastkové karty v agende Skladové karty a tu bola aj popísaná.

Pohyby OP

Ctrl +Z

alebo

Shift +Ctrl +Z

-

Zobrazí prehľad pohybov na nevyrovnaných objednávkach prijatých s aktuálnou čiastkovou skladovou kartou, čiže pohyby z objednávok so skladovou kartou z daného skladu, pre ktorý je čiastková skladová karta založená.

Rovnaká funkcia je k dispozícii priamo zo záložky Čiastkové karty v agende Skladové karty a tu bola aj popísaná.

Podobná funkcia je k dispozícii zo záložky Zoznam v agende Skladové karty s tým rozdielom, že zobrazí pohyby so všetkými čiastkovými skladovými kartami k vybranej hlavnej sklad. karte.

Pohyby OV

Ctrl +D

alebo

Shift +Ctrl +D

-

Zobrazí prehľad pohybov na nevyrovnaných objednávkach vydaných s aktuálnou čiastkovou skladovou kartou, čiže pohyby z objednávok so skladovou kartou z daného skladu, pre ktorý je čiastková skladová karta založená.

Rovnaká funkcia je k dispozícii priamo zo záložky Čiastkové karty v agende Skladové karty a tu bola aj popísaná.

Podobná funkcia je k dispozícii zo záložky Zoznam v agende Skladové karty s tým rozdielom, že zobrazí pohyby so všetkými čiastkovými skladovými kartami k vybranej hlavnej sklad. karte.

Pohyby NV Ctrl +Y -

Zobrazí prehľad pohybov na ponukách vydaných s aktuálnou čiastkovou skladovou kartou, teda pohyby z ponúk so skladovou kartou z daného skladu, pre ktorý je čiastková skladová karta založená.

Rovnaká funkcia je k dispozícii priamo zo záložky Čiastkové karty v agende Skladové karty a tu bola aj popísaná.

Podobná funkcia je k dispozícii zo záložky Zoznam v agende Skladové karty s tým rozdielom, že zobrazí pohyby so všetkými čiastkovými skladovými kartami k vybranej hlavnej sklad. karte.

Pohyby pol.d. Ctr
+L
-

Zobrazí prehľad pohybov na polohovacích dokladoch s aktuálnou čiastkovou skladovou kartou, teda pohyby z dokladov Naskladnenie do pozícií (NPZ), Vyskladnenie z pozícií (VPZ) a Presun medzi pozíciami (PPZ) so skladovou kartou z daného skladu, pre ktorý je čiastková skladová karta založená.

Funkcia vyvolá agendu Pohyby pohovacích dokladov a otvorí ju "cez" agendu sklad. kariet. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy Pohyby polohovacích dokladov. Takto odtiaľ vyvolaná agenda pohybov polohovacích dokladov sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, obmedzená podľa danej skladovej karty a skladu.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia alebo úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich pohybov z polohovacích dokladov a pod.)

SCM

Ctrl +Q

alebo

Shift +Ctrl +Q

-

Funkcia na rýchle vyvolanie agend SCM k vybraným čiastkovým sklad. kartám. Je k dispozícii len v prípade, že sa používa SCM, viď čo je potrebné na prevádzku SCM. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou. Tu môžete zvoliť jednu z možností:

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadne označiť záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov. Podrobný popis označovania viď kapitola Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako je možné ju vyvolať, viď popis funkcie.

Do verze 18.03.02 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.