Naskladnenie do pozícií - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu dokladu naskladnenia do pozícií (NPZ) zo záložky Zoznam. Položky zadávané k dokladom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Obsah Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Doklad Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
K sklad. dokladu

Číslo skladového dokladu, ku ktorému sa viaže aktuálny polohovací doklad. Tzn. skladový doklad (príjemka, dodací list, vratka, a pod.), ktorý je pôvodcom skladového pohybu.

Subzáložka Hlavička

Názov Popis
Rad

Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka.

Pozor, rad dokladov tu o. i. určuje, ktoré sklady bude možné vo vytváranom doklade použiť. (Je možné použiť len taký sklad, ktorý má priradený zadaný rad dokladov). Pokiaľ sklad na nejakom riadku vytváraného dokladu nebude zodpovedať tu zadanému radu, systém vás pri uložení dokladu upozorní a budete ho ešte musieť zmeniť. Ďalej tu rad dokladov určuje, aké naskladňovacie miesta sa budú ponúkať.

Obdobie Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Dátum Dátum vystavenia dokladu. Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Firma

Firma z Adresára firiem, na ktorú bude daný doklad vystavený. Nepovinná položka. V prípade dokladov vystavovaných samostatne sa predvypĺňa firmou nastavenou vo Firemných údajoch (v prípade dokladov vystavovaných podľa iného záznamu sa môže preberať z neho), ale je samozrejme možné zadať tiež inú. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka firiem-Adresára. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Nie je tu k dispozícii subzáložka Firma, zadávať prevádzkareň a osobu k týmto dokladom nie je v praxi potrebné.

Položku Firma môžete s výhodou využiť na dodatočné spárovanie samostatne vystavených polohovacích dokladov s dokladom skladovým. Napr. ak máte veľkú dodávku s viacerými polohovacími dokladmi a najprv vystavujete polohovacie doklady. Potom môžete napr. následne vybrať všetky polohovacie doklady, ktoré ešte nemajú väzbu na skl. doklad, s rovnakou firmou (dodávateľa či odberateľa) a k nim potom súhrnne vystaviť skladový doklad.

Naskladňovacie miesto

Kód miesta zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka naskladňovacích a vyskladňovacích miest. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len podľa miest s príznakom "naskladňovacie". Pokiaľ je už vyplnený rad dokladov, tak platí, že sa na výber ponúkajú len tie miesta, ktoré majú pripojený aspoň jeden zo skladov, ku ktorému je priradený rad skladových dokladov zadaný v hlavičke editovaného dokladu.

Toto miesto (brána) je definované pre konkrétne sklady, a tým pádom spolu s radom skladových dokladov určuje, ktoré sklady bude možné vo vytváranom doklade použiť.

Skladník

Skladník, ktorý danú operáciu uskutočňoval. Len informačná položka. Nepovinná položka. Osobu skladníka pridáte výberom z Adresára osôb. Priezvisko osoby zadáte buď priamo z klávesnice alebo môžete osobu vybrať z vyvolaného číselníka osôb. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Ak tam daná osoba ešte nie je zadaná, je ju najskôr potrebné zadat.

To môžete urobiť priamo odtiaľto zväčšením číselníka na veľký a pridaním nového záznamu osoby.

Číselník sa tu ponúka defaultne obmedzený pomocou obmedzovacieho panela len podľa osôb s príznakom Zamestnanci/Pracovníci (viď popis obmedzovacieho panela v záložke Zoznam adresára osôb).

Popis Stručný popis daného dokladu, zobrazuje sa ako doplňujúca špecifikácia daného dokladu napr. v záložke Zoznam. Nepovinná položka.
Externé č. DL

Externé číslo dodacieho listu. Informatívna, nepovinná položka.

Môžete využiť na účely polohovania v teréne. Tzn. dodávateľ privezie tovar, ktorý sa postupne polohuje niekoľkými NPZ. Na každý NPZ sa vyplní rovnaké extené číslo DL. Číslo môže byť i fiktívne, pretože cieľom je, aby sa pomocou tohto čísla tieto NPZ označili, že patria k sebe. Následne alebo paralelne sa vytvorí PR. Do PR sa naimportujú NPZ, ktoré majú rovnakú alebo konkrétnu hodnotu externého čísla DL.

Len polohovacie (nepripájať k skladovému dokladu)

Možnosť zadať, že daný polohovací doklad zámerne nemá a nebude mať väzbu na nejaký doklad skladový. Slúži na odlíšenie od polohovacích dokladov, ktoré väzbu na skladový doklad zatiaľ nemajú, ale majú mať (tzn. vznikli samostatne a až následne budú prepojené so zodpovedajúcim skladovým dokladom (ten bude podľa nich vystavený alebo budú do neho naimportované).

Takto označený doklad sa nebude ponúkať na pripojenie k  existujúcim skladovým dokladom, hoci väzbu na skladový doklad nemá.

Takýto doklad využijete hlavne pri zavádzaní polohovaného skladu, teda pri prechode z  existujúceho nepolohovaného skladu na polohovaný. V tom okamihu je potrebné jednorazovo zadať, ktorý tovar sa nachádza v ktorej pozícii. Za tým účelom sa vystaví doklad Naskladnenie do pozícií (jeden alebo viacero) zahŕňajúci celý aktuálny stav skladu a označí sa týmto príznakom, aby sa v budúcnosti neponúkal na import do skladových dokladov.

Bez zadania týchto dokladov nebude možné zahájiť pozičnú inventúru. Ďalej pozri Kontroly pred zahájením inventúry a Ako začať používať polohovanie.

Prepne na subzáložku Obsah.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slúži na zadanie riadkov dokladu. Obsahuje:

Zoznam riadkov

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doposiaľ zadaných riadkov (na začiatku prázdny alebo môže byť predvyplnený zo skladového dokladu, pokiaľ ide o polohovanie už existujúceho skladového dokladu). Podmínky, za jakých jsou řádky předvyplněny, viz Procesní tvorba - PR → NPZ.

Riadky sú radené podľa skladovej karty a poradia zadania záznamu. (Nie sú už radené podľa sér.čísla/šarže, keďže pri ich postupnom dopĺňaní do už zadaných riadkov by dochádzalo k pretrieďovaniu, čo by nebolo praktické.)

V Naskladnení do pozícií nie je k dispozícii možnosť voliť typ riadkov ako v prípade množstva iných dokladov, niektoré položky sú však obdobné ako položky riadkov typu 3 - skladové.

Opravy a mazání řádků obsahujících skladovou pozici se změněným skladem
Není možné mazat a opravovat řádky, které obsahují skladovou pozici, u níž byl změněn sklad. Tzn. pokiaľ sa sklad na riadku dokladu líši od skladu, ktorý aktuálne patrí k zadanej skladovej pozícii, a táto zmena nebola spôsobená zmenou skladu na riadku, ale zmenou položky Sklad v agende Skladové pozície, riadok nie je možné opravovať a mazať.

Položky zadávané na riadku v tomto doklade:

Názov Popis
Sklad

Číselníková položka na zadanie skladu. V tomto sklade sa po uložení daného dokladu uskutoční pohyb s vybranou skladovou kartou. Kód skladu zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Skladov  (pochopiteľne len z tých, ku ktorým máte prístupové práva). Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len podľa polohovaných skladov, ktoré sú priradené k naskladňovaciemu miestu zadanému v hlavičke editovaného dokladu a súčasne, ktoré majú priradený rad skladových dokladov zadaný v hlavičke editovaného dokladu. Ďalej sa tu ponúka defaultne obmedzený pomocou obmedzovacieho panela len podľa skladov bez inventúry.

Pokiaľ nie je rad alebo naskladňovacie miesto ešte zadané, neponúkajú sa žiadne sklady. Ponúkať v takom prípade všetky sklady (ako je to v prípade iných skladových dokladov, keď nie je zadaný rad v hlavičke dokladu), by tu nebolo praktické.

Pokud je polohovací doklad tvořen podle skladového (viz např. Procesní tvorba - PR → NPZ), pak se položka přebírá ze skladového a není k dispozici k editaci.
Kód skl.karty a Názov skl.karty

Číselníková položka na zadanie skladovej karty, ktorá sa bude polohovať. Ktorý údaj o skladovej karte sa bude v tejto položke v danom doklade zadávať a následne zobrazovať, závisí od nastavenia položky Zadávať v lište navigátora v spodnej časti záložky. Podrobnejšie viď popis riadka 3 - položka Sklad.karta.

Sklad.kartu (resp. jej zadávaný údaj) zadáte buď priamo zapísaním z klávesnice alebo si ju vyberiete z vyvolaného číselníka sklad. kariet.

Zadanie viacerých riadkov (skladových kariet) naraz:

Skladových kariet je možné vybrať aj viac naraz, tzn. keď vo vyvolanom číselníku kariet označíte a vyberiete viac kariet pôjde o prípad zadania viacerých skladových kariet do dokladu naraz. O zadanie viacerých riadkov do dokladu naraz pôjde aj v prípade, že do dokladu zadáte makrokartu alebo kartu, pre ktorú je definovaná automatická práca s obalmi. Potom sa zobrazí dialógové okno na potvrdenie počtu a doplnenie ďalších potrebných údajov, podrobnejšie viď zadanie viacerých sklad. kariet, makrokarty alebo karty s obalmi do dokladu. V prípade výberu označených kariet z vyvolaného číselníka môžete tiež využiť možnosť zadávať množstvo priamo nad číselníkom skladových kariet, pozri Režim zadania expedovaného množstva priamo nad zoznamom skladových kariet. S tým, že tu v prípade kariet triedy so sér. číslami platí, že pokiaľ vložíte väčší počet alebo použijete násobnú jednotku, tento počet resp. násobná jednotka sa rozpadne do viacerých riadkov dokladu. Počet riadkov je daný množstvom vyplneným na doklade násobeným vzťahom jednotky k 1. Do vzniknutých riadkov sa doplní prvá nájdená jednotka so vzťahom k 1, pretože na jednom riadku polohovacieho dokladu môže byť len jedno sér. číslo.

Hlavná karta verzus čiastkové karty:

Do dokladu je možné zadať hlavnú kartu bez ohľadu na to, či má pre zvolený sklad už založenú čiastkovú kartu alebo nie. Pokiaľ vybraná hlavná karta pre daný sklad čiastkovú kartu zatiaľ založenú nemá, tak sa jej po uložení v agende Čiastkové karty automaticky založí (za predpokladu nepovinného Zadávania miesta na čiastkových kartách). S touto čiastkovou kartou sa po uložení dokladu uskutoční zodpovedajúci pohyb. (Uskutočnené pohyby je možné súhrnne zobrazovať napr. v agende Skladové pohyby).

Zadať čiastkové karty k danej hlavnej skladovej karte je možné aj ručne v agende čiastkových skladových kariet vyvolanej z agendy hlavných skladových kariet, ale stav ručne zadať nie je možné (jedine prostredníctvom nejakého skladového pohybu). Čiastková karta sa ďalej založí po uložení akéhokoľvek skladového pohybu, pokiaľ dovtedy neexistovala.

Pokud je polohovací doklad tvořen podle skladového (viz např. Procesní tvorba - PR → NPZ), pak se položka přebírá ze skladového a není k dispozici k editaci.

Zostáva Položka je k dispozícii len pre doklady s väzbou na doklad skladový, pozri možnosti vystavenia nového NPZ. Ukazuje počet, ktorý je ešte potrebné napolohovať. Ďalej pozri Editácia riadkov polohovacieho dokladu vystavovaného podľa skladového.
Jedn.

Jedna z jednotiek zadaných pre danú kartu. Jednotka, v ktorej sa do vybranej pozície naskladní.

V prípade kariet triedy so sér. číslami je možné použiť len jednotky so vzťahom k 1 rovnajúcemu sa jednej. Ak je do polohovacieho dokladu zadaná sklad. karta pomocou hromadného výberu kariet a je zadaná s nejakou násobnou jednotkou alebo pokiaľ sa polohuje riadok skladového dokladu s kartou so sér. číslami a násobnou jednotkou, tak táto sa automaticky prevedie na zodpovedajúci počet riadkov s jednotkou so vzťahom 1. Viď popis položky V pozícii.

Pozícia

Pozícia, do ktorej sa naskladní. Aké sú možnosti zadania pozícií a aké pozície sa v danom momente ponúkajú na výber a prečo, je pre jednotlivé typy pohybov (naskladnenie, vyskladnenie, presun) detailne popísané v kap. Polohované doklady - zadávanie a ponuka pozícií.

Riadky, ktoré pri uložení dokladu nemajú vyplnenú položku Pozícia alebo ktoré prípadne majú nulové množstvo v položke V pozícii, sa vymažú. Uložia sa teda len napolohované riadky.

V pozícii

Počet, ktorý sa do vybranej pozície naskladní.

Či je možné uložiť i počet iný ako nedeliteľné množstvo, závisí od hodnoty parametra Kontrolovať nedeliteľné množstvo.

Pokud je polohovací doklad tvořen podle skladového (viz např. Procesní tvorba - PR → NPZ), pak se položka přebírá ze skladového. Pokiaľ ho znížite, automaticky sa pridá ďalší riadok na rovnaký tovar so zvyšujúcim počtom, keďže celkový počet na polohovacom doklade musí zodpovedať počtu na doklade skladovom. Podrobnejšie viď Práca s riadkami dokladu NPZ vystavovaného podľa PR.

Maximálny počet desatinných miest, na ktoré je túto položku možné zadať, sa riadi vybranou jednotkou a jej vzťahom k 1, resp. jednicovým množstvom.

Karty triedy so sér. číslami je možné zadávať len po jednej, každé sér. číslo je potrebné zadať na zvláštny riadok. Počet sa tým pádom v tomto prípade predvyplní jedna a položka nie je k dispozícii na editáciu. Pozor! Tedy v případě, že je do polohovacího dokladu zadána sklad. karta se sér. čísly pomocí hromadného výběru karet a je zadána s nějakou násobnou jednotkou (viz zadání více sklad. karet, makrokarty nebo karty s obaly do dokladu) nebo v případě, že se polohuje skladový řádek obsahující kartu se sér. čísly s nějakou násobnou jednotkou (viz např. Procesní tvorba - PR → NPZ), pak se vytvoří polohovací doklad, který má každé sériové číslo na zvláštním řádku. Do každého riadka sa automaticky nastaví jednotka so vzťahom 1, hoci na pôvodnom riadku skladového dokladu môže byť iná jednotka. Pokiaľ k skladovej karte existuje viac jednotiek so vzťahom 1, použije sa jedna z nich.

Nech karta K so sér. číslami má jednotky ks (vzťah = 1) a bal (vzťah = 12). Pri polohovaní skladového dokladu s kartou K v počte 1 bal sa vytvorí polohovací doklad s 12-timi riadkami, na každom riadku bude jedno sér. číslo a množstvo 1 ks.

V prípade dokladov s väzbou na skladový doklad počet už nie je možné opravovať.

Riadky, ktoré pri uložení dokladu nemajú vyplnenú položku Pozícia alebo ktoré prípadne majú nulové množstvo v položke V pozícii, sa vymažú. Uložia sa teda len napolohované riadky.

Typ šarže/ sér. č.

V rámci polohovania sa šarže/s. čísla zadávajú trochu odlišným spôsobom, ako je to pri iných skladových dokladoch (pozri Zadávanie šarží a sériových čísel na doklady). Tu sa zadávajú priamo v jednotlivých riadkoch polohovacieho dokladu, význam príslušných položiek je však obdobný:

Typ šarže/ sér. č. je skrytý zoznam, z ktorého vyberiete, o aký typ zadania šarže/s.čísla ide:

 • Nová

  V tomto prípade ide o zadanie novej šarže/s.čísla. Typ "Nová" ovplyvní nasledujúcu položku Sériové číslo/ šarža, ktorá potom bude obyčajnou editačnou položkou. V nej potom zadáte priamo z klávesnice názov novej šarže/sér.čísla. Po uložení dokladu sa pre skladovú kartu (hlavnú), zadanú na aktuálnom riadku dokladu v záložke Obsah, automaticky založí v agende Šarže/ Sér. čísla nová hlavná šarža/sér. číslo so zadaným menom a dátumom (viď ďalšie položky).

 • Pred uložením dokladu sa kontroluje, či nenastala duplicita novo generovaných sér. čísel:

  • Kontroluje sa, či názov nového sér. čísla a šarže nie je rovnaký ako má skladová karta. Pri porovnávaní názvu sa neberie ohľad na malé / veľké písmená. V prípade, že sa nájdu dva rovnaké názvy, užívateľ je upozornený.
  • Kontrolujú sa existujúce sér. čísla (šarže nie) vzhľadom na sklad. kartu. Kontroluje sa viacnásobné použitie sér. čísla. Pokiaľ užívateľ vložil rovnaké sér. číslo viackrát, je na to upozornený. Tzn. to isté sér. číslo nesmie byť  na inom riadku dokladu zadané ako nové.
  • Kontroluje sa, či počet sér.čísla v jednej pozícii nie je vyšší ako 1.

   Tu sa na rozdiel od zadania novej šarže pri skladových dokladov k nej automaticky nezakladá nová čiastková šarža/sér. číslo pre sklad zadaný v aktuálnom riadku dokladu. (Založí sa pri zviazaní so sklad. dokladom, tzn. po naimportovaní sér.čísel do sklad. dokladu (pokiaľ medzitým nebola čiastková šarža pre daný sklad založená iným spôsobom).)

   Nakoľko sa pri založení nového ser. čísla z polohovacieho dokladu k nemu nezakladá čiastkové sér.číslo pre daný sklad, neprebieha tu ani kontrola ohľadom prípadného nepovoleného počtu sér. čísla na skladoch. Pri nesprávnom zadávaní tým pádom užívateľ môže dosiahnuť stav, keď má na skladoch zadaných 2 a viac kusov rovnakého sér. čísla, čo by v praxi nemalo nastať. Je si to potrebné správnym zadávaním sér. čísel ustrážiť.

   Vystavíme nový NPZ na 1ks karty K so sér. číslom (SN) a zadáme nové SN XXX01 na sklad 01. Potom vystavíme NPZ do inej pozície a aj do iného skladu na tú istú kartu K a do riadka zadáme ako výber to isté SN. Pokiaľ by sme potom podľa týchto NPZ vystavili príjemky do skladu, pri uložení druhej by sme dosiahli stav 2 ks rovnakého SN na našich skladoch.

 • Výber

  V tomto prípade ide o výber šarže/s. čísla zo zoznamu šarží/s. čísel už existujúcich v agende Šarže/sér. čísla pre skladovú kartu, zadanú na aktuálnom riadku dokladu Typ "Výber" ovplyvní nasledujúcu položku Sériové číslo/ šarža, ktorá potom bude číselníkovou položkou. V nej potom zadáte rovno z klávesnice názov už existujúcej šarže/s. čísla k danej sklad. karte na danom sklade alebo si šaržu/s. číslo môžete vybrať z vyvolaného číselníka šarží/sér. čísel.

  Číselník sa tu ponúka defaultne obmedzený pomocou obmedzovacieho panela len podľa šarže/sér.čísla k danej skladovej karte (popis obmedzenia viď popis obmedzovacieho panela v záložke Zoznam agendy šarže/sér.čísla).

Pokud je polohovací doklad tvořen podle skladového (viz např. Procesní tvorba - PR → NPZ), pak položka není k dispozici k editaci a má hodnotu Výběr. Typ "Nová" nie je k dispozícii, keďže v tomto prípade nemá význam, šarže/s.čísla je možné iba vyberať a to zo šarží/s.čísel zadaných na skladovom doklade.

Sériové číslo/šarža

V rámci polohovania sa šarže/s. čísla zadávajú trochu odlišným spôsobom, ako je to pri iných skladových dokladoch (pozri Zadávanie šarží a sériových čísel na doklady).

Ide o názov šarže/s.čísla. Podľa predchádzajúcej položky Typ šarže/sér.č. sa táto položka správa nasledovne:

 • ak ide o typ = Nová - ide o obyčajnú editačnú položku, do ktorej zadáte názov novej šarže/s. čísla. Nová šarža/s. číslo sa potom pod týmto názvom založí v agende Šarží/s. čísel, viď aj popis typu Nová v predchádzajúcej položke.
 • ak ide o typ = Výber - ide o číselníkovú položku. Tu buď zadáte názov už existujúcej šarže/s. čísla rovno z klávesnice alebo si šaržu/s. číslo môžete vybrať z číselníka, ktorý sa ponúka a priori obmedzený, viď aj popis typu Výber v predchádzajúcej položke.

Pokud je polohovací doklad tvořen podle skladového (viz např. Procesní tvorba - PR → NPZ), pak se položka přebírá ze skladového a není k dispozici k editaci.

Dátum expirácie

Dátum vzťahujúci sa k danej šarži/s. číslu. Podľa položky Typ zadania sa položka dátum predvypĺňa nasledovne:

 • ak ide o typ = Nová - pri sériových číslach dátumom dokladu, pri šaržách dátumom dokladu, ku ktorému je pripočítaný obsah položky Dĺžka expirácie z hlavičky skladovej karty, ku ktorej šarža patrí. Predvyplnený dátum je editovateľný.
 • ak ide o typ = Výber - tak dátumom zadaným pre vybranú šaržu/s. číslo v agende šarží/sér.čísel. Predvyplnený dátum nie je editovateľný.
Pokud je polohovací doklad tvořen podle skladového (viz např. Procesní tvorba - PR → NPZ), pak se položka přebírá ze skladového a není k dispozici k editaci.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Obsah v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

Panel definovateľných formulárov riadkov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii len vtedy, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov riadkov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k záložke Detail v tejto agende:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Automaticky Ctrl +U

Slúži na možnosť automatického napolohovania. Ide o jednu z Možností zadania pozícií. Ďalej pozri Zadanie pozícií automaticky - automatické polohovanie.

Ak vystavujete polohovací doklad samostatne, tzn. bez väzby na príslušný skladový doklad typu PR, PL, ..., tak aby vám funkcia "Automaticky" pozícia do riadka predvyplnila, musíte mať najprv v danom riadku zadaný počet, tzn. vyplnenú položku V pozícii v danom polohovacom doklade.

Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).