Požiadavky na výrobu - záložka Kalkulácia

Záložku Kalkulácie môžu vidieť len užívatelia, ktorí k tomu majú právo "Vidieť kalkulácie", viď Prístupové práva v kapitole Administrácia.

Záložka slúži na počítanie a prehľadné zobrazenie kalkulácie ceny výrobku. Aké sú možnosti vyvolania kalkulácie, kedy je ktorá vhodná, ako je cena výrobku kalkulovaná atď., viď Kalkulácia na požiadavke. Ďalej zobrazuje informácie o vyťaženosti pracovísk nezávislé na výpočte kalkulácií.

Ako bolo povedané v kalkuláciách, v okamihu vyvolania kalkulácie sú položky dôležité pre výpočet NAKOPÍROVANÉ na záložku Kalkulácie a z nich sa vykoná výpočet. Tzn., že po zmene údajov na záložke Detail je nutné s aktuálnymi hodnotami uskutočniť prepočet kalkulácie.

Položky k požiadavkám sú rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Celkom Vyrábané položky Kusovník Technologický postup Vyťaženosť pracovísk

Subzáložka Celkom

Dohľadané ceny ku všetkým materiálom. / Nedohľadané ceny k niektorým materiálom!

Informácia, či sa pri výpočte kalkulácie podarilo dohľadať cenu k všetkým materiálom (ocenený pohyb alebo hlavný dodávateľ, v závislosti od nastavenia položky Spôsob kalkulácie na riadku kusovníka).

Na riadky kusovníka s nulou môžete cenu vložiť ručne alebo doplniť k skladovej karte dodávateľa.

Názov Popis
Polotovary Súčet súm za materiál polotovarov z vyrábaných položiek požiadavky. Obsahuje súčet súm z položiek kusovníka, ktoré majú položku Výdaj nastavenú na "Sklad" a zároveň má ich skladová karta položku Výrobok = "Áno".
Materiál Súčet súm za materiál z vyrábaných položiek požiadavky. Obsahuje súčet súm z položiek kusovníka, ktoré majú položku Výdaj nastavenú na "Sklad" a zároveň má ich skladová karta položku Výrobok = "Nie".
Spotrebný materiál Súčet súm za spotrebný materiál z vyrábaných položiek požiadavky. Obsahuje súčet súm z položiek kusovníka, ktoré majú položku Výdaj nastavenú na "Spotrebný materiál".
Materiál z kooperácie Skopírovaná položka Plánované náklady na materiál z kooperácie.
Kooperácie Skopírovaná položka Plánované náklady na kooperáciu.
Mzda Súčet súm na Mzdu z postupu za celú požiadavku na výrobu.
Réžia Súčet súm za Réžie z technologického postupu a za Réžie z kusovníka za celú požiadavku na výrobu.
Nákladová cena výrobku Suma všetkých nákladov.
Cenník Pokiaľ bola z cenníka vybraná cena, je tu názov cenníka a vybraná cena v lokálnej mene.
Zisk Cenníková cena - celkové náklady.
Mena Kód lokálnej meny, v ktorej je spočítaná kalkulácia.
Celkový čas realizácie (hod.) Suma Celkového času z technologického postupu za celú požiadavku na výrobu.
Cena pre príjem Zobrazená položka Cena pre príjem.
Plánovaná kalkulácia spočítaná Dátum spočítania kalkulácie.
Spočítal Užívateľ, ktorý kalkuláciu spočítal.

Subzáložka Vyrábané položky

Subzáložka Vyrábané položky slúži na zobrazenie jednotlivých vyrábaných položiek. Obsahuje:

Zoznam vyrábaných položiek

Popis jednotlivých položiek je v záložke Detail. Tu popíšeme len položky týkajúce sa kalkulácie:

Názov Popis
Materiál Súčet súm za materiál z kusovníka pre vyrábanú položku.
Polotovary Súčet súm za polotovary z kusovníka pre vyrábanú položku.
Spotr. materiál Súčet súm za spotrebný materiál z kusovníka pre vyrábanú položku.
Mat. réžia Suma súm za Réžie z kusovníka pre vyrábanú položku.
Ceny kompl. Príznak, či sa pri výpočte kalkulácie podarilo dohľadať cenu k všetkým materiálom vyrábanej položky (ocenený pohyb alebo hlavný dodávateľ, v závislosti od nastavenia položky Spôsob kalkulácie na riadku kusovníka).
Na riadky kusovníka s nulou môžete cenu vložiť ručne alebo doplniť k skladovej karte dodávateľa.
C. čas [hod.] Suma Celkového času spočítaného z technologického postupu pre vyrábanú položku.
Mzda Súčet súm za Mzdu z technologického postupu pre vyrábanú položku.
Čas. réžia Súčet súm za Réžiu z technologického postupu pre vyrábanú položku.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke obsahuje iba tlačidlá na pohyb kurzora po zozname operácií a hľadanie hodnoty v zozname, nakoľko žiadne iné funkcie tu nemajú význam.

Subzáložka Kusovník

Obsahuje:

Zoznam vyrábaných položiek

V ľavej časti subzáložky je k dispozícii zoznam vyrábaných položiek vrátane navigátora určeného na rýchly a pohodlný pohybu medzi jednotlivými vyrábanými položkami. Viac pozri v kapitole Špecifické ovládacie prvky a vlastnosti Výroby.

Riadky kusovníka

V hornej časti je informácia o vyrábanej položke - skladová karta, množstvo a jednotka.

Záložka ďalej obsahuje položky riadkov kusovníkov. Ide teda o podmnožinu položiek z obsahu kusovníka. Tu popíšeme len položky týkajúce sa kalkulácie:

Názov Popis
Materiál Je to suma za materiál, polotovar alebo spotrebný materiál.
Réžia Ide o sumu materiálovej réžie, na zistenie réžie je nutné poznať režijnú sadzbu. Podľa ktorej sadzby sa bude počítať, určuje prednastavená Režijná sadzba v agende Parametre radov Požiadaviek na výrobu.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke obsahuje iba tlačidlá na pohyb kurzora po zozname operácií a hľadanie hodnoty v zozname, nakoľko žiadne iné funkcie tu nemajú význam.

Subzáložka Technologický postup

Obsahuje:

Zoznam vyrábaných položiek

V ľavej časti subzáložky je k dispozícii zoznam vyrábaných položiek vrátane navigátora určeného na rýchly a pohodlný pohybu medzi jednotlivými vyrábanými položkami. Viac pozri v kapitole Špecifické ovládacie prvky a vlastnosti Výroby.

Operácie postupu

V hornej časti je informácia o vyrábanej položke - skladová karta, množstvo a jednotka.

Záložka ďalej obsahuje položky riadkov postupu. Ide teda o podmnožinu položiek z operácie postupu. Tu popíšeme len položky týkajúce sa kalkulácie:

Názov Popis
C. čas [hod.]

Čas plánovaný na operáciu. Vypočíta sa podľa:

(TAC v minutách * množství + TBC v min) / 60

Výpočet může být ovlivněn parametrem Shodné operace se generují najednou. Pokud je zatržen, TBC se započítává pouze do první ze stejných operací.

Mzda Na výpočet mzdy sa podľa parametra Hodinová sadzba zoberie hodinová sadzba zadaná pre pracovisko alebo tarifnú triedu operácie.
Plánovaná mzda: Hod. sadzba * Celkový čas
Réžia

Je to súčet správnej a výrobnej réžie. Na zistenie réžií je nutné poznať režijné sadzby jednotlivých pracovísk. Podľa ktorej sadzby sa bude počítať, určuje prednastavená Režijná sadzba v agende Parametre radov Požiadaviek na výrobu.

Správna réžia: Mzda * (Správna réžia (%) / 100)

Výrobná réžia: výpočet závisí od stavu parametra Výrobná réžia:

Percentom zo mzdy: Mzda * (Výrobná réžia (%) / 100)

Podľa sadzby: Mzda * Výrobná réžia/hod.

Zadané výrobné a správne réžie sa berú pre pracovisko, pre ktoré sa konkrétna operácia plánuje.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke obsahuje iba tlačidlá na pohyb kurzora po zozname operácií a hľadanie hodnoty v zozname, nakoľko žiadne iné funkcie tu nemajú význam.

Subzáložka Vyťaženosť pracovísk

Táto subzáložka je nezávislá od výpočtu kalkulácie. Zobrazujú sa tu všetky pracoviská, ktoré sú uvedené v technologických postupoch vyrábaných položiek a k nim vypočítaný celkový normovaný čas v hodinách. Hodiny sa sčítajú každému pracovisku, ktoré má normovanú jednu alebo viac operácií podľa vzorca:


((kusový čas TAC[min]) * (množstvo vyrábanej položky) + (dávkový čas TBC[min]))/60.

Ak je na jednom pracovisku viac operácií, hodiny jednotlivých operácií sa sčítajú.

Názov Popis
Kód pracoviska Kód pracoviska z číselníka Pracovísk a strojov zo skupiny Výroba - nastavenie.
Názov pracoviska Názov pracoviska.
Kód strediska Kód strediska z číselníka Stredísk v skupine Nastavenie.
Hodiny Celkový normovaný čas v hodinách, ktorý pripadá na jednotlivé pracoviská za celú požiadavku na výrobu.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Spočítať Ctrl +I -

Funkcia na výpočet kalkulácie. Po spustení najskôr zmaže prípadný skorší výpočet. Potom prejde kusovníky všetkých vyrábaných položiek a spočíta náklady na materiál (rozdelený na položky vlastný materiál, polotovary a spotrebný materiál) a pre technologické postupy spočíta celkový čas, mzdy a réžiu. Tieto položky sčíta za jednotlivé vyrábané položky a za celú požiadavku. Ide o jednu z možností vyvolania kalkulácie.

Výpočet ceny za materiál (všeobecne) závisí od toho, ako je na riadku kusovníka nastavená položka Spôsob kalkulácie:

  • Posledná sklad. uzávierka - cena sa vyhľadá z poslednej skladovej uzávierky. V prípade, že konkrétna skladová karta nebola v poslednej uzávierke nájdená (napr. kvôli tomu, že bol na karte stav skladu 0), vyhľadá sa posledný ocenený výdajový doklad (Výdajka materiálu do výroby, Dodací list alebo Inventárne manko) a cena sa zoberie z neho. Pokiaľ nie je nájdená žiadna skladová uzávierka, cena sa zoberie z poslednej nákupnej ceny hlavného dodávateľa. Pokud se na dílčí skladové karty ukládají průměrné skladové ceny (parametr SaveAverageStorePrices v souboru Nexus.cfg není nastaven na hodnotu 0), je cena převzata z dílčí skladové karty plánovaného skladu. Pokiaľ parameter nie je nastavený, je cena dohľadaná z poslednej skladovej uzávierky na plánovanom sklade. V prípade, že konkrétna skladová karta nebola v poslednej uzávierke nájdená (napr. kvôli tomu, že bol na karte stav skladu 0), vyhľadá sa posledný ocenený výdajový doklad na plánovanom sklade (Výdajka materiálu do výroby, Prevodky výdaj, Dodací list alebo Inventárne manko) a cena sa zoberie z neho. Pokiaľ nie je nájdená cena ani na výdajových dokladoch, cena sa zoberie z poslednej nákupnej ceny hlavného dodávateľa. Pokiaľ nie je vyplnený plánovaný sklad, hľadá sa najnovšia cena na skladoch, na ktoré má užívateľ právo použitia.
  • Karta hl. dodávateľa: cena sa zoberie z poslednej nákupnej ceny hlavného dodávateľa. Pokiaľ nie je hlavný dodávateľ definovaný, je pre túto položku započítaná nulová hodnota. Ak je cena pri dodávateľovi uvedená v inej ako lokálnej mene, použije sa na prepočet ceny kurz zadaný pri dodávateľovi.
  • Zadávať ručne: cena materiálu sa zoberie z položky Cena pre kalkuláciu.

    pre predbežné kalkulácie cien požadovaného výrobku na fiktívnej požiadavke, za týmto účelom vytvoreným, by sa vám mohla hodiť funkcia Generovať - všetko výroba.

Po vytvorení výrobného príkazu už nie je možné kalkulácie počítať.

Cenník Ctrl +L -

Funkcia umožní vypočítané náklady porovnať s predajnou cenou z konkrétneho cenníka. Po vyvolaní funkcie otvorí dialóg na výber cenníka a ceny:

Príklad dialógu pre výber z ceny z cenníkov

V hornej časti je číselníková položka na výber cenníka z agendy Cenníky. Ak je niektorý z cenníkov definovaný ako hlavný (viď Použitie cenníkov), predvyplní sa. Ak má vybraný cenník viacero časových platností (viď aj Cenníky všeobecne), platí, že tu zobrazované ceny sú ceny platné k aktuálnej časovej platnosti. (Výber sa riadi podľa toho, kam spadá aktuálny systémový dátum.)

Prípadné akčné cenníky sa tu nezohľadňujú.

Ďalej je k dispozícii zoznam predajných cien pre skladovú kartu požiadavky z vybraného cenníka. Ak cenník skladovú položku neobsahuje, zoznam je prázdny.
Obsiahnuté položky:

Názov Popis
Definícia ceny Názov definície ceny z agendy Definície cien.
Suma

Suma predajnej ceny zadaná vo vybranom cenníku pre skladovú kartu požiadavky.

Suma sa uvádza pre jednotku zvolenú v hlavičke požiadavky. Ak má karta viac jednotiek a v danom cenníku sú pre ne zadané ceny, ponúkne sa vždy cena zadaná pre zvolenú jednotku. Ak cena pre zvolenú jednotku naopak v danom cenníku zadaná nie je, dopočíta sa z ceny pre inú jednotku podľa ich vzájomného vzťahu.

Suma je uvedená v lokálnej mene. Ak je daná definícia ceny v inej mene, suma sa prepočíta podľa aktuálneho kurzového lístka; ak nie je v kurzovom lístku definovaný kurz, berie sa kurz 1.

Či je suma s DPH závisí od toho, či firma je platiteľom DPH: ak firma platiteľom je, uvedená cena je bez DPH, ak platiteľom nie je, je s DPH.

Mena Kód meny, v ktorej sa suma uvádza. Ide o lokálnu menu.
Hlavná Položka udáva, či je daná definícia definovaná ako hlavná.
s DPH Indikátor, či ide o sumu s DPH alebo bez DPH.
Preniesť do ponuky - -

Funkcia je k dispozícii len vtedy, pokiaľ bol vygenerovaný po uložení ponuky vydanej, na ktorú je požadované ocenenie kalkuláciami z výroby, viď popis položky zdroj nákladovej ceny na ponuke, a je s ňou stále zviazaný (tzn. ponuka resp. jej príslušný riadok nebol zmazaný).

Funkcia prenesie vypočítanú nákladovú cenu výrobku do položky Nákladová cena daného riadka ponuky vydanej a na danom riadku nastaví, že nákl. cena bola stanovená. Pokiaľ už cena bola prenesená skôr, zaktualizuje ju.

Pokiaľ nákladová cena už bola prenesená alebo pokiaľ kvôli oprave nesúhlasí sklad, sklad. karta či množstvo, je užívateľ upozornený.

Pokiaľ sú po prenose ceny do ponuky stanovené nákl. ceny celej ponuky, tak môže dôjsť k automatickému posunu do nasledujúceho stavu. Viď Automatické zmeny stavov ponuky.