Adresár firiem - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie k aktuálnej firme zo záložky Zoznam. Údaje zadávané k firme sú usporiadané do subzáložiek:

Obsiahnuté subzáložky: Sídlo Prevádzkarne Osoby Bank.účty Ďalšie údaje Kľúče Foto Sortimentné zľavy Formuláre Kategorizácia

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Ďalej môžu byť v hornej časti záložky k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Zadávať

Položka typu skrytý zoznam, kde môže užívateľ zvoliť, akým spôsobom bude nová firma do Adresára firiem zadaná. Je k dispozícii len v editačnom režime pri zadávaní novej firmy (viď funkciu Nový resp. funkciu Skopírovať).

Zvolená možnost ovlivňuje, jak se po uložení záznamu nastaví příznak Právnická osoba.

K dispozici jsou následující možnosti, mezi kterými se lze v průběhu editace nové firmy libovolně přepínat:

 • Firmu - firma sa založí štandardným spôsobom, tzn. jej názov zadáte z klávesnice do položky Názov firmy, pokiaľ k nej budete chcieť založiť či pripojiť nejaké osoby, vykonáte tak ručne v subzáložke Osoby.
 • Osobu ako firmu - v tomto prípade sa sprístupnia položky Priezvisko, Meno, Titul a Titul za menom, ktoré sa použijú pre predvyplnené položky Názov firmy. Tieto položky sú len dočasné, po uložení už nie sú k dispozícii. Predvyplnenie prebieha podľa výrazu, ktorý je definovaný vo funkcii Výraz pre predvyplnenie názvu novej firmy podľa údajov osoby a ktorý si je možné upraviť podľa vlastných požiadaviek. Takto predvyplnený názov firmy je možné ľubovoľne doupraviť. Prípadná následná zmena údaja v niektorej z položiek Priezvisko, Meno, Titul či Titul za menom vyvolá opätovné predvyplenie názvu firmy podľa nadefinovaného výrazu.
 • Osobu ako firmu so založením osoby - identické s predchádzajúcou voľbou, ale k novému záznamu sa založí naviac osoba v Adresári osôb s rovnakými nacionáliami, ktoré užívateľ vyplní na hlavičke firmy do položiek Priezvisko, Meno, Titul a Titul za menom. Táto osoba bude automaticky pripojená k zadávanej firme, tzn. bude uvedená v subzáložke Osoby. Ďalej bude pri takto založenej firmy vedená východisková osoba s údajmi vyplnenými pri zadávaní a táto východisková osoba bude napojená na osobu založenú. Ak sa pred zadávaním údajov osoby pripojí existujúca osoba, sú jej údaje použité do údajov osoby v hlavičke firmy a zároveň sa generuje názov firmy pomocou Výrazu pre predvyplnenie názvu novej firmy podľa údajov osoby.

Užívateľom naposledy použitý spôsob zadávania sa pamätá, keď je nový záznam uložený. Tento spôsob je prednastavený pri budúcom pridávaní rovnakým užívateľom.

Ak sa pridajú osoby k firme v režimoch "zadávať Firmu" a "zadávať Osobu ako firmu", a následne užívateľ prepne do režimu "zadávať Osobu ako firmu so založením osoby", pridá sa automaticky do zoznamu osôb firmy prázdny záznam, pripravený na zadávanie údajov "hlavičkovej" osoby.

Priezvisko, meno, titul a titul za menom Význam položiek plynie z ich názvu. Či sú k dispozícii, závisí na tom, ako je firma zadávaná. Viac viď popis položky Zadávať.

Nasledujú základné identifikačné údaje danej firmy. Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Kód firmy
Code

Kód označujúci firmu. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-20 znakov dlhý. Je to nepovinná položka, ale odporúčame ju využívať. Používa sa v číselníkových položkách na zadanie firmy napr. v hlavičkách dokladov, k triedeniu firiem a pod. a pokiaľ zvolíte správny tvar kódu, uľahčí vám to orientáciu v zozname firiem. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.)

Ako bolo povedané v kapitole Ako začať používať Adresár, je možné využiť možnosť jeho automatického generovania na základe definovanej štruktúry kódu. Ak je táto možnosť nastavená, novo zadávaným firmám sa kód predvypĺňa automaticky.

Na rýchle vyhľadanie záznamu, z ktorého vychádza generátor kódu na základe definovanej štruktúry kódu, (napr. keď potrebujete zistiť, prečo systém predvypĺňa kód, ktorý nie je v súvislom rade s predchádzajúcimi kódmi), môžete použiť funkciu na vyhľadanie záznamu s posledným existujúcim kódom v rade danom zadanou definíciou štruktúry kódu, ktorá nájde posledný záznam, z ktorého generátor kódu vychádza, a zobrazí o zázname bližšie informácie.

Pokiaľ bola firma vytvorená automaticky z číselníkov zdravotných poisťovní na základe položky Firma pri danej zdrav. poisťovni, tak sa ako Kód firmy použije kód danej zdravotnej poisťovne bez ohľadu na príp. nastavenú štruktúru kódu pre generovanie.

Pri ukladaní údajov sa zisťuje, či firma so zadaným kódom už neexistuje a ak existuje, program pri ukladaní na túto skutočnosť upozorní varovným hlásením. Samozrejme ale možno zadať firmám duplicitný kód, pokiaľ to z nejakého dôvodu potrebujete.

Názov firmy
Name

Obchodný názov firmy. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadanou firmou ako bližší, vysvetľujúci popis. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)

Pri novej firme sa názov môže predvypĺňať podľa aktuálneho obsahu položiek Priezvisko, Meno, Titul a Titul za menom, a to v závislosti od toho, ako je firma zadávaná. Viac viď popis položky Zadávať.

Může být rovněž předvyplněn jako jeden z údajů v rámci importu z veřejných databází. Viz popis funkčního tlačítka Import z Veřejné databáze (SK).

IČO
OrgIdentNumber
IČO firmy. Pri ukladaní údajov o firme sa kontroluje duplicita položky IČO podobne ako kód firmy. Duplicita sa nekontroluje pre prázdny reťazec (teda nezadané IČO).
IČ DPH
VATIdentNumber

IČ DPH firmy. Identifikačné číslo pre subjekty registrované k dani z pridanej hodnoty. Pri ukladaní údajov o firme sa kontroluje duplicita položky IČ DPH podobne ako v prípade kódu firmy. Duplicita sa nekontroluje pre prázdny reťazec (teda nezadané IČ DPH). Pozor, IČ DPH by malo byť uvedené v správnom formáte IČ DPH.

Položka IČ DPH je výhradne určená na evidenciu len daňového identifikačného čísla pre platbu DPH a pre nič iné (pre iné dane slúži položka DIČ). Tzn. IČ DPH slúži ako identifikácia platiteľa DPH, DIČ ako identifikácia pre iné dane. Položka IČ DPH teda nie je určená pre neplatiteľov DPH. Nezamieňajte IČ DPH s DIČ.

Nepovinná položka, ale je nevyhnutne nutné ju mať riadne vyplnenú, pokiaľ:

 • máte povinnosť vykazovať hlásenie KH DPH. Pre účely zostavenia KH DPH slúži vyplnenie IČ DPH na rozhodnutie, či je daná firma platiteľom či neplatiteľom DPH. Ak je IČ DPH vyplnené, budú daňové plnenia vstupovať do kontrolného hlásenia ako daňové plnenia prijaté a uskutočnené od a pre platiteľa DPH. Viď Vyplnenie IČ DPH a DIČ dodávateľov/odberateľov pre správne zaradenie dokladov do KH DPH.
 • máte povinnosť vykazovať hlásenie ESL a ide o odberateľa (tzv. obstarávateľa tovaru), ktorému ste ako osobe registrovanej k DPH v IČŠ uskutočnili dodávku tovaru do IČŠ, treba ju mať vyplnenú.

Pokud položka není vyplněna, při ukládání záznamu se zobrazí soft validační hláška, ale pouze v případě, že je ve firemních údajích zatržena položka Plátce DPH (tj. vlastní firma uživatele je plátcem DPH). Pro neplátce DPH by kontrola neměla význam.

V případě, že importujete údaje firmy z portálu ARES, viz též poznámka Skupinové DIČ.

Není-li zatržena volba Plátce DPH a je-li položka DIČ prázdná, vyplnění položky DIČ (přepsání z prázdné hodnoty na neprázdnou) automaticky způsobí zatržení volby Plátce DPH.

DIČ
TaxIdentNumber

DIČ firmy. Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty pre subjekty registrované u správcu dane bez ohľadu na to, či sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty.

DIČ sa vypĺňa v prípade, že ide o osobu povinnú k dani - neplatiteľ DPH.

Nepovinná položka, ale je nevyhnutne nutné ju mať riadne vyplnenú, hlavne pokiaľ:

Číslo EORI
EORIIdentNumber
Identifikačné číslo EORI (Economic Operator Registration and Identification) firmy. Vyžadované podľa legislatívy od 1.7.2009. Číslo pridelené každému podnikateľskému subjektu na území EÚ, určené predovšetkým na komunikáciu s colnými orgánmi členských štátov EÚ. Ide o jednotný systém registrácie a identifikácie, ktorý umožňuje, aby hospodárskemu subjektu podnikajúcemu na území EÚ stačila registrácia len v jednom členskom štáte.

Dále je zde k dispozici funkční tlačítko s volbou:

Názov Popis
Import z verejnej databázy (SK)

Dostupné volby:

 • Import z veřejné databáze (SK) - vyvolá import údajů z veřejné databáze (pro slovenské firmy, výchozí volba). Podrobný popis viď Komunikácia s verejnou databázou.
 • Import z portálu ARES (CZ) - vyvolá import údajů z portálu ARES (pro české firmy). Podrobný popis viz Komunikace s portálem ARES.

V závislosti na nastavení parametru Při importu z veřejných databází umožnit nastavení proxy se buď přímo načtou údaje z příslušné veřejné databáze nebo nejdříve dojde k zobrazení dialogového okna Nastavení HTTP serveru proxy.

Subzáložka Sídlo

Subzáložka obsahuje formuláre na zadanie adresy sídla firmy a ďalších doplňujúcich údajov. Adresa sídla je adresa, ktorá musí byť uvedená napr. na fakturačných dokladoch a pod.

Názov Popis
Panel adresy
  Položky v továrenskom nastavení:

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

    Adresa, Štát, ZIP, Telefón, Fax, E-mail, GPS atď.

Je možné zadať adresu a kontaktné položky, ktoré sa viažu k sídlu danej firmy. Význam a popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení viď Formulár na zadanie adresy.

Na rýchle prevzatie príslušných údajov adresy z niektorej z prevádzkarní (napr. pre prípad, keď firma zmení sídlo tak, že sa začne zhodovať s niektorou z existujúcich prevádzkarní) je v záložke k dispozícii tiež funkčné tlačidlo s voľbou . Po jeho vyvolaní môžete prevziať údaje z niektorej z prevádzkarní doteraz zadaných k danej firme, v ktorej je nastavené nesynchronizovať údaje so sídlom firmy (ponúkať synchronizované by nebolo zmysluplné).

Panel ďalších údajov sídla firmy
  Položky v továrenskom nastavení:

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

    E-mail pre el. spracovanie dokladov
ElectronicAddress_ID.EMail

Tu zadáte príslušnú e-mailovú adresu. Položka môže obsahovať aj viac e-mailových adries oddelených čiarkou alebo bodkočiarkou. Použitie čiarky ako oddeľovača závisí na tom, či túto syntax (viacero adries oddelených čiarkami) váš e-mailový klient podporuje. Povolená dĺžka je max. 100 znakov. Podobná položka E-mail pre el. sprac. dokladov je k dispozícii i na prevádzkarňach firmy.

E-mail pre el. sprac. dokladov zadaný na sídle resp. prevádzkarni sa využíva:

Funkcie používané pre dohľadanie e-mailu na definíciu tlačových zostáv a exportov tento e-mail neberú do úvahy. Viď popis parametra Poradie pre určenie e-mailu pri odoslaní dokladov.

    Dátová schránka
ElectronicAddress_ID.Databox

Tu zadáte ID príslušnej dátovej schránky. Používa sa na predvyplnenie ID dát. schránky pri vystavovaní odoslanej dát. správy na danú firmu resp. na vyhľadanie firmy pri doručení dát. správy zo schránky s daným ID.

    Datum a čas posledního ověření DIČ
VIESCheckLastResponseDateTime
Datum a čas posledního ověření provedeného funkcí Ověřit DIČ nebo naplánovanou úlohou.

Položky jsou dostupné pouze v případě, že jsou splněny podmínky pro ověřování DIČ.

Konkrétně je zapotřebí nastavit firemní parametr Ověřování DIČ v systému VIES na jinou hodnotu než Nepoužívat.

    Stav DIČ
VATIdentStatusAsText
Stav DIČ zjištěný při posledním ověření, převzatý z agendy Overenie IČ DPH v systéme VIES.
    Datum kontroly nespolehlivosti
UnreliableCheckDate$DATE
Datum a čas poslední kontroly provedené funkcí Provést kontrolu firem nebo naplánovanou úlohou.

Položky jsou dostupné pouze v případě, že jsou splněny podmínky pro provádění kontrol nespolehlivosti.

Konkrétně je zapotřebí nastavit firemní parametr Způsob kontroly nespolehlivých plátců DPH a bankovních účtů na jinou hodnotu než Kontrolu nespolehlivých plátců nepoužívat.

    Stav nespolehlivosti
UnreliableStatusAsText
Stav nespolehlivosti zjištěný při poslední kontrole, převzatý z agendy Kontrola nespoľahlivých platiteľov DPH podľa firiem.

K zadaniu ďalších adries, ako je napr. adresy expedičnej, adresy pre korešpondenciu či akýchkoľvek iných, použijete subzáložku Prevádzkarne. V dodávaných tlačových reportoch je obvykle použitá tá adresa, ktorá je svojim významom najbližšia danému reportu (teda napr. na fakturačných dokladoch je práve adresa sídla firmy.

Subzáložka Prevádzkarne

Subzáložka slúži na zadanie prevádzkarní danej firmy, z ktorých je možné neskôr vyberať do hlavičiek výdajových dokladov. Môže isť o prevádzkarne v pravom slova zmysle (miesto podnikania danej firmy), miesto expedície (napr. adresa skladu), ale môže ísť aj len o zadanie korešpondenčnej adresy na zasielanie korešpondencie s firmou (napr. aj ako P.O.BOX a pod.).

Podľa prevádzkarní je možné tiež vyberať doklady v jednotlivých dokladových agendách, kde sa prevádzkareň na doklade eviduje, viď záložka Obmedzenie v daných agendách. K prehliadaniu zoznamu existujúcich prevádzkarní je taktiež k dispozícii agenda Prevádzkarne.

Subzáložka Prevádzkarne obsahuje:

Zoznam riadkov prevádzkarní

Ide o prvok editovateľný zoznam, ktorý zobrazuje zoznam už nadefinovaných prevádzkarní danej firmy, na začiatku prázdny. V editovateľnom zozname sa zadávajú nasledujúce položky:

Názov Popis
Názov prevádzkarne

Názov danej prevádzkarne. Povinná položka. Nie je kontrolovaný na duplicitu, ale odporúčame ho zadať unikátny v rámci danej firmy, keďže pod týmto názvom sa prevádzkarne ponúkajú na výber v zozname prevádzkarní danej firmy v hlavičkách dokladov a pod.

Pri zakladaní novej firmy do adresára sa na urýchlenie zadania založí záznam jednej prevádzkarne s predvyplneným názvom "Prevádzkareň". Pokiaľ teda prevádzkarne nepoužívate, alebo zakladaná firma prevádzkarne nemá, nemusíte sa subzáložkou Prevádzkarne vôbec zaoberať.

IČP Identifikačné číslo prevádzkarne, ktoré jednoznačne identifikuje každú prevádzkareň firmy. Ide o textový reťazec s dĺžkou 15 znakov.
Korešpondencia

Možnosť nastaviť, či adresa danej prevádzkarne bude použitá pri korešpondencii. Hodnoty:

 • Áno - Adresa prevádzkarne je používaná pri korešpondencii bez obmedzení.
 • Nie - Pokiaľ vyberie užívateľ adresu tejto prevádzkarne pri tvorbe dokladu Odoslanej pošty, je upozornený, že ide o adresu, ktorá nemá byť pre korešpondenciu používaná.
Synchronizovať

Ak je zadané Áno, budú sa údaje danej prevádzkarne synchronizovať s údajmi sídla, budú sa z neho automaticky preberať a nebudú editovateľné. Použijete pre prípad, kedy je adresa sídla a prevádzkarne zhodná, alebo vtedy, pokiaľ vôbec s prevádzkami nepracujete a máte založenú len jednu fiktívnu zhodnú so sídlom.

Netýká se položek Kredit, Sledovat (kredit), Dealerská třída, Sklad a také definovatelných položek.

Pokud jsou na sídle a provozovně nadefinovány definovatelné položky stejného názvu a datového typu a vlastnost Synchronizovat je nastavena na hodnotu Ano, definovatelnou položku na provozovně není možné editovat.

Kredit

Pokiaľ si želáte pri prevádzkarni sledovať kredit na pohľadávky, zadajte jeho výšku. Ide o povolenú hranicu výšky pohľadávok tejto prevádzkarne. Pri určení výšky pohľadávok sa berie ohľad na Vyrovnanie skupiny faktúra a jej dobropisy. Pri jej prekročení sa užívateľovi zobrazuje pri vystavení novej faktúry na túto prevádzkareň upozornenie o prečerpaní kreditu pohľadávok. Výšku kreditu zadajte v lokálnej mene (mene, v ktorej sa účtuje).

Sledovanie kreditu závisí od nastavenia parametrov vo Firemných údajoch, kde sa centrálne nastavuje, či sa má kredit sledovať, a pokiaľ áno, tak z čoho sa má vyčísľovať dlžná čiastka. Okrem toho možno ešte v každej prevádzkarni stanoviť, či konkrétne v nej kredit sledovať, či nie, viď nasledujúca položka.

Sledovanie kreditu prevádzkarní možno nezávisle kombinovať so sledovaním kreditu za celú firmu, viď subzáložka Ďalšie údaje.

Ak má firma, ku ktorej prevádzkareň patrí, predchodcov, sú pri posudzovaní nezaplatenej sumy voči kreditu za celú firmu zahrnuté i doklady vystavené na jej predchodcov. Pre prevádzkarne však toto neplatí, keďže prevádzkareň nemá "svojich" predchodcov a teda pri zistení nezaplatenej sumy pre danú prevádzkareň do danej sumy nemožno započítať aj nezaplatené doklady vystavené na nejaké prevádzkarne predchodcu danej firmy.

Sledovať

Začiarknutím zvolíte, že si želáte v danej prevádzkarni kredit sledovať.

Teda, ak je nastavené vo firemných parametroch sledovanie kreditu a ak má sledovanie kreditu nastavené aj daná prevádzkareň, tak sa pri vystavení faktúry na danú prevádzkareň kontroluje, či výška pohľadávok (nezaplatených faktúr, voliteľne vrátane zálohových listov) nepresiahla sumu zadanú v predchádzajúcej položke Kredit a pokiaľ áno, je na túto skutočnosť užívateľ upozornený.

Sklad

Umožňuje zadať sklad, ktorý sa má predvypĺňať do skladového riadka dokladu do položky Sklad na dokladoch vystavovaných na danú firmu a danú prevádzkareň. Platí len pre doklady Faktúry vydané, Pokladničné príjmy, Dodacie listy, Objednávky prijaté a Objednávky vydané. Predvyplnenú hodnotu však možno na konkrétnom doklade v prípade potreby zmeniť. Hodnota na predvyplnenie tej istej položky môže byť nastavená aj v iných častiach systému. Ktorá hodnota sa potom nakoniec predvyplní viď pravidlá predvypĺňania v popise položky Sklad na skladovom riadku dokladu.

Kód skladu zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Skladov.

Využijete napr. v prípade, kedy vlastníte veľké množstvo konsignačných (komisných) skladov. Predvyplnením skladu priradeného k firme potom minimalizujete chybný výber zodpovedajúceho skladu.

Aj keď ide o číselník chránených objektov, nie je položka Sklad v tomto prípade nijako obmedzená prístupovými právami Použiť. Obmedzenie podľa prístup. práva sa kontroluje až pri samotnom vystavovaní dokladov, do ktorých sa položka predvyplní (nie je možné uložiť doklad so skladom, ku ktorému nemá užívateľ prístupové právo Použiť).

Lišta navigátora prevádzkarní

Pod editovateľným zoznamom je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu prevádzkarní, zmenu ich poradia a ďalej hľadanie hodnoty v zozname. Poradie prevádzkarní má význam pri vystavovaní dokladu. Ak je nastavené vo firemných parametroch automatické predvypĺňanie prevádzkarne, potom sa do dokladu predvyplní tá, ktorá je prvá v poradí.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pre novú prevádzkareň k danej firme pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka pre novú prevádzkareň na koniec (pridanie nového riadka môžete tiež štandardne vykonať kurzorovými šípkami priamo v zozname prevádzkarní, pokiaľ prejdete na nový riadok).
 • Vymazať - na vymazanie aktuálnej prevádzkarne. Ak sa maže prevádzkareň, ku ktorej je pripojená jedna alebo viac osôb, tieto osoby sa po zmazaní prevádzkarne od firmy neodpoja a automaticky sa zaradia do zoznamu patriaceho k celej firme bez ohľadu na prevádzkareň.

Formuláre pre zadanie adresy prevádzkarne a ďalších údajov

Pod lištou navigátora sú k dispozícii formuláre na zadanie adresy a ďalších doplňujúcich údajov k záznamu prevádzkarne, ktorý je práve v editovateľnom zozname riadkov prevádzkarní aktuálny.

Názov Popis
Panel adresy
  Položky v továrenskom nastavení:

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

    Adresa, Štát, ZIP, Telefón, Fax, E-mail, GPS atď.

Je tu možné zadať adresu a kontaktné položky, ktoré sa viažu ku konkrétnej prevádzkarni danej firmy. Význam a popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení viď Formulár na zadanie adresy.

Údaje nie sú k dispozícii na editáciu, ak je začiarknuté Synchronizovať s adresou sídla.

Panel ďalších údajov prevádzkarne
  Položky v továrenskom nastavení:

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

    Trieda
Dealercategory_ID

Dílerská trieda prevádzkarne, do ktorej je zaradená aktuálna prevádzkareň. Zaradenie prevádzkarne do dílerskej kategórie môže mať vplyv na vyčíslenie východiskovej predajnej ceny, ktorá sa predvyplní na predajnom doklade vystavovanom na túto firmu a ďalej na uplatnenie systému zliav pre daný doklad, kedy podľa dílerskej kategórie a tabuliek dílerských zliav sa stanoví výška dílerskej zľavy pre túto prevádzkareň. Táto zľava sa na doklade môže uplatniť, pokiaľ máte v hlavičke dokladu nastavené použitie dílerských zliav "podľa tabuľky dílerských zliav".

Ide o jednu z možností stanovenia dílerskej triedy na doklad, ďalej viď parameter Dílerskú triedu preberať.

Podmienka vyššie uvedená, je podmienka nutná, nie však postačujúca. To, či sa táto zľava na skladovom riadku daného dokladu skutočne uplatní, závisí od mnohých ďalších okolností: Či je doklad vystavovaný na danú prevádzkareň, ako je nastavený parameter Dílerskú triedu preberať, či sú zľavy zmrazené alebo nie, či máte nadefinované tabuľky dílerských zliav, skladová karta je zaradená do jednej z nich a nie je zo zliav aktuálne vylúčená atď.

Zaradiť firmy do díl. kategórií možno tiež hromadne funkciou Hromadnej opravy v záložke Zoznam alebo aj automaticky na základe nadefinovaných Tabuliek obratov dílerov (zatiaľ nie je implementované).

    E-mail pre el. sprac. dokladov
ElectronicAddress_ID.EMail

Tu zadáte príslušnú e-mailovú adresu. Položka môže obsahovať aj viac e-mailových adries oddelených čiarkou alebo bodkočiarkou. Použitie čiarky ako oddeľovača závisí na tom, či túto syntax (viacero adries oddelených čiarkami) váš e-mailový klient podporuje. Povolená dĺžka je max. 100 znakov. Podobná položka E-mail pre el. sprac. dokladov je k dispozícii i na sídle firmy.

Ako sa E-mail pre el. sprac. dokladov zadaný na prevádzkarni využíva, viď popis položky E-mail pre el. sprac. dokladov na sídle firmy.

Údaj není k dispozici k editaci, je-li zatrženo Synchronizovat s adresou sídla.

Panel definovateľných formulárov prevádzkarne

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov prevádzky. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty prevádzkarní a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Osoby

Subzáložka slúži na zobrazenie osôb z Adresára osôb, ktoré patria k aktuálnej firme zo záložky Zoznam a na zadávanie a upravovanie týchto väzieb. Ide o jednu z možností, ako pripojiť osoby k firme. Je možné pripojiť už existujúcu osobu (už skôr založenú v adresári osôb) alebo je možné priamo tu zadať osobu novú. Ku každej osobe sa evidujú jednak jej privátne údaje (osobné kontaktní údaje) a jednak služobné údaje (kontaktné údaje na osobu v danej firme), viď Evidencia kontaktných údajov. Subzáložka Osoby obsahuje:

Obmedzenie podľa prevádzkární

V zobrazenom zozname pripojených osôb je možné zobraziť všetky záznamy alebo si ich zobrazenie obmedziť len na niektoré: Obmedzenie podľa prevádzkarne firmy. Slúži na to položka Prevádzkareň v hornej časti subzáložky Osoby. Ak zvolíte hodnotu Celá firma, uvidíte zoznam osôb priradených k tejto firme (bez ohľadu na prevádzkareň, tzn. ako osoby pripojené k jednotlivým prevádzkárňam, tak i osoby, ktoré nie sú zviazané so žiadnou konkrétnou prevádzkarňou). Ak budete chcieť zobrazený zoznam obmedziť len na osoby priradené ku konkrétnej prevádzkarni firmy, vyberiete ju zo skrytého zoznamu v položke Prevádzkareň:

Príklad možnosti obmedzenia zobrazených pripojených firiem len ku konkrétnej prevádzkarni

Zoznam pripojených osôb

Ide o prvok editovateľný zoznam, ktorý zobrazuje zoznam už pripojených osôb k danej firme, na začiatku prázdny. V editovateľnom zozname sa zadávajú nasledujúce položky:

Názov Popis
Priezvisko, meno, titul a titul za menom

Viď rovnomenné položky v adresári osôb. Ide o privátne kontaktné údaje. Pozor! Ak ide o osobu, ktorá už v adresári firiem existuje, a niektorú z uvedených položiek zmeníte, po uložení firmy sa uskutoční adekvátna oprava údajov danej osoby v adresári osôb.

Priezvisko, meno a tituly nie je možné opravovať v prípade osôb, ktoré sú súčasne zamestnancami evidovanými v personalistike. Tieto údaje takýchto osôb je možné opravovať jedine priamo v agende zamestnancov.

Pozícia vo firme

Možnosť zadať, akú pozíciu osoba v danej firme zastáva. Vyberiete z číselníka Všeobecné pracovné pozície. Ide o služobné kontaktné údaje.

Možnosť využitia napr. v rámci marketingových kampaní. Napr. si ako adresátov vybrať len tie subjekty, ktoré v danej firme zastávajú určitú pozíciu a len pre tie vykonať oboslanie, obvolanie či iné oslovenie vybranej cieľovej skupiny, príp. ak daná pozícia nie je pre niektorú firmu uvedená, tak špecifikovať inú (ďalšia v poradí a pod.). Napr. môže ísť o odoslanie informačného dopisu prednostne hlavným účtovníkom vybraných firiem a ak nie je kontakt na účtovníka známy, má sa adresovať do rúk riaditeľa firmy. Alebo si napr. nadefinovať premenné kampaní odkazujúce sa na túto položku a využívať ich potom na konštrukciu variabilného textu oznámenia.

Firemný telefón 1 Ide o služobné kontaktné údaje. Tzn. služobné telefóny a služobný e-mail na danú osobu do danej firmy. Nezamieňajte s privátnymi kontaktnými údajmi danej osoby, ktoré sa zobrazujú v subzáložke Osobné údaje, viď ďalej.
Firemný telefón 2
Firemný e-mail
Prevádzkareň

Možnosť pripojiť danú osobu ku konkrétnej prevádzkarni. Ide o služobné kontaktné údaje. Na výber sa ponúka voľba "Celá firma" a ďalej všetky doteraz existujúce prevádzkarne danej firmy. Voľba Celá firma znamená, že osoba nie je priradená k žiadnej konkrétnej prevádzkarni firmy, ale je priradená k celej firme. Ďalej viď väzby firmy - osoby.

Ako je to s väzbami osôb k firme, resp. viacerým prevádzkárňam danej firmy, viď väzby firmy - osoby.

Problematika mazania prevádzkarne, ku ktorej je pripojená jedna alebo viacero osôb, viď funkcia Vymazať prevádzkareň.

Lišta navigátora pripojených osôb

Pod editovateľným zoznamom je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu prevádzkarní, zmenu ich poradia a ďalej hľadanie hodnoty v zozname. Poradie položiek má význam najmä orientačný. Nijako neovplyvňuje poradie osôb zadávaných napr. pri vystavovaní dokladov v záložke Firma, ponúkaných napr. v odoslaných e-mailoch a pod.
 • Vložit novou - Vloží nový řádek k dané firmě před aktuální řádek (na němž stojí kurzor) pro založení nové osoby (která dosud neexistovala), jejíž údaje (příjmení, jméno, titul) bude uživatel moci ručně zadat, a rovnou její připojení k editované firmě resp. její provozovně (podle toho, co dané osobě zadáme do její položky Provozovna). Ak v adresári osôb už existuje osoba alebo viacero osôb toho istého mena a priezviska, zobrazí sa dialógové okno s ich zoznamom pre prípad, že by ste novo zadávanú osobu omylom zadávali druhýkrát (v takom prípade by bolo založenie nového záznamu pre tú istú osobu zbytočné a stačí len k firme pripojiť osobu už existujúcu):

  Zoznam nájdených osôb s rovnakým menom a priezviskom, ako má novo zadávaná osoba. Rovnaké osoby sa z dôvodu rýchlosti hľadajú iba podľa mena a priezviska tak, ako ich užívateľ zadal (nekontrolujú sa len prípadné počiatočné a koncové medzery).

  V hornej časti je zoznam nájdených osôb s rovnakým menom, ktoré už existujú v adresári osôb, a základné údaje o nich. Ak je daná osoba už pripojená k nejakým firmám, je v spodnej časti okna ich zoznam. Stlačením tlačidla Pripojiť môžete jednu z týchto osôb vybrať a pripojiť k aktuálnej editovanej firme. V tomto prípade teda nedôjde k založeniu novej osoby (s rovnakým menom), ale k pripojeniu existujúcej. Ak žiadnu z osôb s rovnakým menom nepripojíte a okno zavriete, bude to znamenať, že chcete skutočne založiť novú osobu (s rovnakým menom) - po uložení editovanej firmy dôjde k jej založeniu v adresári osôb. Rovnaké osoby sa vyhľadávajú aj v skrytých a ak je pripojená takáto osoba, dôjde k jej obnoveniu zo skrytých.

  (Pridanie nového riadka pre založenie novej osoby môžete tiež štandardne urobiť kurzorovými šípkami priamo v zozname prevádzkarní, ak pomocou nich prejdete na nový riadok).

 • Připojit existující - Umožní připojit osobu z Adresáře osob k aktuální firmě. Tzn. do zobrazeného zoznamu osôb, ktoré patria k danej firme alebo prevádzkarni, pridá ďalšiu osobu z Adresára osôb. Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len na tie osoby, ktoré zatiaľ k danej firme pripojené nie sú (nerozlišuje pritom pripojenie k Celej firme alebo len k niektorej prevádzkarni).

  Vo vyvolanom číselníku môžete požadované označiť a označené pripojiť naraz.

  Ak vo vyvolanom číselníku požadovaný záznam zatiaľ nie je zadaný, je ho potrebné najskôr zadať. To môžete urobiť priamo odtiaľ z vyvolaného malého výberového číselníka pomocou tlačidla Nový (F2) alebo zväčšením číselníka na veľký a pridaním nového záznamu. Alebo ešte lepšou možnosťou je využiť priamo funkciu Vložiť novú osobu, viď vyššie a osobu zadať priamo v rámci editácie firmy.

 • Odpojiť - Funkcia inverzná k Pripojiť existujúcu. Umožní odpojiť osobu resp. označené osoby od aktuálnej firmy. Daná osoba sa samozrejme nijako nemaže, ak sa zruší väzba medzi danou osobou a aktuálnou firmou resp. jej prevádzkarňou a samozrejme sa vymažú údaje o danej osobe v danej firme (firemné pozície, kontaktné údaje na danú osobu do danej firmy a poznámka zadaná na subzáložke Osoba vo firme). Funkcia je nedostupná v prípade, že je zoznam osôb prázdny.
 • Odoslať e-mail - Možnosť odoslať e-mail na e-mailovú adresu osoby resp. označených osôb v danej firme, tzn. na e-mailovú adresu uvedenú v položke Firemný e-mail. Po stlačení funkcie sa vyvolá poštový klient (ak máte nejakého k dispozícii).
 • Třídění - Pro setřídění seznamu připojených osob podle některého z nadefinovaných klíčů. K dispozici jsou možnosti Netříděno, Příjmení, Jméno, Pozice a Provozovna. Vybrané třídění se pamatuje na uživatele. Jedná se o obdobu stejnojmenného prvku z panelu pro vyhledávání a třídění zobrazovaného na záložce Seznam. Více viz Třídění v číselnících.

Ak k firme zadáte či pripojíte dve osoby toho istého mena a priezviska, program uloženie povolí a v adresári osôb vzniknú dva záznamy užívateľov rovnakého mena a priezviska.

Subzáložky s ďalšími údajmi

V spodnej časti záložky Osoby sú k dispozícii ďalšie údaje k osobe, ktorá je práve v editovateľnom zozname pripojených osôb aktuálna. Sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Osobné údaje Osoba vo firme Formuláre osoby vo firme Foto

Osobné údaje

Obsahuje dopĺňajúce privátne kontaktné údaje k aktuálnej osobe zo zoznamu pripojených osôb. Ide v podstate o pohľad na detail osoby do Adresára osôb. Obsahuje preto rovnaké subzáložky:

 • Ďalšie údaje - totožná so subzáložkou Ďalšie údaje v záložke Detail v Adresári osôb
 • Adresa - totožná so subzáložkou Adresa v záložke Detail v Adresári osôb
 • Formuláre osoby - analogická so subzáložkou Formuláre v záložke Detail v Adresári osôb. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty osôb a zobrazovať a zadávať si potom pomocou nich jednotlivé údaje. Tu je však k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie tejto agendy aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov osôb

  Nezamieňajte s voľbou na zobrazenie užívateľských formulárov "osôb vo firme".

Pre zobrazované údaje platia rovnaké pravidlá ako v Adresári osôb, tzn. užívateľovi, ktorý nemá právo Vidieť osobné údaje zamestnancov, sú osobné údaje osôb označených Zamestnanec/Pracovník skryté a nie je možné opravovať privátne údaje osôb, ktoré sú súčasne zamestnancami evidovanými v personalistike. Tieto údaje takýchto osôb je možné opravovať jedine priamo v agende zamestnancov.

Osoba vo firme

Obsahuje dopĺňajúce služobné kontaktné údaje k aktuálnej osobe zo zoznamu pripojených osôb, ktoré nebolo možné (kvôli prehľadnosti) umiestniť priamo do zoznamu pripojených osôb. Ide o zadanie poznámky vzťahujúcej sa k osobe v tejto firme (tzn. týka sa príslušnosti tejto osoby k tejto firme).

Nezamieňajte s poznámkou zadávanou k danej osobe, ktorá sa zobrazuje v subzáložke Osobné údaje, viď vyššie.

Formuláre osoby vo firme

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov osôb vo firme. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty "osoby vo firme" a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Ide teda o dopĺňajúce služobné kontaktné údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Foto

Totožná so subzáložkou Foto v záložke Detail v Adresári osôb.

Subzáložka Bankové účty

Zadanie bankových účtov danej firmy, z ktorých možno neskôr vyberať do hlavičiek výdajových dokladov a pod. (napr. vo faktúrach prijatých). Subzáložka Bankové účty obsahuje:

Zoznam riadkov bankových účtov

V hornej časti subzáložky sa nachádza editovateľný zoznam, ktorý zobrazuje zoznam už nadefinovaných účtov danej firmy, na začiatku prázdny. V editovateľnom zozname sa zadávajú nasledujúce položky účtov:

Názov Popis
Názov Názov banky
Číslo účtu alebo IBAN Číslo účtu (vrátane smerového kódu) buď v tvare pre vnútroštátny styk alebo v tvare IBAN. Prebieha kontrola správnosti zadania štruktúry účtu.
Špec. symbol Špecifický symbol. Predvypĺňa sa do rovnomennej položky v skupine údajov o bankovom účte partnera pri zadávaní opakovaných platieb na danú firmu a jej účet, pri vystavovaní žiadosti o platobný príkaz, resp. pri tvorbe nového platobného príkazu na daný účet.
SWIFT Položka na zadanie Swift kódu. Potrebná pri platobnom styku so zahraničím. Predvypĺňa sa do rovnomennej položky pri zadávaní opakovaných platieb na danú firmu a jej účet, pri vystavovaní novej žiadosti o platobný príkaz, resp. potom pri tvorbe nového platobného príkazu na daný účet.
Krajina banky

Tu je možné vybrať krajinu banky z číselníka krajín.

Je-li parametr Bankovní účty - při zadání země banky vyplnit kód země a zemi v adrese banky nastaven na hodnotu Ano, výběr země banky vyvolá automatické vyplnění položek Země a Kód v adrese banky, která je uvedena v dolní části záložky.

Lišta navigátora bankových účtov

Pod editovateľným zoznamom je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu účtov, zmene ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname. Poradie účtov má význam pri predvypĺňaní čísla bankového účtu pri vystavovaní dokladu. Na doklade je možné použiť aj iný ako prvý účet, ale po výbere firmy na doklade sa automaticky predvypĺňa ten účet, ktorý je prvý v poradí. V položke Poradie v záložke Zoznam agendy Bankové účty je uvedená aktuálna hodnota poradia každého bankového účtu.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pre nový účet k danej firme pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka pre nový účet na koniec (pridanie nového riadka môžete tiež štandardne vykonať kurzorovými šípkami priamo v zozname účtov, pokiaľ prejdete na nový riadok).
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený.

Editačné funkcie navigátora sú podmienené nastavením práv k agende Bankové účty k firme.

Formulár na zadanie adresy bankových ústavov

Pod lištou navigátora je k dispozícii formulár, v ktorom k záznamu bankového účtu, ktorý je práve v editovateľnom zozname riadkov bankových účtov aktuálny, sa zadávajú ďalšie položky týkajúce sa adresy.

Názov Popis
Panel adresy
  Položky v továrenskom nastavení:

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

    Adresa, Štát, ZIP, Telefón, Fax, E-mail, GPS atď. Tu je možné zadať adresu, telefónne kontakty atď. viažuce sa k danému bankovému účtu (banke). Význam a popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení viď Formulár na zadanie adresy.

Panel definovateľných formulárov bankových účtov firiem

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov bankových účtov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty bankových účtov firiem a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Opravy:

Opravovať možno bez obmedzenia všetky položky.

Bankové účty firmy možno vyvolať tiež ako samostatnú agendu a to v číselníkovej položke zadanie bankového účtu firmy (napr. v hlavičke faktúry prijatej) prepnutím malého výberového číselníka na veľký. Takto vyvolaná agenda bankových účtov danej firmy má teda vzhľad číselníkovej agendy (a nie záložky v agende Adresár firiem), ale principiálne ide o to isté.

Subzáložka Ďalšie údaje

Nasledujú základné identifikačné údaje danej firmy. Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Predvoľby pre fakturáciu a pohľadávky
  Kredit
Credit

Pokiaľ si želáte pri firme dozerať kredit pohľadávok, zadajte jeho výšku. Ide o povolenú hranicu výšky pohľadávok tejto firmy. Pri určení výšky pohľadávok sa berie ohľad na Vyrovnanie skupiny faktúra a jej dobropisy. Pri jej prekročení sa užívateľovi zobrazuje pri vystavení novej faktúry na túto firmu upozornenie o prečerpaní kreditu pohľadávok. Výšku kreditu zadajte v lokálnej mene (mene, v ktorej sa účtuje).

Sledovanie kreditu závisí od nastavenia parametrov vo Firemných údajoch, kde sa centrálne nastavuje, či sa má kredit sledovať, a pokiaľ áno, tak z čoho sa má vyčísľovať dlžná čiastka. Okrem toho možno ešte pri každej firme stanoviť, či konkrétne pri nej kredit sledovať, alebo nie, viď nasledujúcu položku. Tiež je možné nastaviť, či sa má pri sledovaní zohľadňovať dátum splatnosti. Více viz parametr Zohledňovat na fakturách datum splatnosti při upozorňování na nedostačující kredit firem a provozoven.

Sledování kreditu za celou firmu lze nezávisle kombinovat se sledováním kreditu za provozovny, viz subzáložka Provozovny.

Položka není editovatelná, pokud uživatel nemá právo Měnit kredit. Pokud takový uživatel má právo Přidat a založí novou firmu zkopírováním již existující firmy s nenulovým kreditem, na nově založené firmě se kredit nastaví na hodnotu 0.

  Sledovať
CheckCredit

Zaškrtnutím zvolíte, že si želáte pre danú firmu kredit sledovať. Položka nie je editovateľná, pokiaľ užívateľ nemá právo Meniť kredit.

Teda, ak je nastavené vo firemných parametroch sledovanie kreditu a ak má sledovanie kreditu nastavené aj daná firma, tak sa pri vystavení faktúry na danú firmu kontroluje, či výška pohľadávok (nezaplatených faktúr, voliteľne vrátane zálohových listov) nepresiahla sumu zadanú v predchádzajúcej položke Kredit a pokiaľ áno, je na túto skutočnosť užívateľ upozornený.

Položka není editovatelná, pokud uživatel nemá právo Měnit kredit. Pokud takový uživatel má právo Přidat a založí novou firmu zkopírováním již existující firmy se zaškrtnutou volbou Sledovat, na nově založené firmě bude volba nezaškrtnutá.

  Splatnosť
DueTerm

Podle zadané délky splatnosti se bude předvyplňovat datum splatnosti na některých vystavovaných prodejních dokladech na tuto firmu a to následovně: datum vystavení dokladu + počet dnů zadaných v této položce. Pokud není položka zadána (tj. je nulová), předvyplní se splatnost dle splatnosti zadané ve Firemních údajích (položka Splatnost). Objasníme na príklade:

Používajme všeobecne dĺžku splatnosti faktúr 10 dní, ale pre firmu X, ktorá je naším dlhodobým odberateľom, chceme používať splatnosť dlhšiu, napr. 21 dní. Teda pre firmu X nastavíme splatnosť 21 dní - tá bude potom použitá na dokladoch pre firmu X - a vo Firemných údajoch nastavíme splatnosť 10 dní - tá bude potom použitá pre všetky ostatné firmy.

Vyššie uvedené platí i pre doklad, ktorý vznikol skopírovaním pôvodného dokladu, i keď má parameter Pri kópii dokladu preberať dátum a obdobie hodnotu Áno. Dátum splatnosti sa teda z pôvodného dokladu nekopíruje a predvyplní sa podľa vyššie uvedených pravidiel.

Týka sa dokladov: FV, ZLV, DP, DDP, SF.

Tu ide primárne o splatnosť, ktorú nastavujeme firmám svojich odberateľov. Splatnost nastavená zde se netýká dalších dokladů (vstupních), na které se vztahuje parametr Splatnost pro nákup.

Pokud je firma současně naším odběratelem i dodavatelem, můžeme pro ni nezávisle na sobě nastavit obě položky týkající se splatnosti, tj. Splatnost i Splatnost pro nákup.

Nastavení položky nemá význam, pokud je parametr Při kopii dokladu přebírat počet dní splatnosti nastaven na hodnotu Ano - v takovém případě se datum splatnosti nového dokladu předvyplňuje podle délky intervalu mezi datem vystavení a splatnosti zdrojového dokladu.

  Splatnost pro nákup
DueTermForPurchase

Podle zadané délky splatnosti se bude předvyplňovat datum splatnosti na některých pořizovaných nákupních dokladech od této firmy a to následovně: datum vystavení dokladu + počet dnů zadaných v této položce. Pokiaľ nie je položka zadaná (tzn. je nulová), predvyplní sa splatnosť podľa splatnosti zadanej vo Firemných údajoch. Podrobnější informace viz popis položky Splatnost ve Firemních údajích.

Týka sa dokladov: FP, ZLP, OSV, JSD, DV, DDV.

Nastavení položky nemá význam, pokud je parametr Při kopii dokladu přebírat počet dní splatnosti nastaven na hodnotu Ano - v takovém případě se datum splatnosti nového dokladu předvyplňuje podle délky intervalu mezi datem vystavení a splatnosti zdrojového dokladu.

  Tolerancia po splatnosti
AfterDueTerm

Možnosť individuálneho nastavenia tolerancie na kontrolu neuhradených pohľadávok po splatnosti vykonávanú, ak nemá užívateľ prístupové právo na vystavovanie predajných a expedičných dokladov dlžníkom s pohľadávkami po splatnosti.. Použije sa len v prípade, že je predchádzajúca položka Použiť lokálne nastavenie tolerancie začiarknutá. Podrobný popis vrátane príkladu viď právo Vystaviť dlžníkom po splatnosti. Položka nie je editovateľná, pokiaľ užívateľ nemá právo Meniť lokálne nastavenie tolerancie.

Položka není editovatelná, pokud uživatel nemá právo Měnit lokální nastavení tolerance. Pokud takový uživatel má právo Přidat a založí novou firmu zkopírováním již existující firmy s nenulovou tolerancí po splatnosti, na nově založené firmě se tolerance po splatnosti nastaví na hodnotu 0.

  Použiť lokálne nastavenie tolerancie
AfterDueTermEnabled

Začiarknutím zvolíte, že si želáte pri danej firme použiť individuálne nastavenie tolerovaného počtu dní po splatnosti zadaný v nasledujúcej položke. Pokiaľ nie je položka začiarknutá, použije sa údaj zadaný v položke Tolerancia počtu dní po splatnosti vo Firemných údajoch. Položka nie je editovateľná, pokiaľ užívateľ nemá právo Meniť lokálne nastavenie tolerancie.

Položka není editovatelná, pokud uživatel nemá právo Měnit lokální nastavení tolerance. Pokud takový uživatel má právo Přidat a založí novou firmu zkopírováním již existující firmy se zaškrtnutou volbou Použít lokální nastavení tolerance, na nově založené firmě bude volba nezaškrtnutá.

  Úrok z omeškania
PenaltyPercent

Percento pre výpočet úroku z omeškania pri tvorbe nových sankčných faktúr alebo upomienok vystavovaných na túto firmu. Kedy sa použije tu zadané percento a kedy sa preberie odinakiaľ, viď Stanovenie percenta úroku z omeškania.

Nezamieňajte pojem úrok z omeškania s pojmom penále.

Ide o jednu z možností stanovenia percenta úroku z omeškania.

  Spôsob úhrady
PaymentType_ID

Možnosť zadať si spôsob úhrady pre predvypĺňanie. Pokiaľ je položka vyplnená, bude sa zadaná hodnota predvypĺňať do dokladov, kde sa spôsob úhrady zadáva a ktoré sú vystavované na príslušnú firmu.

Neplatí pre doklady pokladničného predaja. Predvypĺňanie spôsobu úhrady pre pokladničný predaj sa riadi nastavením rovnomennej položky vo Firemných údajoch.

  Mena
Currency_ID

Mena pre predvyplnenie. Pokiaľ je zadaná, potom sa v závislosti na parametri Predvyplniť menu podľa firmy na rade dokladu použije na predvyplnenie na dokladoch vystavovaných na túto firmu tam, kde by sa inak predvyplnila mena lokálna (samozrejme len v prípadoch, keď je na danom doklade možné príslušnú menu použiť), pokiaľ nejde o procesnú tvorbu dokladu. V prípade procesnej tvorby dokladu, tzn. pri vystavovaní nového dokladu podľa iného zdrojového dokladu, sa uprednostňuje mena zo zdrojového dokladu.

Mena nastavená pri firme sa neberie do úvahy pri hromadných kópiách dokladov (viď napr. hromadná kópia faktúr vydaných). Suma aj mena sa preberajú z dokladu vzorového tak, ako na ňom sú, na kopírovanom sa mena nijako neupravuje podľa meny nastavenej pre firmu a suma sa do tejto meny nijako neprepočítava.

  Krajina DPH reg.
VATCountry_ID

Kód krajiny, v ktorej je daná firma registrovaná k DPH. Kód zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka krajín. Číselník sa tu ponúka defaultne obmedzený pomocou obmedzovacieho panela len podľa členských krajín EÚ.

Nevyplnená krajina registrácie znamená, že firma nie je registrovaná v žiadnej krajine alebo je registrovaná iba v lokálnej krajine. Firmy evidované v adresári môžu byť registrované ako platcovia DPH v rôznych krajinách EÚ. Ak je firma daňovým rezidentom vo viacerých krajinách, môže si užívateľ zaviesť firmu viackrát, vždy s inou krajinou DPH registrácie a samozrejme aj iným IČ DPH. Nepovinná položka. Položka slúži len k zbežnej kontrole pri vystavovaní dokladov do krajín EÚ v režime "reverse charge" len na upozornenie na možný nesúlad daňovej rezidentúry dodávateľa/odberateľa s krajinami na vystavovanom doklade. Platí:

V takom prípade je viac ako vhodné si overiť, či je odberateľ/dodávateľ v krajine určenia resp. v krajine odoslania skutočne platcom DPH (inak by bolo použitie režimu "reverse charge" neoprávnené).

  Sklad
Store_ID

Umožňuje zadať sklad, ktorý sa má predvypĺňať do skladového riadka dokladu do položky Sklad na dokladoch vystavovaných na danú firmu. Platí len pre doklady Faktúry vydané, Pokladničné príjmy, Dodacie listy, Objednávky prijaté a Objednávky vydané. Predvyplnenú hodnotu však možno na konkrétnom doklade v prípade potreby zmeniť. Hodnota na predvyplnenie tej istej položky môže byť nastavená aj v iných častiach systému. Ktorá hodnota sa potom nakoniec predvyplní viď pravidlá predvypĺňania v popise položky Sklad na skladovom riadku dokladu.

Kód skladu zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Skladov.

Využijete napr. v prípade, kedy vlastníte veľké množstvo konsignačných skladov. Predvyplnením skladu priradeného k firme potom minimalizujete chybný výber zodpovedajúceho skladu.

Aj keď ide o číselník chránených objektov, nie je položka Sklad v tomto prípade nijako obmedzená prístupovými právami Použiť. Obmedzenie podľa prístup. práva sa kontroluje až pri samotnom vystavovaní dokladov, do ktorých sa položka predvyplní (nie je možné uložiť doklad so skladom, ku ktorému nemá užívateľ prístupové právo Použiť).

Registrácia
  Firma je registrovaná v obchodnom registri

Možnosť začiarknuť, či je firma registrovaná v obchodnom registri.

Informácie ohľadom registrácie firmy v obchodnom registri sú predpripravené na použitie v užívateľských formulároch, predovšetkým v implemantáciách CRM. Do dodávaných tlačových formulárov sa nepremietajú, užívateľ si však môže formuláre upraviť, príp. si ich úpravu objednať u servisnej siete dodávateľa.

Ak je položka začiarknutá, sprístupnia sa nasledujúce položky na zadanie údajov o registrácii.

  Registrácia je vedená u

Informácia, kde je vedená príslušná registrácia. K dispozícii je funkčné tlačidlo Otvoriť na otvorenie internetového prehliadača na adrese obchodného registra. Po jeho stlačení sa vyhľadajú príslušné stránky a nájde sa firma podľa názvu alebo IČO, ak máte k dispozícii internetový prehliadač a pripojenie.

Aktuálna www adresa, na ktorej sa nachádza obchodný register, v ktorom sa bude hľadať, je zaznamenaná na stránkach výrobcu v pomocnom internom súbore.

Inou možnosťou, ako vyhľadať firmu v obch. registri, je využitie def. exportov, viď funkcia Tlač, export.

  Pod číslom spisu Číslo spisu danej registrácie.
  Dátum zápisu Dátum zápisu do obchodného registra.
GDPR
  Omezení zpracování
GDPRValiditySuspended

Pokud subjekt údajů uplatní právo vznést námitku proti zpracování, je správce osobních údajů povinen zpracování omezit, dokud se námitka nevyřeší.

Kromě evidenčního významu (které subjekty omezení zpracování požadují) tento příznak aktivně ovlivňuje vytváření povolení podle pravidel. Je-li zatrženo, povolení typu Generování a typu Hromadně ručně se pro daný subjekt nevytvoří.

Na již existující povolení nemá změna nastavení vliv - pokud tedy existují platná povolení, nastavením tohoto příznaku se jejich stav nijak nezmění. Tj. ani se nezaktualizují (např. se nezkrátí platnost, pokud byla na pravidle mezitím zkrácena), pouze by se deaktivovala (např. pokud došlo ke smazání dokladu, na jehož základě vznikly apod.) Stejně tak je stále možné nová povolení vytvářet ručně (funkcí Nový v agendě Povolení ke zpracování dat). Nastavení tohoto příznaku má vliv pouze na generování povolení.

Prenesenie daňovej povinnosti
  Plátce DPH (povolit přenesení daňové povinnosti)
VATPayor

Určuje, zda se na firmu vztahuje režim přenesení daňové povinnosti (indikuje možnost přenesení daňové povinnosti na dokladech vystavených na danou firmu).

Pokud je položka zatržena a není vyplněno pole DIČ, při ukládání záznamu se zobrazí chybová hláška (soft validace).

Ceny a zľavy
  Preferovaná definícia ceny
Price_ID

Jedna z možností stanovenia východiskovej definície predajnej ceny. Udáva, ktorá definícia ceny sa má použiť pre skladovú kartu pri vyčíslení východiskovej predajnej ceny v závislosti od firmy zadanej v hlavičke dokladu, vyplnenosti tejto položky a zadania cien v cenníkoch. Kedy sa použije a kedy sa preberie odinakiaľ, viď popis parametra Predvoľba predajnej ceny - uprednostniť definíciu ceny na firme a algoritmus stanovenia východiskovej predajnej ceny.

Využíva sa tiež z pokladničného predaja a reštauračného predaja na stanovenie východiskovej predajnej ceny v pokladničnom maloobchodnom a reštauračnom predaji v závislosti od nastavenia voľby Používať definíciu ceny z firmy v agende Prevádzky.

  Cenník
PriceList_ID

Cenník, ktorý sa aktuálne používa ako individuálny firemný cenník pre danú firmu. Ide o jednu z možností nastavenia cenníka ako firemného, alebo priradenie cenníka k firme.

Každá firma môže mať aktuálne nastavený len jeden z nadefinovaných cenníkov, ale jeden cenník môže byť priradený viacerým firmám (môže byť spoločný pre viacero firiem), viď Pravidlá týkajúce sa použitia cenníkov. Ak nejaký cenník zvolíte ako firemný pre danú firmu a predtým bol ako firemný pre túto firmu nastavený iný cenník, tak tento pôvodný prestane byť firemným cenníkom pre danú firmu. Ďalší výklad viď popis agendy Cenníky.

Ak má firma priradený nejaký cenník, skladová položka z vystavovaného predajného dokladu je v ňom uvedená, tak sa v položke jednotková cena ponúka ceny z tohto cenníka, teda platné pre túto firmu. Ďalej sa tento cenník môže uplatniť pri vyčíslení východiskovej predajnej ceny predvyplnenej do jednotkovej predajnej ceny.

Existencia firemného cenníka pre firmu, ktorej sa predáva, je len jedným z mnohých faktorov, ktorý ovplyvňuje (alebo môže ovplyvňovať) výpočet východiskovej predajnej ceny. Podrobný popis výpočtu vr. príkladov viď algoritmus stanovenia východiskovej predajnej ceny. Podrobný popis ponúkania cien v položke jednotková cena viď výber jednotkovej predajnej ceny z ponuky.

  Díler. zľava
DealerDiscount
Percento dílerskej zľavy, platné pre túto firmu. Teda ďalšia z možností, ako určiť výšku dílerskej zľavy pre túto firmu. Zadané percento sa využíva v rámci systému zliav. Uplatní sa na doklade, pokiaľ máte v hlavičke daného dokladu nastavené použitie dílerských zliav "priamym percentom z Adresára".
  Díler. trieda
DealerCategory_ID

Dílerská trieda, do ktorej je zaradená aktuálna firma. Zaradenie firmy do dílerskej kategórie môže mať vplyv na vyčíslenie východiskovej predajnej ceny, ktorá sa predvyplní na predajnom doklade vystavovanom na túto firmu a ďalej na uplatnenie systému zliav pre daný doklad, kedy podľa dílerskej kategórie a tabuliek dílerských zliav sa stanoví výška dílerskej zľavy pre túto firmu. Táto zľava sa na doklade môže uplatniť, pokiaľ máte v hlavičke dokladu nastavené použitie dílerských zliav "podľa tabuľky dílerských zliav".

Ide o jednu z možností stanovenia dílerskej triedy na doklad, ďalej viď parameter Dílerskú triedu preberať.

Podmienka vyššie uvedená, je podmienka nutná, nie však postačujúca. To, či sa táto zľava na skladovom riadku daného dokladu skutočne uplatní, závisí od mnohých ďalších okolností: Či je doklad vystavovaný na danú firmu, ako je nastavený parameter Dílerskú triedu preberať, či sú zľavy zmrazené alebo nie, či máte nadefinované tabuľky dílerských zliav, skladová karta je zaradená do jednej z nich a nie je zo zliav aktuálne vylúčená atď.)

Zaradiť firmy do díl. kategórií možno tiež hromadne funkciou Hromadnej opravy v záložke Zoznam alebo aj automaticky na základe nadefinovaných Tabuliek obratov dílerov (zatiaľ nie je implementované).

  Predvypĺňať typ zľavy
PrefillDiscountKind
Začiarknutie začiark. políčka sprístupní nasledujúce dve položky, v ktorých je možné zvoliť, aký typ zľavy sa má prednostne predvyplniť na výstupných dokladoch, ak je v hlavičke dokladu zadaná aktuálna firma. Ak nie je začiark. políčko začiarknuté, použije sa na výstupných dokladoch prednastavenie podľa údajov zadaných v parametroch Dílerská zľava a Kusová zľava.
  Dílerská zľava
DealerDiscountKind
Položka je prístupná iba po začiarknutí políčka Predvypĺňať typ zľavy. Význam jednotlivých volieb je rovnaký ako v prípade parametra Dílerská zľava.
  Kusová zľava
QuantityDiscountKind
Položka je prístupná iba po začiarknutí políčka Predvypĺňať typ zľavy. Význam jednotlivých volieb je rovnaký ako v prípade parametra Kusová zľava.
Skontá
  Použití skont
ScontoUsage

Umožňuje zvolit, zda se k dokladům typu Faktúry vydané (FV) budou automaticky připojovat definice pro skonto, pokud bude příslušná Faktúra vydaná vystavená na danou firmu.

Možnosti:

 • Nepoužít - při vystavování nového dokladu typu Faktúra vydaná se k faktuře automaticky nepřipojí žádný typ skonta.
 • Použít- k faktuře se automaticky připojí typ skonta (nebo několik typů skonta obsažených ve vzoru skonta) v závislosti na nastavení položek Vzor skonta nebo Typ skonta.
 • Podle globálního nastavení- zda se k faktuře vystavené na firmu automaticky připojí typy skonta závisí na nastavení položky Používat skonta v agendě Firemné údaje

Položka ovlivňuje pouze předvyplňování hodnot na fakturách hodnotami nastavenými ve vlastnostech firmy. Bez ohledu na nastavení této položky a bez ohledu na nastavení položky Používat skonta v agendě Firemné údaje je vždy možné na hlavičce faktury kliknout na tlačítko Skonto a nastavit pro konkrétní fakturu individuální pravidla ve formuláři Definice pro skonto.

Aby k předvyplňování hodnot na fakturách docházelo, je zapotřebí ještě vybrat Vzor skonta nebo Typ skonta. Pokud Vzor skonta ani Typ skonta nenastavíte, mechanismus skont fungovat nebude, ani když nastavíte tuto položku na hodnotu Použít.

  Výchozí tolerance platby
ScontoPayLimit
Výchozí tolerance nedoplacení (nebo přeplacení) částky dokladu v lokální měně v případě uplatnění skonta na fakturách vystavovaných na danou firmu.
  Vzor skonta
ScontoPattern_ID

Odkaz na typ skonta, který se v závislosti na nastavení položky Použití skont bude předvyplňovat na Faktúry vydané vystavované na danou firmu.

Položka se vzájemně vylučuje s položkou Typ skonta - vždy může být vyplněna jen jedna z nich.

  Typ skonta
ScontoType_ID

Odkaz na vzor skonta. V závislosti na nastavení položky Použití skont se typy skonta obsažené ve zvoleném vzoru skonta budou předvyplňovat na Faktúry vydané vystavované na danou firmu.

Položka se vzájemně vylučuje s položkou Vzor skonta - vždy může být vyplněna jen jedna z nich.

Komunikácia
  WWW
WWW_Address
Odkaz na WWW stránky danej firmy. K dispozícii je funkčné tlačidlo Otvoriť na otvorenie internetového prehliadača na webovej adrese firmy. Po jeho stlačení sa vyhľadajú príslušné stránky, ak máte k dispozícii internetový prehliadač a pripojenie.
  Súhlas so zasielaním obchodných zdelení
CommercialAgreement

Možnosť nastaviť, či sa danej firme majú alebo nemajú posielať rôzne obchodné oznámenia.

Možnosť využitia napr. v rámci marketingových kampaní. Napr. si ako adresátov vybrať len tie subjekty, ktoré majú v tejto položke nastavené, že so zasielaním súhlasia a len pre nich vykonať oboslanie, obvolanie či iné oslovenie vybranej cieľovej skupiny. Nezamieňajte so zakázanými adresátmi.

  Spracovanie a odosl. el. dokladov
InvoicingDelivery

Používa sa na spracovanie dokumentov typov ISDOC vydaný. Nastavenie, či a ako sa majú spracovávať dokumenty vystavené na danú firmu.

  Formát elektronických dokladov
EInvoiceFormat

Formát, v akom sa má spracovať dokument typu ISDOC vydaný vystavený na danú firmu. Použije sa na predvyplnenie formátu do Sprievodcu spracovaním dokumentov ISDOC vydaných, a to vtedy, ak je v subzáložke Parametre ovládača pri Kategórii dokumentov zvolené pre spracovanie daného ISDOC nastavené, že sa formát má preberať podľa nastavenia na firme.

Spôsob komunikácie pre dopyty
CommunicationType_ID

Možnosť špecifikovať, akým spôsobom sa má daná firma oslovovať pri dopytovom konaní. Slúži na predvyplnenie položky Spôsob komunikácie pri danej forme - dodávateľovi v zozname oslovených dodávateľov v doklade Dopytový list. Predvyplnenú hodnotu však možno na konkrétnom doklade v prípade potreby zmeniť.

Kód spôsobu komunikácie zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Spôsobu komunikácie. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.)

Dohoda o el. spracovaní dokladov
ElecPosAgreementRef

Položka slúži na zasielanie dokladov elektronicky vo formáte ISDOC.

Zo zákona o DPH plynie, že obe strany, ktoré spolu chcú elektronicky fakturovať, by sa na takejto elektronickej komunikácii mali písomne dohodnúť (alebo že by príjemca mal vysloviť s touto formou súhlas). V exporte el. dokladu by potom mala byť uvedená identifikácia takejto dohody o vzájomnej el. fakturácii. Na to slúži táto položka. Ide o obyčajnú textovú položku, kam si užívateľ textovo zadá identifikáciu danej dohody a tá sa potom bude uvádzať v danom xml exporte ISDOC dokladu (viď element "ElectronicPossibilityAgreementReference"). Obsah položky nie je nijak kontrolovaný, zmysluplnosť textu je teda plne na užívateľovi. Môže si tam uviesť napr. odkaz na nejaké všeobecné obch. podmienky, číslo dvojstrannej dohody s danou firmou XY a pod.

Ak máte v predchádzajúcej položke Spracovanie a odosl. el. dokladov nastavené, že tomuto klientovi sa má fakturovať elektronicky vo formáte ISDOC/ISDOCX, tak by ste mali mať položku vyplnenú.

Ak informácia o inštitúte súhlasu s el.fakturáciou nebude uvedená, vystavujete sa tak možnosti odmietnutia dokladu príjemcom.

Právny subjekt
  Právnická osoba
LegalPerson

Položka souvisí s ochranou dat. V definicích ochrany dat je v rámci chráněných položek možné rozlišovat, zda jsou chráněny údaje firmy - právnické osoby, nebo firmy - fyzické osoby (na chráněných položkách rozlišováno v rámci Třídy objektu). Díky tomuto příznaku na záznamu v číselníku firem je následně možné v rámci jediné definice ochrany dat nastavit různé množiny chráněných položek pro fyzické a právnické osoby. (Například obsah pole Název budeme chtít chránit pouze v případě, že firma není typu právnická osoba.)

Z bezpečnostních důvodů (aby nedošlo k neúmyslné změně zatržení) není možné položku editovat přímo, ale pouze prostřednictvím funkce Hromadná oprava Právního subjektu.

Při zakládání nové firmy se tato položka vyplní v závislosti na zvolené možnosti v nabídce Zadávat:

 • Firmu - položka se zatrhne (založí se Právnická osoba)
 • Osobu jako firmu, případně Osobu jako firmu se založením osoby - položka zůstane nezatržená (založí se firma, která není právnickou osobou)

Ďalej je tu k dispozícii položka:

Názov Popis
Poznámka Ľubovoľná poznámka k firme.

Opravy:

Opravovať možno bez obmedzenia všetky položky. Ako sa oprava prejaví, závisí na tom, či ide o režim Drobnej opravy alebo opravy Zásadnej.

Subzáložka Kľúče

Na subzáložke kľúče je možné zadávať a prehliadať hodnoty kľúčov k danej firme.

V hornej časti subzáložky Kľúče sú k dispozícii položky:

Názov Popis
Zobraziť hodnoty za všetky kľúče

Ak je toto začiark. políčko začiarknuté, v spodnej časti subzáložky Kľúče je zobrazený zoznam kľúčov a ich hodnôt v tvare Názov kľúča - Hodnota kľúča. Ak začiarknuté nie je, spodná časť subzáložky Kľúče je rozdelená na dva úseky, v ľavej časti sa nachádza zoznam všetkých kľúčov nadefinovaných v agende Definícia kľúčov, v pravej časti hodnoty aktuálneho kľúča zo zoznamu vľavo (tzn. hodnoty patriace k tomu kľúču, na ktorom stojí kurzor).

V oboch prípadoch sú hodnoty kľúčov zobrazené s prihliadnutím na stav začiark. políčka Zobraziť len začiarknuté.

Hodnoty pre kľúč Položka je k dispozícii len v prípade, že nie je začiarknuté predchádzajúce začiark. políčko Zobraziť hodnoty za všetky kľúče. Uvádza názov aktuálneho kľúča.
Zobraziť len začiarknuté Stav tohto začiarkavacieho políčka udáva, či sa zobrazujú všetky hodnoty nadefinované k danému kľúču, alebo len tie hodnoty, ktoré sú pre aktuálnu firmu začiarknuté.

Pod položkami v hornej časti subzáložky Kľúče nasleduje buď zoznam kľúčov a ich hodnôt, alebo vľavo zoznam všetkých kľúčov a vpravo zoznam hodnôt k aktuálnemu kľúču, viď popis začiark. políčka Zobraziť hodnoty za všetky kľúče.

Aktuálna firma má od kľúča Obchodný vzťah priradenú hodnotu Odberateľ - koncový spotrebiteľ.

V editačnom režime (zadávanie resp. oprava firmy) postupne pre každý kľúč začiarknete hodnoty, ktoré má mať editovaná firma priradené.

Kľúče možno firmám zadávať tiež hromadne vo funkcii Oprava kľúčov.

Subzáložka Foto

Jeden zo spôsobov zadávania obrázkov do systému. Subzáložka umožňuje doplniť k informáciám o firme aj obrázok - možno ho potom napr. tlačiť ako logo firmy v hlavičke faktúry a pod. (Do tlačových zostáv je potom vložený funkciou Vložiť obrázok, viď funkcie editora tlačových zostáv.)

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Foto - všeobecne.

Subzáložka Sortimentné zľavy

Subzáložka slúži na zadanie sortimentných zliav pre danú firmu, z ktorých je možné neskôr vyberať do hlavičiek výstupných (príjmových) dokladov. V zozname riadkov sortimentných zliav zadáte k vybranej sortimentnej skupine zľavu v percentách, ktorá sa následne uplatní na výstupnom doklade pre tovar zaradený do príslušnej sortimentnej skupiny, ak máte v hlavičke daného dokladu nastavené použitie dílerských zliav "Podľa sortimentných zliav". Ide teda o ďalšiu z možností, ako sa dá určiť výška dílerskej zľavy pre túto firmu.

Subzáložka Sortimentné zľavy obsahuje:

Zoznam riadkov sortimentných zliav

Ide o prvok editovateľný zoznam, ktorý zobrazuje zoznam už nadefinovaných sortimentných zliav pre danú firmu, na začiatku prázdny. V editovateľnom zozname sa zadávajú nasledujúce položky:

Názov Popis
Sortimentná skupina Kód sortimentnej skupiny zadáte priamo alebo vyberiete z číselníka Sortimentné skupiny.
Názov sortimentnej skupiny Názov sortimentnej skupiny sa doplní automaticky po zadaní kódu sortimentnej skupiny.
Zľava (%)

Jedna z možností stanovenia percenta dílerskej zľavy. Udáva, aká výška zľavy sa má uplatniť pre skladovú kartu, ktorá má v položke Sortimentná skupina priradenú túto sortimentnú skupinu, v závislosti od firmy z hlavičky dokladu, ak je v hlavičke dokladu nastavené použitie dílerských zliav Podľa sortimentných zliav. Podrobnejšie viď Zľavový systém.

Tzn. výška zľavy v percentách, ktorá sa uplatní na tovar predávaný aktuálnej firme za predajnú cenu podľa definície ceny zadanej v nasledujúcej položke, ktorý je zaradený do aktuálnej sortimentnej skupiny, za predpokladu, že v hlavičke predajného dokladu je nastavené použitie dílerských zliav Podľa sortimentných zliav.

Definícia ceny

Jedna z možností stanovenia východiskovej definície predajnej ceny. Udáva, aká definícia ceny sa má použiť pre skladovú kartu, ktorá má v položke Sortimentná skupina priradenú túto sortimentnú skupinu, pri vyčíslení východiskovej predajnej ceny v závislosti od sortimentnej zľavy zadanej pre túto sortimentnú skupinu v subzáložke Sortimentné zľavy pre firmu z hlavičky dokladu. Kedy sa použije a kedy sa preberie odinakiaľ, pozri popis parametra Predvoľba predajnej ceny a algoritmus stanovenia východiskovej predajnej ceny.

Kód definície ceny zadáte priamo alebo vyberiete z číselníka Definície cien. Na túto definíciu ceny sa uplatní zľava zadaná v predchádzajúcej položke.

Lišta navigátora sortimentných zliav

Pod editovateľným zoznamom je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu sortimentných zliav, zmenu ich poradia a ďalej hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pre novú sortimentnú zľavu k danej firme pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka pre novú sortimentnú zľavu na koniec (pridanie nového riadka môžete tiež štandardne vykonať kurzorovými šípkami priamo v zozname sortimentných zliav, pokiaľ prejdete na nový riadok).
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený.

Sortimentné zľavy môžete k firmám pridávať a mazať i hromadne pomocou funkcie Hromadná oprava.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Subzáložka Kategorizácia

Subzáložka slúži na zobrazenie a zadávanie kategorizačných údajov vrát. kódov NACE k aktuálnej firme zo záložky Zoznam. Viď tiež Segmentácia - všeobecne. Ako je to s aktualizáciou kat. údajov a ich hodnôt, viď Vecný obsah segmentácie - Možnosti aktualizácie kat. údajov.

Subzáložka obsahuje:

Zoznam kategorizačných údajov

Ide o prvok editovateľný zoznam na zobrazenie a editáciu kategorizačných údajov. V zobrazenom zozname kategorizačných údajov je možné si zobraziť všetky záznamy naraz alebo si ich skupinovať. Slúžia na to funkcie v lište navigátora kategorizačných údajov. Radenie v zozname je abecedné. Ak je zapnuté zobrazenie skupinovane, tak najskôr abecedne Skupiny a v nich kat. údaje podľa abecedy. Zobrazujú sa len tie skupiny, ktorých podmienka platnosti skupiny je vyhodnotená kladne. Kategorizačné údaje, ktoré nie sú zaradené do žiadnej skupiny, sa pri skupinovanom zobrazení nezobrazujú (pretože nie sú v žiadnej skupine, nie je možné vyhodnotiť ich viditeľnosť).

Nad zoznamom je položka ovplyvňujúca zobrazenie niektorých ďalších položiek, viď ďalej. Obsiahnuté položky:

Názov Popis
Kategorizačný údaj Názov kategorizačného údaja.
Hodnota Hodnota kategorizačného údaja. Podľa typu kategórie ide buď o údaj počítaný bez možnosti editácie alebo o údaj zadávaný. Viac viď všeobecný popis Typov kategorizačných údajov. Ako sa hodnota zadáva, závisí od typu danej položky z definície kategorizačného údaja (tzn. môže to byť napr. číselníková položka na výber z číselníka, editačná položka typu dátum s kalendárom, položka typu skrytý zoznam a pod.).
Dátum aktualizácie

V zozname je možnosť zobraziť si dátum poslednej aktualizácie údajov. Slúži na to položka typu predvoľba v hornej časti subzáložky. Stav začiarknutia predvoľby sa pamätá na užívateľa, tzn. ak ju užívateľ začiarkne, tak pri ďalšom vyvolaní tejto agendy sa mu bude ponúkať začiarknutá a naopak.

Needitovateľná položka. Dátum aktualizácie sa nastavuje automaticky na aktuálny dátum vždy, ak v rámci danej firmy došlo k zmene hodnoty nejakého kat. údaja (platí pre všetky typy kat. údajov) a jednak pri spustení aktualizácie, viď Možnosti aktualizácie kat. údajov (platí len pre počítané kat. údaje).

Ďalej tu objasníme nasledujúcu položku evidovanú na kategorizačných údajoch k danej firme:

Názov Popis
Spôsob akt.
CategoryUpdateMode

Spôsob aktualizácie vyjadruje, ako bol záznam získaný a akým spôsobom by mal byť daný kategorizačný údaj aktualizovaný z externého zdroja (napr. komerčná databáza). Príznak nie je vizuálne zobrazený, je však k dispozícii a môže byť využitý, ak je vo firme užívateľa implementovaná nejaká externá aplikácia pre import kategorizačných údajov. Má nasledujúce hodnoty:

 • Nezadané
 • Ručný vstup
 • Aktualizované z interného zdroja
 • Aktualizované z externého zdroja

Nový kategorizačný údaj má hodnotu Nezadané. Ak ide o zadávaný kategorizačný údaj, tak sa po zadaní užívateľom prepne na hodnotu Ručný vstup. Ak ide o počítaný, tak sa prepne na hodnotu Aktualizované z interného zdroja. Hodnota Aktualizácia z externého zdroja je určená pre import Import z externých komerčných databáz. Import môže vďaka tomuto príznaku zabezpečiť, aby nedochádzalo k tomu, že sa prepíšu dáta, ktoré zapísal užívateľ, a preto môžu byť aktuálnejšie ako tie v komerčných databázach. To je možné vykonať napr. tak, že hodnota z externej databázy sa zapíše len v prípade, že položka bude mať nastavenú hodnotu 0-Nezadané alebo 3 - Aktualizované z externého zdroja.

V rámci základnej dodávanej verzie zatiaľ nie je nijako využitá. V záložke Kategorizácia sa ani nezobrazuje. Zobrazuje sa iba v doplnku Kategorizácie.

Import z portálu ARES k tomuto příznaku nepřihlíží (není to potřeba vzhledem k charakteru, jakým tento import pracuje, viz jeho popis). Nicméně u naimportovaných NACE nastavuje hodnotu Externě.

Lišta navigátora kategorizačných údajov

Pod editovateľným zoznamom je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu kategorizačných údajov.
 • Za skupiny - na prepnutie zobrazenia zoznamu kategorizačných údajov skupinovane podľa ich príslušnosti do skupín kategorizačných údajov. Ako bolo spomenuté vyššie, zobrazia sa iba skupiny, ktoré majú splnenú podmienku platnosti skupiny. Riadky s názvami skupín sú graficky zvýraznené a to tučne.
 • Všetky - funkcia inverzná k predchádzajúcej. Vypne skupinované zobrazenie a zobrazí všetky naraz.

Kategorizačné údaje môžete k firmám pridávať i hromadne pomocou funkcie Hromadná oprava.

Zoznam kódov NACE

Ide o prvok editovateľný zoznam, ktorý zobrazuje zoznam NACE kódov k danej firme. Nad zoznamom je položka ovplyvňujúca zobrazenie niektorých ďalších položiek, viď ďalej. Obsiahnuté položky:

Názov Popis
Kód NACE kód z číselníka Kódov NACE. Ak kódy NACE zadávate k firmám ručne, tak tu zadajte priamo kód alebo ho vyberte z číselníka Kódov NACE.
Názov Názov kódu NACE. Tu needitovateľná položka, preberá sa z číselníka kódov NACE.
Hlavná

Položka s hodnotami Áno/Nie, ktorá špecifikuje, ktorý NACE kód zo zoznamu NACE kódov uvedených k danej firme je hlavný. Práve jeden z NACE kódov musí byť označený ako hlavný (tzn., že jeden z NACE kódov musí byť nastavený ako hlavný a že za hlavný nemôže byť označených niekoľko NACE kódov naraz). Needitovateľná položka. Prvý zadaný sa automaticky označí ako hlavný, hlavný NACE kód je však možné nastaviť funkčným tlačidlom v spodnej lište navigátora kódov NACE. Ak ste teda mali označený ako hlavný napr. prvý NACE kód a teraz pre iný nastavíte, že je hlavný, pre prvý sa automaticky položka Hlavný nastaví na Nie.

Podľa hlavného NACE kódu je možné firmy filtrovať a ďalej sa využíva v reportoch - dodávané reporty podľa NACE vychádzajú z hlavného NACE kódu firmy.

Dátum aktualizácie

V zozname je možnosť zobraziť si dátum poslednej aktualizácie údajov. Slúži na to položka typu predvoľba v hornej časti subzáložky. Stav začiarknutia predvoľby sa pamätá na užívateľa, tzn. ak ju užívateľ začiarkne, tak pri ďalšom vyvolaní tejto agendy sa mu bude ponúkať začiarknutá a naopak.

Needitovateľná položka. Dátum aktualizácie sa nastavuje pri zmene NACE kódu, pri nastavení NACE kódu ako hlavného, pri zmene spôsobu aktualizácie (viď ďalšia položka Spôsob akt.).

Ďalej tu objasníme nasledujúcu položku evidovanú na NACE kódoch zadaných k danej firme:

Názov Popis

Spôsob akt. NACEUpdateMode

Spôsob aktualizácie vyjadruje, ako bol záznam získaný a akým spôsobom by mal byť daný NACE kód aktualizovaný z externého zdroja (napr. komerčná databáza). Príznak nie je vizuálne zobrazený, je však k dispozícii a môže byť využitý, ak je vo firme užívateľa implementovaná nejaká externá aplikácia pre import NACE kódov. Má nasledujúce hodnoty:

 • Vyradené – užívateľ ručne vyradil z firmy kód a teraz sa už nemá pridávať, ak sa pre firmu nájde v komerčnej databáze. Tento príznak nie je možné nastaviť pre hlavný NACE kód. (Ak je záznam označený ako hlavný NACE, nie je mu možné nastaviť príznak Vyradené a naopak, ak je záznam s nastavením Vyradené označený ako Hlavný, prepne sa automaticky na stav Ručne).
 • Ručne – užívateľ ručne pridal kód k firme a tým pádom by nemal byť odobraný, ak nebude pre firmu nájdený v komerčnej databáze. Alebo tiež užívateľ ručne nastavil, že ide o hlavný NACE kód.
 • Externe – kód môže byť odobraný, ak sa pre firmu nenájde v komerčnej databáze.

Ak teda v organizácii zákazníka bude implementovaný mostík na import dát z komerčných databáz, užívatelia by mali zvláštnym spôsobom pristupovať k odstraňovaniu NACE kódov zo zoznamu: Nemali by používať funkciu Vymazať, ale miesto toho na záznamoch nastavovať spôsob aktualizácie na hodnotu Vyradené. V takom prípade je potrebné v rámci implementácie systému sprístupniť tento príznak užívateľovi na editáciu.

Import z portálu ARES k tomuto příznaku nepřihlíží (není to potřeba vzhledem k charakteru, jakým tento import pracuje, viz jeho popis). Nicméně u naimportovaných NACE nastavuje hodnotu Externě.

Lišta navigátora kódov NACE

Pod editovateľným zoznamom je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu kódov NACE, zmenu ich poradia a ďalej hľadanie hodnoty v zozname. Poradie položiek má význam najmä orientačný. Iný význam nemá.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pre nový NACE kód k danej firme pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor). Ide o jednu z možností, ako zadať NACE kódy k firme.
 • Pridať - Na pridanie nového riadka pre nový NACE kód na koniec (pridanie nového riadka môžete tiež štandardne vykonať kurzorovými šípkami priamo v zozname NACE kódov, ak prejdete na nový riadok).
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený.
 • Hlavný - tlačidlo na voľbu hlavného NACE kódu (ak je zadaný k danej firme jediný NACE kód, je automaticky označený ako hlavný, ale ak je kódov niekoľko, je možné ako hlavný označiť aj ľubovoľný iný).

Kódy NACE môžete k firmám pridávať a mazať i hromadne pomocou funkcie Hromadná oprava.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na začiarknutí nasledujúceho políčka môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď tiež akcie volané po uložení záznamu.

Názov Doplňujúci popis:
Aktualizovať všetko

Položka typu predvoľba. Je k dispozícii len v editácii záznamu. Ak je začiarknutá, tak sa pred uložením firmy vykoná:

Toto opatrenie slúži na ošetrenie nasledujúceho stavu: K firme bola už skôr vytvorená užívateľsky definovateľná položka, ktorá sa zadávala pomocou nejakého užívateľsky definovateľného formulára a je naplnená pre jednotlivé firmy hodnotami. Následne bol vytvorený kategorizačný údaj s odkazom na túto položku. Kat. údaj je teda už naplnený hodnotami, ale zatiaľ nemá žiadne metadáta o tom, ako a kedy bol naplnený.

Ide o jednu z možností vyvolania aktualizácie kategorizačných údajov.

Stav začiarknutia predvoľby sa pamätá na užívateľa, tzn. ak ju užívateľ začiarkne, bude sa mu pri ďalšom vyvolaní editácie záznamu v tejto agende ponúkať začiarknutá a naopak.