Makrokarty

Makrokarty boli zavedené na urýchlenie operácií vyskladňovania prípadne naskladňovania kariet. Pod pojmom makrokarta (združená karta) rozumieme akúsi fiktívnu skladovú kartu s definovaným obsahom. Obsah makrokarty môže byť tvorený kombináciou riadkov všetkých typov (okrem typu 4 - sumy zálohy, ktorý tu nemá význam). Môže teda ísť napr. o zoznam skladových kariet (hlavných) v zadanom množstve, doplnený o nejaké textové riadky alebo riadky s počtom a cenou apod.

Význam makrokarty spočíva predovšetkým v tom, že keď je vybraná do dokladu, znamená to, že sa namiesto nej do dokladu prenesie jej obsah - všetky riadky naraz, čiže nie je nutné zadávať ich postupne ručne, čo môže prácu značne urýchliť. Objasníme na príkladoch:

Firma sa zaoberá predajom HW. Okrem komponentov ponúka napr. aj počítačové zostavy, ale sklad má evidovaný podľa komponentov. Aby pri predaji zostavy nemusela na každý takýto predajný doklad opakovane vyberať zo skladu skladové karty komponentov, môže si nadefinovať makrokartu s daným obsahom. Túto potom jednoducho vyberie do dokladu v zadanom počte, do dokladu sa potom pretiahnu v príslušnom počte všetky riadky jej obsahu.

Majme skladovú položku zavedenú napr. na hodinovú sadzbu nejakej práce - napr. na servisný zásah. Potom majme skladovú položku zavedenú ako príplatok na hodinu, ak pôjde o expresný výjazd. Potom si môžeme zadať makrokartu na hodinu servisu expres obsahujúci tieto dve skladové položky a v prípade fakturovania takéhoto servisu si prácu urýchliť rovno výberom tejto makrokarty.

Či je skladová položka makrokartou alebo nie, je dané v definícii skladovej karty (viď položka Trieda karty v Hlavičke skladovej karty). Ak je skladová karta triedy "makrokarta", platia pre ňu niektoré odlišnosti od normálnych skladových kariet:

 • má k dispozícii subzáložku Obsah makrokarty, kde sa definuje jej obsah, teda riadky, z ktorých sa skladá.
 • nezadávajú sa pre ňu v hlavičke karty niektoré údaje, ktoré pre ňu nemajú význam.
 • makrokarta nemá záložky
  • Čiastkové karty - makrokarta je len združená karta pre viac riadkov, čiastková karta k nej nemá význam, čiastkové karty majú len skladové karty v nej obsiahnuté
  • Dodávatelia - k makrokarte ako takej nemá význam evidovať dodávateľov - tí sa evidujú k jednotlivým skladovým kartám v nej obsiahnutých
  • Odberatelia - rovnako ako Dodávatelia
  • Ceny - Ceny sa k makrokartám neevidujú. Vložením makrokarty do dokladu (napr. do faktúry) sa vloží jej obsah s tým, že ceny z riadkov typu 1 a 2 sa prevezmú tak, ako sú zadané v obsahu makrokarty a skladové položky z jej obsahu sa ocenia individuálne podľa pravidiel pre výpočet východiskovej ceny, tzn. tak, ako keby každá z nich bola vložená do dokladu samostatne. (Ceny sa k makrokartám neevidujú, makrokarty nie je možné zadať ako položky do cenníkov).

Zadanie makrokarty do dokladu sa podobá zadaniu viacerých skladových kariet naraz a je popísané v samostatnej kapitole.

Makrokarty podporujú prenos užívateľsky definovateľných položiek do dokladov. Hodnoty užívateľsky definovateľných položiek nadefinovaných pre položky v obsahu makrokarty sa z obsahu makrokarty do cieľového dokladu importujú automaticky, pokiaľ tieto položky spĺňajú podmienky pre vzájomný import, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek. Pokiaľ ich preberať nechcete, upravte definíciu daných položiek.