Pozičná inventúra - záložka Sklady

Zoznam skladov nadefinovaných v systéme s informáciou, či na ňom bola zahájená nejaká inventúra alebo nie.

V zobrazenom zozname je možné zobraziť všetky záznamy alebo si obmedziť ich zobrazenie len podľa niektorých:

Obmedzenie podľa inventúry

Zobrazené sklady si je možné filtrovať podľa stavu inventúr. Ďalej viď Obmedzenie podľa inventúry v číselníku skladov. Na to slúži obmedzovací panel (lišta) v hornej časti záložky Zoznam:

Príklad filtrovania skladov len za sklady bez zahájenej inventúry

Naposledy použité nastavenie filtra sa nijako nepamätá (na rozdiel od niektorých iných číselníkov) a pri opätovnom otvorení agendy sa predvypĺňa tak, ako je dané v danom mieste programu (v niektorých miestach dokonca bez možnosti zmeny). Platí to ako pre číselník vyvolaný samostatne, tak i pre číselník vyvolaný ako výberový.

V zozname sú pre každý sklad uvedené položky:

Názov Popis
Kód Kód skladu. Needitovateľná položka, preberá sa z číselníkov skladov.
Názov Názov skladu. Needitovateľná položka, preberá sa z číselníkov skladov.
Je inventúra Táto položka sa nijako nezadáva. Zobrazuje informáciu o tom, či v danom sklade prebieha niektorá z inventúr blokujúcich celý sklad. Ďalej viď Obmedzenie podľa inventúry v číselníku skladov.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

  • podľa kódu skladu
  • podľa názvu skladu
  • podľa stavu inventúry
  • podľa evidencie pozícií - tzn. podľa toho, či je sklad polohovaný

Funkcie k tejto záložke:

Zo základných sú k dispozícii iba nasledujúce (ostatné pre túto agendu nemajú význam):

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis
Help F1
Občerstviť F11
Vytvoriť správu Ctrl +M -  

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Zahájiť F2

Funkcia zaháji pozičnú inventúru na aktuálnom sklade. Zahájiť pozičnú inventúru je možné len na polohovanom sklade. Zahájiť inventúru na danom sklade pochopiteľne nie je možné, ak na ňom inventúra už prebieha, tzn. už na ňom bola zahájená skôr. Viď položka Je inventúra. Ako bolo povedané v kap. Sklady, pokiaľ sa na zvolenom sklade zaháji niektorá z inventúr blokujúcich celý sklad, tento sklad sa zablokuje pre pohyby s kartami.

Po vyvolaní funkcie najskôr prebehnú kontroly, či je možné inventúru zahájiť (nemá zmysel zahajovať inventúru, pokiaľ existujú nevykonané doklady, niektoré doklady nie sú napolohované a pod.). V prípade zistených nedostatkov sa zobrazí záložka Opravy s možnosťou výpisu pohybov, ktoré by mohli byť príčinou chybného výsledku kontroly, a inventúru nie je možné zahájiť, kým nebudú všetky nedostatky odstránené.

Ak má sklad zahájenú pozičnú inventúru, sprístupní sa pre neho záložka Inventúra v tejto agende a záložka Podľa pozícií, ktorá je určená na zadanie inventárnych rozdielov v pozíciách. (Ak má zahájenú bežnú inventúru, tak sa pre neho sprístupní záložka Inventúra v agende Inventúra). Inventúra zostáva zahájená aj v prípade opustenia programu, a to až do jej ukončenia, príp. zrušenia, viď ďalej.

Zrušiť F8 Zruší zahájenú inventúru na aktuálnom sklade. Zrušiť je možné len tú inventúru, ktorá v danej agende bola zahájená. Tzn. tu je možné zrušiť pozičnú inventúru. Zrušenie inventúry negeneruje žiadne záverečné doklady o uskutočňovanej inventúre, všetky doteraz zadané inventárne rozdiely sa zabudnú. Použijete napr. v prípade, že potrebujete odblokovať inventarizovaný sklad pre pohyby, s tým, že inventúru zahájite a vykonáte neskôr.
Ukončiť Shift +F2

Ukončí inventúru s generovaním príslušných dokladov inventárneho manka alebo inventárneho prebytku pre zadané inventárne rozdiely a súvisiacich polohovacích dokladov. Ukončiť je možné len tú inventúru, ktorá bola zahájená v tejto agende. Tzn. tu je možné ukončiť pozičnú inventúru.

Po ukončení inventúry sa stavy zadané na jednotlivých pozíciách sčítajú za skladové karty a vygenerujú sa inventárne skladové doklady na prebytky a manká (tu na rozdiel od bežnej inventúry vrátane špecifikácie sériových čísel a šarží). Zároveň sa k nim priamo automaticky vygenerujú zviazané polohovacie doklady Naskladnenie do pozícií a Vyskladnenie z pozícií, ktoré definujú umiestnenie prebytkov a mánk do konkrétnych pozícií. Okrem toho môže vzniknúť i doklad Prevod medzi pozíciami a to vtedy, pokiaľ sa celkovo za inventarizovaný sklad množstvo daného tovaru nezmenilo, ale zmenili sa len jeho stavy v jednotlivých pozíciách (napr. z jednej ubudlo a do inej naopak pribudlo).

Program si vyžiada zadávanie informácií pre hlavičky inventárnych dokladov ako je dátum, firma, rad inventárneho dokladu atď. a pre hlavičky polohovacích dokladov ako je rad či naskladňovacie resp. vyskladňovacie miesto.

Rady inventárnych mánk, prebytkov a rady polohovacích dokladov sa ponúkajú len tie, ktoré sú priradené k skladu, na ktorom prebiehala inventúra.

Popis jednotlivých tu zadávaných položiek viď záložka Detail inventárneho manka, záložka Detail inventárneho prebytku, resp. Detail Naskladnenia do pozícií, Vyskladnenia z pozícií a Presun medzi pozíciami. Pokiaľ neboli zistené žiadne rozdiely, inventárne doklady sa tvoriť nebudú.