Šarže/sér. č. (hlavné) - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie k aktuálnej hlavnej šarži/sér. č. zo záložky Zoznam (tzn. údaje spoločné pre všetky jej čiastkové šarže, výklad viď kap. Evidencia šarží a sériových čísel). Položky zadávané ku každej šarži sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

Základné zadávané údaje:

Názov Popis
Skladová karta

Kód skladovej karty, ku ktorej daná šarža/sér. číslo patrí. Kód môžete zadať buď ručne alebo vybrať z číselníka skladových kariet.

Vyvolaný číselník skladových kariet je tu defaultne filtrovaný len za karty triedy "So šaržami/sériovými číslami", pretože zadávanie šarží/sér. čísel k iným triedam kariet by nebolo zmysluplné!

Dátum expirácie

Dátum, ktorý sa k danej šarži/s. číslu viaže. Pre šarže napr. dátum expirácie, pre s. čísla je možné použiť napr. dátum záruky a pod. Předvyplňuje se následovně: aktuální datum plus položka Délka expirace z hlavičky skladové karty, k níž šarže/sériové číslo patří.

Toto datum se pak využívá pro předvyplnění stejnojmenné položky Datum expirace při vybrání dané šarže/s.čísla do dokladu (např. do dodacího listu, do skladové příjemky) a není tam již editovatelné, viz popis zadávání šarží/sér. čísel do dokladů - Datum expirace, varianta Výběr existující.

Názov sér. čísla/šarže

Meno označujúce šaržu/sériové číslo. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-40 znakov dlhý. Používa sa v číselníkových položkách na výber šarže/sér. čísla, na triedenie šarží/sér. čísel apod. a keď zvolíte správny tvar kódu, uľahčí vám to orientáciu v zozname šarží/sér. čísel. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší. Môžete využiť aj možnosť nechať si kód predvypĺňať na základe štruktúry kódu šarže/sér. čísla definovanej v hlavičke príslušnej skladovej karty.

Ako bolo povedané v kapitole Evidencia šarží a sériových čísel, šarže/s. čísla je možné zadávať priamo z dokladov a tu využiť možnosť automatického generovania mena šarží/s. čísel na základe definovanej štruktúry kódu. Způsoby zadávání šarží na doklady a způsob automatického generování šarží funkcí Generovat z dokladů byly detailně popsány ve stejnojmenných kapitolách.

Na rýchle vyhľadanie záznamu, z ktorého vychádza generátor názvu sériového čísla/šarže na základe definovanej štruktúry názvu sériového čísla/šarže (napr. keď potrebujete zistiť, prečo systém predvypĺňa názov sériového čísla/šarže, ktoré nie je v súvislom rade s predchádzajúcimi názvami), môžete použiť funkciu na vyhľadanie záznamu s posledným existujúcim kódom v rade danom zadanou definíciou štruktúry kódu, ktorá nájde posledný záznam, z ktorého vychádza generátor názvu sériového čísla/šarže, a zobrazí o zázname bližšie informácie.

Duplicita názvu šarže/s.čísla nie je povolená. Pozor! Názov šarže/s.čísla je citlivý na malé/veľké písmená.

Zadaný název nemůže obsahovat mezery na konci. Prípadné medzery sa budú ignorovať a názov sa uloží bez medzier. Objasníme na príklade:

Zadaný názov "X-1111 " sa uloží ako "X-1111". Z toho samozrejme tiež vyplýva, že ak už nejaká šarža/sér. číslo s názvom "X-1111" existuje, nebude povolené nové so zadaným názvom "X-1111 " uložiť. Bude však možné uložiť názov "x-1111".

Špecifikácia

Špecifikácia šarže, na ďalšie upresnenie informácie o danej šarži (napr. presnejšie označenie a pod.). Podľa špecifikácie je možné šarže triediť a vyhľadávať.

Špecifikáciu je možné editovať buď tu v údajoch šarže alebo priamo v doklade pri použití danej šarže do dokladu v jeho záložke Sériové čísla/šarže.

Sériové číslo Položka vo forme začiarkavacieho políčka. Nie je editovateľná, predvypĺňa sa automaticky podľa triedy skladovej karty, ku ktorej daná šarža/s. číslo patrí. Má len informačný charakter.
Dátum výroby

K dispozícii len pre sér. čísla. Položka má evidenční charakter, v dodávaném systému ABRA Gen není nijak využívána.

Avšak je možné využiť v rámci zákazníckych úprav rôznym spôsobom, napr. pre potreby stratégií v  polohovaných skladoch.

Poznámka Ľubovoľná poznámka k danej šarži/sér. číslu.

Opravy:

Opravovať už nie je možné kód skladovej karty, ku ktorej šarža/sér. č. patrí a samozrejme príznak, či ide o šaržu alebo sér. číslo, ostatné položky sa dajú opravovať bez obmedzenia.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k záložke Detail v tejto agende:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V editačnom režime sú navyše k dispozícii štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch. Všeobecné zásady pre editáciu v číselníkoch viď kap. Editácia záznamov v číselníkoch.