Skladové pozície - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnej skladovej pozícii zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každej pozícii sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Sklad

Sklad, ku ktorému daná skladová pozícia patrí. Povinná položka. Zadáte kód skladu alebo ho vyberiete z číselníka skladov.

Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len podľa skladov, ktoré sú polohované.

Po uložení pozície je položku Sklad možné opraviť, ale len vtedy, ak je aktuálne prázdna, tzn. nemá v záložke Obsah pozície zadané žiadne doklady ani požiadavky na prednostné naskladnenie do danej pozície, a súčasne neprebieha na pôvodnom ani na novom sklade inventúra ani pozičná inventúra. Slúži na možnosť pružného presúvania pozícií v rámci založených skladov.

Vo fyzickom sklade je pozícia samozrejme pevne daná, v praxi však môžu byť sklady založené fiktívne (napr. v prípade konsignačných skladov), keď niekoľko skladov založených v systéme zodpovedá jednému skladu v skutočnosti a pod. a tak sa môže napr. u logistických firiem v praxi vyskytnúť potreba môcť pozíciu pružne presúvať medzi týmito skladmi.

Kód

Kód označujúci danú pozíciu. Ide o jednu z možností identifikácie sklad. pozícií. Vo všeobecnosti môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec. Je to nepovinná položka, ale duplicita nie je povolená, viď ďalej (takže nie je možné uložiť dva záznamy s prázdnym kódom). Používa sa v číselníkových položkách na výber pozície. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zoznamoch pozícií. Pri ukladaní nového záznamu prebieha kontrola, či nedošlo k duplicite kódu. Duplicita nie je povolená.

Ako bolo povedané v úvodnej kap., môžete využiť možnosť jeho automatického generovania na základe niektorej z definovaných štruktúr kódov v rámci hromadného vygenerovania skladových pozícií.

Názov

Názov pozície. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadanou pozíciou ako bližší, vysvetľujúci popis zvolenej pozície. Nepovinná položka.

Pomocou vhodne zvoleného názvu si môžete vylepšiť orientáciu v pozíciách, príp. rozšíriť možnosti ich radenia pri vyberaní. Pokiaľ máte napr. dvojposchodové regály, môžete si číslo poschodia dať do názvu pozícií (je možné i hromadne) a pri radení podľa názvu tak mať zoradené pozície podľa poschodí. (Či je takýto názov pozícií pre vás prínosom, závisí samozrejme od toho, ako máte pozície kódované a aké sú ich ďalšie údaje. Pokiaľ si napr. budete jednotlivé poschodia striktne rozlišovať inou dostupnosťou, môžete rovnaký výsledok dosiahnuť radením podľa dostupnosti a pod.)

Čiarový kód Čiarový kód označujúci danú pozíciu. Predvypĺňa sa obsahom položky Kód. Ide o jednu z možností identifikácie sklad. pozícií. Nepovinná položka. Nemusí ísť o EAN kód, možný je tiež iný typ kódu.
Jednotka rozmerov a rozmery

Fyzické rozmery pozície (šírka, výška, hĺbka) v zvolenej jednotke (m, dm, cm). Všetky tri rozmery sú vždy v rovnakej jednotke, preto jednotku zvoľte tak, aby sa vám rozmerové údaje dobre zadávali. Slúži na vyhodnotenie voľného objemu v pozícii.

Tieto údaje je potrebné vyplniť. V prípade nevyplneného údaja bude pozícia vyhodnotená tak, že nemá dostatočnú voľnú kapacitu a nebude sa ponúkať v ponukách odporúčaných pozícií.

Max. nosnosť

Max. nosnosť danej pozície v kg. Slúži na vyhodnotenie voľnej hmotnosti v pozícii.

Tieto údaje je potrebné vyplniť. V prípade nevyplneného údaja bude pozícia vyhodnotená tak, že nemá dostatočnú voľnú kapacitu a nebude sa ponúkať v ponukách odporúčaných pozícií.

Mimo prevádzky

Možnosť začiarknúť, či ide o miesto dočasne mimo prevádzky. Tzn. možnosť pozíciu "zmraziť", vyhlásiť ju za nefunkčnú, vyradiť ju z používania. Využijete napr. v prípade fyzického poškodenia regálu alebo dočasnej nedostupnosti pozície kvôli nejakej dočasnej bariére.

Je možné nastaviť pozíciu mimo prevádzky, aj keď nie je prázdna. Pozícia s nastavením Mimo prevádzky sa neponúka na výber do polohovacích dokladov. Ďalej pozri Polohované doklady - zadávanie a ponuka pozícií.

Pozície je možné nastaviť Mimo prevádzky aj hromadne (napr. pre celý regál), pomocou funkcie hromadnej opravy.

Dostupnosť Číselné označenie dostupnosti (číslo 1 až n). Využíva sa jednak na filtráciu ponúkaných pozícií (pozri filtre pri ponúkaní odporúčaných pozícií na naskladnenie resp. na vyskladnenie), a jednak i v rámci niektorých stratégií na optimalizáciu ukladania tovaru.
Typ pozície

Možnosť stanoviť, akého je pozícia typu. Typy určujú ďalšie možné používanie pozície, tzn. ovplyvňujú, kedy sa aká pozícia bude alebo nebude ponúkať na použitie, pozri obmedzenie zobrazenia podľa typu pozície. Možné typy:

  • Bežná - Určená na bežné vykonávanie polohovania, tzn. okrem prípadov pripravovania.
  • Pripravovacia - Umožňuje si dopredu stanoviť, ktoré pozície majú byť používané na pripravovanie objednaného tovaru. Pozície tohto typu sa potom budú prednostne ponúkať na pripravovanie (tzn. pri pripojení pozícií k objednávke). Na pripravenie však bude možné použiť i ľubovoľnú inú pozíciu, ktorá sa tak stane dočasne pripravovacou pozíciou pre danú objednávku. Ďalej viď pripravovacie pozície pre objednávku.
  • Pozícia pre nepodarky a rozbitý tovar - Umožňuje vyčlenenie špeciálnych pozícií, ktoré budú slúžiť na presun rozbitého alebo vadného tovaru, prípadne tovaru určeného na reklamáciu. Pozície tohto typu sa neponúkajú na bežné polohovanie (pozri filtre pri ponúkaní odporúčaných pozícií na naskladnenie resp. na vyskladnenie). Do dokladu ich je možné zadať len ručným výberom z číselníka. Za akých podmienok, pozri ručný výber pozície z číselníka.

Pokiaľ by pozícia pre nepodarky a rozbitý tovar bola pripojená k OP ako pripravovacia pozícia pre objednávku a mala navyše zadané prednostné naskladnenie, tak by sa ponúkla i pri ponuke pozícií podľa stratégií z titulu prednostného naskladnenia. To však v praxi nenastane, nemá zmysel takéto pozície v praxi používať ako pripravovacie.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.