Nastavenie polohovaných skladov - záložka Spoločné

V tejto záložke je možné zadať nastavenia spoločné pre naskladňovanie aj vyskladňovanie. Pomocou parametrov môžete ovplyvniť správanie programu podľa vašich požiadaviek.

Nakoľko vám vhodné nastavenie parametrov môže do značnej miery ušetriť prácu a prispôsobiť program vašim potrebám, odporúčame vám, aby ste sa s nimi podrobne zoznámili.

Nastavované údaje:

Názov Popis
Spôsob nastavenia polohovaných dokladov do stavu vykonané

Tu je možné nastaviť, akým spôsobom (kedy) si želáte uskutočniť vykonanie bežných polohovacích dokladov, ktoré nevznikli ukončením pozičnej inventúry. Význam akcie "vykonanie" a popis jednotlivých možností vrátane odporúčaní, kedy ktorú použiť, viď Možnosti vykonania dokladu.

Funkcie k tejto záložke

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Opraviť F4 -
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

V editačnom režime platia podobné zásady ako pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre klasický režim editácie v číselníkoch.