Procesní stavy - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnom zázname zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavička

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Třída
CLSID

Třída dokladů, ke které se aktuální procesní stav vztahuje. Povinná položka.

V současné době je podporována jediná třída, Skladový doklad.

Systémový stav
SystemState
Systémový procesní stav určuje, jakým způsobem se obsah dokladu (který se nachází v daném procesním stavu) promítá do stavu skladu a do skladových procesů. Rozlišujeme čtyři různé systémové stavy, ze kterých si je zapotřebí jeden vybrat (není možné vytvářet další systémové stavy).
Kód stavu
Code

Kód uživatelského procesního stavu. Může a nemusí být stejný jako systémový stav.

Popis
Description

Doplňujúci popis.

Pořadí
SequenceNumber

Pokud je systém přechodů mezi stavy nadefinován tak, že z některého stavu je možné volitelně přejít do více návazných stavů, položka Pořadí určuje, v jakém pořadí budou tyto alternativní další stavy uživateli nabídnuty.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.