Nastavenie polohovaných skladov

Možnosť definovania hodnôt parametrov potrebných na prevádzku polohovaných skladov.

Typ agendy: Ostatné
Obsiahnuté záložky: Spoločné Naskladnenie Vyskladnenie

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky ABRA Gen z podzložky Skladové hospodárstvo pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Sklad, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Agenda slúži na zadávanie nastavení platných pre agendy polohovaných skladov. Nastavenia, ktoré tu zadáte, potom ovplyvňujú ďalšie správanie systému, prípadne slúžia na predvyplnenie niektorých údajov. V nastavení sa vyskytujú rôzne typy základných ovládacích prvkov.

Nastavenia v tejto agende sú podstatné pre správanie systému a keďže je ich možné samozrejme meniť, mali by ste zaistiť ochranu tejto agendy prístupovými právami, aby nedošlo k nechceným manipuláciám napr. zo strany neznalej obsluhy.

Okrem nastavení, ktoré sa zadávajú v tejto agende, sa v systéme vyskytujú aj všeobecné nastavenia firemných údajov, ktoré sa týkajú celého systému, viď Firemné nastavenia.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Sklad.