Firemné údaje - záložka Všeobecné

Položiek, nastavovaných v záložke Všeobecné je viac, preto sú pre väčšiu prehľadnosť usporiadané do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Spoločné údaje Predvyplnenie Intrastat Ostatné údaje Štruktúry kódov Logo Nastavenie pre DPH Vizualizácia dát Platby - zaokrúhľovací rozdiel

V hornej časti záložky Všeobecné sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Lokálny názov firmy

Názov vlastnej firmy v lokálnej krajine, pre ktorú je vedený príslušný ekonomický systém. Zadaný názov sa používa na formulároch dokladov atď. Má vzťah k položke Obchodné meno firmy majiteľa licencie zadávané pri inštalácii, resp. pri aktivácii. Viď tiež Ako zistiť stav aktivácie.

Platí:

 • Ak je systém v stave trial verzie, položku je možné editovať ľubovoľne.
 • Ak je systém v stave demoverzie, je v položke uvedený text "Demoverzia" a nie je možné ho editovať.
 • Ak je systém v stave free verzie, je v položke uvedený majiteľ licencie, tzn. názov firmy sa preberá z položky Obchodné meno majiteľa licencie a nie je možné ho editovať.
 • Ak je systém v stave ostrej verzie a súčasne:
  • ak nevlastníte licenciu na multiverziu (tzn. váš aktivačný kľúč bol vygenerovaný len pre jednu firmu), tak je po aktivácii v tejto položke uvedený majiteľ licencie, tzn. názov firmy sa preberá z položky Obchodné meno majiteľa licencie a nie je možné ho editovať.
  • ak vlastníte licenciu na multiverziu, tzn. váš aktivačný kľúč bol vygenerovaný pre viac ako jednu firmu a súčasne:
   • ak váš kľúč bol vygenerovaný bez kontroly platnosti firiem, položku je možné editovať ľubovoľne (je možné zadať ľubovoľné meno firmy, nemusí sa nijak zhodovať s menom majiteľa licencie)
   • ak váš kľúč bol vygenerovaný s kontrolou platnosti firiem (tzn. mená firiem, ktoré chcete viesť v multiverzii, boli zadané už pri generovaní kľúča), položku je možné editovať, ale nie ľubovoľne: ide o skrytý zoznam, kde môžete vybrať len z firiem zadaných pri generovaní kľúča (ide o firmy zo sekcie [FIRMS] z licence.cfg, pričom jedna z nich je firma majiteľa licencie)

Okrem tohto názvu firmy sa ešte evidujú názvy firmy podľa DPH registrácií v iných krajinách EÚ.

Lokálne IČO firmy IČO vlastnej firmy v lokálnej krajine (v prípade multiverzie firmy aktuálne spracovávanej, do ktorej ste prihlásení).

Lokálne IČ DPH firmy

platné od

IČ DPH vlastnej firmy v lokálnej krajine (v prípade multiverzie firmy aktuálne spracovávanej, do ktorej ste prihlásení). Tzn. daňové identifikačné číslo pre platbu DPH. Toto daň. identifikačné číslo sa môže v čase zmeniť. Typicky v prípade skupinovej registrácie firiem k odvodom DPH. Táto skupina firiem má potom priradené jedno spoločné (skupinové) IČ DPH. Členovia skupiny naďalej vystupujú ako samostatné osoby povinné k dani, ale od daného dátumu používajú skupinové IČ DPH namiesto svojho pôvodného IČ DPH (pôvodné IČ DPH jednotlivých členov prestanú od daného dátumu pre účely DPH platiť).

Skupinová registrácia k DPH sa nijako netýka platby ostatných daní. Nastáva tak potom situácia, keď jedna firma s jedným IČO má úplne rozdielne IČ DPH a DIČ (viď ďalšia položka Lokálne DIČ firmy).

Položka je tu k dispozícii na editovanie iba pre prvé zadanie IČ DPH. Spolu s ňou je na editáciu k dispozícii aj položka na zadanie dátumu platnosti, od ktorého dané IČ DPH platí:

Po uložení se znepřístupní k editaci a naopak se zpřístupní subzáložka Nastavení pro DPH, kde lze sledovat historii změn DIČ a pokud došlo ke změně DIČ, tak zadat další DIČ a datum platnosti. V položke Lokálne IČ DPH firmy sa potom automaticky zobrazuje posledné zadané IČ DPH. Pri tlačení dokladu sa použije to IČ DPH, ktoré bolo platné k dátumu daného dokladu.

Okrem tohto IČ DPH sa ešte evidujú IČ DPH pre DPH registrácie v iných krajinách EÚ.

Lokálne DIČ firmy

DIČ vlastnej firmy v lokálnej krajine (v prípade multiverzie firmy aktuálne spracovávanej, do ktorej ste prihlásení).

Ide o identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty pre subjekty registrované u správcu dane bez ohľadu na to, či sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty.

DIČ u platiteľov DPH sa využije hlavne v prípade, že sa líší od IČ DPH určeného pre platbu DPH. K tomu môže dôjsť typicky v prípade skupinovej registrácie k DPH.

DIČ sa vypĺňa v prípade, že ide o osobu povinnú k dani - neplatiteľ DPH.

Nepovinná položka.

Lokálne EORI firmy Identifikačné číslo EORI (Economic Operator Registration and Identification) vlastnej firmy v lokálnej krajine (v prípade multiverzie firmy aktuálne spracovávanej, do ktorej ste prihlásení). Vyžadované podľa legislatívy od 1.7.2009. Číslo pridelené každému podnikateľskému subjektu na území EÚ, určené predovšetkým na komunikáciu s colnými orgánmi členských štátov EÚ. Ide o jednotný systém registrácie a identifikácie, ktorý umožňuje, aby hospodárskemu subjektu podnikajúcemu na území EÚ stačila registrácia len v jednom členskom štáte.
Platiteľ DPH

plátce DPH

Udáva, či je firma platiteľ alebo neplatiteľ DPH v lokálnej krajine.

Ak je nastavené neplatiteľ, potom nie je na hlavičkách dokladov dostupná položka DPH (viď jej popis v hlavičkách príslušných dokladov, ktoré sa môžu vyskytovať aj s DPH) a nie je možné také doklady vystaviť ako daňové. Tzn. neplatiteľ vystavuje iba doklady nedaňové. Platiteľ má možnosť voľby, tzn. v hlavičke vstavovaných dokladov môže zvoliť, či ide o doklad daňový či nie. Táto položka taktiež ovplyvňuje ponúkané Typy obchodu.

Okrem tohto nastavenia platiteľa DPH sa ešte evidujú DPH registrácie v iných krajinách EÚ.

V systéme nie je podporovaná možnosť byť neplatiteľom DPH v lokálnej krajine a súčasne byť platiteľom DPH (daňovým rezidentom) v inej členskej krajine EÚ. Táto kombinácia je však veľmi málo pravdepodobná. Preto ani nemá význam si evidovať DPH registrácie v iných krajinách EÚ, ak je tu vo Firemných údajoch nastavené neplatiteľ DPH.

Prepínač nijako neovplyvňuje vlastnú prístupnosť do agend DPH.

Pokud používáte moduly Maloobchodný predaj nebo Reštauračný predaj, nastavení parametru Plátce DPH neměňte v době, kdy existují aktuálně neuzavřené účtenky. Viz upozornění v kapitole Uzávěrka prodeje.

Limit na kontrolu dátumu plnenia DPH dokladov

Pre vydané daňové doklady platí, že by mali byť vystavené v zákonnej lehote od uskutočnenia zdaniteľného plnenia, teda najneskôr X dni od Dátumu plnenia. Pokiaľ tomu tak nie je, nemožno doklad uložiť. Podrobnejšie viď validácia dátumu plnenia. Položka je k dispozícii k editácii iba vtedy, ak je predchádzajúca položka Platiteľ DPH začiarknutá.

Tu teda zadáte limit, v počte dní, v ktorom ešte možno vystaviť daňový doklad spätne vzhľadom k dátumu plnenia. Na zadaný počet dní bude vykonávaná kontrola dátumu plnenia na doklade oproti dátumu vystavenia dokladu. Platí len pre vydané doklady, ktoré sú daňové, teda majú v hlavičke začiarknutú položku DPH.

Kontrolu tohto limitu možno potlačiť nastavením firemného parametra Brať ohľad na limit pre kontrolu dátumu plnenia.

Okrem tohto limitu sa ešte nastavujú limity pre doklady vystavované v rámci DPH registrácie v iných krajinách EÚ.

Tolerancia nesúladu v DPH

V prijatých dokladoch s DPH (doklady na vstupe) všeobecne prebieha kontrola, či zadávané sumy základu a DPH zodpovedajú zadanej sadzbe DPH a pokiaľ tomu tak nie je, potom program na túto skutočnosť upozorní, aby nedošlo k chybnému zadaniu omylom. K rozdielnostiam môže dochádzať pomerne často (typicky pri zadávaní dokladov vystavených partnerskými dodávateľmi, keďže prijaté doklady zadávané do systému môžu byť všelijako zaokrúhlené). Pokiaľ k rozdielu dôjde, systém na túto skutočnosť upozorní, a to aj keď je rozdiel veľmi malý, čo môže byť pri veľkom počte takých zadávaných dokladov nepríjemné.

Preto si v tejto položke môžete nastaviť, aký veľký nesúlad sumy DPH oproti sume základu má program tolerovať. Pokiaľ je rozdiel väčší ako daná tolerancia, až potom sa objaví príslušné upozornenie. Veľkosť tolerancie tu zadaná sa počíta vždy v mene vystavovaného DPH dokladu. Objasníme na príklade:

Nastavíme si toleranciu 0,50. Majme faktúru prijatú v USD, zadávanú ako DPH doklad. Základ 101,20USD, sadzba 19%, suma DPH 19,23USD. V tomto prípade sa upozornenie neobjaví. Pokiaľ by bolo napr. DPH 20,00USD, potom by sa upozornenie objavilo.

Položka je k dispozícii k editácii iba vtedy, ak je predchádzajúca položka Platiteľ DPH začiarknutá.

Kontrola rozdielu základu a DPH pre danú sadzbu DPH neprebieha, ak je nastavený parameter Zaokrúhľovať DPH na riadkoch vstupných dokladov na hodnotu Áno. Potom zadaná tolerancia nemá význam.

Okrem tejto tolerancie sa ešte nastavujú tolerancie pre doklady vystavované v rámci DPH registrácie v iných krajinách EÚ.

Pro účely kontroly se vypočtená částka zaokrouhluje před odečtením kontrolované částky.

Částka bez DPH: 1440.50, sazba DPH 21 %, výpočet DPH zdola.

Částka s DPH:
TAmount = NxDefaultRound(TAmountWithoutVAT * 121 / 100) = 1440.50 * 121 / 100 = 1743.005 = 1743.01

Kontrola:
NxDefaultRound(NxDefaultRound(TAmountWithoutVAT * 121 / 100) - TAmount) = 1743.01 - 1743.01 = 0.00

Takto vypočtená hodnota se porovná s nastavením parametru. Rozdíl v našem případě nevyvolá softvalidační upozornění, ani kdyby byl parametr Tolerance nesouladu v DPH nastaven na hodnotu 0.00.

Spojenie je testovacie

Při zatržení tohoto parametru se v záhlaví systému ABRA Gen zobrazí lišta pro zvláštní upozornění s informací, že spojení je určeno pouze pro testovací účely. Lištu je možné skrýt. K jejímu zobrazení dojde při opětovném spuštění systému ABRA Gen.

Příznak se nastaví automaticky po obnově ze zálohy, jelikož se ve většině případů předpokládá, že se obnova dělá proto, aby se v daném spojení mohlo něco otestovat.

Subzáložka Spoločné údaje

Názov Popis
Typ organizácie

Položka typu skrytý zoznam. Z neho vyberiete, o ktorý typ organizácie u vás ide. Po prvom výbere typu organizácie sa automaticky doplnia záznamy do účtového rozvrhu, účtovných predkontácií a definícií uzávierky miezd podľa vzorov pre vybraný typ organizácie.

Po nainštalovaní systému sa v položke zobrazuje predvyplnený typ organizácie a to prvý v poradí z tých, ktoré sú pre daný produkt k dispozícii. Ide však len o zobrazenie a neznamená to, že je typ organizácie vybraný. Aby došlo k jeho "vybraniu", musíte agendu nastavení rozeditovať funkciou Oprava a potom uložením vybranú hodnotu potvrdiť.

Vybraný typ organizácie je možné aj neskôr zmeniť. Po tejto zmene už žiadne automatické aktualizácie neprebiehajú, užívateľ si ich ale môže urobiť ručne porovnaním so vzorom pre aktuálne zvolený typ organizácie. Ďalej viď Dodávané vzory (účtový rozvrh, predkontácie a definície uzávierky miezd) a aktualizácia podľa vzorov.

Lokálna krajina

Kód lokálnej krajiny (číselníka krajín), tzn. kód vlastnej krajiny, v ktorej sa účtuje. Ide o údaj vypĺňaný automaticky z dodávaných inicializačných dát v závislosti na lokalizácii a nie je ho možné užívateľsky meniť.

Keďže ide o údaj, normálne zálohovaný, bude možné napr. obnoviť do českej lokalizácie dáta s inou lokálnou krajinou či resp. menou.

V prípade multiverzie môže každá účtovaná firma mať zvolenú inú lokálnu krajinu, to však možno zaistiť iba servisným zásahom do vygenerovanej databázy po inštalácii.

Lokálna krajina je pre systém dôležitá, keďže sa podľa nej najmä určuje, či vystavované doklady sú doklady tuzemské či nie a podľa toho sa aj líši ďalšie chovanie a spôsob zadávania dokladov. Podrobnejšie viď popisy položiek "Krajina" v hlavičkách dokladov (podľa typu dokladu a na zvolenom Type obchodu v hlavičke daného dokladu môže ísť o položky Krajina, Krajina odoslania, Krajina určenia a. i.).

Lokálna mena

Kód lokálnej meny (z číselníka mien), tzn. vlastnej meny, v ktorej sa účtuje. Ide o údaj vypĺňaný automaticky z dodávaných inicializačných dát v závislosti na lokalizácii a nie je ho možné užívateľsky meniť.

Nakoľko ide o údaj štandardne zálohovaný, bude napr. možné obnoviť do slovenskej lokalizácie dáta s inou lokálnou krajinou alebo menou.

V systéme ABRA Gen je všeobecne možné účtovať v akejkoľvek mene. V prípade multiverzie môže mať každá účtovaná firma zvolenú inú lokálnu menu, je to však možné zabezpečiť iba servisným zásahom do vygenerovanej databázy po inštalácii. Účtovanie v inej mene môže byť použiteľné napr. pre zahraničnú "pobočku", ktorá však vystupuje ako samostatná firma (napr. IBM Slovensko, spol. s r.o.) a vykazuje účtovníctvo voči miestnemu finančnému úradu a teda v miestnej mene a pod.

Lokálna mena je pre systém dôležitá, pretože určuje, v akej mene sa vedie účtovníctvo a či sa vystavujú doklady v "cudzej" mene alebo nie a či sa teda pre ne bude vykonávať prepočet do tuzemskej meny a do akej. Podrobnejšie viď položky "Mena" v hlavičkách dokladov.

V prípade prechodu z pôvodnej lokálnej meny na novú lokálnu menu, napr. pri prechode zo SKK na EUR na Slovensku, je počas prechodnej doby požadované duálne oceňovanie dokladov.

Hlavný cenník

Cenník, ktorý sa aktuálne používa ako hlavný cenník. Ide o jednu z možností nastavenia cenníka ako hlavného, alebo priradenie cenníka ako hlavného.

Ako hlavný môže byť aktuálne nastavený iba jeden z nadefinovaných cenníkov, viď Pravidlá týkajúce sa použitia cenníkov. Pokiaľ nejaký cenník zvolíte ako hlavný a predtým bol ako hlavný nastavený iný cenník, tak tento po uložení firemných nastavení prestane byť hlavným cenníkom. Ďalší výklad viď popis agendy Cenníky.

Ak má nejaký cenník nastavený ako hlavný, skladová položka z vystavovaného predajného dokladu je v ňom uvedená a má ceny vyplnené a vo Firemných údajoch je v parametri "Pre predajné ceny použiť cenník" nastavené "Skladový" alebo "Postupne skladový a hlavný", tak sa v položke jednotková cena ponúkajú ceny z tohto cenníka. Ďalej sa tento cenník môže uplatniť pri vyčíslení východiskovej predajnej ceny predvyplnenej do jednotkovej predajnej ceny.

Existencia hlavného cenníka je len jedným z mnohých faktorov, ktorý ovplyvňuje (alebo môže ovplyvňovať) výpočet východiskovej predajnej ceny. Podrobný popis výpočtu vr. príkladov viď algoritmus stanovenia východiskovej predajnej ceny. Podrobný popis ponúkania cien v položke jednotková cena viď výber jednotkovej predajnej ceny z ponuky.

Tolerancia dlžnej sumy po splatnosti

Možnosť nastavenia tolerancie na kontrolu neuhradených pohľadávok po splatnosti vykonávanú, ak nemá užívateľ prístupové právo na vystavovanie predajných a expedičných dokladov dlžníkom s pohľadávkami po splatnosti.. Podrobný popis vrátane príkladu viď právo Vystaviť dlžníkom po splatnosti.

V tejto položke je možné nastaviť veľkosť tolerovanej dlžnej sumy. Tolerovaná suma je celé číslo a je udaná v lokálnej mene.

Tolerancia počtu dní po splatnosti

Možnosť nastavenia tolerancie na kontrolu neuhradených pohľadávok po splatnosti vykonávanú, ak nemá užívateľ prístupové právo na vystavovanie predajných a expedičných dokladov dlžníkom s pohľadávkami po splatnosti.. Podrobný popis vrátane príkladu viď právo Vystaviť dlžníkom po splatnosti.

V tejto položke je možné nastaviť, koľko dní po splatnosti je možné pre danú firmu ešte tolerovať dlžnú sumu z predchádzajúcej položky. Tu zadaná tolerancia sa použije pre všetky firmy z adresára, ktoré nemajú začiarknuté, že sa má použiť ich vlastná tolerancia po splatnosti. V opačnom prípade sa pre danú firmu počet dní tolerancie použije podľa hodnoty z Adresára.

Interval číslovania riadkov Interval, s akým sa budú automaticky číslovať nové riadky pri vybraných dokladoch. Má význam len, ak je užívateľovi umožnené čísla riadkov editovať v nastavení parametra Umožniť editovať čísla riadkov. Ďalej viď popis parametra.
Právna forma

Možnosť zvoliť právnu formu:

 • Právnická osoba
 • Fyzická osoba
 • Odštepný závod - (OZ)
 • Organizačná zložka - (OrZ)
 • Zahraničný zamestnávateľ - (ZZ)

Používa sa napr. na predvyplnenie údajov pre DPH priznanie resp. KV DPH a pod. Určujú o. i. príslušný kód pre daný typ zamestnávateľa potrebný napr. pre vyplnenie registračného listu resp. výkazov záloh na verejné zdravotné poistenie. Posledné tri voľby majú charakter Právnickej osoby (tzn. že s touto voľbou sa program bude správať ako pri voľbe "Právnická osoba" pre účely DPH priznania resp. KV DPH a pod).

V prípade fyzickej osoby sa sprístupnia na editáciu nasledujúce doplňujúce údaje, ktoré je potrebné zadať:

Ďalšie súvisiace položky:
Titul pred menom Údaje o zamestnávateľovi, pokiaľ je FO.

Využíva sa napr. na:

Meno, Priezvisko
Titul za menom
Rodné číslo
Číslo povolenia k pobytu

Predvyplnenie

Názov Popis
Splatnosť

Položka je určená na predvypĺňanie dátumu splatnosti a to:

 • Na prodejních dokladech (FV, DP, ZLV, SF, DDP).

  Je-li položka vyplněna, pak při vytváření nového uvedeného dokladu vystavovaného na firmu, která nemá v adresáři firem stanovenu svou vlastní splatnost pro předvyplňování data splatnosti, je podle ní předvyplněn "Datum splatnosti" a to následovně: datum vystavení dokladu plus počet dnů z této položky.

  Pokud daná firma má zadánu nenulovou splatnost v adresáři firem (položka Splatnost), pak se splatnost z adresáře upřednostní a datum splatnosti se předvyplní obdobně, ale podle hodnoty splatnosti z adresáře.

  Pokud je tato položka nastavena na hodnotu 0 a současně je položka Splatnost v adresáři firem rovněž nastavena na hodnotu 0, jako datum splatnosti na dokladech se předvyplňuje datum vystavení dokladu.

 • Na nákupních dokladech (FP, DV, ZLP, DDV, JSD, OSV).

  Je-li položka vyplněna, pak při vytváření nového uvedeného dokladu vystavovaného na firmu, která nemá v adresáři firem stanovenu svou vlastní splatnost pro předvyplňování data splatnosti, je podle ní předvyplněn "Datum splatnosti" a to následovně: datum vystavení dokladu plus počet dnů z této položky.

  Pokud daná firma má zadánu nenulovou splatnost v adresáři firem (položka Splatnost pro nákup), pak se splatnost z adresáře upřednostní a datum splatnosti se předvyplní obdobně, ale podle hodnoty splatnosti z adresáře.

  Pokud je tato položka nastavena na hodnotu 0 a současně je položka Splatnost pro nákup v adresáři firem rovněž nastavena na hodnotu 0, jako datum splatnosti na dokladech se předvyplňuje datum vystavení dokladu.

  Ve většině případů je předvyplněné datum zapotřebí upravit ručně dle údaje uvedeného na přijatém dokladu.

Při kopírování dokladů se uplatňuje parametr Při kopii dokladu přebírat datum a období. Přebírá se nicméně pouze datum dokladu a období; datum splatnosti se dopočítá podle stejných pravidel jako při vytváření nového dokladu.

Výjimku tvoří doklad vzniklý zkopírováním původního dokladu, pokud má parametr Při kopii dokladu přebírat datum a období hodnotu Ano a na firmě ani ve firemních údajích není splatnost uvedena. V tomto prípade sa do položky "Dátum splatnosti" skopíruje dátum z pôvodného (kopírovaného) dokladu.

Při následné editaci dokladů dochází k přepočtům podle uvedených pravidel v následujících situacích:

 • změna firmy: přepočet data splatnosti a splatnosti (počtu dnů splatnosti)
 • změna data (vystavení) dokladu: přepočet data splatnosti a splatnosti (počtu dnů splatnosti)
 • změna splatnosti (počtu dnů splatnosti): přepočet data splatnosti
 • změna data splatnosti: přepočet splatnosti (počtu dnů splatnosti)

Nastavení položky nemá význam, pokud je parametr Při kopii dokladu přebírat počet dní splatnosti nastaven na hodnotu Ano - v takovém případě se datum splatnosti nového dokladu předvyplňuje podle délky intervalu mezi datem vystavení a splatnosti zdrojového dokladu.

Zaokrúhlenie DPH Nastavenie spôsobu zaokrúhlenia DPH, ktorý sa má predvypĺňať na vystavované doklady v lokálnej mene.

Tu ide len o paralelne dostupnú možnosť, ako nastaviť toto zaokrúhlenie pre lokálnu menu. Nastavenie zaokrúhlenia pre všetky meny (vrátane meny lokálnej) je k dispozícii v číselníku mien. Ďalej viď popis rovnomenných položiek Zaokrúhlenie DPH a Zaokrúhlenie celk. sumy mien.

Zaokrúhlenie celk.sumy na bezhotovostných výst. dokladoch

Nastavenie spôsobu zaokrúhlenia celkovej sumy dokladu, ktorý sa má predvypĺňať na vystavované doklady v lokálnej mene.

Tu nastavené zaokrúhlenie sa môže uplatniť aj v niektorých špecializovaných moduloch, napr. v mzdách.

QR funkcia NxAmountFormat, ktorá sa využíva v rôznych tlačových zostavách miezd na nastavenie zaokrúhlenia (inak pre slovenskú menu, inak pre českú menu) a to práve podľa tohto nastavenia.

Zaokrúhlenie celk.sumy na hotovostných výst. dokladoch
Firma na predvyplnenie

Väčšina dokladov v ABRA Gen má zadanie firmy v hlavičke povinné. Tu si môžete zadať kód firmy z Adresára, ktorú si želáte predvypĺňať na doklady a urýchliť si tak zadávanie dokladu. Použitie objasníme na príklade:

Na niektorých dokladoch nepotrebujeme alebo nechceme zadávať konkrétnu firmu z Adresára. Na tento účel si môžeme v Adresári zaviesť nejakú firmu fiktívnu, napr. "#Bez príslušnosti" a túto potom v takých prípadoch používať. Na urýchlenie zadania dokladov si môžete túto firmu nastaviť ako predvypĺňanú. Potom pri vystavovaní nových dokladov sa táto automaticky predvyplní do hlavičky dokladu, kde ju môžete ponechať alebo zadať inú.

Na niektorých dokladoch firma povinná nie je a vôbec sa nezadáva (napr. doklady zo skupiny Majetok alebo Mzdy), na niektorých sa môže zadávať, ale nemusí byť povinná (napr. Aktivity).

Pokiaľ by firma tu zadaná na predvypĺňanie bola následne skrytá, tak sa žiadna predvypĺňať nebude.

V niektorých častiach systému môže byť k dispozícii možnosť nastaviť si firmu pre predvyplnenie nezávisle na tomto globálnom nastavení. Viď napr. Firma pre predvyplnenie v Nastavení pokladničného miesta, Firma pre predvyplnenie na účtenke v definícii Prevádzky. Potom je možné tu mať inú firmu, ako sa má použiť pre doklady generované z pokladničného predaja a pod.

Dalšími příklady jsou agendy Nastavenie kompletizácie, si je možné nastavit předvyplňovanou firmu pro každou řadu kompletačních listů, a Nastavenie gastrovýroby, kde si je možné nastavit předvyplňovanou firmu pro každou řadu výrobních listů.

Bank. účet na predvyplnenie

Väčšina dokladov v ABRA Gen má zadanie vlastného bankového účtu v hlavičke povinné. Pokiaľ máte viac vlastných bankových účtov, môžete si tu zvoliť, ktorý z nich si želáte predvypĺňať na doklady a urýchliť si tak zadávanie dokladu.

Pokiaľ by účet tu zadaný na predvypĺňanie bol následne skrytý, žiadny sa predvypĺňať nebude.

Predvypl. dĺžka rezervácií

Položka na urýchlenie zadávania rezervácií skladových položiek. Udáva počet dní, na ktoré chcete štandardne tovar rezervovať, pokiaľ nejakú rezerváciu zadávate. Ak je položka vyplnená, tak pri zadaní novej rezervácie (viď napr. záložka Detail objednávky prijatej, subzáložka Rezervácie) sa podľa nej predvyplní dátum "Rezervovať do" a to nasledovne: dátum "Rezervovať od" plus počet dní z tejto položky. (Dátum "Rezervovať od" je predvyplnený dátumom vystavenia dokladu). Oba predvyplnené dátumy však možno pri konkrétnej rezervácii samozrejme zmeniť.

Pokiaľ chcete zadávať časovo neobmedzené rezervácie, potom túto položku nevypĺňajte (dajte ju rovnú nule), zbytočne by sa vám predvypĺňal dátum "Rezervovať do" a museli by ste ho potom zbytočne mazať.

Predpl. výška úroku z omeškania

Percento pre výpočet úroku z omeškania pri tvorbe nových sankčných faktúr alebo upomienok. Kedy sa použije tu zadané percento a kedy sa preberie odinakiaľ, viď Stanovenie percenta úroku z omeškania.

Nezamieňajte pojem úrok z omeškania s pojmom penále.

Nami dodávaná predvyplnená hodnota sa v prípade, že medzi obchodnými stranami neexistuje zmluvná dohoda o výške úroku z omeškania, nemusí sa vzhľadom ku komplexnosti určenia zhodovať so stanovenou hodnotou podľa práve platnej legislatívy.

Ide o jednu z možností stanovenia percenta úroku z omeškania.

Spôsob úhrady

Spôsob úhrady, ktorý sa používa pri operáciách s hotovosťou na pokladni pokladničného predaja. Pokiaľ nie je nastavený, nemožno vykonávať vklad ani výber hotovosti v pokladničnom predaji. Pokiaľ nie je vyplnený, program na to upozorní a korektne ukončí agendu. Jeho nastavenie nie je nutné pre agendy odvod tržieb a predaj.

Zadáte kód jedného zo spôsobov úhrady v hotovosti alebo ho vyberiete z číselníka.

Odporúčame, aby nastavenie tu a Štandardný spôsob úhrady v predajni boli nastavené na rovnakú hodnotu. Pokiaľ tomu tak nebude prijme sa hotovosť na pokladni do jedného riadka odvodu tržby a výbery do iného. Číselne je všetko v poriadku, ale niekedy nie je vhodné mať tieto čísla rozdelené.

Táto hodnota sa predvyplní pri zakladaní novej prevádzky.

Okrem tohto nastavenia je možné spôsob úhrady, ktorý sa má predvypĺňať, nastaviť aj k jednotlivým firmám.

Predvypl. dĺžka dodania Položka na urýchlenie zadávania dátumu dodania. Uplatňuje sa na dokladoch Ponuka vydaná v položke Predp. dodanie, Objednávka prijatá v položke Dátum dodania. Konkrétny spôsob predvyplnenia na daných dokladoch, viď popis spomenutých položiek.
Predvypl. platnosť ponúk Položka je určená na predvypĺňanie dátumu platnosti. Uplatňuje sa na dokladoch Ponuka vydaná v položke Platí do. Konkrétny spôsob predvyplnenia viď popis spomenutej položky.
Dnešný limit platby v hotovosti

Ide o podporu pre obmedzenie platieb v hotovosti pre účtenky vznikajúce na pokladniach maloobchodného resp. rešt. predaja.

Ak je hodnota položky nenulová, nie je možné vykonať vyššiu hotovostnú platbu (jednak jednorázovú a jednak v súčte na zákazníka za daný deň). Tzn. nie je možné:

 • zaplatiť jednu platbu v hotovosti vyššiu, ako tu zadaná suma
 • nie je možné jedného zákazníka celkom za daný deň prijať v hotovosti viac, ako je tu zadaná suma. Kontrola sa vykonáva súčtom cez všetky prevádzky. Kontrola sa nevykonáva len pre východiskovú firmu na pokladni nastavenú v položke Firma pre predvyplnenie v údajoch prevádzky.

Úprava rieši požiadavku novely zák. 254/2004 Sb. ČR, kedy platby prekračujúce stanovený limit (k dátumu danej novely 270000 Kč je povinné vykonať bezhotovostne.

Funkcionalita je k dispozícii i v SK lokalizácii, hoci sa podľa legislatívy SR zatiaľ nepožaduje.

Intrastat

Názov Popis
Kraj

Umožňuje zadať kraj, ktorý sa má predvypĺňať do skladového riadka dokladu do položky Kraj pôvodu, resp. Kraj určenia na riadku dokladu, pokiaľ sú tieto položky na riadku daného dokladu k dispozícii (viď popis daných položiek). Predvyplnenú hodnotu však možno na konkrétnom doklade v prípade potreby zmeniť. Hodnota na predvyplnenie tej istej položky môže byť nastavená aj v iných častiach systému. Ktorá hodnota sa potom nakoniec predvyplní, viď pravidlá predvypĺňania v popise položiek Kraj pôvodu, resp. Kraj prijatia na riadku dokladu.

Kód kraja zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Krajov.

Ostatné údaje

V tejto záložke o. i. zadáte, či je firma registrovaná v obchodnom registri a údaje o registrácii, údaje o finančnom úrade a ďalšie údaje. Z týchto údajov sa potom budú čerpať informácie napr. pre tlač na výstupné doklady, pre rôzne exporty a pod. Tieto informácie typicky nie sú pre chod systému povinné, avšak je potrebné vziať do úvahy, že ak nie sú zadané, nebudú uvedené tam, kde sú očakávané (napr. na výstupných dokladoch), nepredvyplnia sa napr. do zostavovaných DPH výkazov a pod. Preto je vhodné ich mať riadne vyplnené.

  Názov Popis
Firma je registrovaná v obchodnom registri Začiarknite, ak je firma registrovaná v obchodnom registri. Ak je položka začiarknutá, sprístupnia sa nasledujúce položky na zadanie údajov o registrácii.
  Registrácia je vedená u Informácia, kde je vedená príslušná registrácia.
  Pod číslom spisu Číslo spisu danej registrácie.
  Dátum zápisu Dátum zápisu do obchodného registra.
 Vlastná WWW adresa Adresa WWW stránok vlastnej firmy. Používa sa napr. pri tlači na niektorých výstupných dokladoch.
 Okres výkonu činnosti pro stat. účely Okres výkonu, kam patrí firma ako celok. Musí byť zadaný kvôli správnemu zostaveniu výkazu Trexima. Zadáte kód okresu alebo ho vyberiete z číselníka okresov.
 PČJ

Poradové číslo spravodajskej jednotky pre štatistické výkazy. Tento údaj môžu používať rôzne štatistické zostavy, preto je umiestnený tu v rámci centrálnych nastavení firmy.

Právna forma účtovnej jednotky Právna forma vlastnej účtovnej jednotky. Používa sa napr. pri tlači na niektorých výstupných dokladoch.
Hlavný predmet podnikania Hlavný predmet podnikania vlastnej firmy. Používa sa napr. pri tlači na niektorých výstupných dokladoch.
Kód NACE hlavnej činnosti Kód NACE hlavnej činnosti firmy. Kód NACE zadáte ručne alebo vyberiete z číselníka Kódy NACE. Používa sa na predvyplnenie hodnoty niektorých položiek a pri tlači na niektorých výstupných dokladoch. Napr. v rámci evidencie pracovných úrazov v module Mzdy a personalistika.
Finančný úrad v,vo,pre

Používa sa napr. na predvyplnenie údajov pre DPH priznanie resp. KV DPH/KH DPH a pod.

Číslo miestne prísl. fin. úradu
Územné pracovisko v,vo,pre
Číslo územného pracoviska

Štruktúry kódov

Názov Popis
Štruktúra kódu firmy

Funkčné tlačidlo na vyvolanie formulára na nastavenie automatického generovania kódu firiem v Adresári a zadanie jeho štruktúry. Kód firmy v Adresári môžete pre každú novú firmu zadávať sami, alebo môžete s výhodou využiť automatické vytváranie. Pre možnosť automatického generovania kódu musíte najskôr zvoliť, akú bude mať štruktúru.

Na rýchle vyhľadanie záznamu, z ktorého vychádza generátor kódu na základe definovanej štruktúry kódu, (napr. keď potrebujete zistiť, prečo systém predvypĺňa kód, ktorý nie je v súvislom rade s predchádzajúcimi kódmi), môžete použiť funkciu na vyhľadanie záznamu s posledným existujúcim kódom v rade danom zadanou definíciou štruktúry kódu, ktorá nájde posledný záznam, z ktorého generátor kódu vychádza, a zobrazí o zázname bližšie informácie.

Štruktúra kódu sklad. karty Podobne ako kód firmy, len platí pre kód skladových kariet.
Štruktúra kódu zákazky Podobne ako kód firmy, len platí pre kód zákaziek.
Štruktúra kódu o. prípadu Podobne ako kód firmy, len platí pre kód obchodných prípadov.
Štruktúra kódu projektu Podobne ako kód firmy, akurát platí pre kód projektov.

Subzáložka Logo

Jeden zo spôsobov zadávania obrázkov do systému. Subzáložka umožňuje vložiť firemné logo, ktoré sa následne zobrazuje v tlačových formulároch dokladov, v tlačových zostavách a pod. Odporúčaná veľkosť obrázku loga, aby sa správne zobrazovalo vo výrobcom nadefinovaných formulároch, je 3:1, tzn. napr. 300x100 px.

Do tlačových zostáv a formulárov sa logo vkladá pomocou QR funkcie NxGetCompanyLogo.

Názov Popis
Zobraziť náhľad loga v pomere 3:1 (náhľad ako na systémových zostavách) Ak je začiark. políčko začiarknuté, zobrazí sa obrázok loga v pomere strán 3:1, tzn. tak, ako sa bude zobrazovať v tlačových zostavách definovaných výrobcom. Ak nie je začiarknuté, zobrazí sa obrázok loga v skutočnej veľkosti. Stav začiark. políčka je možné meniť iba v editačnom režime.

Funkcie v tejto subzáložke sú podobné ako funkcie v subzáložke Foto a boli podrobne popísané v kap. Záložka Foto - všeobecne.

Nastavenie pre DPH

Ide o prvok editovateľný zoznam na evidenciu zmien IČ DPH pre lokálnu krajinu. V zozname je vlastne uvedená história zmien týchto IČ DPH, a s ohľadom na aktuálny stav IČ DPH k dátumu plnenia na doklade sa v hlavičkách daňových dokladov tlačí príslušné IČ DPH.

Subzáložka nie je k dispozícii, ak firma nemá zadané žiadne IČ DPH. V tom prípade je na editovanie dostupná položka Lokálne IČ DPH firmy v hornej části záložky Všeobecné. Jakmile je do položky "Lokální DIČ firmy" zadáno DIČ, subzáložka Nastavení pro DPH se automaticky zpřístupní a bude sloužit pro zadání dalších DIČ platných v čase místo položky "Lokální DIČ firmy". Využijete napr. v prípade skupinovej registrácie k DPH. Viď popis v rámci položky "Lokálne IČ DPH firmy". Ak bolo nejaké IČ DPH v minulosti zadané, ale aktuálne firma nemá nastavené, že je Platiteľom DPH, záložka nie je editovateľná. Ďalej je tu možné nastaviť zvláštny režim uplatnenia DPH na základe prijatia platby.

Subzáložka se do v. 18.03.07 jmenovala Změny lokálních DIČ.

Zadávané položky:

Názov Popis
Dátum zmeny Dátum, od ktorého sa vlastná firma stala resp. naopak prestala byť daňovým rezidentom v danej krajine.
IČ DPH

IČ DPH pridelené v danej krajine v rámci danej registrácie DPH (v prípade multiverzie firmy aktuálne spracovávanej, do ktorej ste prihlásení). Určené na využitie v tlač. zostavách, napr. v DPH priznaní pre danú krajinu.

Okrem tohto IČ DPH sa ešte nastavuje IČ DPH pre krajiny, v ktorých ste registrovaní k DPH v rámci DPH registrácií v krajinách EÚ.

DPH na základe prijatia platby Možnosť nastaviť, že sa má s daňovými dokladmi pracovať v zvláštnom režime uplatnenia DPH na základe prijatia platby, tzn. riešiť DPH až po prijatí platby.

Pod editovateľným zoznamom v dolnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) editovateľného zoznamu a hľadanie hodnoty v zozname
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený.

Vizualizácia dát

Subzáložka je součástí Vizualizace dat. Subzáložka není k dispozici, pokud není zprovozněná Vizualizace dat a nejsou splněny příslušné podmínky provozu Vizualizace dat a to ty z nich, které ovlivňují dostupnost této záložky, viz popis daných podmínek.

Subzáložka slouží ke konfiguraci a zobrazení stavu Vizualizace dat. Vyvolání synchronizace na této záložce vyvolá kompletní synchronizaci Vizualizace dat - tzn. spojení, aplikací Vizualizace dat a uživatelů.

Příklad vzhledu záložky Vizualizace dat v agendě Firemní údaje

Zadávané položky:

Názov Popis
Stav Vizualizácie dát

Umožňuje nastavit, zda se pro dané spojení má Vizualizace dat zobrazovat. Správné nastavení této položky je jednou z podmínky provozu Vizualizace dat. A naopak může sloužit jako jedno z míst umožňující potlačení běhu/zobrazení Vizualizace dat.

URL adresa servera Vizualizácia dát

Webová adresa serveru Vizualizace dat ve formátu http://ServerName:Port. ServerName a Port lze nastavit v souboru Nexus.cfg v sekci AbraBI. Pokud nejsou nastaveny, použijí se výchozí hodnoty.

Obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Popis
Synchronizovať Vizualizáciu dát -

Vyvolá kompletní synchronizaci Vizualizace dat - tzn. synchronizaci spojení na databázi, aplikací Vizualizace dat a uživatelů aktuálního spojení. Viz Vizualizace dat - podrobně.

Pokud se Vizualizace dat spouští, není dostupné nebo z nějakého důvodu nenaběhlo, na záložce je o tomto zobrazena informace.

Subzáložka Platby - zaokrouhlovací rozdíl

Obsah subzáložky souvisí s funkcionalitou Dorovnávání plateb.

Zadávané položky:

Názov Popis
Automatické vyrovnanie platieb dokladu
Limit

Tolerance nedoplacení (nebo přeplacení) částky dokladu v lokální měně.

Pokud platí následující:

- potom v okamžiku ukládání "nepřesné" platby se automaticky vygeneruje doklad typu Ostatné príjmy (OSP)nebo Ostatné výdaje (OSV) na rozdílovou částku, aby byl placený doklad zaplacený přesně.

Při rozhodování, zda ostatní doklad generovat nebo ne, se vždy počítá s absolutními hodnotami a proto nemá význam zadávat limit jako zápornou částku. (V závislosti na tom, zda je rozdíl kladný nebo záporný, se vygeneruje Ostatný príjem nebo Ostatný výdaj.)

Nastavená hodnota nemá vliv na dostupnost nebo způsob použití funkcí Doplatit v agendě Bankové výpisy (BV) nebo Doplatit na záložce Platby v dokladových agendách. Doplatit, případně vyrovnat přeplacení pomocí těchto funkcí je možné bez ohledu na výši rozdílu.

Ostatní příjem - řada dokladu

Řada dokladů, ve které se budou generovat dorovnávací doklady typu Ostatné príjmy (OSP).

Pokud máte nadefinovaných více řad dokladů typu Ostatné príjmy, doporučujeme některou z nich na tomto místě vybrat, v opačném případě se použije náhodná řada.

Ostatní výdaj - řada dokladu

Řada dokladů, ve které se budou generovat dorovnávací doklady typu Ostatné výdaje (OSV).

Pokud máte nadefinovaných více řad dokladů typu Ostatné výdaje, doporučujeme některou z nich na tomto místě vybrat, v opačném případě se použije náhodná řada.

Ostatní příjem - kontace

Účtovné predkontácie, která se bude používat jako předpis pro vytváření účetních zápisů do žádostí nebo přímo do účetního deníku (ke generovaným Ostatním příjmům).

Pokud položku nevyplníte, použije se základní předkontace pro typ dokladů Ostatný príjem.

Doporučujeme používat speciální předkontaci s kódem Doplatit, dodávanou výrobcem.

Ostatní výdaj - kontace

Účtovné predkontácie, která se bude používat jako předpis pro vytváření účetních zápisů do žádostí nebo přímo do účetního deníku (ke generovaným Ostatním výdajům).

Pokud položku nevyplníte, použije se základní předkontace pro typ dokladů Ostatný výdaj.

Doporučujeme používat speciální předkontaci s kódem Doplatit, dodávanou výrobcem.

Ostatní příjem - účet

Účet z účtového rozvrhu.

Doklad typu Ostatný príjem se vygeneruje při dorovnávání nedoplatku nebo přeplatku pohledávky (s kladným nebo záporným znaménkem). V obou uvedených případech se účet použije na straně MD.

Ostatní výdaj - účet

Účet z účtového rozvrhu.

Doklad typu Ostatný výdaj se vygeneruje při dorovnávání nedoplatku nebo přeplatku závazku (s kladným nebo záporným znaménkem). Zadaný účet se použije na straně Dal.

Skonto
Používať skontá

Položka ovlivňuje Faktúry vydané (FV) vystavované na firmy, které mají v agendě Adresár firiem položku Použití skont nastavenou na hodnotu Podle globálního nastavení.

Pokud je zmíněná položka v agendě Adresár firiem nastavena na hodnotu Použít nebo Nepoužít, nemá zatržení této položky na faktury vystavované příslušné firmě žádný vliv.

Východisková tolerancia platby Výchozí tolerance nedoplacení (nebo přeplacení) částky dokladu v lokální měně v případě uplatnění skonta.
Opravný doklad - řada Řada dokladů typu Dobropisy faktúr vydaných (DV). Používá se pro automaticky generované dobropisy (ve výši slevy poskytnuté ve formě skonta).
Doklad platby - řada Řada dokladů typu Vzájomné zápočty (VZ). Používá se pro automaticky generované vzájemné zápočty mezi fakturami, na které jsou aplikována skonta, a dobropisy na tato skonta.

Funkcie k tejto záložke:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Vytvoriť správu ctrl+M -  
Opraviť F4 - Všetky vyššie uvedené položky možno opravovať bez obmedzenia, s výnimkou Názvu firmy, ktorú možno editovať len v prípade multiverzie, viď popis položky Názov firmy.
Občerstviť F11
Sledovanie zmien

ctrl+S alebo shift+ctrl+S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

V editačnom režime platia podobné zásady ako pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre klasický režim editácie v číselníkoch.