Typy skont- záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace o aktuálním typu skont ze záložky Seznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Kód Kód označující typ skonta. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec dlouhý až 20 znaků. Nepovinná položka, ale doporučujeme ji používat.
Popis

Stručný popis daného typu skonta, zobrazuje se jako doplňující specifikace např. v záložce Seznam. Nepovinná položka.

Druh skonta

Položka určuje, jakým způsobem se určuje nejpozdější datum, do kterého bude skonto ještě uplatněno. K dispozícii sú dve možnosti:

  • Před datem splatnosti - skonto je uplatněno, pokud platba proběhne nejpozději několik dní (nastavuje se v položce Počet dní) před datem splatnosti.
  • Po datu dokladu - skonto je uplatněno, pokud platba proběhne nejpozději několik dní po datu vystavení dokladu.
Počet dní Položka určuje, kolik dní před datem splatnosti nebo po datu vystavení dokladu (v závislosti na nastavení položky Druh skonta) je skonto uplatněno.
Skonto % Procentní výše skonta (finanční slevy).

Opravy:

Opravovať možno bez obmedzenia všetky položky.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.