Vzory skont- záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace o aktuálním vzoru skont ze záložky Seznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

Obsahuje:

Hlavičkové údaje

Názov Popis
Kód Kód označující vzor skonta. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec dlouhý až 20 znaků. Nepovinná položka, ale doporučujeme ji používat.
Popis

Stručný popis daného vzoru skonta, zobrazuje se jako doplňující specifikace např. v záložce Seznam. Nepovinná položka.

Seznam typů skont

Jedná se o prvek editovatelný seznam, ve kterém je možné definovat, které Typy skont jsou součástí daného vzoru.

Názov Popis
Typy skont Odkaz na záznam v agendě Typy skont. V seznamu se zobrazuje kód typu skonta.
Limit platby Položkou je možné nastavit toleranci nedoplacení (nebo přeplacení) částky dokladu v lokální měně v případě uplatnění zvoleného typu skonta.
Název
Druh skonta
Počet dní
Skonto %
Další údaje o zvoleném typu skont uložené v číselníku Typy skont, zde pouze pro čtení.

Pod zoznamom je k dispozícii lišta navigátora. Navigátor tu obsahuje tlačidlá:

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích seznamu (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec), změnu jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
  • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
  • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
  • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.