Skladové karty - záložka Skladové menu

Záložka slúži na zobrazenie položiek Skladového menu, pod ktoré patrí aktuálna skladová karta zo záložky Zoznam.

V hornej časti záložky je k dispozícii položka:

Názov Popis
K skladovej karte Zobrazuje identifikáciu skladovej karty (názov), ktorá patrí pod položku skladového menu, tzn. aktuálnu skladovú kartu zo záložky zoznam.

Ďalej záložka Skladové menu obsahuje zoznam riadkov s nasledujúcimi položkami:

Názov Popis
Skladové menu Názov položky skladového menu.
Nadradená položka Názov Nadradenej položky k aktuálnej položke skladového menu.
Východisková Informácia, či je skladové menu pre aktuálnu skladovú kartu východiskové, tzn. či je uvedené v položke Skladové menu aktuálnej karty v záložke Detail.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Klasický editačný režim s ukladaním vykonaných zmien, ako bol popísaný v kap. Editácia záznamov v číselníkoch v tejto záložke neprebieha, teda štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch sa tu neponúkajú. Pridávanie a mazanie skladových kariet prebieha spôsobom priamej editácie prostredníctvom funkcií uvedených ďalej.

Funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis
Pridať F2 -

Umožní pripojiť položku skladového menu z číselníka Skladové menu k aktuálnej skladovej karte. Tzn. do zobrazeného zoznamu pridá vybrané položky skladového menu z ponúknutého číselníka skladového menu. Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len na tie položky skladového menu, ktoré ešte k danej karte pripojené nie sú.

Tu pridaná skladová karta má v položke Východisková vždy hodnotu Nie, tzn. pridanie pod aktuálne skladové menu sa prejaví len v záložke Skladové menu v agende Skladové karty, v položke Skladové menu v záložke Detail agendy Skladové karty sa neprejaví. Zmenu na Východisková=Áno (a tým aj vyplnenie položky Skladové menu v záložke Detail agendy Skladové karty) je možné uskutočniť pomocou funkcie Východisková v záložke Skladové menu v agende Skladové karty.

Vo vyvolanom číselníku môžete požadované označiť a označené pripojiť naraz.

Ak vo vyvolanom číselníku požadovaný záznam zatiaľ nie je zadaný, je ho potrebné najskôr zadať. To môžete urobiť priamo odtiaľ z vyvolaného malého výberového číselníka pomocou tlačidla Nový (F2) alebo zväčšením číselníka na veľký a pridaním nového záznamu.

Môžu nastať tieto situácie:

 • K aktuálnej skladovej karte nie je pripojená žiadna položka skladového menu, tzn. zoznam v záložke Skladové menu je prázdny a položka Skladové menu v záložke Detail je tiež prázdna. - Pokiaľ je potom:
  • v záložke Skladové menu pomocou funkcie Pridať vybraná položka skladového menu, tak sa:
  • v záložke Detail doplnená položka Skladové menu, tak sa automaticky pridá nový záznam do záložky Skladové menu a nastaví sa ako východiskový.
 • K aktuálnej skladovej karte je pripojená práve jedna položka skladového menu označená ako východisková, tzn. zoznam v záložke Skladové menu obsahuje jednu položku skladového menu označenú ako východisková a položka Skladové menu v záložke Detail je vyplnená rovnakou položkou skladového menu. - Pokiaľ je potom:
  • v záložke Skladové menu pomocou funkcie Pridať vybraná ďalšia položka skladového menu, tak:
  • v záložke Detail zmenená položka Skladové menu, tak sa automaticky zmení aj záznam v záložke Skladové menu a nastaví sa ako východiskový.
  • v záložke Skladové menu pomocou funkcie Odobrať odobraná východisková položka skladového menu, tak sa:
   • zoznam v záložke Skladové menu vyprázdni.
   • automaticky vyprázdni aj položka Skladové menu v záložke Detail.
  • v záložke Detail vyprázdnená položka Skladové menu, tak sa automaticky odoberie aj záznam v záložke Skladové menu, tzn. zoznam sa vyprázdni.
 • K aktuálnej skladovej karte je pripojená práve jedna položka skladového menu označená ako nevýchodisková, tzn. zoznam v záložke Skladové menu obsahuje jednu položku skladového menu neoznačenú ako východisková a položka Skladové menu v záložke Detail je prázdna. - Potom:
  • pokiaľ je v záložke Skladové menu pomocou funkcie Pridať vybraná ďalšia položka skladového menu, tak:
  • v záložke Detail je položka Skladové menu neprístupná.
  • je možné označiť túto položku skladového menu ako východiskovú pomocou funkcie Východisková.
 • K aktuálnej skladovej karte je pripojených viac položiek skladového menu, tzn. zoznam v Záložke skladové menu obsahuje viac ako jednu položku skladového menu. - Potom:
  • pokiaľ je v záložke Skladové menu pomocou funkcie Pridať vybraná ďalšia položka skladového menu, tak:
  • v záložke Detail je položka Skladové menu neprístupná.
  • pokiaľ je v záložke Skladové menu pomocou funkcie Odobrať odobraná východisková položka skladového menu, tak: 
   • zoznam v záložke Skladové menu neobsahuje žiadnu východiskovú položku skladového menu.
   • automaticky sa vyprázdni aj položka Skladové menu v záložke Detail.
  • je možné označiť aktuálnu položku skladového menu ako východiskovú pomocou funkcie Východisková.
Odobrať F8 -

Funkcia inverzná k Pridať. Umožní odpojiť položku skladového menu resp. označené položky od aktuálnej skladovej karty. Daná položka skladového menu sa samozrejme nijako nemaže, akurát sa zruší väzba medzi danou položkou skladového menu a aktuálnou skladovou kartou.

Pokiaľ sa skladovej karte odoberá položka skladového menu, ktorá je pre ňu východisková, systém na túto skutočnosť upozorní.

Východisková Shift +F2 - Funkcia umožní označiť aktuálnu položku skladového menu v záložke Skladové menu ako východiskovú. Funkcia nie je k dispozícii, pokiaľ k aktuálnej skladovej karte nie je pripojená žiadna položka skladového menu alebo je k nej pripojená práve jedna položka skladového menu označená ako východisková.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadne označiť záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov. Týka sa zoznamu v tejto subzáložke. Podrobný popis označovania viď kapitola Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako je možné ju vyvolať, viď popis funkcie.

Do verze 18.03.02 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Týka sa zoznamu v tejto subzáložke. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.