Zálohové listy vydané - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu zálohovému listu prijatému zo záložky Zoznam. Položky zadávané k dokladom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Firma Obsah Ručné párovanie Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Doklad Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Celkom

V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú čiastku dokladu. Táto suma je vypočítavaná po zmene či pridaní každého riadka ako celkový súčet. Ak je doklad v inej ako lokálnej mene, je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.

Var.symb. Variabilný symbol daného zálohového listu. Podľa stavu parametra Editácia variabilného symbolu na výstupných dokladoch je buď tvorený automaticky alebo zadávaný užívateľom.
Objednávka Číslo objednávky prijatej, ku ktorej sa viaže aktuálny zálohový list, tzn. podľa ktorej bol zálohový list vystavený, funkciou Nový podľa objednávky prijatej zo záložky Zoznam zálohových listov alebo funkciou Vytvoriť zálohový list vydaný v objednávkach prijatých.

Subzáložka Hlavička

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Rad
DocQueue_ID

Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Na už existujúcich záznamoch zadaný rad už nie je možné meniť.

Ak ste sa pri zadaní pomýlili, jedinou možnosťou opravy je doklad zmazať a vystaviť iný (najjednoduchšie skopírovaním pôvodného s úpravou potrebných údajov a následným vymazaním pôvodného - ak ho, samozrejme, ešte je možné zmazať).

Obdobie
Period_ID
Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov. Na už existujúcich záznamoch zadané obdobie už nie je možné meniť.
Dátum
DocDate$DATE
Dátum vystavenia dokladu. Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Firma
Firm_ID

Firma z Adresára firiem, na ktorú bude daný doklad vystavený. Povinná položka. Ak nechcete na niektorý doklad konkrétnu firmu z nejakého dôvodu uvádzať, je možné využiť nejakú fiktívnu pre tento účel nadefinovanú. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka firiem-Adresára. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Položka sa môže predvyplniť podľa toho, odkiaľ a ako je tvorba nového ZLV vyvolaná, ale je samozrejme možné zadať inú. Napr.:

Adresu vybranej firmy, príp. ďalšie údaje o nej si je možné prehliadať v subzáložke Firma, kde je ďalej možné vybrať jednu z prevádzkarní danej firmy alebo zadať odkaz na osobu.

Okrem firmy ďalej môže byť s ohľadom na nastavenie firemných parametrov a splnenie príslušných podmienok:

Popis
Description
Stručný popis daného dokladu, zobrazuje sa ako dopĺňajúca špecifikácia daného dokladu napr. v záložke Zoznam, prostredníctvom predkontácií môže byť využitý neskôr tiež ako popis (či jeho časť) daného dokladu v účtovnom denníku a pod.. Nepovinná položka.
Ostatné údaje
Dátum spl.
DueDate$DATE
Dátum splatnosti daného zálohového listu. Pokiaľ má firma v Adresári nastavený dátum splatnosti, predvypĺňa sa podľa neho, inak sa predvyplní podľa nastaveného dátumu splatnosti z Firemných údajov.
Bankový účet
BankAccount_ID
Vlastný bankový účet. Zadáte číslo účtu alebo vyberiete z číselníka bankových účtov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Predvypĺňa sa účtom nastaveným vo Firemných údajoch (v prípade dokladov vystavovaných podľa iného záznamu sa môže preberať z neho), ale je samozrejme možné zadať iný.
Konšt.symbol
ConstSymbol_ID
Konštantný symbol alebo platobný titul. Zadáte alebo vyberiete z číselníka konšt. symbolov. Či je položka povinná a ako sa predvypĺňa a či ju je možné editovať, pozri popis v kap. konšt. symboly.
Variabilný symbol
VarSymbol
Položka je k dispozícii len vtedy, ak je nastavené, že variabilný symbol na výstupných dokladoch má byť editovateľná položka. Ďalej viď popis parametra Editácia variabilného symbolu na výstupných dokladoch.
Spôsob úhrady
PaymentType_ID

Zadáte kód alebo vyberiete z číselníkov nadefinovaných spôsobov úhrady. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Nepovinná položka. Ak má firma zadaná v hlavičke dokladu, viď vyššie, nastavený spôsob úhrady v jej subzáložke Ďalšie údaje, potom sa predvyplní touto hodnotou.

Niektoré zvolené spôsoby úhrady môžu vyvolať po uložení dokladu príslušné súvisiace akcie:

 • Platba zloženkou či dobierkou - pri platbe zloženkou resp. dobierkou je možné ihneď po uložení dokladu zloženku resp. dobierku rovno vytlačiť. Tlač resp. export po uložení musí byť nastavený, viď nastavenie tlače zloženky resp. dobierky vo funkcii Nastavenie tlače po uložení.
Spôsob dopravy
TransportationType_ID
Zadáte kód alebo vyberiete z číselníkov nadefinovaných spôsobov dopravy. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Nepovinná položka.
Zahraničie/cudzia mena
Tuzemsko/Vývoz

Položka typu prepínač, podľa ktorého nastavenia sa sprístupňuje alebo zneprístupňuje na editáciu druhá položka Krajiny, v ktorej sa potom zadáva kód konkrétnej krajiny.

Táto položka všeobecne určuje, či sa vystavovaný doklad bude správať ako doklad domáci či zahraničný. (Pri zahraničných dokladoch, ktoré sú s DPH, sa nezadávajú všeobecne sadzby DPH (je možné zadať len sadzbu 0%), naopak sa zadávajú indexy DPH, nie sú k dispozícii niektoré položky z hlavičky závislé na nastavení krajiny, nie sú k dispozícii celkové sumy ceny s DPH a DPH a pod.).

Pri samotných Zálohových listoch voľba Tuzemsko/Vývoz resp. zadaná krajina nemá význam, pretože nejde o daňový doklad. No zálohové listy je možné importovať do následných predajných dokladov (faktúr), na ktorých položka krajina význam má a do ktorých sa krajina môže zo zálohového listu prevziať.

Krajina
Country_ID

Či je položka editovateľná, závisí od nastavenia predchádzajúcej položky Tuzemsko/Vývoz:

 • Tuzemsko - v tomto prípade je položka na zadanie kódu krajiny predvyplnená kódom lokálnej krajiny nastavenej vo Firemných údajoch a nie je ju možné editovať (nemá to význam)
 • Vývoz - v tomto prípade sa položka na zadanie kódu krajiny sprístupní na editáciu a zadáte do nej kód ľubovoľnej krajiny z číselníka krajín (okrem krajiny lokálnej). (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Ak je zálohový list v cudzej mene a ak je zúčtovaný, krajinu už nie je možné meniť. Ďalej viď popis pri položke Mena.

Mena
Currency_ID

Mena, v ktorej je daný doklad vystavovaný. Či je položka editovateľná a ako sa predvypĺňa, závisí od viacerých skutočností: od toho, akým spôsobom sa doklad vystavuje (napr. či podľa nejakého iného dokladu a pod.) atď.

Predvypĺňa sa nasledovne:

 • prednostne menou z importovaného dokladu, ak ide o procesnú tvorbu dokladu, v rámci ktorej sa mena, čoby hlavičkový údaj, má preberať,
 • alebo menou nastavenou pre firmu zadanú v hlavičke dokladu (ak má daná firma túto svoju preferovanú menu nastavenú), alebo lokálnou menou v opačnom prípade,
 • alebo po zadaní krajiny do hlavičky dokladu menou danej krajiny, ak firma zadaná v hlavičke nemá nastavenú vlastnú preferovanú menu.

  Po zmene firmy resp. krajiny sa môže zmeniť aj mena. Platí:

  • po zmene firmy sa vyvolá znovu predvyplnenie meny menou nastavenou pre firmu, ale IBA vtedy, ak ju táto má nastavenú a ak vystavovaný doklad zatiaľ nemá žiadny riadok alebo neexistujú iné skutočnosti, ktoré už znemožňujú menu zmeniť, viď ďalej (v opačnom prípade sa mena na doklade nijako nezmení)
  • po zmene krajiny sa vyvolá znovu predvyplnenie meny menou danej krajiny, ale IBA vtedy, ak firma v hlavičke nemá preferovanú menu nastavenú a ak vystavovaný doklad zatiaľ nemá žiadny riadok alebo neexistujú iné skutočnosti, ktoré už znemožňujú menu zmeniť, viď ďalej (v opačnom prípade sa mena na doklade nijako nezmení)

Ak je zadaná mena iná ako lokálna, sprístupní sa položka a funkčné tlačidlo na zadanie kurzu. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • Načítaj - načíta kurz z kurzového lístka platný pre dátum dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu) príp. dátum plnenia.
 • Ulož kurz - uloží kurz do kurzového lístka s dátumom dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu) príp. dátum plnenia. Použijete vtedy, pokiaľ nemáte v kurz. lístku zadaný aktuálny kurz, kurz doplníte na doklad ručne a chcete, aby sa súčasne uložil aj do kurzového lístka.
 • Kurzový lístok- vyvolá agendu Kurzový lístok

Po zadaní cudzej meny sa kurz predvyplní. V tomto prípade predvypĺňaný kurz závisí od stavu firemného parametra Na dokladoch v cudzej mene predvypĺňať kurz a Pri predvypĺňaní kurzu použiť kurz. Predvyplnený kurz je možné zmeniť. Po zmene dátumov v hlavičke dokladu sa opäť automaticky zaktualizuje k príslušnému dátumu s ohľadom na nastavenie spomenutých parametrov. Je-li parametr Při kopii dokladu přebírat datum a období nastaven na Ano a jedná-li se o kopii dokladu podle jiného dokladu, kurz se, stejně jako datumy, přebere z kopírovaného dokladu.

Dále se kurz může automaticky změnit po zadání platby (dokladu platícího daný zálohový list) podle kurzu dané platby a to s ohledem na nastavení firemního parametru Při platbě nezdaněných záloh změnit kurz zálohy podle dokladu platby a datum platby vůči jiným platbám.

Menu už nie je možné meniť, pokiaľ bol doklad zaplatený. Platby môžu byť totiž vykonané v inej mene, a preto sa na dokladoch platby o. i. zapamätáva "suma platby" v mene dokladu. Pokiaľ by sa mena dokladu spätne zmenila, sumy platby by boli chybne.

Ak je zálohový list v cudzej mene a ak je zúčtovaný, menu a kurz už nie je možné meniť. Dôvodom je to, že zúčtovanie zálohových listov sa účtuje spoločne s dokladmi, do ktorých bolo zúčtovanie vykonané a taká zmena by následne znamenala nutnosť prepočítania a preúčtovanie všetkých čerpaní (zúčtovaní) zálohového listu, čo by nemuselo byť v praxi žiaduce. Ak potrebujete menu napriek tomu zmeniť, zrušte najprv vykonané zúčtovania.

Kurz
(RefCurrency_ID.Code)
(LocalRefCurrency_ID)
Prepne na subzáložku Obsah.

V hlavičkových údajoch zálohového listu sa nezadáva kontácia, keďže zúčtovanie zálohového listu sa účtuje podľa kontácie v rámci dokladu (napr. faktúry), do ktorého bol zúčtovaný.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slúži na zobrazenie adresy sídla firmy zadanej do dokladu (pozri položka Firma v hlavičke dokladu), príp. aj ďalších údajov o danej firme, ako sú napr. nezaplatené doklady, z ktorých sa vyhodnocuje prečerpanie kreditu firmy. Ďalej na zadanie osoby, na ktorú sa má doklad odkazovať, a ďalej na výber jednej z prevádzkarní nadefinovaných k danej firme v Adresári v subzáložke Prevádzkarne. Prevádzkareň je na všetkých dokladoch, na ktorých sa zadáva firma, povinná, ale globálnym parametrom "Predvypĺňať firemné prevádzkarne" sa dá nastaviť jej automatické predvypĺňanie.

Podrobne o použití prevádzok viď kap. Vecný obsah - Prevádzky firiem.

Pravidlá použitia tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Záložka Firma - všeobecne.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slúži na zadanie riadkov dokladu. Obsahuje:

Zoznam riadkov

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doteraz zadaných riadkov. Pokiaľ tvoríte zálohový list bez importu objednávky prijatej, je zoznam riadkov na počiatku prázdny. V opačnom prípade sa importujú do zálohového listu riadky objednávky prijatej a súčasne sa vytvorí riadok zálohy na celkovú sumu objednávky.

V zozname riadkov sú niektoré položky k dispozícii v závislosti na zvolenom type riadka. Ich podrobný popis nájdete pri popise daného typu riadka v spoločnej kapitole Typy riadkov na dokladoch, tu sa na tento popis budeme iba odvolávať. Zostávajúce položky popíšeme tu:

Názov Popis
Typ

Skrytý zoznam, z ktorého vyberiete, o aký typ riadka ide. V zálohovom liste sa môžu vyskytnúť typy riadkov 0-Text, 1-Text so sumou (ale bez sumy, tá tu nemá význam, takže ide vlastne o obdobu riadka 0), 2-Text s počtom a sumou (ale bez sumy, tá tu nemá význam), 3-skladový riadok a 4-riadok zálohy.

Automaticky vzniká typ riadka 1 s textom Zaokrúhlenie pri procesnej tvorbe OP → ZLV v prípade, že zálohový list vydaný vzniká zo všetkých riadkov objednávky prijatej a je potrebné vykonať centové vyrovnanie, aby súhlasili sumy v hlavičke OP a ZLV.

Text K dispozícii len pre typ riadka 0, 1, 2 a 4 na zadanie ľubovoľného textu.
Sklad K dispozícii len pre typ riadka 3 na zadanie skladu, z ktorého sa bude vyberať sklad. karta (výber karty do zálohového listu má význam len textového obsahu tohto ZL, k žiadnej expedícii nedochádza).
Kód skl.karty a Názov skl.karty

K dispozícii len pre typ riadka 3 na zadanie skladovej karty. Ktorý údaj o skladovej karte sa bude v tejto položke v danom doklade zadávať a následne zobrazovať, závisí od nastavenia položky Zadávať v lište navigátora v spodnej časti záložky. Podrobnejšie viď popis riadka 3 - položka Sklad.karta.

Zadanie viacerých riadkov (skladových kariet) naraz:

Zadať môžete i viac skladových kariet naraz, makrokartu alebo kartu s obalmi, príp. môžete zadávať množstvo vybraných označených kariet priamo nad číselníkom skladových kariet v prípade Režimu zadania expedovaného množstva priamo nad zoznamom skladových kariet. Podrobnejšie viď popis riadka 3 a popis zadania viacerých riadkov do dokladu naraz.

Počet

K dispozícii len pre typ 2 a 3 na zadanie množstva.

Pri riadku typu 2 je počet desatinných miest, na ktoré je túto položku možné zadať, stanovený na 6. Pri riadku typu 3 sa maximálny počet desatinných miest, na ktoré je túto položku možné zadať, riadi vybranou jednotkou a jej vzťahom k 1, resp. jednicovým množstvom.

Jedn. K dispozícii len pre typ 2 a 3 na zadanie jednotiek.
J. cena Položka je k dispozícii len v prípade, že doklad vznikol na základe procesnej tvorby OP → ZLV, a to len pre typ 1, 2 a 3 pre prípadnú zmenu jednotkovej ceny. Využíva sa k dopočítaniu sumy zálohy pomocou funkcie Prepočítať zálohu.
Suma K dispozícii len pre typ 4 na zadanie sumy zálohy.
Stredisko

Stredisko pre daný riadok dokladu. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na iné stredisko.

Povinná položka. Zo stredísk zadaných na riadkoch dokladov je možné potom čerpať v účtovných predkontáciách a viesť tak automatizované strediskové účtovníctvo. V prípade zálohových listov sa účtujú len ich zúčtovania záloh z riadkov typu 4. Rovnako ako v celom systéme sa aj tu stredisko zadáva pri všetkých typoch riadkov (aj pri textových). Kvôli urýchleniu zadávania sa v novom riadku stredisko predvypĺňa zadaným strediskom z riadka predchádzajúceho.

Zákazka

Zákazka pre daný riadok dokladu. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na inú zákazku.

Zo zákaziek zadaných na riadkoch dokladov je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a vykonávať tak automatizované rozúčtovanie dokladov na zákazky. Zákazka sa zadáva pri všetkých typoch riadkov (aj pri textových), pre urýchlenie zadávania sa pri novom riadku zákazka predvypĺňa zadanou zákazkou z predchádzajúceho riadka.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.

Položka sa môže predvyplniť podľa toho, odkiaľ a ako je tvorba nového ZLV vyvolaná. Napr.:
 • V prípade dokladov vystavovaných podľa iného záznamu sa môže preberať z neho.
 • Zákazkou zadanou pri predaji, ak ide o príjem zálohy na pokladni alebo o platbu existujúceho dokladu (viď Predaj s využitím záloh, faktúr) a spomenuté položky sú zadané pri predaji (možnosť zadania na pokladni viď nastavenie Doplnkových informácií k účtenke v agende Prevádzky).
 • Podľa položky Zákazka z definície pokladničného miesta. (Tzn. ak je v systéme nastavené povinné používanie zákaziek, obch. prípadov, projektov (viď firemné parametre), ale spomenuté položky nie sú zadané pri predaji.)
 • A pod.
Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Obsah v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu, zmene ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený.
 • Zadávať - Pre nastavenie zadávaného údaja o sklad. karte, podrobnejšie bolo toto tlačidlo popísané pri výklade položky Skladová karta na skladovom riadku.

Panel definovateľných formulárov riadkov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii len vtedy, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov riadkov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Ručné párovanie

Subzáložka všeobecne umožňuje prehliadať si a prípadne aj ručne zadávať väzby na párovacie doklady (všeobecne záznamy), resp. na párovacie skupiny, pre uskutočnenie požadovaného spárovania do súvzťažných saldokontných skupín po zaúčtovaní do účtovného denníka.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a bola podrobne popísané v kap. Záložka Ručné párovanie - všeobecné pravidlá.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Prepočítať zálohu -

Funkciu má zmysel použiť len vtedy, pokiaľ zálohový list vydaný vznikol pomocou procesnej tvorby OP → ZLV, inak nie sú k dispozícii sumy na jednotlivých riadkoch, z ktorých by bolo možné zálohu spočítať.

Funkcia umožní určiť sumu zálohy na základe aktuálneho obsahu zálohového listu vydaného, tzn. sčíta sumy z jednotlivých riadkov zálohového listu vydaného, ktoré nie sú typu 4 - záloha, a prípadne zohľadní, koľko percent zo získaného súčtu sa má doplniť ako suma zálohy do riadka typu 4 - záloha. Tak je možné jednoducho získať novú sumu zálohy pri zmene obsahu alebo počtu kusov na jednotlivých riadkoch ZLV. Je k dispozícii iba v editačnom režime.

Po vyvolaní funkcie sa objaví dialóg s informáciou o súčte súm na jednotlivých riadkoch a s možnosťou zadať percento vypočítanej sumy, ktoré chcete do celkovej výšky zálohy prevziať. Na základe doplnených údajov sa dopočíta aktuálna suma zálohy. Po každej zmene počtu kusov alebo jednotkovej ceny, prípadne po zmazaní či pridaní riadka je možné pomocou tejto funkcie znovu spočítať aktuálnu výšku zálohy. To napr. umožňuje, aby zákazník platil tovar, ktorý si objednal, postupne pomocou niekoľkých záloh.

Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).