Skladové pozície - záložka Zoznam

Seznam skladových pozic nadefinovaných v systému, na počátku prázdný. Ide o číselník, nie je preto k dispozícii záložka Obmedzenie na výber zobrazených záznamov, zoznam si je však možné podľa rôznych kritérií filtrovať pomocou funkcie Filtrovať. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací/filtračný panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom filtri. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zobrazenom zozname je možné zobraziť všetky záznamy alebo si obmedziť ich zobrazenie len podľa niektorých:

 • Obmedzenie zobrazenia podľa skladu

V zobrazenom zozname skladových pozícií je možné zobrazovať len pozície prislúchajúce konkrétnemu skladu. Na to slúži prvá časť obmedzovacieho panela (lišty). Buď začiarknete predvoľbu Bez ohľadu na sklad anebo zadáte hodnotu do číselníkovej položky Sklad - potom uvidíte pozície len na tomto Sklade. Ponúkajú sa len sklady, ktoré sú polohované.

Príklad nastavenia zobrazenia skladových pozícií za zvolený sklad

 • Obmedzenie zobrazenia podľa sklad. pozícií podľa typu pozície

V zobrazenom zozname si je ďalej možné zvoliť obmedzenie podľa typu pozície. Na to slúži druhá časť obmedzovacieho panela (lišty) v hornej časti záložky Zoznam. Možnosti: (Či sú k dispozícii všetky alebo len niektoré, závisí od konkrétneho miesta programu.)

 • Všetky pozície - zobrazí všetky nadefinované sklad. pozície bez ohľadu na ich typ podľa prípadného obmedzenia za sklad (pozri vyššie).
 • Len bežné pozície - skryje pozície, ktoré majú v položke Typ pozície hodnotu Pripravovacia alebo Pre nepodarky a rozbitý tovar.
 • Len pripravovacie - zobrazí všetky pozície, ktoré majú v položke Typ pozície hodnotu Pripravovacia podľa prípadného obmedzenia podľa skladu (viď vyššie).
 • Len pre nepodarky a rozbitý tovar - zobrazí všetky pozície, ktoré majú v položke Typ pozície hodnotu Pre nepodarky a rozbitý tovar podľa prípadného obmedzenia podľa skladu (pozri vyššie).
 • Okrem pozícií pre nepodarky a rozbitý tovar - skryje pozície, ktoré majú v položke Typ pozície hodnotu Pre nepodarky a rozbitý tovar. Slúži pre bežnú ponuku pozícií, keď sa apriori takéto pozície nevyužívajú.

Pokiaľ je číselník vyvolaný ako výberový číselník, tak sú ponúkané pozície vo všetkých vyššie spomenutých voľbách ešte ďalej obmedzené len podľa tých, ktoré v danom mieste je možné použiť. Napr. neponúkajú sa pozície nastavené ako Mimo prevádzky, pri výdaji z pozícií sa ponúkajú len pozície, z ktorých je možné niečo vydávať (požadovaný tovar je v nich uložený a je voľný pre expedíciu), ponúkané pozície môžu byť obmedzené i s ohľadom na prístupové právo Vyskladniť z pozícií pre nepodarky a rozbitý tovar a pod. Ďalej viď Polohované doklady - zadávanie a ponuka pozícií - ručný výber pozície z číselníka.

Pre obmedzenie podľa typu pozície platí:
Vo väčšine prípadov platí, že posledné použité nastavenie filtra podľa typu pozície sa pamätá na užívateľa a predvyplní sa pri opätovnom otvorení agendy. Záleží ale na tom, či bol číselník vyvolaný samostatne alebo ako výberový a odkiaľ.

Ak bol vyvolaný samostatne, tak sa vždy predvyplní zapamätané posledné použité nastavenie filtra podľa typu pozície. Ak je číselník vyvolaný ako výberový z nejakej inej agendy, tak pre obmedzenie podľa typu pozície platí, že sa predvypĺňa tak, ako je dané v danom mieste programu: buď  podľa zapamätaného posledného nastavenia (napr. v číselníku vyvolanom zo záložky Obmedzenie) alebo bez ohľadu naň (napr. v riadku polohovacích dokladov). Pokiaľ užívateľ vyberie iné ako predvyplnené daným miestom programu, tak sa toto tu vybrané nijako nepamätá pre následné použitie.

Pre obmedzenie podľa skladu platí:

Pokúsi sa ho predvyplniť v súlade s miestom, odkiaľ bol číselník vyvolaný (napr. ak bol vyvolaný z riadka polohovacieho dokladu vystavovaného na sklad A, predvyplní obmedzenie skladom A, ak bol vyvolaný z miesta, kde sklad nie je možné jednoznačne určiť, predvyplní Bez obmedzenia podľa skladu a pod.), väčšinou ho však môžete zmeniť. Vybrané naposledy použité obmedzenie sa nijako nepamätá, pri ďalšom vyvolaní číselníka z rovnakého miesta programu sa opäť predvyplní v súlade s daným miestom.

Nasleduje zoznam záznamov vyhovujúcich obmedzeniu zadanému vyššie. Význam jednotlivých položiek zobrazených v záložke Zoznam vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu popíšeme iba nasledujúce položky:

Názov Popis
Priestor Objemový priestor danej pozície napočítaný z rozmerov zadaných v údajoch danej pozície v záložke Detail . Je vypočítaný a zobrazený v jednotkách zvolených v položke Jednotka rozmerov v údajoch danej pozície.
Nosnosť Obsah položky Max. nosnosť v kg z údajov danej pozície.
Uložená hmotnosť Hmotnosť uloženého tovaru. Prevzaté z hmotností uvedených k príslušnej jednotke sklad. kariet uložených v danej pozícii.
Hmotnostné vyťaženie % Koľko už bolo z danej pozície zaplnené celkom. Vypočítané z predchádzajúcich dvoch údajov.
Uložený objem Objem uloženého tovaru. Vypočítané z rozmerov uvedených k príslušnej jednotke sklad. kariet uložených v danej pozícii.
Zaplnenie % Koľko už bolo z danej pozície zaplnené celkom. Vypočítané z predchádzajúcich dvoch údajov.
Pripravovaný doklad Pripravovaný doklad, pokiaľ je pozícia aktuálne k nejakému dokladu pripojená. Ďalej viď Vecný obsah - Pripravovanie.

Ďalej tu objasníme nasledujúce položky evidované na tomto doklade, i keď nie sú defaultne medzi zobrazovanými položkami v záložkách Zoznam či Detail:

Názov Popis

Voľný objem

Voľná hmotnosť

Voľný objem (priestor) resp. voľná nosnosť v pozícii so zohľadnením očakávaných dodávok (očakávaného množstva). Jednotkami sú cm3 a kg.

Udržujú informáciu o voľnom objeme a voľnej hmotnosti, tzn. voľnej kapacite pozície, ktorú je možné využiť na naskladnenie tovaru (v prázdnej pozícii je voľný objem = šírka x výška x hĺbka a Voľná hmotnosť = Max. nosnosť).

Každý naskladňovací a vyskladňovaní doklad, ktorý mení Obsah danej pozície, tieto údaje o danej pozícii aktualizuje (i keď zatiaľ napríklad ešte nie je vykonaný a ide len o rezerváciu na príjem tovaru do pozície resp. o rezerváciu na vyskladnenie tovaru z pozície). Informácie ohľadom vplyvu procesu vystavenia a vykonania pol. dokladu na tieto položky pozri podrobnejšie Polohovacie doklady - proces vystavenia a vykonania.

Tieto údaje sa potom využívajú najmä pri ponukách odporúčaných pozícií na naskladnenie. Ďalej pozri Kontroly voľného priestoru a hmotnosti v pozícii.

Aktualizácia údajov o voľnom objeme a hmotnosti prebieha pri každom uložení záznamu skladovej pozície, tzn. "hlavičky" sklad. pozície. ("Hlavičkou" sklad. pozície myslíme základné identifikačné údaje o nej, záznamy obsahov pozície sú potom jej "riadky", pričom riadky sa neukladajú samostatne, ale vždy prostredníctvom hlavičky daného záznamu (objektu), tzn. každá zmena v riadkoch vyvolá uloženie hlavičky). Teda aktualizácia sa vykoná:

 • vždy po uložení opravy hlavičkových údajov pozície (údajov v záložke Detail danej pozície)
 • a ďalej vždy po uložení naskladňovacieho a vyskladňovacieho dokladu, ktorý mení Obsah danej pozície, i keď zatiaľ napríklad ešte nie je vykonaný a ide len o rezerváciu na príjem tovaru do pozície resp. o rezerváciu na vyskladnenie tovaru z pozície. Informácie ohľadom vplyvu procesu vystavenia a vykonania pol. dokladu na tieto položky pozri podrobnejšie Polohovacie doklady - proces vystavenia a vykonania.

Prípadná zmena údajov o objeme a hmotnosti na skladovej karte nevyvoláva žiadny automatický prepočet voľného objemu a hmotnosti sklad. pozícií (zmena údajov sklad. karty nevyvolá žiadny impuls na uloženie záznamu skladovej pozície), takže údaje o voľnej hmotnosti a objeme pozície zostávajú rovnaké. Aktualizácia prebehne v rámci najbližšieho uloženia zmien pozície, pričom tú je možné vykonať i hromadne. Ďalej pozri Zmeny v jednotke skladovej karty verzus polohovanie.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

 • podľa kódu
 • podľa názvu
 • podľa čiarového kódu
 • podľa skladu
 • podľa typu pozície
 • podľa dostupnosti
 • podľa nastavenia Mimo prevádzky

Na urýchlenie výberu triedenia možno taktiež použiť klávesové skratky alebo kliknutie na hlavičku stĺpca iba pri vybraných. Ďalej môže byť k dispozícii triedenie podľa užívateľsky definovaných stĺpcov.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2 Popis pridávaných položiek viď záložka Detail. Nové pozície je tiež možné zaviesť pomocou funkcie Generovať.
Detail / Zoznam F3
Opraviť

F4

alebo

Shift +F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

 • Tlač - pomocou nej môžete vykonať tlačový výstup prostredníctvom užívateľsky definovateľných tlačových zostáv. Výstup je možné tlačiť do okna náhľadu resp. na tlačiareň, priamo odoslať e-mailom v elektronickej podobe v zvolenom formáte vrátane formátov bežne používaných pre elektronickú výmenu dokumentov (pdf, html a i.) či uložiť do súboru zvoleného formátu. Viď kap. Tlačové výstupy, najmä Vecný obsah - tlačové výstupy - všeobecné informácie.

  K dispozícii je tu o. i. inverzná tlač. zostava zobrazujúca všetky karty s prednostným naskladnením zadaným k danej karte zo záložky Pripravovanie objednávok prijatých a ku každej takejto karte so zoznamom pridelených skladových pozícií.

 • Export - pomocou nej môžete vykonať export prostredníctvom užívateľsky definovateľných definícií exportov. Viď kap. Definovateľné exporty, predovšetkým Vecný obsah - definovateľné exporty - všeobecné informácie.
Vymazať F8 Vymazanie už použitej resp. obsadenej pozície znamená štandardne iba jej skrytie pre ďalšie použitie (skryté sa neponúka na výber do číselníkovej položky).
Skopírovať F9
Občerstviť F11
Prepnúť číselník F12
Skryté F6 Podporuje skrývanie.
Rozvetviť - - Nepodporuje stromové zobrazenie.
Filtrovať

Alt +F11

alebo

Shift +Alt +F11

- Funkcia umožňujúca si zobrazené záznamy v číselníku filtrovať a to niekoľkými spôsobmi. Podrobný popis funkcie viď samostatná kap. - Filtrovanie v číselníkoch.
Triedenie Ctrl +číslo - Jedna z možností voľby aktuálneho triedenia.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ďalšie funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Generovať -

Funkcia umožňuje hromadne vygenerovať skladové pozície na základe definícií adries skladových pozícií. Funkcia vyvolá Sprievodcu generovaním sklad. pozícií, v ktorom zadáte, akým spôsobom si želáte pozície vygenerovať. Ďalej viď popis sprievodcu.

Slúži na jednoduchšie počiatočné zavedenie pozícií do skladu. Aby ste funkciu mohli využiť, musíte si najskôr nadefinovať definície adries skladových pozícií. Viď tiež kap. Ako začať používať polohovanie.

Pohyby pol.d.

Ctrl +L

alebo

Shift +Ctrl +L

Zobrazí pohyby v aktuálnej pozícii, teda naskladnenia a vyskladnenia z danej pozície, ktoré sa vyskytujú na polohovacích dokladoch a to bez ohľadu na stav vykonania.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • otvoriť tu - otvorí agendu zdrojového dokladu "cez" agendu pozícií
 • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu Pohyby polohovacích dokladov a otvorí ju buď "cez" agendu sklad. pozícií alebo samostatne. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy Pohyby polohovacích dokladov. Takto odtiaľ vyvolaná agenda pohybov sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, obmedzená podľa danej skladovej pozície.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia alebo úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich pohybov z polohovacích dokladov a pod.)

Prichyst.d. -

Zobrazí pripravovaný doklad, pokiaľ je pozícia aktuálne k nejakému dokladu pripojená. V opačnom prípade funkcia nie je k dispozícii. Ďalej viď Vecný obsah - Pripravovanie.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • otvoriť tu - otvorí agendu zdrojového dokladu "cez" agendu pozícií
 • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu Objednávky prijaté a otvorí ju buď "cez" agendu sklad. pozícií alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Objednávky prijaté. Takto odtiaľ vyvolaná agenda objednávok sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, obmedzená podľa daného pripojeného dokladu.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich objednávok a pod.).

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadne označiť záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov. Podrobný popis označovania viď kapitola Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako je možné ju vyvolať, viď popis funkcie.

Do verze 18.03.02 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.