Mzdové listy - záložka Súhrnný ML (MLS)

Záložka zobrazí súhrnný mzdový list (MLS) k aktuálnemu čiastkovému mzdovému listu zo záložky Zoznam. Položky evidované k mzdovým listom súhrnným sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Mzdové údaje Náhrady výdajov Výpočtové schémy Vyplnené položky Chybový protokol

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Kvôli lepšej identifikácii niektorých ďalej popísaných položiek je uvedený aj ich konkrétny názov (italikou), príp. vrátane skratky agendy, do ktorej položka patrí, viď identifikácia popisovaných položiek. Podľa tohto názvu je tiež možné položky jednoducho vyhľadávať (viď full-textové hľadanie v helpe).

V hornej časti záložky je k dispozícii položka:

Názov Popis
Identifikácia zamestnanca a prac. pomeru a mzdového listu Zobrazuje identifikácie zamestnanca (osobné číslo, priezvisko a meno) a jeho prac. pomeru (kód PP a názov PP), ku ktorému sú údaje v tejto záložke zobrazené, tzn. ku ktorému sa viaže aktuálny mzdový list čiastkový zo záložky Zoznam. Ďalej je tu pre informáciu uvedené číslo dokladu (aktuálneho čiastkového mzdového listu zo záložky Zoznam) a mzdové obdobie daného mzdového listu.

Subzáložka Hlavné údaje

V hornej časti subzáložky sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Obdobie

Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov. V prípade automatického generovania ML (viď Možnosti tvorby a mazania ML) sa odvodzuje automaticky z dátumu zadaného pre dátum generovaných dokladov.

Ako bolo povedané v kap. Ako začať používať modul Mzdy a personalistika, k mzdovým listom sa pristupuje ako k dokladom, takže na nich musí byť o. i. uvedené (fiškálne) obdobie, do ktorého boli vystavené. V rámci tohto obdobia budú tiež číslované v číselnom rade, no z hľadiska výpočtu miezd a ich zaúčtovania nemá toto obdobie ďalší význam, keďže pre spracovanie miezd je podstatné mzdové obdobie zadané ďalej a keďže samotné mzdové listy sa nijako neúčtujú.

Rad Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka.
Dátum Dátum vystavenia dokladu. Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Mzdové obdobie Kód označujúci mzdové obdobie, pre ktoré je doklad vystavený. Kód zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka mzdových období. Mzdové obdobie, do ktorého doklad patrí, je rozhodujúce pre spracovanie miezd, pre možnosť prípadných opráv či mazania apod. s ohľadom na aktívne a uzavreté mzdové obdobie.
Zamestnanec

Zamestnanec, ku ktorému sa vzťahuje aktuálny mzdový list. Či ide o identifikáciu a výber podľa os.čísla alebo priezviska, závisí od stavu zadania v Nastavenie parametrov miezd. Osobné číslo resp. priezvisko zamestnanca zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka zamestnancov. Ovplyvňuje nasledujúcu položku Prac. pomer, ďalej viď Možné spôsoby zadania zamestnanca/prac. pomeru do hlavičkových údajov záznamov.

Povinná položka. Odkaz na zamestnanca nie je možné opravovať, pokiaľ bol záznam zadaný chybne, tak ho zmažte (za akých okolností je to možné, viď popis funkcie Vymazať v tejto záložke) a vystavte znovu.

Pracovný pomer

Kód pracovného pomeru, ku ktorému sa vzťahuje aktuálny mzdový list. Kód zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka prac. pomerov. Prac. pomery sa ponúkajú podľa zadania predchádzajúcej položky Zamestnanec, ďalej viď Možné spôsoby zadania zamestnanca/prac. pomeru do hlavičkových údajov záznamov.

Povinná položka. Odkaz na prac. pomer nie je možné opravovať, pokiaľ bol záznam zadaný chybne, tak ho zmažte (za akých okolností je to možné, viď popis funkcie Vymazať v tejto záložke) a vystavte znovu.

Subzáložka Mzdové údaje

Popis vybraných položiek na vybraných dodávaných formulároch:

Tieto definovateľné vstupné formuláre podliehajú častým zmenám, stav v aktuálnej verzii preto nemusí úplne presne zodpovedať stavu popísanému ďalej v tomto texte (najmä, čo sa týka slovenského pomenovania položiek alebo ich usporiadania v týchto formulároch) a v aktuálnej verzii sa môžu vyskytovať drobné odchýlky.

Význam prípadných ďalších položiek, ktoré nie sú k dispozícii ani v popise položiek pevných vstupných formulárov ani v rámci dodávaných definovateľných formulárov, je zrejmý z ich názvu, bližšie tu popíšeme len nasledovné:

Def. formulár Ostatné príjmy

Názov Popis
Ostatné zdaniteľné príjmy
Služobné auto pre súkr. účely oprava
S_DutyCar

Položka na ručné zadanie čiastky za poskytnutie služobného vozidla bezplatne aj na súkromné účely. Slúži na výpočet čiastky za služ. vozidlo celkom. Použijete, pokiaľ zamestnanec má príjem, ktorý sa mu má zahrnúť do dane a nemáte v rámci prac. pomeru zadané údaje o čiastke za Služ. auto (v opačnom prípade sa z nej spočíta automaticky), príp. pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu celkovej čiastky vypočítanej automaticky. Viď Ostatné príjmy - Služobné auto pre súkr. účely.

Zamestnancovi je bežne poskytované služobné vozidlo bezplatne aj na súkromné účely. Zodpovedajúcu čiastku podľa ceny vozidla preto zadáte priamo do personálnych údajov zamestnanca, aby ste ju potom nemuseli zadávať každé mzdové obdobie. V mesiaci máj je mu však výnimočne poskytnuté ďalšie vozidlo, ktoré je tiež potrebné zohľadniť. Zodpovedajúcu čiastku za druhé vozidlo môžete zadať len do opravnej položky mzdového listu, aby ste nemuseli meniť dlhodobo platné personálne údaje.

Služobné auto pre súkr. účely celkom
S_DutyCarTotal
Počítaná položka. Súčet opravnej čiastky z predchádzajúcej položky (S_DutyCar) a čiastky z položky Služ. auto v údajoch zamestnanca. Viď Ostatné príjmy - Služobné auto pre súkr. účely.
Renta zadaná
S_Rent
Položka na ručné zadanie renty. Slúži na výpočet renty celkom. Použijete, pokiaľ nemáte v rámci prac. pomeru zadané údaje o Pôvodnom príjme a Súčasnom príjme (v opačnom prípade sa z nich vypočíta automaticky), príp. pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu renty vypočítanej automaticky. Viď Ostatné príjmy - Renta.
Renta celkom
S_RentTotal
Počítaná položka. Súčet renty zadanej z predchádzajúcej položky (S_Rent) a renty vypočítanej z Pôvodného príjmu a Súčasného príjmu zadaného v údajoch zamestnanca. Viď Ostatné príjmy - Renta.
Odmena za vynálezy
S_InventionReward

Položka na zadanie odmien za vynálezy a zlepšovacie návrhy. ViďOstatné príjmy - Odmena za vynálezy.

Zdaniteľné príjmy
S_TaxableIncome
Viď rovnakú položku Zdaniteľné príjmy vo formulári Daň. čistý a hrubý príjem, doplatok mzdy.
Ostatné nezdaniteľné príjmy
Bolestné zadané
S_SmartMoney
Položka na zadanie bolestného. Viď Nezdaniteľný príjem - Bolestné.
Cestovné náhrady celkom
S_TravelCompTotal
Počítaná položka. Súčet čiastok cestovných náhrad za všetky PP daného zamestnanca. Viď Nezdaniteľný príjem - Cestovné náhrady.
Pauš. náhrada cest. výdajov celkom
S_FlatTravelComp
Počítaná položka. Súčet čiastok paušálnych náhrad cest. výdajov za všetky PP daného zamestnanca. Viď Nezdaniteľný príjem - Paušálna náhrada cest. výdajov.
Ostatné nedanené náhrady zadané
S_OtherTaxFreeComp

Položka na zadanie čiastky na výplatu náhrad škôd zamestnanca, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom zamestnania: zničenie alebo poškodenie osobnej veci a pod. Viď Nezdaniteľný príjem - Ostatné nedanené náhrady.

Do tejto položky je možné zadať čokoľvek, čo je určené ako príjem bez dane do čistej mzdy. Čiže môžete využiť aj v prípade potreby korekcie čistej mzdy o čiastky, ktoré nepodliehajú dani ani poisteniu.

O tejto položke sa v mzdovej uzávierke neúčtuje. Pokiaľ ju použijete, je potrebné zadanú sumu zaúčtovať napríklad interným dokladom.

Náhrady výdajov celkom
S_ExpenseCompTotal
Počítaná položka. Súčet celkových čiastok náhrad výdajov zadaných v subzáložke Náhrady výdajov k danému súhrnnému mzdovému listu. Viď Nezdaniteľný príjem - Ostatné náhrady výdajov.

Späť na zoznam formulárov / začiatok podkapitoly

Def. formulár Životné poistenie

Názov Popis
Životné poistenie - Čiastka Počítaná položka. Vypočítaná čiastka na úhradu v prospech životného poistenia zamestnanca a to v závislosti od údajov zamestnanca buď percentom zo základu sociál. poistenia alebo podľa čiastky zadanej v personálnych údajoch zamestnanca. Viď Poistenie - Životné poistenie.
Životné poistenie - Základ dane Počítaná položka. Vypočítaná čiastka, ktorá prevyšuje čiastku oslobodenú od dane a bude zahrnutá do základu dane z príjmu daného zamestnanca. Viď Poistenie - Životné poistenie.
Životné poistenie - Daňový náklad Počítaná položka. Vypočítaná čiastka, ktorú je možné u zamestnávateľa uplatniť ako daňový náklad. Viď Poistenie - Životné poistenie.
Životné poistenie - Nedaňový náklad Počítaná položka. Vypočítaná čiastka, ktorá prevyšuje limit daňovo uznateľného nákladu zamestnávateľa a ktorú bude zamestnávateľ hradiť už zo zdanených príjmov (napr. fondu FKSP). Viď Poistenie - Životné poistenie.

Späť na zoznam formulárov / začiatok podkapitoly

Def. formulár Poistné do 2009

Formulár na prácu s údajmi poistného zadávanými a počítanými na MLS platný do r.2009. Obsahuje podobné údaje ako formulár Poistné od 2010, ale s tým rozdielom, že naviac obsahuje nasledujúce položky, ktoré už nemajú od r. 2010 význam, keďže výpočet poistného (a teda i zadanie opravných hodnôt) bol presunutý na MLC. Viď Zmeny v SP od 1.1.2010.

Formulár je zastaralý a z tohto dôvodu je skrytý. V prípade potreby je však možné ho vyvolať z prehľadu Definovateľných formulárov začiarknutím: Bez ohľadu.

Def. formulár Poistné od 2010

Názov Popis
Zdravotné poistenie (ZP)
  Základ
    Základ ZP oprava
S_HealthInsBase
Položka na ručné zadanie základu pre výpočet ZP. Slúži na výpočet Základu ZP celkom. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu základu automaticky vypočítaného, viď nasledujúcu položku. Popis výpočtu viď Základy ZP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
    Základ ZP
S_HealthInsBaseCorrect
Počítaná položka. Vypočítaný základ ZP. Popis výpočtu viď Základy ZP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
  Poistné zamestnanec
    Poistné ZP zamestnanec - oprava
S_HealthInsEmpCorr
Položka na ručné zadanie poistného. Slúži na výpočet tohto poistného za zamestnanca celkom. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu poistného vypočítaného, viď nasledujúcu položku. Popis výpočtu viď Poistné ZP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
    Poistné ZP zamestnanec - celkom
HealthInsEmployee
Počítaná položka. Udáva, akú časť tohto poistenia bude hradiť zamestnanec. Popis výpočtu viď Poistné ZP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
  Poistné zamestnávateľ
    Poistné ZP zamestnávateľ - oprava
S_HealthInsCompanyCorr
Položka na ručné zadanie poistného. Slúži na výpočet tohto poistného za zamestnávateľa celkom. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu poistného vypočítaného, viď nasledujúcu položku. Popis výpočtu viď Poistné ZP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
    Poistné ZP zamestnávateľ - celkom
S_HealthInsCompany
Počítaná položka. Udáva, akú časť tohto poistenia bude hradiť zamestnávateľ. Popis výpočtu viď Poistné ZP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
  ZP oprava
S_HealthInsCorrected
Podobný význam ako NP oprava (S_SickInsCorrected).
 
Nemocenské poistenie (NP)
  Základ
    Základ NP - celkom
S_SickInsBaseTotal
Počítaná položka. Vypočítaný základ NP. Popis výpočtu viď Základy SP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
  Poistné zamestnanec
    Poistné NP zamestnanec - celkom
S_SickInsEmployeeTotal
Počítaná položka. Udáva, akú časť tohto poistenia bude hradiť zamestnanec. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
  Základ zamestnávateľ
    Základ NP zamestnávateľ - celkom
S_SickInsBaseCompanyTotal
  Poistné zamestnávateľ
    Poistné NP zamestnávateľ - celkom
S_SickInsCompanyTotal
Počítaná položka. Udáva, akú časť tohto poistenia bude hradiť zamestnávateľ. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
  NP neplatí
S_SickInsDoesntPay

Možnosť nastaviť priamo na danom MLS, že sa NP daný mesiac nemá počítať. Má vplyv na výpočet základu poistného NP. Popis výpočtu viď Základy SP počítané na MLS (celkom za všetky PP) - Základ NP - celkom (MLS:S_SickInsBaseTotal).

NP za zamestnanca aj zamestnávateľa sa neplatí, pokiaľ nastal nárok na starobný dôchodok alebo pokiaľ je zamestnanec poberateľom predčasného dôchodku alebo invalidného dôchodku na základe straty schopnosti vykonávať prácu o viac ako 70%. Túto skutočnosť dodávané výpočtové vzorce zohľadňujú kontrolou údajov zamestnanca o dôchodku a invalidite. Pokiaľ však dodaný vzorec nepostihuje všetky prípady alebo pokiaľ potrebujete zamestnanca vylúčiť z daného poistenia z iného dôvodu, môžete využiť túto položku.

  NP oprava
S_SickInsCorrected

Položka slúži na správne zostavenie elektronických výkazov pre poisťovňu, na stanovenie stavu, kedy ide o opravu odvodu poistného. (Konkrétne na výpočet XML elementu "rozsah SP" v exporte Mesačný výkaz poistného a príspevkov sociálneho poistenia.) Stav "oprava" (hodnota 2) nastane v prípade začiarknutia tejto položky.

Mzdová účtovníčka odviedla chybne Nemocenské poistenie a Invalidné poistenie. Chce to napraviť v ďalšom mesiaci - zadá teda v nasledujúcom období do opravných položiek poistného plateného ako zamestnancom tak zamestnávateľom korekcie a súčasne na def. formulári v ML-S - Poistné SK pri druhoch poistného NP a IP začiarkne položky "NP- opravná položka" - ÁNO a "IP - opravná položka" - ÁNO. V exporte mesačného výkazu bude XML element <rozsah SP> vyzerať "2121111".

 
Starobné poistenie (StP)
  Základ
    Základ StP - celkom
S_RetInsBaseTotal
Počítaná položka. Vypočítaný základ StP. Popis výpočtu viď Základy SP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
  Poistné zamestnanec
    Poistné StP zamestnanec - celkom
S_RetInsEmployeeTotal
Počítaná položka. Udáva, akú časť tohto poistenia bude hradiť zamestnanec. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
  Základ zamestnávateľ
    Základ StP zamestnávateľ - celkom
S_RetInsBaseCompanyTotal
  Poistné zamestnávateľ
    Poistné StP zamestnávateľ - celkom
S_RetInsCompanyTotal
Počítaná položka. Udáva, akú časť tohto poistenia bude hradiť zamestnávateľ. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
  StP oprava
S_RetInsCorrected

Podobný význam ako NP oprava (S_SickInsCorrected).

 
Invalidné poistenie (IP)
  Základ
    Základ IP - celkom
S_InvInsBaseTotal
Počítaná položka. Vypočítaný základ IP. Popis výpočtu viď Základy SP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
  Poistné zamestnanec
    Poistné IP zamestnanec - celkom
S_InvInsEmployeeTotal
Počítaná položka. Udáva, akú časť tohto poistenia bude hradiť zamestnanec. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
  Základ zamestnávateľ
    Základ IP zamestnávateľ - celkom
S_InvInsBaseCompanyTotal
  Poistné zamestnávateľ
    Poistné IP zamestnávateľ - celkom
S_InvInsCompanyTotal
Počítaná položka. Udáva, akú časť tohto poistenia bude hradiť zamestnávateľ. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
  IP neplatí
S_InvInsDoesntPay

Možnosť nastaviť priamo na danom MLS, že sa IP daný mesiac nemá počítať. Má vplyv na výpočet základu poistného IP. Popis výpočtu viď Základy SP počítané na MLS (celkom za všetky PP) - Základ IP - celkom (MLS:S_InvInsBaseTotal).

IP za zamestnanca aj zamestnávateľa (§19/3b ZOSP) sa neplatí, pokiaľ nastal nárok na starobný dôchodok alebo pokiaľ je zamestnanec poberateľom predčasného dôchodku alebo ide o zamestnanca so zníženou schopnosťou zárobkovej činnosti o viac ako 70%. Túto skutočnosť dodávané výpočtové vzorce zohľadňujú kontrolou údajov zamestnanca o dôchodku a invalidite. Pokiaľ však dodaný vzorec nepostihuje všetky prípady alebo pokiaľ potrebujete zamestnanca vylúčiť z daného poistenia z iného dôvodu, môžete využiť túto položku.

  IP oprava
S_InvInsCorrected
Podobný význam ako NP oprava (S_SickInsCorrected).
 
Poistenie v nezamestnanosti (PvN)
  Základ
    Základ PvN - celkom
S_UnempInsBaseTotal
Počítaná položka. Vypočítaný základ PvN. Popis výpočtu viď Základy SP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
  Poistné zamestnanec
    Poistné PvN zamestnanec - celkom
S_UnempInsEmployeeTotal
Počítaná položka. Udáva, akú časť tohto poistenia bude hradiť zamestnanec. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
  Základ zamestnávateľ
    Základ PvN zamestnávateľ - celkom
S_UnempInsBaseCompanyTotal
  Poistné zamestnávateľ
    Poistné PvN zamestnávateľ - celkom
S_UnempInsCompanyTotal
Počítaná položka. Udáva, akú časť tohto poistenia bude hradiť zamestnávateľ. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
  PvN neplatí
S_UnempInsDoesntPay

Možnosť nastaviť priamo na danom MLS, že sa PvN daný mesiac nemá počítať. Má vplyv na výpočet základu poistného PvN. Popis výpočtu viď Základy SP počítané na MLS (celkom za všetky PP) - Základ PvN - celkom (S_UnempInsBaseTotal).

PvN za zamestnanca aj zamestnávateľa sa neplatí, pokiaľ nastal nárok na starobný dôchodok alebo pokiaľ je zamestnanec poberateľom predčasného dôchodku alebo invalidného dôchodku na základe straty schopnosti vykonávať prácu o viac ako 70%. Túto skutočnosť dodávané výpočtové vzorce zohľadňujú kontrolou údajov zamestnanca o dôchodku a invalidite. Pokiaľ však dodaný vzorec nepostihuje všetky prípady alebo pokiaľ potrebujete zamestnanca vylúčiť z daného poistenia z iného dôvodu, môžete využiť túto položku.

  PvN oprava
S_UnempInsCorrected
Podobný význam ako NP oprava (S_SickInsCorrected).
 
Úrazové poistenie (ÚP)
  Základ
    Základ ÚP - celkom
S_InjuryInsBaseTotal
Počítaná položka. Vypočítaný základ ÚP. Popis výpočtu viď Základy SP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
  Poistné zamestnávateľ
    Poistné ÚP zamestnávateľ - celkom
S_InjuryInsCompanyTotal
Počítaná položka. Udáva, akú časť tohto poistenia bude hradiť zamestnávateľ. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
  ÚP oprava
S_InjuryInsCorrected
Podobný význam ako NP oprava (S_SickInsCorrected).
 
Garančné poistenie (GP)
  Základ
    Základ GP - celkom
S_GarInsBaseTotal
Počítaná položka. Vypočítaný základ GP. Popis výpočtu viď Základy SP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
  Poistné zamestnávateľ
    Poistné GP zamestnávateľ - celkom
S_GarInsCompanyTotal
Počítaná položka. Udáva, akú časť tohto poistenia bude hradiť zamestnávateľ. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
  GP oprava
S_GarInsCorrected
Podobný význam ako NP oprava (S_SickInsCorrected).
 
Poistenie do rezervného fondu solidarity (RFS)
  Základ
    Základ RFS - celkom
S_ResFundInsBaseTotal
Počítaná položka. Vypočítaný základ RFS. Popis výpočtu viď Základy SP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
  Poistné zamestnávateľ
    Poistné RSF zamestnávateľ - celkom
S_ResFundInsCompanyTotal
Počítaná položka. Udáva, akú časť tohto poistenia bude hradiť zamestnávateľ. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
  RFS oprava
S_ResFundCorrected
Podobný význam ako NP oprava (S_SickInsCorrected).
 
Poistenie na financovanie podpory(PFP)
  Základ
    Základ PFP - celkom
S_FinInsBaseTotal
Počítaná položka. Vypočítaný základ PFP. Popis výpočtu viď Základy SP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
  Poistné zamestnávateľ
    Poistné PFP zamestnávateľ - celkom
S_FinInsCompanyTotal
Počítaná položka. Udáva, akú časť tohto poistenia bude hradiť zamestnávateľ. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
  PFP oprava
S_FinInsCorrected
  Podobný význam ako NP oprava(S_SickInsCorrected).
 
Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS)
  Základ
    Základ DDS - celkom
S_RetFundBaseTotal
Počítaná položka. Vypočítaný základ DDS za všetky prac. pomery. Popis výpočtu viď DDS.
  Sporenie zamestnanec
    DDS zamestnanec - celkom
S_RetFundEmployeeTotal
Počítaná položka. Udáva, akú časť doplnkového dôchodkového sporenia bude hradiť zamestnanec celkom za všetky prac. pomery. Popis výpočtu viď DDS.
  Sporenie zamestnávateľ
    DDS zamestnávateľ - celkom
S_RetFundCompanyTotal
Počítaná položka. Udáva, akú časť doplnkového dôchodkového sporenia bude hradiť zamestnávateľ celkom za všetky prac. pomery. Popis výpočtu viď DDS.
  DDS oprava
S_RetFundCorrected
Podobný význam ako NP oprava (S_SickInsCorrected).
 
Základ SP od iných zamestnávateľov
S_SocialInsBaseOtherComp
Ak má zamestnanec súbežné pracovné pomery u iných zamestnávateľov, tak je do tejto položky potrebné zadať výšku vymeriavacieho základu u týchto zamestnávateľov. Položka sa používa na výpočet NP, StP, IP a PvN za zamestnanca, kedy je potrebné u spomenutých zložiek poistenia porovnávať vypočítaný základ poistenia s povoleným maximom pre danú zložku poistenia, a keď sa povolené maximum vzťahuje na všetkých zamestnávateľov dohromady, tzn. porovnáva sa s celkovým vymeriavacím základom za všetkých zamestnávateľov dohromady. Viď Poistné SP - teórie a Základy SP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
Odčítateľné odpočtové položky ZP
S_HealthInsCountOff

Umožňuje zadať ručnú korekciu výšky odpočtovej položky.

Korekcia sa premietne do výšky počítanej odčítateľnej odpočtovej položky ZP - celkom a teda i do výšky Základu ZP i v prípade, že vo vlastnostiach pracovného pomeru nie je začiarknutá voľba Uplatniť odčítateľnú odvodovú položku ZP.

Odčítateľné odpočtové položky ZP - celkom
S_HealthInsCountOffTotal

Počítaná položka ovplyvňujúca stanovenie Základu ZP. Ide o hodnotu vypočítanú podľa nižšie uvedeného algoritmu, prípadne upravenú o korekciu S_HealthInsCountOff, pokiaľ je táto rôzna od 0.

Hodnota sa počíta len v prípade, že je vo vlastnostiach pracovných pomerov príslušného zamestnanca začiarknutá voľba Uplatniť odčítateľnú odvodovú položku ZP.

 • Pokiaľ je príjem zamestnanca v danom mzdovom období pri danom zamestnávateľovi nižší ako hodnota globálnej premennej S_MaxOOP platná pre dané mzdové obdobie, výška odčítateľnej odpočtovej položky je rovná výške tohto príjmu.
 • Pokiaľ je príjem zamestnanca v danom mzdovom období vyšší ako S_MaxOOP, postupuje sa nasledovne:

  • Spočíta sa rozdiel medzi celkovým príjmom zamestnanca a hodnotou S_MaxOOP.
  • Tento rozdiel sa vynásobí 2.
  • Výsledok sa odčíta od S_MaxOOP a získa sa výška vypočítanej odčítateľnej odpočtovej položky.

S_MaxOOP je nastavená na 380 EUR (zákonná výška platná od 1. 1. 2015).

 • Celkový príjem zamestnanca < 380 EUR ⇒ odčítateľná položka = celkový príjem zamestnanca
 • Celkový príjem zamestnanca 380 - 570 EUR ⇒ odčítateľná položka = 380 až 0 EUR podľa algoritmu uvedeného vyššie v popise tejto položky
 • Celkový príjem zamestnanca > 570 EUR ⇒ odčítateľná položka = 0 EUR

Vypočítaná hodnota sa alikvotne kráti na základe počtu kalendárnych dní v mesiaci, v ktorých bol zamestnanec prihlásený ku zdravotnému poisteniu, inými slovami sa alikvotne znižuje na základe počtu dní, v ktorých sa fyzická osoba podľa zákona o zdravotnom poistení nepovažuje za zamestnanca - vo východiskovom nastavení ide o druhy neprítomností ABS, NPD, NPK a ROD.

Nekráti sa v prípadoch uvedených v §11, písm. m) a s) - obdobie pracovnej neschopnosti, ošetrovanie člena rodiny alebo poberanie materskej (v systéme ABRA Gen všetky druhy nemocenských dávok).

Vypočítaná hodnota sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

Pokiaľ sa príjem vypláca po skončení PP, odčítateľná odpočtová položka sa pri výpočte záloh uplatniť nemôže, pretože nie je splnená podmienka, že zamestnanec je v pracovnom pomere.

Ročné zúčtovanie ZP - zamestnanec
HIAnnualClearingEmp

Položka, do ktorej sa prenášal výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnanca z agendy Ročné zúčtovanie ZP po vyvolaní funkcie Uzavretie, viď položka Preplatok (+) Nedoplatok (-) zamestnanec.

Aktuálne položky týkajúce sa RZZP nemajú využitie. Viac viď úvodná poznámka v agende RZZP.

Predtým platilo: Ak položka Ročné zúčtovanie ZP - zamestnanec obsahuje nejakú hodnotu pred vyvolaním funkcie Uzavretie RZZP, je táto hodnota po vyvolaní funkcie Uzavretie výsledkom RZZP prepísaná. Pokiaľ však užívateľ zmení hodnotu položky Ročné zúčtovanie ZP - zamestnanec až po prenesení výsledku RZZP do mzdového listu, zostane v mzdovom liste táto zmenená hodnota. Táto užívateľom uskutočnená zmena nijako neovplyvní výsledok RZZP ani uzavretie RZZP v agende Ročné zúčtovanie ZP.

Ročné zúčtovanie ZP - zamestnávateľ
HIAnnualClearingComp

Položka, do ktorej sa prenášal výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnávateľa z agendy Ročné zúčtovanie ZP po vyvolaní funkcie Uzavretie, viď položka Preplatok (+) Nedoplatok (-) zamestnávateľ.

Výnimka výšky VZ - vypočítaná do 31.7.2006
S_SocInsException

Počítaná položka vyhodnotená na základe údajov zamestnanca (napr. stupňa invalidity a pod.). Viď Výnimka výšky vymeriavacieho základu.

Položka mala význam len do 31.7.2006. Slúžila na stanovenie kódu výnimky vymeriavacieho základu na správne zostavenie elektronických výkazov pre Sociálnu poisťovňu (na tlačenom výkaze sa nenachádza).

Ide o skrytý zoznam, hoci nejde o položku editačnú, a to z technických dôvodov kvôli výpočtu vnútorne (integer s editačnou metódou skrytý zoznam (v ktorom sú zobrazované hodnoty - kódy výnimiek).

Výnimka výšky VZ - vypočítaná od 1.8.2006

Zobrazenie výnimky výšky vymeriavacieho základu a odvodu typu poistného vyhodnotenej podľa údajov zamestnanca podľa pravidiel platných od 1.8.2006. Slúži na správne zostavenie elektronických výkazov pre Sociálnu poisťovňu (na tlačenom výkaze sa nenachádza). Počíta sa priamo na definovateľnom formulári vyhodnotením výrazu zadaného priamo na def. formulári. Ak je dátum väčší ako dátum zmeny vo výpočte SP daný v globálnej premennej S_DatZmenSP, vyhodnotí sa podľa veku, druhu invalidného dôchodku, stupňa invalidity, úväzku atď.

Použije sa ako kód výnimky vymeriavacieho základu, pokiaľ nie je vyplnená nasledujúca položka.

Výnimka výšky VZ - vynútená
S_ForcedInsBaseException

Znaková položka slúžiaca na riešenie krajných situácií na správne zostavenie elektronických výkazov pre Sociálnu poisťovňu (na tlačenom výkaze sa nenachádza). Pokiaľ je položka niečím vyplnená, tak sa hodnota použije ako kód výnimky vymeriavacieho základu. Pokiaľ vyplnená nebude, použije sa hodnota vypočítaná v predchádzajúcej položke. Viď Výnimka výšky vymeriavacieho základu.

Užívateľ zadáva priamo kódy výnimiek.

Vrátenie preplatku soc. poistenia za zamestnanca
S_SocInsComp

Položka na zadanie preplatku soc.poistného za zamestnanca. Ide o možnosť riešiť prípad, kedy bolo za zamestnanca odvedené poistné, ale nemuselo byť.

Napr. v prípade, kedy bol zamestnancovi priznaný predčasný starobný dôchodok so spätnou platnosťou, ale za zamestnanca bolo odvedené poistenie, ktoré ako starobný dôchodca platiť nemusí. Preplatok dostane zamestnanec späť od Sociálnej poisťovne na základe "Žiadosti o vrátenie poistného na SP, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu".

Tento preplatok podľa Sociálnej poisťovne nemá figurovať v mesačnom výkaze poistného. Suma preplatku vstupuje do zdaniteľných príjmov a doplatku mzdy. Viď výpočet Zdaniteľné príjmy (MLC:S_TaxableIncome) a Doplatok (MLS:S_WageRest), ale nijako nevstupuje do základov poistného.

Späť na zoznam formulárov / začiatok podkapitoly

Def. formulár Potravinári/Poľnohospodári

Formulár je určený pre výpočet zliav pre poľnohospodárske podniky. Má obmedzenú platnosť a limit vymeriavacieho základu, viď premenné S_FoodLim a S_FoodProd v agende Globálne premenné.

Pri PP s nepravidelnými príjmami a príjmami po skončení PP sa vymeriavací základ pre zľavu rozpočítava do kalendárnych mesiacov trvania PP v aktuálnom roku a limit zľavy sa kontroluje za jednotlivé mesiace spätne.

 
Nemocenské poistenie (NP)
  Základ poistného
    Základ NP
S_SickInsBaseTotal

Počítaná položka. Zobrazuje vypočítaný vymeriavací základ zamestnanca pre daný druh poistenia.

  Základ zníženia odvodov
    NP základ zľavy (potravinári)
S_FoodSickInsDiscBase
Počítaná položka. Zobrazuje vymeriavací základ, z ktorého je počítaná zľava. Hodnota je ovplyvnená nastavením premennej S_FoodLim v agende Globálne premenné.
  Zníženie odvodov
    NP zam-teľ zľava (potravinári)
S_FoodSickInsDiscComp
Počítaná položka. Zobrazuje vypočítanú zľavu z vymeriavacieho základu.
  Oprava zníženia odvodov
    NP zam-tel zľava (potr. opr.)
S_FoodSickInsDiscCorr
Editovateľná položka. Položka pre ručnú korekciu vypočítanej zľavy z odvodov.
 
Starobné poistenie (StP)
  Základ poistného
    Základ StP
S_RetInsBaseTotal

Počítaná položka. Zobrazuje vypočítaný vymeriavací základ zamestnanca pre daný druh poistenia.

  Základ zníženia odvodov
    StP základ zľavy (potravinári)
S_FoodRetInsDiscBase
Počítaná položka. Zobrazuje vymeriavací základ, z ktorého je počítaná zľava. Hodnota je ovplyvnená nastavením premennej S_FoodLim v agende Globálne premenné.
  Zníženie odvodov
    StP zam-tel zľava (potravinári)
S_FoodRetInsDiscComp
Počítaná položka. Zobrazuje vypočítanú zľavu z vymeriavacieho základu.
  Oprava zníženia odvodov
    StP zam-tel zľava potr. opr.)
S_FoodRetInsDiscCorr
Editovateľná položka. Položka pre ručnú korekciu vypočítanej zľavy z odvodov.
 
Invalidné poistenie (IP)
  Základ poistného
    Základ IP celkom
S_InvInsBaseTotal

Počítaná položka. Zobrazuje vypočítaný vymeriavací základ zamestnanca pre daný druh poistenia.

  Základ zníženia odvodov
    IP základ zľavy (potravinári)
S_FoodInvInsDiscBase
Počítaná položka. Zobrazuje vymeriavací základ, z ktorého je počítaná zľava. Hodnota je ovplyvnená nastavením premennej S_FoodLim v agende Globálne premenné.
  Zníženie odvodov
    IP zam-teľ zľava (potravinári)S_FoodInvInsDiscComp Počítaná položka. Zobrazuje vypočítanú zľavu z vymeriavacieho základu.
  Oprava zníženia odvodov
    IP zam-tel zľava (potr. opr.)
S_FoodInvInsDiscCorr
Editovateľná položka. Položka pre ručnú korekciu vypočítanej zľavy z odvodov.
 
Poistenie v nezamestnanosti (PvN)
  Základ poistného
    Základ PvN celkom
S_UnempInsBaseTotal

Počítaná položka. Zobrazuje vypočítaný vymeriavací základ zamestnanca pre daný druh poistenia.

  Základ zníženia odvodov
    PvN základ zľavy (potravinári)
S_FoodUnempInsDiscBase
Počítaná položka. Zobrazuje vymeriavací základ, z ktorého je počítaná zľava. Hodnota je ovplyvnená nastavením premennej S_FoodLim v agende Globálne premenné.
  Zníženie odvodov
    PvN zam-tel zľava (potravinári)
S_FoodUnempInsDiscComp
Počítaná položka. Zobrazuje vypočítanú zľavu z vymeriavacieho základu.
  Oprava zníženia odvodov
    PvN zam-tel zľava (potr. opr.)
S_FoodUnempInsDiscCorr
Editovateľná položka. Položka pre ručnú korekciu vypočítanej zľavy z odvodov.
 
Poistenie do rezervného fondu solidarity (RFS)
  Základ poistného
    Základ RFS celkom
S_ResFundInsBaseTotal

Počítaná položka. Zobrazuje vypočítaný vymeriavací základ zamestnanca pre daný druh poistenia.

  Základ zníženia odvodov
    RFS základ zľavy (potravinári)
S_FoodResInsDiscBase
Počítaná položka. Zobrazuje vymeriavací základ, z ktorého je počítaná zľava. Hodnota je ovplyvnená nastavením premennej S_FoodLim v agende Globálne premenné.
  Zníženie odvodov
    RFS zam-tel zľava (potravinári)
S_FoodResInsDiscComp
Počítaná položka. Zobrazuje vypočítanú zľavu z vymeriavacieho základu.
  Oprava zníženia odvodov
    RFS zam-tel zľava (potr. opr.)
S_FoodResInsDiscCorr
Editovateľná položka. Položka pre ručnú korekciu vypočítanej zľavy z odvodov.
 
Poistenie na financovanie podpory (PFP)
  Základ poistného
    Základ PFP celkom
S_FinInsBaseTotal

Počítaná položka. Zobrazuje vypočítaný vymeriavací základ zamestnanca pre daný druh poistenia.

  Základ zníženia odvodov
    PFP základ zľavy (potravinári)
S_FoodFinInsDiscBase
Počítaná položka. Zobrazuje vymeriavací základ, z ktorého je počítaná zľava. Hodnota je ovplyvnená nastavením premennej S_FoodLim v agende Globálne premenné.
  Zníženie odvodov
    PFP zam-tel zľava (potravinári)
S_FoodFinInsDiscComp
Počítaná položka. Zobrazuje vypočítanú zľavu z vymeriavacieho základu.
  Oprava zníženia odvodov
    PFP zam-tel zľava (potr. opr.)
S_FoodFinInsDiscCorr
Editovateľná položka. Položka pre ručnú korekciu vypočítanej zľavy z odvodov.
 
  Nepočítať zníženie odvodov S_FoodSupressCalc Začiarkávacia položka. Ovplyvňuje, či sa zamestnancovi bude počítať na ML zníženie odvodov. Pri zmene nastavenia tejto položky je potrebné znovu vypočítať ML.
  Celkové zníženie odvodov zamestnávateľa S_FoodProducerDiscountTotal Počítaná položka. Celkový súčet všetkých napočítaných zliav zo všetkých druhov poistení.
  Celkové zníženie odvodov (oprava) S_FoodProducerDiscountCorrect Editovateľná položka. Položka pre ručnú korekciu vypočítanej celkovej zľavy z odvodov.

Def. formulár Daň. čistý a hrubý príjem, doplatok mzdy

Názov Popis
Zdaniteľné príjmy
S_TaxableIncome
Počítaná položka. Celkové zdaniteľné príjmy za všetky prac. pomery zamestnanca vypočítané zo zdaniteľných príjmov pre jednotlivé prac. pomery daného zamestnanca (MLC:S_TaxableIncome) plus ostatné zdaniteľné príjmy zadávané na súhrnnom ML. Viď Zdaniteľné príjmy, nezdaniteľné čiastky, daň - Zdaniteľné príjmy.
Odpočty zo základu dane
S_TaxCountOffsTotal
Počítaná položka. Súčet mesačných čiastok odpočtov, na ktoré má zamestnanec v danom mesiaci nárok, zadaných v subzáložke Rodinní príslušníci, daň. odpočty a zľavy k danému zamestnancovi. Viď Zdaniteľné príjmy, nezdaniteľné čiastky, daň - Odpočty.
Daňový bonus
S_TaxBonus
Položka na ručné zadanie čiastky daňového bonusu. Použijete, pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu celkovej čiastky Daň. bonusu vypočítaného automaticky. Viď Základ dane, daň, daňový bonus.
Daňový bonus celkom
S_TaxBonusTotal
Počítaná položka. Viď Základ dane, daň, daňový bonus.
Základ dane oprava
S_TaxBase
Položka na ručné zadanie čiastky základu dane. Použijete, pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu celkovej čiastky Základu dane vypočítanej automaticky. Viď Základ dane, daň, daňový bonus.
Základ dane
S_TaxBaseTotal
Počítaná položka. Súčet opravnej čiastky z predchádzajúcej položky (S_TaxBase) a zdaniteľných príjmov celkom znížený o nezdaniteľné čiastky zo základu dane. Viď Základ dane, daň, daňový bonus.
Základ zálohovej dane (20%)
S_DepositTaxBase
Počítaná položka. Základ dane, ktorý je vždy danený zálohovou daňou, za určitých podmienok však minimálne vo výške minimálnej sadzby danej v globál. premennej (k 1.1.04 vo výške 20%), vypočítaný z odmien jednateľov a členov štat. orgánov za všetky súbežné prac. pomery zamestnanca. Viď Základ dane, daň, daňový bonus.
Zálohová daň oprava
S_DepositTax
Položka na ručné zadanie čiastky zálohovej dane. Použijete, pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu celkovej čiastky zálohovej dane vypočítanej automaticky. Viď Základ dane, daň, daňový bonus.
Zálohová daň
DepositTaxTotal
Počítaná položka. Zálohová daň vypočítaná zo základu zálohovej dane pomocou daňovej tabuľky mesačných sadzieb, pričom v niektorých prípadoch minimálne vo výške minimálnej sadzby na zálohovú daň (20%). Viď Základ dane, daň, daňový bonus.
Základ zrážkovej dane
S_ExtraTaxBase

Počítaná položka. Základ dane, ktorý je danený zrážkovou daňou (pokiaľ sú splnené podmienky pre danenie zrážkovou daňou). Viď Základ dane, daň, daňový bonus.

Daň vyberaná zrážkou oprava
S_ExtraTax
Položka na ručné zadanie čiastky zrážkovej dane. Použijete, pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu celkovej čiastky zrážkovej dane vypočítanej automaticky. Viď Základ dane, daň, daňový bonus.
Daň vyberaná zrážkou
ExtraTaxTotal
Počítaná položka. Zálohová daň spočítaná zo "Základu zrážkovej dane" (S_ExtraTaxBase). Viď Základ dane, daň, daňový bonus.
Hrubý príjem
S_GrossIncome
Počítaná položka. Viď Hrubý príjem, čistá mzda, doplatok - Hrubý príjem.
Čistý príjem
S_NetIncome
Počítaná položka. Viď Hrubý príjem, čistá mzda, doplatok - Čistý príjem.
Stravenky za plnú cenu
S_MealTicketFullPrice
Počítaná položka. Cena straveniek vypočítaná z počtu straveniek za plnú cenu vydaných zamestnancovi celkom za všetky súbežné prac. pomery. Viď Stravenky - Cena straveniek.
Stravenky za zníženú cenu
S_MealTicketDisPrice
Počítaná položka. Cena straveniek vypočítaná z počtu straveniek za zníženú cenu vydaných zamestnancovi celkom za všetky súbežné prac. pomery. Viď Stravenky - Cena straveniek.
Záloha na mzdu
S_Wagedeposit
Počítaná položka. Záloha vyplatená na mzdu celkom za všetky súbežné prac. pomery. Viď Hrubý príjem, čistá mzda, doplatok - Záloha.
Nezraziteľná suma - oprava
S_UndockableCorrection

Položka na zadanie prípadnej korekcie čiastky, z ktorej sa nakoniec bude zrážať. Položku je možné využiť v rámci vyvolania štandardnej akcie Zrážky s parametrom Correction. Viď podrobný výklad pri štandardnej akcii Zrážky.

Z výkladu v popise štand. akcie Zrážky vyplýva, že Nezraziteľná čiastka - oprava (MLS:S_UndockableCorrection) ovplyvní vypočítanú zrážku len vtedy, ak je vyššia ako mzda vyplatená vopred (tzn. zálohy+stravenky,...) + záporný doplatok (ktorý by vyšiel pri nepoužití korekcie).

Zrážky celkom
S_DocksTotal
Počítaná položka. Suma čiastok zrealizovaných zrážok za dané mzdové obdobie. Viď Zrážky - zrážky celkom.
Doplatok
S_WageRest
Počítaná položka. Doplatok čistej mzdy po zohľadnení vyplatených náhrad niektorých typov výdajov, zrážok (celkových, zrážok za PHM, zrazenie cien za stravenky) a zálohy na mzdu. Viď Hrubý príjem, čistá mzda, doplatok - Doplatok.
Pohľadávka za zamest.
DemandOnEmployee
Počítaná položka. Pohľadávka za zamestnanca, pokiaľ doplatok mzdy je záporný. Viď Hrubý príjem, čistá mzda, doplatok - Doplatok.
Na účet
S_WageToAccount
Počítaná položka. Ide o doplatok, príp. jeho časť (pokiaľ časť doplatku bola vyplatená v cudzej mene), ktorá je zamestnancovi prevedená na účet (pokiaľ zamestnanec nemá v personálnych údajoch nastavené vyplácanie mzdy v hotovosti). Viď Hrubý príjem, čistá mzda, doplatok - Doplatok.
Vyplatené v hotovosti
S_WageCash
Počítaná položka. Ide o doplatok, príp. jeho časť (pokiaľ časť doplatku bola vyplatená v cudzej mene), ktorá je zamestnancovi vyplatená v hotovosti (pokiaľ zamestnanec má v personálnych údajoch nastavené vyplácanie mzdy v hotovosti). Viď Hrubý príjem, čistá mzda, doplatok - Doplatok.
V cudzej mene na účet
S_CurrAmountToAccount
Počítaná položka. Ide o časť mzdy vyplácanú v cudzej mene, ktorá je zamestnancovi prevedená na účet v cudzej mene (pokiaľ má zamestnanec vyplácanie časti mzdy v cudzej mene nastavené v personálnych údajoch, pričom táto sa má prevádzať na účet). Viď Hrubý príjem, čistá mzda, doplatok - Doplatok.
V cudzej mene v hotovosti
S_CurrAmountCash
Počítaná položka. Ide o časť mzdy vyplácanú v cudzej mene, ktorá je zamestnancovi vyplatená v hotovosti v cudzej mene (pokiaľ má zamestnanec vyplácanie časti mzdy v cudzej mene nastavené v personálnych údajoch, pričom táto sa má vyplácať v hotovosti). Viď Hrubý príjem, čistá mzda, doplatok - Doplatok.

Späť na zoznam formulárov / začiatok podkapitoly

Maximálne a minimálne základy poistného

Názov Popis
Max. základ NP - oprava
S_SickInsBaseMax
Položka na ručné zadanie maximálneho základu pre výpočet niektorých zložiek SP. Slúži na výpočet Max. základu pre NP celkom. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu max. základu vypočítaného automaticky.
Max. základ NP
S_SickInsBaseMaxTotal
Počítaná položka. Max. základ pre NP vypočítaný celkom za všetky súbežné prac. pomery. Viď Základy SP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
Max. základ GP - oprava
S_GarInsBaseMax
Položka na ručné zadanie maximálneho základu pre výpočet niektorých zložiek SP. Slúži na výpočet Max. základu pre GP celkom. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu max. základu vypočítaného automaticky.
Max. základ GP
S_GarInsBaseMaxTotal
Počítaná položka. Max. základ pre GP vypočítaný celkom za všetky súbežné prac. pomery. Viď Základy SP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
Max zák. IP,StP,PvN,RFS, PFP-opr.
S_RetInsBaseMax
Položka na ručné zadanie maximálneho základu pre výpočet niektorých zložiek SP. Slúži na výpočet Max. základu pre IP, StP, PvN, RFP celkom. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu max. základu vypočítaného automaticky.
Max. základ IP,StP,PvN, RFS, PFP
S_RetInsBaseMaxTotal
Počítaná položka. Max. základ pre IP, StP, PvN , RFS a PFP vypočítaný celkovo za všetky súbežné prac. pomery. Viď Základy SP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
Max. základ ZP - opr.
S_HealthInsBaseMax
Položka na ručné zadanie maximálneho základu pre výpočet ZP. Slúži na výpočet Max. základu pre ZP celkom. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu max. základu vypočítaného automaticky.
Max. základ ZP celkom
S_HealthInsBaseMaxTotal
Počítaná položka. Max. základ pre ZP vypočítaný celkom za všetky súbežné prac. pomery. Viď Základy ZP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
Min. základ SP - oprava
S_SocInsBaseMin
Položka na ručné zadanie minimálneho základu pre výpočet sociálneho poistenia. Slúži na výpočet Min. základu SP celkom. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu min. základu vypočítaného automaticky.
Min. základ SP
S_SocInsBaseMinTotal
Počítaná položka. Min. základ pre sociálne poistenie vypočítaný celkom za všetky súbežné prac. pomery. Viď Základy SP počítané na MLS (celkom za všetky PP).
Minimálny základ ZP oprava
S_HealthInsMinBase
Položka na ručné zadanie minimálneho základu pre výpočet ZP. Slúži na výpočet Min. základu ZP celkom. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu min. základu vypočítaného automaticky.
Minimálny základ ZP celkom
S_HealthInsMinBaseTotal
Počítaná položka. Min. základ pre ZP vypočítaný celkom za všetky súbežné prac. pomery. Viď Základy ZP počítané na MLS (celkom za všetky PP).

Späť na zoznam formulárov / začiatok podkapitoly

Minimálne poistné

Názov Popis
Počet kal. dní mesiaca
S_MonthDays
Počítaná položka. Počet kal. dní v mesiaci obmedzený podľa nástupu a výstupu z PP.
Počet kal. dní pre min. ZP
S_MonthDaysMinHealthInsTotal
Počítaná položka. Počet kalendárnych dní pre výpočet minima ZP.
Počet kal. dní pre min. ZP - oprava
S_MonthDaysMinHealthIns
Položka pre ručnú korekciu počtu kalendárnych dní pre výpočet minima ZP. Použijete, pokiaľ potrebujete zadať korekciu počtu dní vypočítaných automaticky. Tento počet je možné korigovať odčítaním či pričítaním požadovaného počtu dní.
Kal. dni min. ZP u dohôd
S_MonthDaysMinHIAgrmnt
Položka pre ručné zadanie počtu kalendárnych dní pre výpočet minima ZP pre zamestnanca pri dohodách a nepravidelných príjmoch (hodnotu nie je možné vypočítať systémovo, keďže tieto úväzky nemajú štandardne pripojené pracovné kalendáre a nezadávajú sa zamestnancom neprítomnosti). Pokiaľ je položka vyplnená, tak jej hodnota naplní položku Počet kal. dní pre min. ZP S_MonthDaysMinHealthInsTotal (hodnota sa neprenáša do ďalšieho obdobia).
Kal. dni min. ZP u dohôd - prenášané
S_MonthDaysMinHIAgrmntTr
Položka pre ručné zadanie počtu kalendárnych dní pre výpočet minima ZP pre zamestnanca pri dohodách a nepravidelných príjmoch (hodnotu nie je možné vypočítať systémovo, keďže tieto úväzky nemajú štandardne pripojené pracovné kalendáre a nezadávajú sa zamestnancom neprítomnosti). Pokiaľ je položka vyplnená, tak jej hodnota naplní položku Počet kal. dní pre min. ZP S_MonthDaysMinHealthInsTotal (hodnota sa prenáša do ďalšieho obdobia).
Minimálne poistné ZP celkom (zamec+zamtel)
S_MinZPAmountTotal
Počítaná položka. Zobrazuje sa tu celková výška minimálneho poistenia (po krátení prostredníctvom kal. dní), a to za zamestnanca + zamestnávateľa.
Doplatok poistného ZP (zamestnanec)
S_HealthInsMinEmpSurcharge
Počítaná položka. Zobrazuje vypočítaný doplatok min. ZP zamestnanca.
Doplatok poistného ZP (zamestnanec) - oprava
S_HealthInsMinEmpCorrect
Položka na ručné zadanie korekcie vypočítaného doplatku min. ZP zamestnanca.

Späť na zoznam formulárov / začiatok podkapitoly

Niektoré ďalšie položky

Názov Popis
Sadzba StP zamestnanec (%)
S_RetInsEmployeeRate
Počítaná položka. Sadzba StP vstupuje do výpočtu poistného StP za zamestnanca. Viď Poistné počítané na MLS (celkom za všetky PP). Výpočet poistného sa neodkazuje priamo na globálnu premennú, ale na sadzbu počítanú v tejto položke, keďže do 31.12.2005 sa sadzba StP daná v globálnej premennej S_SPZec mohla znižovať za každé nezaopatrené dieťa. Podrobnejšie viď popis položky Počet nezaopatrených detí pre účely SP (PL:S_FedChildrenForSocIns).

Späť na zoznam formulárov / začiatok podkapitoly

Def. formulár Ročné zúčtovanie dane

Formulár slúži na rýchle zadanie výsledkov ročného zúčtovania dane z príjmov zamestnanca za predchádzajúci rok len do mzdových listov (napr. keď prechádzate na mzdy ABRA Gen z iného systému) a nepotrebujete evidovať údaje ročného zúčtovania dane v agende Ročné zúčtovanie ABRA Gen (pretože ich máte evidované napr. v pôvodnom mzdovom systéme) resp. k zobrazeniu údaja vypočítaného a preneseného z agendy Ročného zúčtovania.

Názov Popis
Ročné zúčtovanie dane
MLS:AnnualClearing

Položka na ručné zadanie výsledku ročného zúčtovania dane z príjmov zamestnanca, ktorý nemá údaje o ročnom zúčtovaní dane evidované v agende Ročné zúčtovanie.

Pokiaľ zamestnanec má údaje ročného zúčtovania dane zadané v agende Ročné zúčtovanie, tak sa preplatok alebo nedoplatok dane vypočítaný v rámci ročného zúčtovania prenesie do tejto položky funkciou Uzavretie RZ.

Ak je vyplnená táto položka alebo ak je uvedené číslo mzdového listu súhrnného v položke Prenesené do ML v agende Ročné zúčtovanie, vyplní sa v exporte Ročné hlásenie o dani za zamestnanca za predchádzajúci kalendárny rok, že za zamestnanca bolo vykonané ročné zúčtovanie.

Ročné zúčtovanie daňového bonusu
MLS:YearTaxBonus

Položka na ručné zadanie doplatku daňového bonusu zamestnanca, ktorý nemá údaje o ročnom zúčtovaní dane evidované v agende Ročné zúčtovanie.

Pokiaľ zamestnanec má údaje ročného zúčtovania dane zadané v agende Ročné zúčtovanie, tak sa doplatok daňového bonusu vypočítaný v rámci ročného zúčtovania prenesie do tejto položky funkciou Uzavretie RZ.

Ročné zúčtovanie zamestnaneckej prémie
MLS:YearEmployeePremium

Položka na ručné zadanie zamest. prémie zamestnanca, ktorý nemá údaje o ročnom zúčtovaní dane evidované v agende Ročné zúčtovanie.

Pokiaľ zamestnanec má údaje ročného zúčtovania dane zadané v agende Ročné zúčtovanie, tak sa zamest. prémia vypočítaná v rámci ročného zúčtovania prenesie do tejto položky funkciou Uzavretie RZ.

Späť na zoznam formulárov / začiatok podkapitoly

Def. formulár Všetky údaje

Súhrnný formulár zložený z bežne používaných formulárov uvedených vyššie. Popis položiek viď jednotlivé formuláre vyššie.

Späť na zoznam formulárov / začiatok podkapitoly

Subzáložka Náhrady výdajov

Subzáložka slúži na zadanie akýchkoľvek ostatných náhrad výdajov pre aktuálneho zamestnanca zo záložky Zoznam. Môžete tu zadávať všetky ostatné náhrady výdajov, ktoré nastali a na ktoré nie je v systéme priamo dodávaná položka. Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doteraz zadaných ostatných náhrad výdajov.

Ostatné náhrady výdajov je možné zadávať len jedným spôsobom:

 • priamo čiastkou.

Zadané náhrady výdajov sú potom podkladom pre výpočet zodpovedajúcich položiek mzdového listu, viď ďalej.

Názov Popis
Popis Ľubovoľný textový popis náhrady výdaja.
Suma

Čiastka náhrady výdaja.

Slúži na výpočet celkovej čiastky ostatných náhrad výdajov, viď Nezdaniteľné príjmy - Ostatné náhrady výdajov.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený.

Subzáložka Výpočtové schémy

Subzáložka slúži na zobrazenie a príp. pridanie či vymazanie výpočtových schém k aktuálnemu súhrnnému mzdovému listu. Podľa priradených výpočtových schém prebieha výpočet príslušného mzdového listu, to znamená, že pre výpočet miezd je veľmi podstatné, aké výpočtové schémy sú aktuálne priradené, ďalej viď Postup výpočtu.

Výpočt. schémy sú k mzdovému listu priradené automaticky predvyplnením podľa aktuálnych vzorov príslušného druhu prac. pomeru, no v prípade potreby ich je možné i modifikovať (priradiť iné, pridať ďalšie a pod.). Ďalej viď Predvyplnenie a použitie výpočtových schém k ML. Zoznam pripojených schém podľa aktuálneho stavu v druhoch PP je možné tiež obnoviť funkciou na obnovu schém.

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doposiaľ priradených výp. schém. Obsahuje:

Názov Popis
Výpočtová schéma Kód výpočtovej schémy. Zadáte alebo vyberiete z číselníka výpočtových schém.
Názov schémy Obsah položky Názov výpočtovej schémy. Tu needitovateľná položka.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený.
 • Kontrola - Funkcia nájde v sade priradených Výpočtových schém prípadné duplicity v definícii výpočtu položiek, (výpočet jednej položky je definovaný viackrát v priradených výpočtových schémach). Pri kontrole duplicít sa berie ohľad na dátum platnosti jednotlivých položiek (riadkov) výpočtovej schémy a kontrolujú sa len položky platné v mzdovom období daného mzdového listu. Nájdené duplicity zobrazuje v subzáložke Chybový protokol.

Subzáložka Vyplnené položky

Subzáložka umožňuje prehliadať si zoznam vyplnených položiek. Zobrazí zoznam všetkých položiek aktuálneho mzdového listu súhrnného, ktoré sú vyplnené nejakou hodnotou a umožní tak rýchlo si prehliadnuť, ako sú jednotlivé hodnoty zadané, resp. ako boli vypočítané, bez toho aby užívateľ musel prechádzať všetky položky nadefinované v príslušnej agende.

Aby bol zoznam prehľadný, nie sú tu zobrazené všetky existujúce položky. Nezobrazujú sa napr. číselné položky, ktoré obsahujú 0 a položky typu Áno/Nie nastavené na hodnotu "Nie" sa tiež nezobrazujú.

Obsahuje:

Názov Popis
Názov položky Názov položky v databáze.
Popis položky Popisný názov položky.
Hodnoty Zadané resp. vypočítaná hodnota.

Subzáložka Chybový protokol

Subzáložka je k dispozícii len po vyvolaní kontroly duplicitného výpočtu jednej položky v priradených výpočtových schémach, viď vyššie, a to vtedy, pokiaľ dôjde k nájdeniu takýchto duplicít, viď popis funkcie Kontrola v subzáložke Výpočtové schémy. Slúži na zobrazenie zoznamu chýb, aby o nich bol užívateľ informovaný, mohol ich príčiny odstrániť a výpočet zopakovať.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Chybový protokol - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.

Ďalšie funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis
Vytvoriť

F2

Ide o jednu z možností, ako pridať nový súhrnný ML.

Funkcia je k dispozícii len v aktívnom mzdovom období, ak je otvorené a súčasne len vtedy, pokiaľ pre zamestnanca, ku ktorému patrí aktuálny čiastkový mzdový list zo záložky Zoznam, ešte pre dané mzdové obdobie súhrnný mzdový list neexistuje (existovať môže napr. z titulu iného MLC pre súbežný pracovní pomer tohto zamestnanca).

Opraviť

F4 alebo enter

Umožní opraviť údaje súhrnného ML. Oprava súhrnného ML spôsobí zhodenie príznaku správnosti výpočtu miezd.

Funkcia je k dispozícii len v aktívnom mzdovom období, ak je otvorené.

Možnosti opráv všeobecne a ich dôsledky závisia o. i. od stavu mzdového obdobia, do ktorého mzdový list patrí, viď tiež Možnosti spätných opráv - Možnosť spätných opráv v agendách miezd a personalistiky - všeobecne.

Užívateľ otvorí editáciu mzdového listu ako F4 tak klávesom Enter. Táto výnimka platí len pre mzdové listy čiastkové a súhrnné, z dôvodu maximálneho urýchlenia obstarávania mzdových dát.

Vyčistiť ctrl+F8

Ide o alternatívu k funkcii Vymazať ML. Je určená pre prípady, keď chcete ML zmazať, ale nie je to možné, pretože už do neho boli naimportované výkony, viď Práca s výkonmi.

Podrobnejšie viď popis podobnej funkcie Vyčistiť v záložke Zoznam. Tu akurát s tým rozdielom, že maže hodnoty položiek a údajov aktuálneho MLS. Po vyvolaní funkcie sa ponúkne dialógové okno, kde môžete ešte začiarknuť, či chcete okrem zmazania položiek súhrnného ML zmazať aj prípadné zadané náhrady výdajov zo subzáložky Náhrady výdajov a či chcete znovu predvyplniť východiskové hodnoty (rovnako ako keby vznikal nový MLS, viď predvyplnenie položiek ML).

Vymazať F8

Vymaže súhrnný ML. Funkcia je k dispozícii len pre ML z aktívneho mzdového obdobia, pokiaľ je otvorené.

Mazať nie je možné ML, ktoré spadajú do už uzavretých mzdových období, viď tiež Možnosti spätných opráv v agendách miezd a personalistiky - všeobecne. Rovnako nie je možné mazať ML obsahujúce naimportované výkony, viď Práca s výkonmi. V prípade takýchto ML je akurát možné vymazať zvolené údaje pomocou funkcie Vyčistiť. Viď tiež Možnosti tvorby a mazania ML.

Tlač, export

F5 alebo shift+F5

Viď popis rovnakej funkcie v záložke Zoznam.
Sledovanie zmien

ctrl+S alebo shift+ctrl+S

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Obn.sch.MLC - Umožňuje znovu vykonať pripojenie výpočtových schém aktuálne nastavených v druhoch PP. Podrobnejšie viď popis podobnej funkcie Obnoviť schémy v záložke Zoznam. Tu len s tým rozdielom, že obnovuje len schémy aktuálneho MLS, bez ohľadu na stav editácie.