Preferencie skladových pozícií - Záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnej definícii preferencie zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každej definícii preferencie sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Pozícia Preferencie

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Pozície

Položky zadávané k preferencii:

Názov Popis
Názov Názov preferencie. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadanou preferenciou ako bližší, vysvetľujúci popis zvolenej preferencie, preto by mal byť čo najvýstižnejší. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)

Typ adresy

a

Skladová pozícia/ Adresa skladovej pozície

Typ adresy určuje, či sa daná preferencia bude týkať jednej jedinej konkrétnej sklad. pozície alebo skupiny pozícií určenej časťou skladovej adresy. Podľa typu adresy sa sprístupní i ďalšia položka:

 • Konkrétna skladová pozícia - Sprístupní sa položka Skladová pozícia, na zadanie konkrétnej sklad. pozície, ktorej sa preferencia týka. Sklad. pozíciu zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka sklad. pozícií. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

  Pre jednu konkrétnu skladovú pozíciu môže existovať len jedna definícia preferencií.

 • Adresa skladovej pozície - Sprístupní sa položka Adresa skladovej pozície, na zadanie textového reťazca adresy skladovej pozície, tzn. kódu sklad. pozície alebo jeho časti.

  Pre danú časť skladovej adresy môže existovať len jedna definícia preferencií. Tzn. preferencie tohto typu sa nemôžu rozsahom svojej platnosti prekrývať.

  Pokiaľ je definovaná preferencia pre adresu 'A', nemôže byť definovaná preferencia pre adresu 'A-1' a naopak. Je ale možné definovať preferenciu typu Konkrétna skladová pozícia na pozícii 'A-1-1'.

Poznámka Ľubovoľná poznámka k danej preferencii.

Subzáložka Preferencie

Ide o editovateľný zoznam konkrétnych nadefinovaných preferencií pre danú pozíciu resp. skupinu pozícií. Zadávané položky:

Názov Popis

Typ preferencie

a

Kód a Názov

Je možné voliť z nasledujúcich typov, pričom podľa typu preferencie sa sprístupnia ďalšie položky na zadanie konkrétneho preferovaného objektu, ktorého sa má daná preferencia týkať:

 • Skladová karta - Sprístupní sa položka Kód sklad. karty na zadanie konkrétnej sklad. karty a Názov sklad. karty. Kód sklad. karty zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka sklad. kariet, názov sklad. karty je tu needitovateľná položka, preberá sa z číselníka sklad. kariet.
 • Typ skladovej karty - Sprístupní sa položka Typ sklad. karty, na zadanie konkrétneho sklad. typu a Názov typu sklad. karty. Kód sklad. typu zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka sklad. typov, názov sklad. typu je tu needitovateľná položka, preberá sa z číselníka sklad. typov.
 • Skladové menu - Sprístupní sa položka Skladové menu, na zadanie konkrétneho sklad. menu a Sklad. menu - cesta. Sklad. menu zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka sklad. menu, cesta sklad. menu je tu needitovateľná položka, preberá sa z číselníka sklad. menu.
 • Firma dodávateľa - Sprístupní sa položka Firma, na zadanie konkrétnej firmy dodávateľa a Názov firmy. Kód firmy zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka firiem, názov firmy je tu needitovateľná položka, preberá sa z číselníka firiem.

Ako sa tu zadané preferencie uplatňujú pri ponuke pozícií v rámci naskladenia tovaru do pozícií a odkiaľ sa čerpajú informácie o type skladovej karty, skladovom menu či firme, pozri Vyhodnotenie preferencií.

Striktná Určuje striktnosť preferencie, teda mieru prísnosti danej preferencie. Ak je striktná, tak daný tovar je možné ukladať len sem, ak nie je striktná, tak to znamená, že daný tovar sa má prednostne ukladať sem, ale je možné i inam.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k záložke Detail v tejto agende:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.