Polohované doklady - zadávanie a ponuka pozícií

Pri polohovaní je kľúčové zadávanie pozícií v dokladoch. Pozície môžete zadávať rôznym spôsobom, pozri ďalej. Ďalej nájdete informácie vzťahujúce sa k problematike zadávania a ponuky pozícií:

Možnosti zadania pozícií

Pozície môžete zadávať rôznym spôsobom:

 • zadať ich ručne do riadka dokladu, tzn. zadať ich z klávesnice resp. vybrať z číselníka (napríklad aj s využitím čítačky)

  Ďalej viď poznámka ohľadom použitia čítačiek čiarových kódov v kap. Ako začať.

 • vybrať ich z ponuky voľných pozícií odporúčaných programom na základe niektorej zo stratégií
 • nechať si ich predvyplniť automaticky.

Záleží na tom, ako u vás režim v sklade funguje. Či najskôr skladníci naskladňujú a vyskladňujú na miesta podľa svojho vlastného uváženia, a až potom sa vystavujú polohovacie doklady so zadaním pozícií, kam tovar fyzicky umiestnili alebo odkiaľ ho odviezli, teda keď sa spoliehate viac na ľudský faktor a dáta do počítača dopĺňate podľa skutočnosti. Alebo či je režim skôr opačný, keď viac prihliadate na optimalizáciu uloženia tovaru v sklade a času nutného na jeho pohyb a pozície pre naskladnenie resp. vyskladnenie vyberáte na základe toho, ako ich odporúča počítač na základe vyhodnotenia rôznych optimalizačných stratégií a skladníci fyzicky naskladňujú resp. vyskladňujú podľa toho.

Samozrejme ani prvý prípad nevylučuje, že budete mať sklad usporiadaný optimálne, pokiaľ na to skladník dbá. Ale je zrejmé, že je to možné len do určitého objemu skladu a tovaru.

Niektoré pozície je možné v danom okamihu do riadka polohovacieho dokladu zadať len ručne a nie inak. Viď ďalej Zadanie pozícií výberom z číselníka.

Z číselníka je možné vybrať aj viac pozícií naraz, pokiaľ sú označené. Po výbere sa aktuálny riadok, z ktorého bol číselník vyvolaný, skopíruje toľkokrát, koľko je vybraných pozícií. Na pôvodnom riadku zostane pôvodný počet, na nových riadkoch sa počty vynulujú.

Zadanie pozícií výberom z číselníka

Ide o jednu z možností zadania pozícií do polohovacích dokladov.

V tomto prípade budete zadávať pozíciu do riadka polohovacích dokladov priamo v položke Pozícia na danom riadku. Identifikáciu pozície zadáte priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka skladových pozícií.

Vyvolaný číselník sa ponúka s obmedzením podľa miesta programu, odkiaľ ste ho vyvolali - pozri obmedzovací panel na Obmedzenie zobrazenia podľa skladu a Obmedzenie zobrazenia podľa sklad. pozície podľa typu pozície v hornej časti záložky Zoznam skladových pozícií.

Niektoré pozície je možné v danom okamihu do riadka polohovacieho dokladu zadať len ručne a nie inak, keďže sa za daných okolností v ponuke odporúčaných voľných pozícií jednoducho neponúkajú. Ide napr. o prípady:

 • Pri naskladnení daná pozícia nemá dostatočnú voľnú nosnosť a objem pre naskladňovaný tovar, ale vy ju chcete napriek tomu použiť (táto pozícia sa bežne neponúka, keďže vo väčšine prípadov takéto použitie nie je na mieste, pretože dôjde buď k preťaženiu pozície, alebo sa môže stať, že sa pri fyzickom naskladnení tovar do pozície skutočne nevojde).
 • Pri naskladnení ani vyskladnení sa nikdy neponúkajú v ponuke odporúčaných voľných pozícií pozície typu Pre nepodarky a rozbitý tovar. Je ich možné zadať ručne výberom z číselníka. Pri vyvolaní číselníka sa síce prednostne ponúkajú iné pozície ako pre nepodarky a rozbitý tovar, pozri obmedzenie zobrazenia podľa typu pozície, toto obmedzenie zobrazenia vyvolaného číselníka je však možné prepnúť (na zobrazenie vrátane týchto pozícií) a túto pozíciu si potom do polohovacieho dokladu vybrať. Pokiaľ ide o výdaj z pozícií, tak je na túto akciu navyše potrebné špeciálne prístupové právo Vyskladniť z pozícií pre nepodarky a rozbitý tovar. (Pokiaľ ho nemáte, tak sa vo vyvolanom číselníku tieto pozície ani nezobrazujú.)
 • Pri naskladnení sa pozície typu Pripravovacia alebo pozície pripojené k nejakej objednávke ako jej pripravovacie, ale bez nastaveného prednostného naskladnenia, v ponuke odporúčaných voľných pozícií neponúkajú, ale je ich možné zadať ručne výberom z číselníka.
 • A pod.

Niektoré pozície však nie je možné v danom okamihu zadať do dokladu ani ručným výberom z číselníka, pretože to v danom momente nie je žiaduce alebo to nie je možné. Tzn. vo vyvolanom číselníku môžu byť zohľadnené i niektoré z kritérií, ktoré sa uplatňujú pri ponuke voľných resp. odporúčaných pozícií. Tzn. rovnako ako v ponuke odporúčaných pozícií i vo vyvolanom číselníku platí:

 • Pri naskladnení sa nikdy neponúkajú pozície nastavené ako Mimo prevádzky (pri vyskladnení sa ponúkajú, keďže je žiaduce môcť z takejto pozície vyskladniť, pokiaľ v nej niečo zostalo uložené).
 • Pri vyskladnení sa ponúkajú len pozície, z ktorých je možné niečo vydávať (požadovaný tovar je v nich uložený a je voľný na expedíciu).
 • Pri vyskladnení, ktoré nemá väzbu na pripravenú objednávku, sa ponúkajú len pozície, ktoré nie sú aktuálne pripojené k nejakej objednávke ako jej pripravovacie a iné nie je možné zadať ani týmto výberom z číselníka (pozície typu Pripravovacie, ktoré ale nie sú aktuálne pripojené k OP, sa ponúkajú).
 • Pri vyskladnení karty so šaržami/sér. číslami, keď je šarža/sér. číslo v riadku už zadaná, sa ponúkajú len pozície, ktoré obsahujú priamo túto šaržu/sér. číslo a iné nie je možné zadať ani týmto výberom z číselníka.
 • Pri pripravovaní OP (tzn. pri presune medzi pozíciami) sa ako cieľové pozície pre presun (naskladnenie) ponúkajú len pozície, ktoré sú aktuálne pripojené k danej objednávke ako jej pripravovacie a iné nie je možné zadať ani týmto výberom z číselníka.
 • a pod.

Pri vyskladnení je možné vyskladniť i v iných jednotkách, ako v ktorých bolo naskladnené. Pokiaľ je v pozícii naraz viacero záznamov toho istého tovaru vo viacerých uložených jednotkách, pri zadaní pozícií výberom z číselníka sa uprednostní záznam v rovnakej jednotke. Pokiaľ voľný počet uložený v tejto jednotke nie je dostatočný, použije sa záznam v inej jednotke. Výberom pozície z číselníka však do riadka dokladu nie je možné zadať viac, ako je maximálny voľný počet v jednej z jednotiek. Výberom pozície z číselníka teda nie je možné zaistiť, že sa naraz vyskladní časť tovaru v jednej jednotke a časť v inej. V takom prípade je potrebné požadovaný počet rozložiť do dvoch riadkov vyskladňovacieho dokladu a vybrať z číselníka nadvakrát alebo využiť ponuku odporúčaných pozícií pri vyskladnení (potom je možné záznamy uložené v pozícii v rôznych jednotkách vybrať naraz). Viď tiež príklady v rámci popisu položiek Obsahu skladovej pozície.

Zadanie pozícií výberom z ponuky odporúčaných

Ide o jednu z možností zadania pozícií do polohovacích dokladov. Nájdete tu informácie týkajúce sa zadávania pozícií z ponuky pozícií odporúčaných programom:

Zoskupovanie riadkov polohovacích dokladov

V editácii polohovacích dokladov nie je k dispozícii možnosť zmeniť poradie riadkov, keďže program ho mení priebežne s ohľadom na iné riadky, a to preto, aby mohol čo najefektívnejšie ponúknuť odporúčané pozície pre následné polohovanie.

Pritom sa snaží zoskupiť k sebe riadky na rovnaký tovar, tzn. s rovnakým skladom, sklad. kartou, jednotkou, vzťahom jednotky k 1 a príp. šaržou. Platí to ako pre riadky ručne zadávané, tak pre riadky predvyplnené podľa skladového dokladu. Ako sa riadky predvyplnia, je pre všetky polohovacie doklady podobné a bolo popísané v popise Práce s riadkami NPZ vystavovaného podľa PR.

Pre takto pripravené riadky sa pripraví ponuka odporúčaných pozícií pri naskladnení, vyskladnení resp. presune, pozri ďalej.

Vyhodnotenie preferencií (pri naskladnení)

Ak sú zadané nejaké preferencie, uplatnia sa pri naskladnení tovaru do skladu, teda pri ponuke pozícií pre naskladnenie. V okamžiku naskladnění je známa konkrétní sklad. položka a my potřebujeme zjistit, do kterých pozic je možné ji naskladnit a v jakém pořadí tyto pozice nabídnout. Podle dané sklad. položky je znám i skladový typ, umístění sklad. karty v menu a dále je známa firma dodavatele, který zboží na sklad přivezl/dodal.

Postup uplatňovania preferencií:

 • Z číselníka Preferencie skladových pozícií sa najskôr vyfiltrujú všetky záznamy preferencií zadaných pre danú sklad. kartu z riadka polohovacieho dokladu a ďalej pre jej skladový typ, menu a firmu.
 • Pokiaľ neexistuje žiadny takýto záznam preferencie, nebudú skladové pozície ponúkané v polohovacom doklade pre danú sklad. kartu nijako podľa preferencií obmedzené a budú k dispozícii všetky.
 • Pokud se nějaké vyhovující záznamy preferencí najdou, zjistí se, zda existuje alespoň jeden z nich s nastavením Striktní (tj. Striktní = Ano).
 • Ak existuje aspoň jeden s nastavením Striktná, tak ďalej sa budú brať do úvahy len vyhovujúce riadky preferencií s nastavením Striktná a ostatné sa budú ignorovať. V opačném případě, tj. pokud žádný vyhovující řádek preferencí pro danou kartu, typ, menu a firmu nemá nastaveno Striktní, pak se použijí k dalšímu postupu všechny tyto řádky.
 • Z takto získaných řádků preferencí plyne seznam preferovaných skladových pozic k použití. Pokiaľ sa preferencia odkazuje priamo na konkrétnu sklad. pozíciu (preferencia s Typom adresy = Konkrétna sklad. pozícia), tak je to priamo sklad. pozícia zadaná v hlavičke preferencie (v položke Sklad. pozícia). Pokiaľ sa odkazuje na časť adresy sklad. pozície (preferencia s Typom adresy = Adresa sklad. pozície), tak sú to všetky pozície, ktorých adresa (Kód sklad. pozície) začína týmito reťazcami.
 • Získa sa tak úplný zoznam možných preferovaných pozícií, ktorý sa postúpi na ďalšie spracovanie, pozri Ponuka odporúčaných pozícií pri naskladnení.

Ponuka odporúčaných pozícií pri naskladnení

Výběr volných pozic, kam je zboží možno umístit, může být velmi obsáhlý seznam, proto je důležité, v jakém pořadí se budou nabízet, případně i filtrovat na základě předem daných optimalizačních kritérií.

Interakcia medzi polohovaným dokladom a ponukou pozícií:

 • Nech je užívateľ v editácii riadkov dokladu NPZ. Riadky dokladu zadáva buď ručne, keďže ručne tvorí NPZ, alebo sa mu predvyplnili podľa polohovaného skladového dokladu. Řádky na totéž zboží jsou seskupeny, viz výše Seskupování řádků polohovacích dokladů.
 • Užívateľ pre riadok polohovacieho dokladu vyvolá funkciu Pozícia z lišty navigátora pod zoznamom riadkov.
 • Program si pro nabídku pozic připraví relevantní řádky polohovacího dokladu. Sú to riadky na rovnaký tovar, ktoré sa na polohovanom doklade nachádzajú od daného riadka (kde bola vyvolaná funkcia Pozícia) a majú ďalšie rovnaké atribúty. Majú teda rovnaký sklad, sklad. kartu, jednotku, vzťah k 1 a pozíciu. (Pritom prázdna (zatiaľ nezadaná) hodnota údaja Pozícia sa považuje za jednu z hodnôt). Pritom hodnoty šarží/sér. čísel sa môžu pre jednotlivé riadky líšiť (v prípade sér. čísel to ani inak nie je možné). Objasníme na príklade:

  Zadávame doklad NPZ. Majme riadky podľa nasledujúceho obrázka:

   

  Ani u jednoho řádku není zatím pozice zadaná, tedy 1. a 2. řádek mají všechny atributy (včetně pozice) shodné. Odporúčanie pozícií vyvolané nad 1. riadkom bude ponúkať pozície pre celk. množstvo 27 (25+2). Odporúčanie pozícií vyvolané nad 2. riadkom bude ponúkať pozície len pre celk. množstvo 2 (za 2. riadkom už nenasleduje žiadny s rovnakými atribútmi). Pokiaľ by sme v 2. riadku zadali nejakú pozíciu (napr. ručne či výberom z číselníka) a znovu vyvolali Odporúčanie pozícií nad 1. riadkom, už by sa ponúkali pozície len pre celk. počet 25 (2. riadok už v danom momente nemá všetky atribúty rovnaké).

Pre pripravené riadky sa potom zobrazí dialógové okno Voľné pozície pre tovar s ponukou pozícií.

Príklad formulára s ponukou pozícií s dvomi označenými pozíciami. Pozícia so skóre 0 už bola v riadku dokladu použitá, je preto podfarbená.

Položky, ktoré sú k dispozícii v hornej časti dialógového okna:

Názov Popis
Kód a Názov sklad. karty Zobrazuje identifikáciu hlavnej skladovej karty (kód a názov), ku ktorej sú pozície v tejto záložke zobrazené, tzn. skladovej karty z aktuálneho riadka polohovacieho dokladu.
Šarža/sér. číslo K dispozícii len pre karty triedy so šaržami/sér.číslami. Zobrazuje názov šarže/sér.čísla z aktuálneho riadka polohovacieho dokladu, pokiaľ v ňom už bolo zadané.
Stratégia

Možnosť voľby jednej zo stratégií, podľa ktorej sa vyhodnotí skóre ponúkaných pozícií. Výberom inej stratégie sa automaticky načíta zoznam pozícií podľa aktuálne nastavených filtrov a novej stratégie.

Naposledy použitá stratégia sa pamätá na užívateľa.

Pozície s dostupnosťou menšou ako Možnosť obmedziť ponuku pozícií podľa dostupnosti zadanej v detaile danej pozície.
Len prvých x záznamov Možnosť obmedziť počet zobrazených záznamov (využijete v rozsiahlych skladoch s veľkým množstvom pozícií).
Na polohovanie Súhrnná informácia o celkovom množstve, hmotnosti a objeme tovaru, ktorý je potrebné napolohovať. Celkové údaje sú sčítané pre všetky relevantné riadky polohovacieho dokladu.
Do označených Informácia o celkovom množstve, hmotnosti a objeme tovaru, ktorý je možné napolohovať do označených pozícií resp. do aktuálnej pozície, pokiaľ nie je žiadna označená. Celkové údaje sú sčítané pre všetky relevantné riadky polohovacieho dokladu.
Zostáva Informácia o celkovom množstve, hmotnosti a objeme tovaru, ktorý je ešte potrebné napolohovať. Celkové údaje sú sčítané pre všetky relevantné riadky polohovacieho dokladu.

V dolnej časti dialógového okna je potom zoznam ponúknutých pozícií. Položky:

Názov Popis
Skóre Ohodnotenie danej pozície podľa vybranej stratégie. Na základe skóre sú pozície následne zoradené. Špeciálnou hodnotou je nula. Označuje pozície, ktoré sú už do riadka daného dokladu vybrané a pod. Viď ďalej.
Kód pozície Kód skladovej pozície.
Poznámka

Položka na zobrazenie dopĺňajúcej informácie k danej pozícii, keď je potrebné dať najavo nejakú vysvetľujúcu informáciu. Zobrazuje sa tu napr.:

 • keď pozícia už obsahuje naskladňovaný tovar a ide o stratégiu Tovar v jednom mieste
 • keď ide o preferovanú pozíciu, tzn. pozíciu ponúkanú prednostne na základe zadaných preferencií, ktoré sú v danom okamihu splnené
 • a pod.
Dostupnosť Údaj z položky Dostupnosť zadanej v detaile danej pozície.
Voľný objem/ Voľná hmotnosť Údaje z položiek Voľný objem a Voľná hmotnosť danej pozície.
Max. počet

Maximálny počet jednotiek, ktoré je možné do pozície vložiť. Zistí sa ako menšie z čísel:

 • celočíselného podielu voľného objemu pozície a objemu jednej jednotky tovaru
 • celočíselného podielu voľnej nosnosti pozície a hmotnosti jednej jednotky tovaru

Údaj max. počet je vždy prepočítaný do jednotky, v ktorej sa naskladňuje.

Ak na skladovej karte nie je informácia o objeme ani o hmotnosti zadaná, položka Max. počet je prázdna.

Pred zobrazením formulára systém pripraví ponuku pozícií.

Ponuka pozícií pri vystavovaní dokladu NPZ s väzbou alebo bez väzby na doklad skladový sa vyhodnotí na základe nasledujúcich vstupov:

 • Prípadnej preferencie, striktnej či nestriktnej. Vyššie viď Vyhodnotenie preferencií (pri naskladnení).
 • Stratégia, ktorú užívateľ naposledy použil.
 • Filtre:
  • Voliteľné filtre, ktoré užívateľ naposledy použil, tzn. zohľadní sa začiarknutie a parametre nasledujúcich filtračných položiek:
   • Len pozície s dostupnosťou menšou ako X
   • Len prvých X záznamov.
  • Pevný filter, ktorý sa uplatňuje vždy:
   • Pozícia je v sklade uvedenom v riadku polohovacieho dokladu (resp. v riadku skladového riadka, ktorý sa polohuje)
   • Pozícia je mimo prevádzky

    Do týchto pozícií v danom okamihu nie je možné naskladniť (ani ručným výberom pozície z číselníka).

   • Pozícia nie je typu Pre nepodarky a rozbitý tovar, tzn. nie je určená pre Nepodarky a rozbitý tovar.

    Do týchto pozícií v danom okamihu napriek tomu je možné naskladniť, ale jedine ručným výberom pozície z číselníka.

   • Pozícia buď nie je aktuálne pripojená k žiadnej OP ako jej pripravovacia alebo ak je k OP pripojená, má nastavené požadované prednostné naskladnenie pre naskladňovaný tovar a to v jednotke, v ktorej sa naskladňuje. Inak sa neponúka. (Pozícia pripojená k OP ako jej pripravovacia je určená na uloženie tovaru požadovaného na tejto OP a ak takáto pozícia nemá zadané prednostné naskladnenie požadovaného tovaru v objednanej jednotke, nemalo by sa do nej naskladňovať ako do bežných pozícií.)

    Do týchto pozícií v danom okamihu napriek tomu je možné naskladniť, ale jedine ručným výberom pozície z číselníka.

    Pokud tedy je zboží objednáno např. v bal a tudíž je zadán požadavek na přednostní naskladnění v bal, ale pak naskladňujete zboží v kusech, pozice s přednostním naskladněním se v nabídce pozic nenabízí. Význam a podrobnejší popis viď prednostné naskladňovanie.

   • Pozícia nie je typu Pripravovacia, aj keď nie je aktuálne pripojená k OP. Takáto pozícia je určená na prípadné budúce pripojenie k OP a nie je žiaduce, aby sa do nej naskladňovalo ako do bežných pozícií.

    Do týchto pozícií v danom okamihu napriek tomu je možné naskladniť, ale jedine ručným výberom pozície z číselníka.

   • V pozici musí být dost místa, aby se tam zboží vešlo a pozice musí mít dostatečnou nosnost (volná kapacita pozice je dána v jejích položkách Volný objem a Volná hmotnost), tj:

Na celý zoznam pozícií sa najskôr aplikujú vyššie uvedené pevné filtre. Ak boli vyhodnotené nejaké platné preferencie a sú striktné, budú v ponuke len pozície podľa týchto preferencií. Pokiaľ preferencie nie sú striktné, budú v ponuke všetky pozície spĺňajúce vyššie uvedené filtre s tým, že nestriktné preferencie ovplyvnia len skóre (poradie) ponúkaných odporúčaných pozícií, viď ďalej.

Bez ohľadu na zvolenú stratégiu sa na prvých miestach ponuky zobrazia skladové pozície, ktoré zodpovedajú zvoleným filtrom a sú už použité na riadkoch daného dokladu (tzn. prípad, keď už v riadkoch otvoreného polohovacieho dokladu boli nejaké pozície použité (zadané)) a ďalej pozície aktuálne pripojené k nejakej OP ako jej pripravovacie, ktoré majú požiadavku na prednostné naskladnenie naskladňovaného tovaru. Pro lepší orientaci jsou tyto pozice graficky zvýrazněny jinou barvou (podbarvením). Pokud řádek, ze kterého byla vyvolána nabídka pozic, již má pozici vyplněnu a pozice je obsažena v nabídce pozic (tj. odpovídá zvoleným filtrům, viz výše), pak se na ni postaví kurzor. Tieto pozície tak majú skóre nula.

Až ďalšie poradie sa riadi zvolenou stratégiou. Tzn. ďalšie pozície vybrané na základe vyššie uvedených filtrov sa po zobrazení ponuky zoradia podľa položky skóre, ktoré získali na základe zvolenej stratégie (je ich však možné pretriediť podľa iného stĺpca, viď ďalej).

V pozíciách použitých na iných riadkoch dokladu, ako z ktorého bola ponuka pozícií vyvolaná, sa aktualizujú hodnoty Voľný objem, Voľná hmotnosť a tým aj Max počet, pretože pozície už boli obsadené záznamami na otvorenom doklade, hoci táto informácia zatiaľ nebola uložená do databázy. To neplatí pre pozíciu použitú v riadku, z ktorého bola ponuka vyvolaná. Tzn. ak bola ponuka pozícií vyvolaná z riadka, kde je už pozícia zadaná, tak sú údaje, ktoré sa k nej zobrazujú, uvedené tak, ako keby daná pozícia zatiaľ v danom riadku použitá nebola. Dôvodom je to, že užívateľ ponuku vyvoláva zrejme preto, že sa znovu rozhoduje, kam má umiestniť množstvo vyplnené v riadku, a z toho dôvodu sa mu simuluje východisková situácia, ako keby daná pozícia zatiaľ ešte nebola v riadku zadaná.

Výber pozícií z ponuky odporúčaných pozícií:

Užívateľ môže v zobrazenom zozname vybrať inú stratégiu v položke Stratégia, obmedziť inak pozície podľa dostupnosti a počet zobrazených záznamov, prípadne zoznam Občerstviť pomocou funkčného tlačidla Občerstviť. Ide o klasické občerstvenie, ibaže záznamov v tomto dialógovom okne.

Zoznam štandardne podporuje triedenie, a to pomocou kliknutia na hlavičku stĺpca alebo nastavením voľbou v lokálnom menu nad hlavičkou stĺpcov. Viď triedenie v prípade memory datasetov. Veľkosti a usporiadanie stĺpcov a vybrané triedenie sa na danom formulári pamätajú. Zoznam ďalej podporuje možnosť užívateľsky definovateľných stĺpcov.

Z ponúknutého zoznamu je možné vybrať pozíciu, prípadne označiť a vybrať viac pozícií naraz. (Možnosť označenia viacerých pozícií naraz nie je k dispozícii, ak je v riadku polohovacieho dokladu nulové množstvo na polohovanie). Systém podľa aktuálnej pozície (na ktorej stojí kurzor) alebo podľa označených priebežne aktualizuje údaje v položkách Do označených a Zostáva. Vybrané pozície sa po potvrdení výberu doplnia do riadkov polohovacieho dokladu. Doplní sa pritom len toľko pozícií, koľko je potrebných na napolohovanie celkového počtu z relevantných riadkov, viď vyššie, pre ktoré bola ponuka zobrazená. Prvá vybraná pozícia sa vloží do aktuálneho riadka a systém potom pokračuje ďalším relevantným riadkom. Ak na napolohovanie počtu zadaného na niektorom z týchto relevantných riadkov nestačí jedna pozícia (pretože Max.počet, ktorý je do nej možné uložiť, je nižší ako počet, ktorý sa má podľa požiadavky napolohovať), systém automaticky pridá ďalší riadok na rovnaký tovar a so zostávajúcim počtom na napolohovanie. Pokiaľ sa už nenájde ďalší relevantný riadok s rovnakými údajmi, ktorý ešte nie je napolohovaný alebo pokiaľ sú už vybrané pozície obsadené, prideľovanie vybraných pozícií do riadkov dokladu v rámci daného kroku skončí. Následne je možné proces zopakovať pre ďalší tovar (ďalšiu skupinu relevantných riadkov), až kým nebude napolohovaný celý doklad.

Ponuka odporúčaných pozícií pri vyskladnení

Pri vyskladňovaní je situácia jednoduchšia ako pri naskladnení. Postačí ponúknuť všetky "použiteľné" pozície, v ktorých sa uvedený tovar nachádza.

Interakce mezi polohovacím dokladem VPZ a nabídkou pozic:

 • Nech je užívateľ v editácii riadkov dokladu VPZ. Riadky dokladu zadáva buď ručne, keďže ručne tvorí VPZ, alebo sa mu predvyplnili podľa polohovaného skladového dokladu. Řádky na totéž zboží jsou seskupeny, viz výše Seskupování řádků polohovacích dokladů.
 • Užívateľ pre riadok polohovacieho dokladu vyvolá funkciu Pozícia z lišty navigátora pod zoznamom riadkov.
 • Program si pro nabídku pozic připraví relevantní řádky polohovacího dokladu. Jsou to řádky na shodné zboží, které se na polohovacím dokladu nacházejí od daného řádku (kde byla vyvolaná funkce Pozice) níže a mají další shodné atributy: Tedy mají stejný sklad, sklad. kartu a šarži/sér. číslo. (Přitom prázdná hodnota údaje Šarže/sér číslo se posuzuje stejně jako běžná neprázdná hodnota – buď musí být na všech řádcích stejná, nebo nesmí být vyplněna na žádném řádku.)

 • Ak ide o polohovanie riadkov dodacieho listu (DL) resp. prevodky výdaj (PRV), do ktorých je importovaná pripravovaná objednávka prijatá (OP), tak sa ešte zohľadňuje to, z ktorej OP je ten ktorý riadok čerpaný. Tzn. v tomto prípade sú relevantnými riadkami, ktoré je možné polohovať v rámci jednej ponuky pozícií naraz, tie riadky, ktoré čerpajú z rovnakej OP. Je tak ošetrená situácia, keď budú na jeden DL resp. PRV napojené 2 a viac OP a každá bude mať iné pripravovacie pozície.

Pre pripravené riadky sa potom zobrazí dialógové okno Pozície obsahujúce tovar s ponukou pozícií:

Príklad formulára s ponukou pozícií. Pozícia so skóre 0 už bola v riadku dokladu použitá, je preto podfarbená.

Položky, ktoré sú k dispozícii v hornej časti dialógového okna:

Názov Popis
Kód a Názov sklad. karty To isté ako v prípade naskladnenia, viď vyššie.
Šarža/sér. číslo To isté ako v prípade naskladnenia, viď vyššie.
Stratégia

To isté ako v prípade naskladnenia, viď vyššie.

Príklad výberu stratégie

Pozície s dostupnosťou menšou ako To isté ako v prípade naskladnenia, viď vyššie.
Len prvých x záznamov To isté ako v prípade naskladnenia, viď vyššie.
Na polohovanie Súhrnná informácia o celkovom množstvo, ktoré je potrebné napolohovať.
Z označených Informácia o celkovom množstve, ktoré je možné napolohovať do označených pozícií resp. do aktuálnej pozície, pokiaľ nie je žiadna označená.
Zostáva Informácia o celkovom množstve, ktoré je ešte potrebné napolohovať.

V dolnej časti dialógového okna je potom zoznam ponúknutých pozícií. Položky:

Názov Popis
Skóre To isté ako v prípade naskladnenia, viď vyššie.
Kód pozície To isté ako v prípade naskladnenia, viď vyššie. Tu môže byť duplicitný, ak sa tovar eviduje vo viacerých jednotkách.
Poznámka

Položka na zobrazenie dopĺňajúcej informácie k danej pozícii, keď je potrebné dať najavo nejakú vysvetľujúcu informáciu. Zobrazuje sa tu napr.:

 • keď je tovar uložený v pozícii v iných jednotkách, ako v ktorých sa vyskladňuje
 • a pod.
Dostupnosť To isté ako v prípade naskladnenia, viď vyššie.
Počet

Počet jednotiek, ktorý je v pozícii voľný (k dispozícii). Zistí sa ako rozdiel položiek Počet v uloženej jednotke mínus Počet Rezervovaný.

Údaj je vždy prepočítaný do jednotky, v ktorej sa vyskladňuje.

Ak vyskladňujeme palety obsahujúce 10 kusov a v pozícii máme 15 kusov vytiahnutých z paliet, tak sa v pozícii zobrazí údaj 1,5 a poznámka "Tovar je evidovaný v iných jednotkách".

Dátum zásoby V prípade kariet triedy so šaržami/sér. číslami ide o Dátum expirácie, inak ide o údaj z položky Dátum naskladnenia z obsahu danej pozície.
Šarža/sér. číslo K dispozícii len pre karty triedy so šaržami/sér.číslami. Zobrazuje názov šarže/sér.čísla uloženého v pozícii.
Mimo prevádzky Informácia, či je pozícia mimo prevádzky.

Pred zobrazením formulára systém pripraví ponuku pozícií pre vyskladnenie na základe nasledujúcich vstupov:

 • Stratégia, ktorú užívateľ naposledy použil.
 • Ďalšie filtre:
  • Voliteľné filtre, ktoré užívateľ naposledy použil:
   • Len pozície s dostupnosťou menšou ako X
   • Len prvých X záznamov.
  • Pevný filter, ktorý sa uplatňuje vždy:
   • Pozícia je v sklade uvedenom v riadku polohovacieho dokladu (resp. v riadku skladového riadka, ktorý sa polohuje)

    Pri vyskladnení sa ponúkajú aj pozície, ktoré sú mimo prevádzky, pretože môže byť žiaduce môcť z nich vyskladniť a vyprázdniť ich. Je samozrejme otázkou, čo bolo príčinou nastavenia pozície mimo prevádzku a reálna možnosť vyskladnenia z nej je na posúdení skladníka.

   • Pozícia nie je určená pre Nepodarky a rozbitý tovar, tzn. nie je typu Pre nepodarky a rozbitý tovar

    Z týchto pozícií je v danom okamihu napriek tomu možné vyskladniť, ale jedine ručným výberom pozície z číselníka, pokiaľ má na to užívateľ prístupové právo.

   • Filter podľa pripravovania:
    • Ak nejde o vyskladnenie podľa pripravenej objednávky, pozícia nesmie byť aktuálne pripojená k nejakej OP ako jej pripravovacia.
    • Ak ide o vyskladnenie podľa pripravenej objednávky, pozícia nesmie byť aktuálne pripojená k inej OP (tzn. musí byť aktuálne pripojená k danej OP alebo môže byť nepripojená k žiadnej OP).

     Z pozícií, ktoré toto nespĺňajú, v danom momente vyskladniť nie je možné (ani ručným výberom pozície z číselníka).

    Pri vyskladnení sa ponúkajú aj pozície typu Pripravovacia, ak nie sú aktuálne pripojené k OP, pretože je žiaduce môcť z nich vyskladniť a vyprázdniť ich.

   • Pozícia obsahuje požadovaný tovar a tento je voľný na vyskladnenie, pričom množstvo, ktoré je voľné, je dané rozdielom položiek Počet v uloženej jednotke mínus Počet Rezervovaný. Pozícia je vyhodnotená, že tovar obsahuje, pokiaľ má obsah zhodný s údajmi v riadku polohovacieho dokladu (resp. v riadku skladového riadka, ktorý sa polohuje) v nasledujúcich hodnotách:
    • Sklad
    • Sklad. karta
    • Sériové číslo alebo šarža (ak ich doklad obsahuje)

    Pri vyskladnení nemusia byť Jednotka a Vzťah jednotky k 1 rovnaké ako v riadku dokladu. Je teda možné vyskladňovať tovar z pozície v iných jednotkách, tzn. napr. po kusoch, hoci do pozície boli naskladnené napr. celé balenia po 10 ks a pod.

    Pritom ale musí byť splnená podmienka kontroly nedeliteľného množstva danej jednotky:

    Nedeliteľné množstvo na jednotke * Vzťah k 1 uložený v Obsahu pozície <= Počet na riadku dokladu prepočítaný na jednicové množstvo (jednotku so vzťahom 1).

    Táto podmienka rieši prípadné rozdelenie "väčšej" jednotky na "menšie".

    Majme sklad. kartu s jednotkami ks (vzťah=1, nedel. mn.=1) a bal (vzťah=4, nedel. mn.=1). V pozícii X majme uložené 2 bal. Ak by sme vyskladňovali 1 kus, pozícia by sa v ponuke vôbec neponúkala (podmienka 1 * 4 <= 1 nie je splnená), pretože bal v tomto momente nie je možné rozdeliť a vyskladniť z neho iba kus. Pokiaľ by sme pozíciu zadali ručne z klávesnice, systém by nám uloženie daného riadka nepovolil. (Ak by ale nedeliteľné množstvo na balení bolo napr. 0,25, vyskladnenie by bolo možné (podmienka 0,25 * 4 <= 1 by bola splnená).)

    Pozor, porovnanie nedeliteľnosti prebieha pre celkový počet určený na polohovanie za všetky relevantné riadky dohromady. Ak je celkový počet väčší ako nedeliteľné množstvo, ponúkajú sa i pozície s nedeliteľným množstvom s tým, že program sa ich pokúsi dosadiť do riadkov tak, aby to bolo čo najzmysluplnejšie s ohľadom na nedeliteľnosť.

    Majme sklad. kartu a pozíciu z predchádzajúceho príkladu. Ak by sme polohovali DL vyskladnený v kusoch s dvomi riadkami rovnakého tovaru, napr. prvý po 4 ks a druhý po 1 ks, tak je na polohovanie určených celkom 5 ks. Je teda možné vyskladniť jeden (nedeliteľný) balík, podmienka je splnená, systém teda ponúka na výber i pozíciu X. Ak je vybraná, doplní sa ale len do prvého riadka, druhý bude potrebné napolohovať samostatne.

    Pozor, porovnanie nedeliteľnosti sa rieši pri zisťovaní vhodných pozícií podľa stratégií, ale nie už pri dosadzovaní do dokladu. Takže ak by mal užívateľ viac riadkov na rovnaký tovar s nezadanou pozíciou tak, že celkový počet podmienku nedeliteľnosti spĺňa, systém ponúkne na výber i pozície s obsahom v takejto jednotke, ale nedeliteľné množstvo potom rozdelí do týchto riadkov. Tieto riadky však nebude možné uložiť a pokiaľ chce užívateľ z tejto pozície vyskladniť, musí si riadky sám zlúčiť.

    Majme sklad. kartu a pozíciu z predchádzajúceho príkladu. Ak by sme polohovali DL vyskladnený v kusoch s dvomi riadkami rovnakého tovaru, napr. prvý po 3 ks a druhý po 2 ks, tak je na polohovanie určených celkom 5 ks. Podmienka je splnená a systém ponúka na výber i pozíciu X. Ak je ale vybraná, opäť sa doplní len do prvého riadka, ale keďže ten je len na 3 ks a nedeliteľné množstvo má byť 4, automaticky sa pridá nový riadok na ešte 1 ks. O tento kus sa zníži počet Zostáva na polohovanie na pôvodnom druhom riadku z DL. Tieto riadky však nebude možné uložiť a je na užívateľovi, či riadky na 3 ks a 1 ks zlúči.

    Skutočný počet v danej pozícii nie je možné zadávať záporný. Tzn. nikdy sa neponúkajú pozície, v ktorých požadovaný tovar nie je obsiahnutý.
    Povolenie vyskladnovania do mínusu nastavené pre daný sklad resp. pre danú skladovú kartu sa v prípade polohovacích dokladov nezohľadňuje. Polohovať do mínusu nie je možné.

Na celý zoznam pozícií sa najskôr aplikujú vyššie uvedené pevné filtre.

Bez ohľadu na zvolenú stratégiu sa na prvých miestach ponuky zobrazia skladové pozície, ktoré zodpovedajú zvoleným filtrom a sú už použité na riadkoch daného dokladu (tzn. prípad, keď už v riadkoch otvoreného polohovacieho dokladu boli nejaké pozície použité (zadané)) a ďalej, ak ide o doklad VPZ vystavovaný k DL resp. PRV vystavenému podľa pripravovanej OP, tak sa prednostne ponúkajú pozície pripojené k danej OP ako jej pripravovacie. Pro lepší orientaci jsou tyto pozice graficky zvýrazněny jinou barvou (podbarvením). Pokud řádek, ze kterého byla vyvolána nabídka pozic, již má pozici vyplněnu a pozice je obsažena v nabídce pozic (tj. odpovídá zvoleným filtrům, viz výše), pak se na ni postaví kurzor. Tieto pozície tak majú skóre nula.

Až ďalšie poradie sa riadi zvolenou stratégiou. Tzn. ďalšie pozície vybrané na základe vyššie uvedených filtrov sa po zobrazení ponuky zoradia podľa položky skóre, ktoré získali na základe zvolenej stratégie (je ich však možné pretriediť podľa iného stĺpca, viď ďalej).

V pozíciách použitých na iných riadkoch dokladu, ako z ktorého bola ponuka pozícií vyvolaná, sa aktualizuje hodnota Počet, pretože pozície už boli obsadené záznamami na otvorenom doklade, hoci táto informácia zatiaľ nebola uložená do databázy. To neplatí pre pozíciu použitú v riadku, z ktorého bola ponuka vyvolaná. Tzn. ak bola ponuka pozícií vyvolaná z riadka, kde je už pozícia zadaná, tak sú údaje, ktoré sa k nej zobrazujú, uvedené tak, ako keby daná pozícia zatiaľ v danom riadku použitá nebola. Dôvodom je to, že užívateľ ponuku vyvoláva zrejme preto, že sa znovu rozhoduje, odkiaľ má vyskladniť tovar vyplnený v riadku, a z toho dôvodu sa mu simuluje východisková situácia, ako keby daná pozícia zatiaľ ešte nebola v riadku zadaná.

Ak pozícia obsahuje tovar vo viacerých uložených jednotkách, zobrazuje sa v ponuke viackrát, tzn. zvlášť pre každú uloženú jednotku s tým, že počet je prepočítaný do jednotky, v ktorej sa vyskladňuje.

Výber pozícií z ponuky odporúčaných pozícií:

Užívateľ môže v zobrazenom zozname vybrať inú stratégiu v položke Stratégia, obmedziť inak pozície podľa dostupnosti a počet zobrazených záznamov, prípadne zoznam Občerstviť pomocou funkčného tlačidla Občerstviť. Ide o klasické občerstvenie, ibaže záznamov v tomto dialógovom okne.

Zoznam štandardne podporuje triedenie, a to pomocou kliknutia na hlavičku stĺpca alebo nastavením voľbou v lokálnom menu nad hlavičkou stĺpcov. Viď triedenie v prípade memory datasetov. Veľkosti a usporiadanie stĺpcov a vybrané triedenie sa na danom formulári pamätajú. Zoznam ďalej podporuje možnosť užívateľsky definovateľných stĺpcov.

Z ponúknutého zoznamu je možné vybrať pozíciu, prípadne označiť a vybrať viac pozícií naraz. (Možnosť označenia viacerých pozícií naraz nie je k dispozícii, ak je v riadku polohovacieho dokladu nulové množstvo na polohovanie). Systém podľa aktuálnej pozície (na ktorej stojí kurzor) alebo podľa označených priebežne aktualizuje údaje v položkách Z označených a Zostáva. Vybrané pozície sa po potvrdení výberu doplnia do riadkov polohovacieho dokladu. Doplní sa pritom len toľko pozícií, koľko je potrebných na napolohovanie celkového počtu z relevantných riadkov, viď vyššie, pre ktoré bola ponuka zobrazená. Prvá vybraná pozícia sa vloží do aktuálneho riadka a systém potom pokračuje ďalším relevantným riadkom. Ak na napolohovanie počtu zadaného na niektorom z týchto relevantných riadkov nestačí jedna pozícia (pretože Počet, ktorý je z nej možné vyskladniť, je nižší ako počet, ktorý sa má podľa požiadavky napolohovať), systém automaticky pridá ďalší riadok na rovnaký tovar a so zostávajúcim počtom na napolohovanie. Pri tomto prideľovaní ponúknutých pozícií do riadkov sa zohľadňuje prípadná nedeliteľnosť, viď príklady vyššie pri popise podmienky nedeliteľnosti. Pokiaľ sa už nenájde ďalší relevantný riadok s rovnakými údajmi, ktorý ešte nie je napolohovaný alebo pokiaľ je voľný tovar vo vybraných pozíciách už do riadkov použitý, prideľovanie vybraných pozícií do riadkov dokladu v rámci daného kroku skončí. Následne je možné proces zopakovať pre ďalší tovar (ďalšiu skupinu relevantných riadkov), až kým nebude napolohovaný celý doklad.

Proces prideľovania vybraných pozícií do relevantných riadkov môže skončiť aj skôr, pokiaľ sa už nenájde ďalší relevantný riadok, ktorý by navyše spĺňal podmienku nedeliteľného množstva (ak je vybraná pozícia, v ktorej je uložené v jednotke so zadaným nedeliteľným množstvom). Viď vyššie podmienka nedeliteľnosti a uvedené príklady.

Ponuka odporúčaných pozícií pri presune medzi pozíciami

Na dokladoch presunov medzi pozíciami (PPZ) sa zadáva súčasne pozícia zdrojová pre vyskladnenie a pozícia cieľová pre naskladnenie.

 • Pri vystavovaní dokladu PPZ samostatne bez väzby na iný doklad platí pre ponuku zdrojových a cieľových pozícií to isté, čo bolo popísané vyššie pre vyskladnenie resp. pre naskladnenie.
 • Pri vystavovaní dokladu PPZ v rámci pripravovania objednávky funkciou Pripravenie platí pre ponuku zdrojových pozícií to isté, čo bolo vyššie popísané pre vyskladnenie. Ako cieľové pozície pre naskladnenie sa ponúkajú pozície podobne ako pri bežnom naskladnení, tu ale s nasledujúcim pevným filtrom:

Zadanie pozícií automaticky - automatické polohovanie

Ide o jednu z možností zadania pozícií do polohovacích dokladov. V niektorých prevádzkach sa totiž požaduje, aby sa polohovanie naskladnenia či vyskladnenia vykonávalo automaticky systémom a nie ručne skladníkom. Užívateľ teda nechce na každom riadku pozíciu zadávať ani vyberať z ponúknutého zoznamu. (Využití bude zejména v některých případech jednodušších provozů).

Proto je v záložce Detail agend Naskladnění do pozic a Vyskladnění z pozic k dispozici funkce Automaticky, která sama přidělí pozice (napolohuje celý doklad) podle zvolené strategie.

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno, v ktorom užívateľ zvolí stratégiu, podľa ktorej sa má postupovať:

V položke Použiť nastavenie môžete zvoliť, či sa má použiť nastavenie firemné (v tom prípade sa predvyplní stratégia podľa nastavenia v agende Nastavenie polohovaných skladov a nemusíte sa výberom stratégie zaoberať) alebo užívateľské (v tom prípade si stratégiu pre dané automatické napolohovanie vyberie užívateľ sám). Zvolená stratégia sa pamätá na užívateľa a pri ďalšom otvorení dialógu sa prednastaví.

Po voľbe stratégie a potvrdení sa systém pokúsi vyhľadať a doplniť pozície.

Prejde jednotlivé riadky polohovacieho dokladu a tam, kde nie je ešte zadaná žiadna pozícia, sa pokúsi pozíciu predvyplniť (doplniť). Systém pozíciu predvyplní tak, ako to v rámci zvolenej stratégie najlepšie vie. Tzn., že v danom riadku použije tú pozíciu, ktorá by sa pri otvorení ponuky pozícií ponúkala ako prvá najviac odporúčaná. Najprv na základe zvolenej stratégie pre Vyskladnenie vyplní na všetkých riadkoch položku Z pozície (tam, kde je prázdna). Potom podľa zvolenej stratégie pre Naskladnenie vyplní na všetkých riadkoch položku Do pozície (tam, kde je prázdna).

Postupuje pritom pomocou podobných algoritmov, ako sú popísané v rámci ponuky odporúčaných pozícií pri naskladnení, pri vyskladnení resp. pri presune medzi pozíciami. Tu akurát s tým rozdielom, že tu neuprednostňuje pozície, ktoré sú už použité na riadkoch daného dokladu (tzn. prípad, keď v riadkoch otvoreného polohovacieho dokladu už nejaké pozície boli použité (zadané)). Inými slovami: pozície už použité v doklade nebudú na prvých miestach ponuky so skóre nula, ale budú mať skóre, ktoré normálne získajú na základe zvolenej stratégie. Z toho teda plynie:

 • Pri naskladnení môžu byť na prvých miestach so skóre nula (bez ohľadu na stratégiu) len pozície aktuálne pripojené k nejakej OP ako jej pripravovacie, ktoré majú požiadavku na prednostné naskladnenie naskladňovaného tovaru. Všetky ďalšie pozície vyhovujúce filtrom majú skóre podľa stratégie.
 • Pri vyskladnení môžu byť na prvých miestach so skóre nula (bez ohľadu na stratégiu) len pozície aktuálne pripojené k OP ako jej pripravovacie, a to vtedy, ak ide o doklad VPZ, ktorý polohuje DL resp. PRV vystavený podľa danej pripravovanej OP. Všetky ďalšie pozície vyhovujúce filtrom majú skóre podľa stratégií.

Z výsledného seznamu pozic, které jsou k dispozici v daném řazení, bere postupně odshora a tyto pozice používá s maximálními kapacitami, které jsou v dané pozici k dispozici. Tzn. pri naskladnení využije maximálny voľný objem a hmotnosť v danej pozícii, pri vyskladnení využije maximálne dostupné množstvo v danej pozícii, pričom zohľadňuje nedeliteľné množstvo. (Viď popis a príklady v rámci popisu podmienky nedeliteľnosti a ďalej viď popis Výber pozícií z ponuky odporúčaných pozícií pri naskladnení a Výber pozícií z ponuky odporúčaných pozícií pri vyskladnení.)

Po dokončení funkce je výsledkem, že u všech řádků budou pozice předvyplněny (pokud byly nalezeny), případně dojde k rozdělení některých řádků, pokud se někde nevešlo celé množství do jediné pozice.

Ak vystavujete polohovací doklad samostatne, tzn. bez väzby na príslušný skladový doklad typu PR, PL, ..., tak aby vám funkcia "Automaticky" pozícia do riadka predvyplnila, musíte mať najprv v danom riadku zadaný počet, tzn. vyplnenú položku V pozícii v danom polohovacom doklade.

Uživatel následně může v řádcích provádět opravy a poté teprve doklad uložit.

Stratégia

Stratégie sa využívajú na zostavenie ponuky odporúčaných voľných pozícií pre naskladnenie resp. vyskladnenie tovaru. Možné stratégie:

Pozície s jedným tovarom

Cieľ: Udržiavať v každej pozícii len určitú skladovú kartu, hoci tak bude obsadených viac pozícií.

Výpočet skóre: Jednotlivé pozície sa ohodnotia podľa skóre stupňom od jednej vyššie podľa nasledujúcich pravidiel:

 • Pozície, v ktorých je iba tovar s daným ID sklad. karty, jednotkou, vzťahom jednotky k 1 a šaržou/sér. číslom.
 • Pozície, v ktorých je tovar s daným ID sklad. karty, jednotkou, vzťahom jednotky k 1 a šaržou/sér. číslom a ďalej tovar s rovnakým ID sklad. karty, jednotkou, vzťahom jednotky k 1, ale s inou šaržou/sér. číslom. Žiadny ďalší tovar.
 • Pozície, v ktorých je tovar s daným ID sklad. karty, jednotkou, vzťahom jednotky k 1 a šaržou/sér. číslom a ďalej tovar s rovnakým ID sklad. karty, ale s inou jednotkou a vzťahom jednotky k 1. Žiadny ďalší tovar.
 • Pozície, v ktorých je tovar s daným ID sklad. karty, jednotkou, vzťahom jednotky k 1 a ďalej tovar inej sklad. karty.
 • Prázdne pozície.
 • Pozície, v ktorých je iba tovar s inou sklad. kartou.

  Posudzuje sa pritom, či tovar už v pozícii skutočne je (viď položka Počet v uloženej jednotke), tzn. neberie sa do úvahy množstvo, ktoré je ešte len očakávané.

Výstupná množina sa zoradí. Pri radení sa najskôr rešpektuje skóre v rámci stratégie, následne sa prihliada na nestriktnú preferenciu (tzn. preferenciu s nastavením Striktná = Nie) a na dostupnosť. Tzn. pozície ohodnotené rovnako v rámci stratégie sa ešte zoradia podľa preferencií a následne podľa dostupnosti. Radenie je teda nasledujúce:

 • 1. úroveň - skóre v rámci stratégie
 • 2. úroveň - či je pozícia preferovaná
 • 3. úroveň - dostupnosť pozície

Pozície mimo prevádzky sa radia na koniec. Pozície použité v doklade a pozície s prednostným naskladnením sa naopak predradia na začiatok, ako bolo uvedené vyššie, viď Ponuka odporúčaných pozícií pri naskladnení.

 • Príklad: Majme pozície: A1, A2, A3, A4, P1, P2, P3, P4.
  - Preferované pozície na skladovú kartu sú P1, P2, P3, P4 a sú nestriktné.
  - Pozície, ktoré obsahujú skladovú kartu a žiadnu inú, sú A1, P1.
  - Pozície, ktoré obsahujú skladovú kartu a ešte inú kartu, sú A2, P2.
  - Prázdne pozície sú A3, P3.
  - Pozície, ktoré obsahujú len iné skladové karty, sú A4, P4.

  Otázka: Ako zoradí pozície stratégia Pozície s jedným tovarom? (Cieľom stratégie Pozície s jedným tovarom je udržiavať v pozíciách jeden tovar alebo čo najmenšiu variabilitu tovaru).

  Výsledok: P1, A1, P2, A2, P3, A3, P4, A4 .

  Na túto stratégiu by sa dalo pozerať ešte inak, a to tak, že prázdne pozície majú prednosť pred tými, na ktorých je daná skladová karta a ešte nejaká iná. Nicméně v systému ABRA Gen byl použit postup uvedený v příkladu.

Dostupnosť pozícií pri naskladnení

Cieľ: Naskladniť do pozícií s najlepšou dostupnosťou.

Výpočet skóre: Jednotlivé pozície sa ohodnotia podľa skóre stupňom od jednej vyššie podľa dostupnosti vzostupne. Pozície mimo prevádzky sa radia na koniec.

Výstupná množina sa zoradí. Pri radení sa najskôr rešpektuje skóre v rámci stratégie, následne sa prihliada na nestriktnú preferenciu (tzn. preferenciu s nastavením Striktná = Nie). Tzn. pozície ohodnotené rovnako v rámci stratégie sa ešte zoradia podľa preferencií. Radenie je teda nasledujúce:

 • 1. úroveň - dostupnosť pozícií
 • 2. úroveň - či je pozícia preferovaná

Pozície mimo prevádzky sa radia na koniec. Pozície použité v doklade a pozície s prednostným naskladnením sa naopak predradia na začiatok, ako bolo uvedené vyššie, viď Ponuka odporúčaných pozícií pri naskladnení.

Majme pozície: A1, A2, A3, A4, P1, P2, P3, P4.
- Preferované pozície na skladovú kartu sú P1, P2, P3, P4 a sú nestriktné.
- Dostupnosť pozícií je: A1...1, A2...2, A3...3, A4...4, P1...1, P2...2, P3...3, P4...4.

Otázka: Ako zoradí pozície stratégia Dostupnosť pozícií? Cieľom stratégie "Dostupnosť pozícií" je prioritne naskladňovať do pozícií, ktoré sú najlepšie dostupné, tzn. majú najnižšiu hodnotu údaju Dostupnosť).

Výsledok: P1, A1, P2, A2, P3, A3, P4, A4 .

Najstaršie zásoby

Cieľ: Vyskladniť najstaršie zásoby danej skladovej karty.

Výpočet skóre: Zoradenie pozícií podľa dátumu zásoby vzostupne. Pozície ohodnotené rovnako sa ešte zoradia podľa dostupnosti. Ak je v pozícii tovar vo viacerých jednotkách, uprednostňuje sa jednotka zhodná s jednotkou z riadka vyskladňovacieho dokladu. Pozície mimo prevádzky sa radia na koniec. Následne sa priradí skóre počítané od jednej vyššie.

Uvoľnenie pozícií

Cieľ: Uvoľniť čo najviac pozícií a to i za cenu, že tovar sa vyskladní z väčšieho počtu pozícií.

Výpočet skóre: Jednotlivé pozície sa ohodnotia stupňom 1-6 podľa nasledujúcich pravidiel:

 • Pozície, v ktorých je iba tovar s daným ID sklad. karty, jednotkou, vzťahom jednotky k 1 a šaržou/sér. číslom a Počtom v pozícii < Zostáva na naskladnenie v riadku polohovacieho dokladu (prepočítané podľa vzťahu jednotiek).
 • Pozície, v ktorých je iba tovar s daným ID sklad. karty, jednotkou, vzťahom jednotky k 1 a šaržou/sér. číslom a Počtom v pozícii = Zostáva.
 • Pozície, v ktorých je iba tovar s daným ID sklad. karty, jednotkou, vzťahom jednotky k 1 a šaržou/sér. číslom a Počtom v pozícii > Zostáva.
 • Pozície, v ktorých je iba tovar s daným ID sklad. karty, ale s odlišnou jednotkou a vzťahom jednotky k 1.
 • Pozície, v ktorých je tovar s daným ID sklad. karty, jednotkou a vzťahom jednotky k 1 a ešte tovar s daným ID sklad. karty, ale s odlišnou jednotkou alebo vzťahom jednotky k 1 alebo šaržou/sér. číslom. Ďalej v pozícii nie je žiadny iný tovar.
 • Pozície, v ktorých je tovar ešte s iným ID sklad. karty.
 • Pozície mimo prevádzky sa radia na koniec.

Ak je v pozícii tovar vo viacerých jednotkách, uprednostňuje sa jednotka zhodná s jednotkou z riadka vyskladňovacieho dokladu. Výstupná množina sa zoradí prvotne podľa priradeného stupňa. Pozície ohodnotené rovnako sa ešte zoradia podľa dostupnosti. Následne sa priradí skóre počítané od jednej vyššie.

Z minima pozícií

Cieľ: Vyskladniť tovar z čo najmenšieho počtu pozícií.

Výpočet skóre: Jednotlivé pozície sa ohodnotia stupňom od jednej vyššie podľa nasledujúcich pravidiel. Pozície mimo prevádzky sa radia na koniec. Ak je v pozícii tovar vo viacerých jednotkách, uprednostňuje sa jednotka zhodná s jednotkou z riadka vyskladňovacieho dokladu. Pozície ohodnotené rovnako sa ešte zoradia podľa dostupnosti.

 • Najlepšie sa ohodnotia pozície, v ktorých je presne požadované množstvo. (Tzn. pozície, v ktorých je presné množstvo tovaru s daným ID sklad. karty, jednotkou, vzťahom jednotky k 1 a šaržou/sér. číslom.)
 • Pozície, v ktorých je iné množstvo tovaru (väčšie alebo menšie) s daným ID sklad. karty, jednotkou, vzťahom jednotky k 1 a šaržou/sér. číslom. Tieto pozície sa zoradia podľa počtu zostupne.
 • Ostatné pozície s daným ID sklad. karty, ktoré sa líšia jednotkou alebo vzťahom jednotky k 1 (vzťah sa totiž od naskladnenia do týchto pozícií mohol zmeniť), či šaržou/sér. číslom. Tieto pozície sa zoradia podľa počtu zostupne.

Z minima dostupných pozícií

Cieľ: Vyskladniť tovar z čo najmenšieho počtu dostupných pozícií.

Výpočet skóre: Pozície sa ohodnotia a zoradia nasledovne: Pozície mimo prevádzky sa radia na koniec. Ak je v pozícii tovar vo viacerých jednotkách, uprednostňuje sa jednotka zhodná s jednotkou z riadka vyskladňovacieho dokladu.

 • Primárne radenie: skóre
  1. 1. Pozície s rovnakou jednotkou a množstvom rovnakým alebo vyšším.
  2. 2. Pozície s inou jednotkou a množstvom rovnakým alebo vyšším.
  3. 3. Ostatné pozície, z ktorých je možné vyskladniť.
 • Sekundárne radenie:
  • Pre 1. a 2. sa radí podľa dostupnosti (vzostupne).
  • Pre 3. sa radí podľa množstva (zostupne).

Dostupnosť pozícií pri vyskladnení

Cieľ: Vyskladniť z pozícií s najlepšou dostupnosťou.

Výpočet skóre: Zoradenie pozícií podľa dostupnosti vzostupne. Pozície mimo prevádzky sa radia na koniec. Následne sa priradí skóre počítané od jednej vyššie.