Záložka Platby - všeobecne

Záložka Platby je k dispozici v agendách dokladů, které mohou být placeny, tedy jedná se o předpisy plateb (např. faktury, zálohové listy, ostatní příjmy/výdaje apod.). Záložka Platby v agendách platených dokladov slúži na zobrazovanie zoznamu platieb daného dokladu, zadávanie nových, opravovanie platieb, mazanie atď.

Záložka Platby obsahuje prvok needitovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam zatiaľ zadaných platieb (na začiatku prázdny), tzn. platiacich dokladov k aktuálnemu dokladu v záložke Zoznam.

V hornej časti záložky Platby je k dispozícii položka:

Názov Popis
K dokladu Zobrazuje číslo plateného dokladu, tzn. aktuálneho dokladu v záložke Zoznam danej agendy.

V needitovateľnom zozname platieb sa zobrazujú základné údaje o každej platbe:

Názov Popis
+/- Znamienko platby, ktoré udáva, či ide o úhradu dokladu zodpovedajúcim platiacim dokladom (vzhľadom na typ plateného dokladu) alebo inverzným. Podrobne viď typy platieb z hľadiska príjmov a výdajov
Spôsob Identifikuje typ platby z hľadiska typu platiaceho dokladu.
Číslo dokladu Číslo platiaceho dokladu.
Dátum Dátum platby. Obsah položky Dátum z hlavičky platiaceho dokladu. Pri zúčtovaní záloh dátum zúčtovania.
Suma

Celková suma uvedená na platiacom doklade, teda suma, na ktorú je daný platiaci doklad vystavený.

Ide o sumu v mene platiaceho dokladu!

V prípade zúčtovania záloh ide o sumu zúčtovanej zálohy. V prípade platieb bankovými výpismi ide o sumu zadanú na príslušnom riadku bankového výpisu v mene zadanej na danom riadku. Pre ostatné platby platí: Pri zadávaní platiaceho dokladu z agendy plateného dokladu ide o obsah položky Suma zo subzáložky Platba. Pri pripájaní už existujúceho dokladu z agendy plateného dokladu, resp. pri zadávaní platby z agendy platiaceho dokladu zo záložky Rozdelenie platby ide o položku celková suma dokladu (je uvedená napr. v hornej časti záložky Detail platiaceho dokladu).

Suma (lok.)

Predošlá položka Suma, prepočítaná na lokálnu menu podľa kurzu zadaného v hlavičke platiaceho dokladu, resp. v riadku bankového výpisu, pri zúčtovaní záloh v hlavičke zálohového listu.

Způsoby přepočtu, použitý kurzovní lístek vzhledem ke vztažné měně závisí na nastavení denominací pro jednotlivé měny z kurzovního lístku atd. viz kap. Věcný obsah-Cizí měny - denominace, EUR a příp. dále na nastaveném zaokrouhlení pro dané měny. Ak je platiaci doklad v lokálnej mene, položka Suma(lok.) je samozrejme rovnaká ako predchádzajúca položka Suma.

Suma platby

Suma úhrady plateného dokladu. Udáva, akou sumou peňazí má byť platený doklad uhradený zadaným platiacim dokladom, teda aká suma sa má na daný doklad zaznamenať ako jeho "zaplatenie", tzn. pripočítať k celkovej sume platieb príp. od celkovej sumy platieb odčítať (napr. v prípade vyrovnávania preplatkov a pod.).

Ide o sumu v mene plateného dokladu!

Položka Suma platby sa vo väčšine prípadov rovná položke Suma, prípadne prevedenej na menu plateného dokladu. No pri zadaní novej platby môže byť v niektorých prípadoch zadaná aj odlišne. Ďalší popis viď popis položky Suma platby v zadaní novej platby.

Bank. účet/ Pokladňa Číslo bankového účtu resp. meno pokladne, z ktorých sa uskutočnila platba. Položka má význam len pre platby bankovým prevodom alebo pokladňou. Informatívna položka.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v záložke Platby na platených dokladoch

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

Pod navigátorom sú uvedené sumárne položky informujúce o stave zaplatenia daného dokladu. Sú uvedené jednak v samostatnom stĺpci v mene dokladu a jednak v samostatnom stĺpci v prepočte na lokálnu menu:

Keď samotný doklad v lokálnej mene, čísla v oboch stĺpcoch sú pochopiteľne rovnaké!

Uvedené sumárne položky:

Názov Popis
Predpísaná suma Tzn. suma, na ktorú bol aktuálny platený doklad vystavený.
Predpísané mínus dobropisované

Táto sumárna položka je k dispozícii len pri niektorých platených dokladoch, ku ktorým môže existovať inverzný doklad (napr. k faktúram prijatým môžu existovať dobropisy faktúr prijatých).

Ide potom o sumu predpísanú daným dokladom (napr. faktúrou prijatou) mínus sumu celkom dobropisovanú (tzn. napr. mínus predpis dobropisov k danej faktúre prijatej).

Na dokladech typu Dobropis faktúry vydanej položka zohledňuje i případné volné řádky nesvázané s řádky faktury (částka uvedená v této položce je zvýšena o částku volných řádků na dobropisu v absolutní hodnotě.

Dodavatel vystaví odběrateli fakturu na 25 tun písku ve výši 6625 Kč za materiál a 2750 Kč za dopravu, celkem 9375 Kč.

Odběratel spotřebuje 17 tun, nespotřebovaných 8 tun v ceně 2120 Kč si dodavatel odveze zpátky. Náklady za odvoz činí 880 Kč.

Dodavatel vystaví odběrateli dobropis, který bude obsahovat dva řádky:

  • +2120 Kč za vrácený písek
  • -890 Kč za dopravu

Celková částka dobropisu bude činit 1230 Kč.

V této položce (Předepsáno minus dobropisováno) bude uvedena částka 9375 Kč - 1230 Kč = 8145 Kč.

Nezaplatené dobropisy

Táto sumárna položka je k dispozícii len pri niektorých platených dokladoch, ku ktorým môže existovať inverzný doklad, pozri popis predošlej položky.

Inverzné doklady vystavené k platenému dokladu môžu byť už čiastočne alebo úplne uhradené, príp. i preplatené. Položka uvádza sumu inverzných dokladov celkom, ktorá zostáva k zaplateniu, tzn. predpis inverzných dokladov celkom mínus dosiaľ uskutočnené platby inverzných dokladov.

Platobné príkazy

Táto položka je k dispozícii len pri dokladoch, ku ktorým je možné vygenerovať platobný príkaz (FP, ZLP, DV, OV, DDV a JSD).

Ide o súčet platieb zo žiadostí a platobných príkazév vygenerovaných k zdrojovému dokladu. Pokiaľ sa príkaz vykoná (potvrdí sa bankovým výpisom), tak sa do tohto súčtu už nezahŕňa.

Pokiaľ už k dokladu existuje nejaká platba (bez ohľadu na to, aká), tak sa info o platobných príkazoch prestane zobrazovať, pretože sa má za to, že ak existuje taká platba, dané príkazy boli týmto zaplatené. Pritom k tomu, či je daná platba bankový výpis, či iný typ platby a či sú, či nie sú prípadné existujúce príkazy s týmto výpisom zviazané, sa neprihliada.

Celkom zaplatené Suma všetkých doteraz uskutočnených platieb aktuálneho plateného dokladu.
Zostáva zaplatiť Suma, ktorá zostáva k úhrade, tzn. predpis aktuálneho dokladu, prípadne mínus nezaplatené dobropisy mínus celkom zaplatené.
Informácia o vyrovnanosti

Táto položka je k dispozícii len pri dobropisoch faktúr vydaných (DV) a dobropisoch faktúr prijatých (DP). Informuje, ako je z hľadiska platieb vyrovnaná celá skupina faktúry a jej dobropisov.

Informácia korešponduje s obmedzením podľa vyrovnanosti dobropisov. Tu len zobrazuje navyše informáciu o výške nevyrovnanej sumy, ktorú ešte máme za danú skupinu dostať (tzn. ktorá nám ešte chýba) alebo ktorú máme za danú skupinu ešte zaplatiť.

Kedy sa dobropis považuje za vyrovnaný a ďalšie informácie, viď Vyrovnanie skupiny faktúra a jej dobropisy.
Zostáva vyrovnať

K dispozícii je rovnako ako predchádzajúca položka. Suma, ktorú je ešte potrebné uhradiť, aby celá skupina faktúry a jej dobropisov bola vyrovnaná na nulu, tzn. aby u nej nebol žiadny nedoplatok či preplatok.

Znamienko sumy sa zobrazuje tak, aby vyjadrovalo, či je z pohľadu celej skupiny ešte potrebné niečo zaplatiť, alebo naopak, či niečo prevyšuje. Tzn. vypočíta sa:

  • V prípade DV ako (predpis FV - suma predpisov DV + suma platieb DV vrátane KR - suma platieb FV vrátane KR)
  • V prípade DP ako (predpis FV - suma predpisov DV + suma platieb DV vrátane KR - suma platieb FV vrátane KR)

Príklad zobrazenia sumárnych položiek faktúry vydanej a jej dobropisu:

Príklad zobrazenia stavu zaplatenia faktúry a jej dobropisov. Zostáva zaplatiť +450 Sk, od odberateľa by teda malo doraziť ešte +450 Sk.

Príklad zobrazenia stavu zaplatenia dobropisu a informácie o vyrovnanosti zaplatenia celej skupiny faktúry a jej dobropisov. Z dobropisu samotného je síce zaplatená iba jeho časť, tzn. že nie je uhradený celý, Zostáva vyrovnať je však kladná suma, ktorá signalizuje, že na dobropise už žiadny faktický nedoplatok nie je, naopak príde ešte 450 Sk od odberateľa.

V rámci dobropisov prijatých je situácia analogická.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Pridávanie, mazanie a ďalšie akcie s platbami dokladu prebiehajú prostredníctvom funkcií uvedených ďalej:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis
Nový F2 -

Zadanie novej platby aktuálneho dokladu. Touto funkciou sa vytvorí nový platiaci doklad zodpovedajúceho typu (podľa typu platby, ktorý zvolíte), ktorý pribudne v príslušnej agende platiacich dokladov a bude mať väzbu na aktuálny platený doklad.

Pokud zadáváte novou platbu z této záložky (tj. platbu pokladnou nebo ostatním dokladem) k placenému dokladu, k němuž byl vystaven dosud nerealizovaný žádost o platební příkaz nebo dosud nerealizovaný platební příkaz, systém vás při ukládání platby upozorní, že takový žádost o platební příkaz nebo platební příkaz existuje, a je na vás, abyste situaci vyřešili podle svých potřeb, viz kapitola Často kladené otázky - Smaže se platební příkaz, když fakturu přijatou zaplatím jinak než bankovním výpisem?.

Ide o jednu z možností zaevidovania novej platby dokladu. Zadanie novej platby zadaním nového platiaceho dokladu z agendy plateného dokladu je podobné vo všetkých agendách a popisuje ho rovnomenná kapitola.

Zadať novú platbu nie je možne do obdobia, za ktoré je rad plateného dokladu už uzavretý uzávierkou fakturácie, resp. uzávierkou ostatných príjmov/výdajov.

Platba pokladničným dokladom môže vyvolať dialóg Spôsob fiškalizácie dokladu (vo všetkých agendách, ktoré umožňujú platbu pokladničným príjmom / pokladničným výdajom) Za akých podmienok k fiškalizácii dôjde viď oddiel Fiškalizácia v module Pokladňa.

Opraviť F4 -

Umožní vykonať opravu údajov zadanej platby. Funkcia vyvolá rovnaký formulár ako je na zadanie nového platiaceho dokladu z agendy plateného dokladu, kde môžete uskutočniť požadované opravy. Položky, ktoré už nie je možné opravovať, sú neprístupné.

Ak má platiaca účtenka viac riadkov (môže nastať len v prípade, že nebola vystavená ako nová v záložke Platby, ale priamo v svojej agende a k predpisu platby bola pripojená odtiaľ alebo v záložke Platby až dodatočne), nie je možné v záložke Platby opravovať a opravu je možné uskutočniť jedine priamo v zdrojovej agende.

Niektoré typy platiacich dokladov na tomto mieste nie je možné opravovať. Napr. kurzové rozdiely a závierkové kurzové rozdiely či platby bankovým výpisom. Opravu je možné vykonať jedine priamo v zdrojovej agende (k väčšine typov platiacich dokladov je možné ju vyvolať štandardne priamo zo záložky Platby) alebo vôbec - potom je nutné chybne vykonanú platbu ošetriť inak ako obyčajnou opravou existujúceho platiaceho dokladu. Niektoré typy platiacich dokladov je tu možné opravovať len čiastočne (napr. platiace doklady vzniknuté v rámci platieb faktúr a zálohových listov na pokladni pokladničného predaja).

Ak ide o platby zálohového listu a ak nie je vo firemných parametroch dovolené zúčtovať nezaplatené zálohové listy, tak nepovolí vykonať takú opravu, po ktorej by zaplatená suma celkom bola nižšia ako zúčtovaná suma celkom. Viď zúčtovanie zálohového listu.

Opraviť nie je možné platbu vystavenú do obdobia, za ktoré je rad plateného dokladu už uzavretý uzávierkou fakturácie, resp. uzávierkou ostatných príjmov/výdajov.

Pripojiť shift+F2 -

Umožní pripojiť k platenému dokladu nejaký už existujúci doklad ako jeho platbu.

Ide o jednu z možností zaevidovania novej platby dokladu (v tejto kapitole bolo uvedené aj obmedzenie pre pripájané doklady). Zadanie novej platby pripojením už existujúceho dokladu z agendy plateného dokladu je podobné vo všetkých agendách a popisuje ho rovnomenná kapitola.

Pripojiť ako novú platbu nie je možne doklad vystavený do obdobia, za ktoré je rad plateného dokladu už uzavretý uzávierkou fakturácie, resp. uzávierkou ostatných príjmov/výdajov.

Pokiaľ používate schvaľovanie dokladov, nemusí byť povolené pripojenie dokladu, ktorý podlieha schvaľovaniu v závislosti od stavu schválenia dokladu a definícií v agende Povolenie opráv. Viď tiež Opravy a mazanie dokladov podliehajúcich schvaľovaniu.

Odpojiť shift+F8 -

Funkcia inverzná k Pripojiť. Umožní odpojiť platbu od aktuálneho záznamu. Platiaci doklad sa samozrejme nijako nemaže, iba sa zruší väzba medzi plateným a platiacim dokladom. Pri zúčtovaní záloh sa zruší uskutočnené zúčtovanie.

V záložke Platby je možné od plateného dokladu odpojiť pokladničné účtenky, ostatné doklady, zálohové listy i riadky bankových výpisov. Rovnako je možné odpájať platiace doklady vzniknuté v rámci platieb faktúr a zálohových listov na pokladni pokladničného predaja, ak je potrebné vykonať nejaké opravy takýchto platieb, je tu však potrebné tak konať s uvážením. Viac viď popis platieb faktúr a zálohových listov na pokladni. Kurzové rozdiely a závierkové kurzové rozdiely odpojiť nie je možné, dajú sa len zmazať a to ručne v agende kurzových rozdielov, resp. v prípade kurzových rozdielov nerealizovaných daňovo uznateľných zrušením uzávierky.

Ak ide o platby zálohového listu a ak nie je vo firemných parametroch dovolené zúčtovať nezaplatené zálohové listy, tak nepovolí odpojenie platby, po ktorom by zaplatená suma celkom bola nižšia ako zúčtovaná suma celkom. Viď zúčtovanie zálohového listu.

Odpojiť nie je možné platbu vystavenú do obdobia, za ktoré je rad plateného dokladu už uzavretý uzávierkou fakturácie, resp. uzávierkou ostatných príjmov/výdajov.

Vymazať F8 -

Aktuálnu platbu vymaže. Tzn. na rozdiel od predchádzajúceho variantu sa zmaže celý doklad.

Podobne ako pri funkcii Odpojiť nie je možné z tohto miesta mazať platby bankou a kurzové rozdiely. Nie je tu tiež možné mazať platiace doklady vzniknuté v rámci platieb faktúr a zálohových listov na pokladni pokladničného predaja.

Ak ide o platby zálohového listu a ak nie je vo firemných parametroch dovolené zúčtovať nezaplatené zálohové listy, tak nepovolí zmazanie platby, po ktorom by zaplatená suma celkom bola nižšia ako zúčtovaná suma celkom. Viď zúčtovanie zálohového listu.

Vymazať nie je možné platbu vystavenú do obdobia, za ktoré je rad plateného dokladu už uzavretý uzávierkou fakturácie, resp. uzávierkou ostatných príjmov/výdajov.

Doplatiť - -

Pokud je hodnota Zbývá zaplatit na této záložce nenulová (kladná nebo záporná), funkce Doplatit umožňuje vygenerovat doklad typu Ostatné príjmy (OSP) nebo Ostatné výdaje (OSV) pro dorovnání platby.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud má přihlášený uživatel přidělené právo Automatické vyrovnání plateb dokladu a použití funkce "Doplatit".

Pokud je doklad zaplacený přesně, není funkce aktivní (žádný doklad není zapotřebí generovat).

Funkci není možné použít, pokud k placenému dokladu existuje definice pro skonto a dosud není vygenerován opravný Dobropis faktúry vydanej.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

Funkce podporuje dorovnávání nedoplacených i přeplacených dokladů. Více informací naleznete v sekci Dorovnávání plateb v kapitole Typy plateb - typy platících dokladů, příjmové/výdajové doklady, znaménka +/-, dorovnávání plateb.

Doklad

F6 alebo shift+F6

-

Zobrazí aktuálny platiaci doklad.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • otvoriť tu - otvorí agendu zdrojového dokladu "cez" agendu plateného dokladu
  • otvoriť samostatne

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu platiaceho dokladu k aktuálnemu platenému dokladu a otvorí ju buď "cez" agendu plateného dokladu alebo samostatne (ak je platiacim dokladom riadok bankového výpisu, vyvolá funkcia agendu Prehľad platieb bankou). Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej dokladovej agendy platiacich dokladov. Takto odtiaľ vyvolaná agenda platiaceho dokladu sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za aktuálny platiaci doklad.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie vyvolanej agendy štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich dokladov v danej agende a pod.).

Tlač F5 -

Umožňuje vykonať štandardne tlač a to:

  • buď aktuálneho platiaceho dokladu
  • alebo zoznamu platieb (na rozdiel od funkcie Tlač v zozname platených dokladov sa tu pred tlačou nevyberá, ktoré záznamy tlačiť, tlačia sa tie, ktoré sú práve zobrazené v záložke.)
Občerstviť F11 - Ide o klasické občerstvenie, ale záznamov v tejto subzáložke.
Sledovanie zmien

ctrl+S alebo shift+ctrl+S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ak ide o platbu bankovým výpisom alebo vzájomným zápočtom, zobrazí sa história k celému dokladu (nie len k riadku bankového výpisu/vzájomného zápočtu, ktorý daný predpis platby platí).