Sklady - záložka Zoznam

Zoznam už nadefinovaných skladov, na začiatku prázdny. K skladu sa viažu skladové karty atď., takže, aby bolo možné zadávať skladové riadky na dokladoch, je potrebné najskôr nadefinovať aspoň jeden sklad v rámci implementácie systému. V seznamu je také vidět, zda je či není na tomto skladě zahájena inventura. Ide o číselník, teda nie je k dispozícii záložka Obmedzenie na výber zobrazených záznamov, zoznam si je však možné podľa rôznych kritérií filtrovať pomocou funkcie Filtrovať alebo pomocou obmedzovacieho panela, viď ďalej. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací/filtračný panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom filtri. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zobrazenom zozname je možné zobraziť všetky záznamy alebo si obmedziť ich zobrazenie len podľa niektorých:

 • Obmedzenie podľa inventúry

Zobrazené sklady si je možné filtrovať podľa stavu inventúr. Na to slúži obmedzovací panel (lišta) v hornej časti záložky Zoznam:

Príklad obmedzovania zobrazenia skladov len za sklady bez zahájenej inventúry

Toto obmedzenie sa typicky využíva pri výbere skladov v miestach, kde nie je možné vybrať sklad, na ktorom prebieha inventúra, ktorá blokuje celý sklad (v priebehu takej inventúry nie je možné vykonávať na danom sklade skladové pohyby). Možnosti:

 • Všetky
 • S inventúrou - Sklad je s inventúrou vtedy, ak na ňom bola zahájená niektorá z nasledujúcich inventúr a doposiaľ prebieha:
  • buď bežná inventúra (viď funkcia Zahájiť z agendy Inventúra) a táto doposiaľ prebieha, tzn. doposiaľ nebola ukončená alebo zrušená
  • alebo pozičná inventúra (viď funkcia Zahájiť z agendy Pozičná inventúra) a táto doposiaľ prebieha, tzn. doposiaľ nebola ukončená alebo zrušená
  • alebo "rýchla odovzdávacia inventúra" teda zrkadlo (viď Zrkadlá - všeobecne), pričom dané zrkadlo doposiaľ nebolo vyrovnané a je v stave Rozpracované (vid Stavy zrkadla)

   Na sklade s takouto prebiehajúcou inventúrou nie je možné uskutočňovať žiadne skladové pohyby!

   Na inventúru pomocou HIP dokladov sa v tomto obmedzení neberie ohľad, keďže to nie je potrebné (táto inventúra neblokuje celý sklad, ale len vybrané skladové karty). Viac viď Inventúry skladu.

 • Bez inventúry - ostatné sklady, ktoré nespĺňajú predchádzajúcu hodnotu "S inventúrou". Tzn. sklady, v ktorých aktuálne neprebieha ani inventúra ani pozičná inventúra ani zrkadlo.

  Na inventúru pomocou HIP dokladov sa v tomto obmedzení opäť neberie ohľad.

Naposledy použité nastavenie filtra sa nijako nepamätá (na rozdiel od niektorých iných číselníkov) a pri opätovnom otvorení agendy sa predvypĺňa tak, ako je dané v danom mieste programu (v niektorých miestach dokonca bez možnosti zmeny). Platí to ako pre číselník vyvolaný samostatne, tak i pre číselník vyvolaný ako výberový.

Nasleduje zoznam záznamov vyhovujúcich obmedzeniu zadanému vyššie. Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu popíšeme iba nasledujúcu položku:

Názov Popis
Je inventúra Táto položka sa nijako nezadáva. Zobrazuje informáciu o tom, či v danom sklade prebieha niektorá z inventúr blokujúcich celý sklad. Viď vyššie Obmedzenie podľa inventúry.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

 • podľa kódu skladu
 • podľa názvu skladu
 • podľa stavu inventúry
 • podľa evidencie pozícií - tzn. podľa toho, či je sklad polohovaný

Na urýchlenie výberu triedenia možno taktiež použiť klávesové skratky alebo kliknutie na hlavičku stĺpca iba pri vybraných. Ďalej môže byť k dispozícii triedenie podľa užívateľsky definovaných stĺpcov.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Sklady patria medzi chránené objekty, pri ktorých existuje obmedzenie pre pridávanie a mazanie záznamov, ak je číselník chránených objektov vyvolaný ako výberový, viď pridávanie, mazanie chránených objektov.

Detail / Zoznam F3
Opraviť

F4

alebo

Shift +F4

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Mazanie už použitého skladu znamená štandardne iba jeho skrytie pre ďalšie použitie (skryté sa neponúka na výber do dokladu). Takto "zmazané" záznamy je možné zobraziť i obnoviť vo funkcii Skryté. Sklad, na ktorom práve prebieha inventúra, nie je možné mazať.

Sklady patria medzi chránené objekty, pri ktorých existuje obmedzenie pre pridávanie a mazanie záznamov, ak je číselník chránených objektov vyvolaný ako výberový, viď pridávanie, mazanie chránených objektov.

Skopírovať F9

Priradenie radov k danému skladu sa nekopíruje, je ich potrebné pre kopírovaný sklad nastaviť podľa potreby. Ďalej pozri záložka Rady skladových dokladov.

Sklady patria medzi chránené objekty, pri ktorých existuje obmedzenie pre pridávanie a mazanie záznamov, ak je číselník chránených objektov vyvolaný ako výberový, viď pridávanie, mazanie chránených objektov.

Občerstviť F11
Prepnúť číselník F12
Skryté F6 Podporuje skrývanie.
Rozvetviť - - Nepodporuje stromové zobrazenie.
Filtrovať

Alt +F11

alebo

Shift +Alt +F11

- Funkcia umožňujúca si zobrazené záznamy v číselníku filtrovať a to niekoľkými spôsobmi. Podrobný popis funkcie viď samostatná kap. - Filtrovanie v číselníkoch.
Triedenie Ctrl +číslo - Jedna z možností voľby aktuálneho triedenia.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadne označiť záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov. Podrobný popis označovania viď kapitola Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako je možné ju vyvolať, viď popis funkcie.

Do verze 18.03.02 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.